Spravodajca ZSF 4/2003: Aktivity KF 54-01 Košice

Činnosť KF 54-01 Košice bola vykonávaná v roku 2003 v súlade so schváleným "Plánom hlavných úloh na rok 2003".

Oblasť odborného vzdelávania

Na základe Realizačného planu spolupráce medzi Štátnou vedeckou knižnicou Košice a KF 54-01 Košice na rok 2003 sme zabezpečili pre osvetový a vzdelávací program ŠVK šesť odborných seminárov s filatelistickou náplňou. Ďalej sme prispeli do odborného programu XX. Dní filatelie Slovenska 4 prednáškami a do programu osláv Dňa poštovej známky a filatelie 1 prednáškou.

Publikačná a edičná činnosť

Počet uverejnených príspevkov: Zberateľ - 47 príspevkov, Košice vo filatelii č. 14 - 11 príspevkov, Zborník prednášok XX. Dni filatelie Slovenska - 4 príspevky, Spravodaj PERFIN - 12 príspevkov, Katalóg 4. mestskej výstavy - 3 príspevky, Denná tlač - 4 príspevky. Členovia KF 54-01 Košice uverejnili v roku 2003 spolu 81 článkov v prevažnej miere odborného charakteru. Vydali sme samostatne alebo v spolupráci s ďalšími kultúrnymi a vzdelávacimi inštitúciami nasledovné publikácie:

1. Katalóg 4. mestskej filatelisticko filokartistickej výstavy KOŠICE 2003 (rozsah 24 str.)
2. Katalóg XX. Dni filatelie Slovenska (rozsah 52 str.)
3. Zborník prednášok XX. Dni filatelie Slovenska (rozsah 68 str.)
4. Košice vo filatelii č. 14 (rozsah 60 str.)
5. Spravodajca PERFIN 1 - 4 (rozsah po 22 str.)

Výstavnícka činnosť

Vlastné výstavy:
4. Mestská filatelisticko-filokartistická výstava (nesúťažná, propagačná.) Už tradične je sprievodnou akciou osláv Dňa mesta Košice pod záštitou primátora mesta Košice.

Regionálna výstava poštových známok mladých filatelistov (nesúťažná, propagačná).

Účasť na súťažných výstavách
Zlatá medaila 1
Veľká pozlátená medaila 1
Veľká strieborná medaila 2
Malá strieborná medaila 2
Veľká postriebrená medaila 2
Bronzová medaila 4
Spolu získané medaile 12

Práca s mládežou

Pri klube filatelistov pracujú dva Krúžky mladých filatelistov, ktoré vykazujú aktívnu prácu. Aktivita členov krúžkov sa prejavovala v usporiadaní krúžkových kôl Filatelistickej olympiády, účasťou na regionálnom a finálovom kole FO a vo výstavníckej činnosti. Boli usporiadané 4 propagačné výstavky, 3 besedy s predstaviteľmi našich partnerských organizácií a pod.


Prezentoval som len konkrétne výsledky z našej bohatej činnosti v roku 2003. Čerpal som údaje z pripravenej Správy o činnosti KF 54-01 Košice za rok 2003, ktorá bola prednesená na členskej schôdzi 28. 1. 2004.

Dr. Alexander Bárd, CSc.
predseda KF 54-01 Košice

Autor: ZSF | 27. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223