Nabídka našeho eshopu

Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7375 Kč

Rozhovor s předsedou KF 06-29 Telč - Ing. Bohuslavem Makovičkou

Na začátek obligátně - Řekněte nám prosím něco málo o sobě a podělte se s námi, jak vypadaly Vaše sběratelské začátky. Kdo Vás ke sbírání známek přivedl?

Narodil jsem se v roce 1938 v malé vesnici Radlice na Dačicku. Protože v té době nebyla pro kluky jiná lákadla, tak nás většina sbírala známky z dopisů a různě jsme si je vyměňovali. Sbírání mi vydrželo v obecné škole a potom už přišly jiné zájmy a můj sešit se známkami skončil v bedně na půdě domu.
Po základní škole jsem vystudoval Střední rybářskou školu ve Vodňanech, potom Vysokou zemědělskou školu a rybářskou specializaci. Po vojně jsem se oženil a nastoupil do zaměstnání na Státním rybářství v Telči, kde jsem v různých ekonomických funkcích pracoval až do odchodu do důchodu. Po dobu studií a vojny jsem si na známky pro jiné zájmy ani nevzpomněl. Jednou asi v r.1965 na návštěvě mých rodičů jsem si vzpomněl na svůj sešit známek, došel na půdu a on tam kupodivu po tolika letech byl. Zub času zapracoval, ale jiskřička vzplála a tak začala má opravdová láska k filatelii.

Jaká byla Vaše cesta k organizované filatelii?

V Telči, kde bydlím bylo několik starších zanícených filatelistů a ochotně dávali rady v mých začátcích. Měli založen Klub filatelistů od roku 1937, kam jsem vstoupil v roce 1967.

Jste předsedou poměrně aktivního KF 06-29 v Telči. Můžete nám něco říci o tomto klubu? SČF se dlouhodobě potýká s úbytkem členů, jaká je situace ve vašem KF?

Na podzim v roce 1937 se dva zanícení filatelisté – Matěj Šindler a Josef Pilař domluvili, že by bylo dobré založit filatelistický klub. Svolali schůzku, na kterou přišlo 18 sběratelů a založili KF Telč. V roce 1939 byli 3 členové výboru umučeni v koncentračním táboře, ale klub se nerozpadl. Zvolilo se nové vedení a činnost pokračovala do r.1951, kdy v důsledku nového způsobu organizování zájmové činnosti byl klub zrušen a byl utvořen zájmový kroužek při ZV ROH Masny Krahulčí.
Koncem 70.let narůstal zájem o filatelii i z řad mladých sběratelů. V roce 1977 byl zvolen nový výbor a já jsem se stal předsedou a kterým jsem dodnes. Klub měl 44 členů a 16 členů KMF. Členové klubu se aktivně zúčastňovali akcí, které pořádal MěNV a NF. Počet členů i mladých filatelistů narůstal. Po roce 1985 ale postupně docházelo k úbytku členů z důvodu neustále se zvyšujícího nominále vydávaných známek.
Několik členů KF vytvořilo exponáty a úspěšně se zúčastňovali výstav. Počet mladých filatelistů klesá, protože řada z nich dosáhla 18 roků a ve filatelii nepokračují. V roce 1998 již počet členů klesl na 39 a KMF 1. Klub stárne, řada prvních členů již zemřela a u mladých není o činnost zájem. V současné době má klub 23 členů, většina pracuje aktivně. Několik členů bylo oceněno různými vyznamenáními.
Klub také spolupracoval s p.Henry Hahnem, který žil v Telči a jako dvanáctiletý kluk a filatelista z rasových důvodů odešel do USA. Dosáhl významných úspěchů ve filatelii a řadí se k významným světovým filatelistům. Několikrát náš klub navštívil a seznamoval nás se svými exponáty a dával užitečné rady. V roce 2007 v USA zemřel.
V roce 2011 byl náš klub osloven přeshraničním spolkem z Gross – Sieghartsu v Rakousku na spolupráci při uspořádání Přeshraniční výstavy poštovních známek Rakousko – Česko. Ta se v říjnu 2011 v Gross-Sieghartsu také uskutečnila. Z naší strany byly vystaveny exponáty poštovní historie a z rakouské strany poštovní známky rakouské republiky a historické pohlednice města. S tímto spolkem jsme stále v písemném i osobním styku.
Činnost našeho klubu od založení až doposud je zaznamenána v kronice klubu.

Jak jste se už zmínil, byl jste zvolen předsedou Telčského klubu 06-29 v již v roce 1977. To už je doba, kterou lze zpětně hodnotit. Zaznamenal jste z Vašeho pohledu, co by předseda klubu, že by se podoba české organizované filatelie nějakým způsobem změnila, ať už přístupem členů ke členství ve svazu, či k vystavování nebo i naopak svazu ke klubům a členům?

Z pohledu venkovských klubů se podoba organizované filatelie příliš nezměnila. Čím dál víc je filatelie ovlivňována finanční náročností.

V Telči byly uspořádány v posledních několika letech propagační výstavy. Jak je náročné takovou výstavu uspořádat a kolik členů z klubu se do příprav zapojuje?

V roce 1987,2008 a 2012 jsme v Telči uspořádali propagační výstavy. V roce 1987 byla výstava pořádána u příležitosti 50.výročí vzniku klubu. Konala se na radnici v Telči, bylo vystaveno 29 panelů, které byly zapůjčeny z KF Třebíč. Vystavovalo 13 členů – z toho 3 MF z Telče a 4 MF z Třebíče. Vystaveny byly téměř všechny známky z Československa. Výstava byla úspěšná, prohlédlo si jí téměř 500 návštěvníků.
V roce 2008 se konala výstava v Muzeu v Telči. Byly vystaveny doklady poštovní historie Telče a okolí a to z předznámkového období, období Rakouska – Uherska, období 1.republiky a ČaM. Vystavoval jsem já a pan Cambálek.
V roce 2012 byla propagační výstava na radnici k 75.výročí založení KF Telč. Já jsem vystavoval část dvou exponátů poštovní historie z Telče a okolí, p.Cambálek vystavoval zajímavou korespondenci z 1.republiky, protektorátu a p. Křesťan část exponátu Košické známky. Také byly vystaveny 3 mládežnické námětové exponáty. Na přípravě všech výstav se podílela většina členů klubu.
Místní a regionální tisk podrobně vždy informoval o prováděných výstavách a tím přispěl k propagaci filatelie. Na poslední výstavě v roce 2012 natáčela i Česká televize a příspěvek byl odvysílán v regionálním i celostátním zpravodajství (video lze shlédnout na tomto odkazu – http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/198308-telc-pripravila-unikatni-filatelistickou-vystavu/, pozn. redakce).
Průběh všech výstav je zdokumentován v kronice výstav.

Za dobu Vašeho členství v KF 06-29 jste se jistě osobně setkal s řadou zajímavých osob československé a české filatelie. Mohl by jste nám některé připomenout a přiblížit?

Při všech výstavách jsem se setkával a byl ve styku s řadou filatelistů, s nimiž jsem si vyměňoval zkušenosti i filatelistické materiály. Zvlášť znovu se chci podělit o setkávání s p.Henry Hahnem, který poprvé navštívil náš klub v roce 1980. V té době již vydal v USA publikaci Historie poštovnictví v Telči a okolí. V roce 1983 vyšel její český překlad. Po roce 1989 při setkáních jsme se dohodli, že publikaci přepracujeme a doplníme o nové materiály. Na tom jsem se s p.Hahnem podílel tím, že jsem zpracoval a doplnil některé údaje a kapitoly č. X – XVII.
Pan Hahn si velmi cenil mého exponátu a chtěl ho vystavit na panslovanské výstavě v Chicagu. Již bylo vše vyřízeno, zaplaceno, ale bohužel p.Hahn zemřel, takže z toho sešlo.

Mezi sběrateli jste znám také jako aktivní vystavovatel. Váš exponát „Poštovní historie jihozápadní Moravy 1664 - 1918“ (který je k nahlédnutí také na exponetu) obsahuje řadu velmi zajímavého materiálu. Jak dlouho se věnujete této oblasti filatelie a jak problematické je získat kvalitní materiál pro exponát s tímto zaměřením?

Poštovní historii jihozápadní Moravy se věnuji již od poloviny 80.let minulého století. Materiály k regionálnímu výstavnímu exponátu se velice obtížně získávají, protože v menších oblastech nebyla tak bohatá poštovní činnost, jako ve velkých městech. Proto jsem exponát dával dlouho dohromady. Kvalitní materiál se většinou získá náhodou. Využívám nabídek na aukcích, mezi sběrateli a výměnných schůzkách.

Kdyby jste mohl zvolit jednu věc, o kterou by jste mohl exponát doplnit, co by to bylo?

Mým snem by bylo získat císařský dopis nebo celistvost s němým razítkem ze Znojma.

Kdy jste vlastně vůbec poprvé vystavoval a jakého vystavovatelského úspěchu si nejvíce ceníte? Jaký je Váš názor na hodnocení exponátů?

Poprvé jsem vystavoval v roce 2002 v Příbrami a poté v různých městech. Vždy jsem dobře uspěl, získával jsem různé pozlacené medaile. Já sám si nejvíc cením svého exponátu, který jsem vystavoval v Jihlavě v roce 2013, neboť jsem jej doplnil o některé zajímavosti. Hodnocení jury ale bylo daleko nižší než na ostatních výstavách. Exponát se hodnotitelům zasílal dopředu v elektronické podobě a já mám podezření, že nějakým nedopatřením komise hodnotila můj původní exponát. Vzalo mi to chuť do dalšího vystavování.

Považujete nějaký poštovně - historický exponát, ať už domácí nebo zahraniční, za dosud nepřekonaný?

Na tuto otázku se těžko odpovídá. Na výstavách vidím mnoho výtečných exponátů, ale každý se dá ještě pořád vylepšovat.

Poštovně historický exponát není samozřejmě jen o materiálu, ale také o znalostech. Odkud čerpáte informace? Kterou publikaci vydanou v poslední době považujete za velmi zdařilou?

Znalosti získávám z literatury příslušného úseku, z různých časopisů, publikací a studiem podobných exponátů na Exponetu a na výstavách. V poslední době je velmi zdařilá Monografie č. 20 – Historický vývoj názvu pošt v českých zemích.

Nepřemýšlíte o vlastní publikační činnosti?

Jak jsem již dříve uvedl, spolupracoval jsem na přepracování a doplnění publikace Historie poštovnictví v Telči a okolí. Kapitoly X – XVII jsem doplňoval a zpracovával.Několikrát jsem psal články do odborné publikace Postilión a.j.

Věnujete se ještě některé další oblasti filatelie nebo se zaměřujete jen na poštovní historii?

Vedle poštovní historie se zaměřuji v oblasti tradiční filatelie na období 1.republiky a Rakouska – Uherska.

Na závěr opět obligátní otázka: Jaké jsou Vaše filatelistické plány do budoucna?

V současné době doplňuji exponát Poštovní historie jihozápadní Moravy 2.část 1918 – 1945.

Děkujeme za rozhovor a vyslovujeme mnohé díky a podporu při další práci.


Autor: Jan Regula | 2. 6. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč
Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč