Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

Zásobník na známky STAMPS - A4 - 32 stran - 361 242

 • Cena: 519 Kč

Padělky poštovních známek - nutnost nestrkat hlavu do písku

V posledních letech se padělání poštovních známek stalo stále častějším problémem ve filatelistickém světě. Tento nelegální obchod negativně ovlivňuje jak samotné sběratele, tak i celý filatelistický průmysl. Je čas přestat strkat hlavu do písku a začít bojovat proti padělkům, kde často profitují zájmové skupiny, jež kryjí prodej padělaných známek za desítky miliónů.


Padělání poštovních známek je velkým problémem, protože tyto padělky mohou způsobit značné škody na reputaci a hodnotě sbírek. Sběratelé často investují čas a peníze do svých sbírek, a padělky tak narušují důvěru v autenticitu a integritu sbírek. Navíc padělky poškozují i oficiální filatelistické instituce, které se snaží udržet důvěru veřejnosti a podporovat filatelii jako seriózní koníček či investici.

Modrý Mauritius v Terezíně

Nová kniha Modrý Mauritius v Terezíně od vedoucího redaktora Infofily Zdeňka Jindry.

 • Cena: 249 Kč

Existují organizované skupiny, které těží z prodeje padělaných poštovních známek, a mnohdy se tyto skupiny schovávají za zdánlivě seriózní obchodníky. Tyto skupiny často profitují z neinformovanosti sběratelů, kteří nejsou schopni rozpoznat padělky, nebo z nedostatečné kontroly a regulace filatelistického trhu.


Boj proti padělkům by měl zahrnovat následující kroky:


Vzdělávání sběratelů: Sběratelé by měli být informováni o riziku padělků a měli by se naučit, jak je rozpoznat. To zahrnuje studium filatelistických katalogů, článků a knih, účast na přednáškách a seminářích, ale také sdílení zkušeností a znalostí s ostatními sběrateli v diskuzích na Sberatel.com.


Zlepšení kontroly a regulace trhu: Filatelistické instituce a organizace by měly spolupracovat na zlepšení kontrolních mechanismů, aby se snížil počet padělků na trhu. To může zahrnovat přísnější regulaci aukčních domů, obchodníků a prodejců známek, stejně jako zavedení standardů a certifikací pro filatelistické produkty.


Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení: Filatelistické instituce by měly úzce spolupracovat s policií a dalšími orgány, aby vyšetřovaly a stíhaly osoby zapojené do padělání a distribuce falešných známek. Tato spolupráce by měla být mezinárodní, protože padělatelství poštovních známek je často rozšířené napříč hranicemi.


Veřejnoprávní kampaň: Proti padělkům je třeba vést veřejnoprávní kampaň, která upozorňuje na negativní důsledky padělání poštovních známek a na důležitost boje proti padělkům. Tato kampaň by měla být zaměřena nejen na sběratele, ale také na širokou veřejnost, aby se zvýšila povědomí o problematice padělání známek.


Podpora výzkumu a technologických inovací: Filatelistický průmysl by měl investovat do výzkumu a vývoje technologií, které mohou pomoci při detekci padělků. Tyto technologie mohou zahrnovat například sofistikovanější tiskové techniky, bezpečnostní prvky nebo digitální nástroje pro ověřování pravosti známek.


Boj proti padělkům poštovních známek je nezbytný pro ochranu sběratelů a filatelistického průmyslu jako celku. Je třeba, abychom nestrkali hlavu do písku a čelit této problematice s rozhodností a spoluprací. Pouze tak můžeme zastavit prospěch zájmových skupin a zajistit, že sběratelství poštovních známek bude nadále důvěryhodným a váženým koníčkem či investicí pro budoucí generace.


Principy etiky a profesního kodexu jsou zásadní pro jakékoli povolání, ale obzvláště pro znalce poštovních známek, jejichž úkolem je chránit sběratele a filatelistický trh před padělky a nekalými praktikami. Takový znalec má zásadní vliv na důvěryhodnost a integritu filatelistického světa, a proto je důležité, aby se řídil nejvyššími etickými standardy a dodržoval zásady férového jednání.

Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

 • Cena: 7375 Kč

Pokud se v aukci objeví padělek, majitel aukce by měl přijmout odpovědnost a transparentně jednat. Je důležité, aby dodržoval etické zásady a chránil pověst aukce, stejně jako zájmy sběratelů a filatelistického průmyslu.


Majitel aukce by měl vystoupit a odhalit dodavatele padělků do aukce. Transparentní jednání vede k důvěře veřejnosti a ukazuje, že aukční dům má zájem na ochraně svých zákazníků a na podpoře férového trhu. Je pravda, že odhalení dodavatele padělků může krátkodobě způsobit poškození dobrého jména aukce, ale dlouhodobě povede k větší důvěře a loajalitě zákazníků.


 • Pro zamezení výskytu padělků v aukci může aukční dům:
 • Pečlivě ověřovat pravost nabízených položek před jejich zařazením do aukce.
 • Spolupracovat se znalci a odborníky, kteří jsou schopni identifikovat padělky a zajistit pravost nabízených položek.
 • Sledovat trh a být informován o aktuálních padělcích a jejich metodách, aby bylo možné rychle reagovat na nové hrozby.
 • Informovat zákazníky o pravosti položek a poskytnout jim veškeré dostupné informace, které potvrzují jejich autenticitu.
 • Mít jasná pravidla a zásady týkající se padělků a způsobů, jakými se s nimi má aukční dům vypořádat.


V případě odhalení padělku v aukci by měl majitel aukce odstranit dotyčnou položku z nabídky, kontaktovat dodavatele a vyžádat si vysvětlení. Pokud se prokáže, že dodavatel svědomitě a úmyslně dodal padělek, měl by aukční dům ukončit spolupráci s tímto dodavatelem a podle závažnosti situace zvážit i právní kroky.


Aukční dům by měl být transparentní a informovat zákazníky o odhalených padělcích, aby byli informováni a mohli dále důvěřovat aukci. V konečném důsledku je transparentnost a ochrana zákazníků to, co posílí pověst aukčního domu a zajistí jeho dlouhodobý úspěch.


V případě, že se odhalení padělků stane častějším problémem, může aukční dům zvážit zavedení dalších bezpečnostních opatření, například:


 • Zlepšení interního systému kontroly pravosti položek, včetně školení zaměstnanců a využití pokročilých technologií.
 • Spolupráce s mezinárodními organizacemi a sdruženími zabývajícími se bojem proti padělkům a podporou férového trhu.
 • Vytvoření databáze pro ověření pravosti položek, která by mohla být přístupná jak pro aukční dům, tak pro zákazníky a odborníky.
 • Vytváření povědomí o padělcích a jejich dopadu na filatelistický průmysl prostřednictvím článků, přednášek a workshopů.


Je důležité, aby aukční dům udržoval svou důvěryhodnost a spolupracoval s ostatními subjekty na trhu, aby se zabránilo šíření padělků a podporovala férová soutěž. Pravost položek a ochrana zákazníků by měla být nejvyšší prioritou, a i když to může zpočátku přinést určité potíže, v konečném důsledku povede k lepšímu a zdravějšímu trhu pro všechny zúčastněné strany.

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

 • Cena: 399 Kč

Případ prodeje padělků známek koncem 90. let v České republice byl velkým problémem, který měl vliv na důvěru ve filatelistický trh a aukční domy. Právně promlčený případ již nelze soudně stíhat, ale i tak je možné se poučit z této situace a zabránit podobným problémům v budoucnosti.


Aukční domy, které se do tohoto skandálu zapojily, mohou mít i nadále poškozenou pověst a důvěru ze strany zákazníků. Je důležité, aby tyto firmy přijaly zodpovědnost za svou roli v této události a aktivně se zaměřily na obnovu své reputace. Několik kroků, které mohou aukční domy podniknout, zahrnuje:


 • Transparentnost: Aukční domy by měly být otevřené o své minulosti a informovat zákazníky o tom, co se stalo, a jaké kroky byly učiněny pro zlepšení praxe a zabezpečení filatelistického trhu.
 • Zlepšení interních procesů: Aukční domy by měly investovat do vývoje a implementace robustních interních kontrolních systémů, které minimalizují riziko padělků na trhu.
 • Spolupráce s odborníky a orgány: Aukční domy by měly úzce spolupracovat s odborníky na filatelii, znalci a regulátory, aby zajistily průběžnou kontrolu svých postupů a zlepšovaly své normy.
 • Vzdělávání zákazníků: Aukční domy by měly aktivně vzdělávat své zákazníky o rizicích padělků a jak je rozpoznat. To zahrnuje sdílení informací o známkách, které byly padělány v minulosti, a jak se těmto problémům vyhnout.
 • Odpovědnost dodavatelů: Aukční domy by měly být transparentní ohledně svých dodavatelů a spolupracovat s nimi na zajištění pravosti položek.
 • I když je tento případ právně promlčený, aukční domy mají stále možnost obnovit svou důvěryhodnost a pověst tím, že se zaměří na zlepšení svých postupů a spolupráce s celým filatelistickým průmyslem. Tímto způsobem mohou zákazníci znovu získat důvěru v aukční domy a filatelistický trh jako celek.
 • Etický kodex: Aukční domy by měly přijmout a dodržovat etický kodex, který stanoví jasná pravidla a postupy pro řešení otázek týkajících se padělků a pravosti známek. Tento kodex by měl být veřejně přístupný a zákazníci by měli být informováni o tom, jak aukční dům řeší takové situace.
 • Spolupráce s mezinárodními organizacemi: Aukční domy by měly úzce spolupracovat s mezinárodními filatelistickými organizacemi a sdruženími, aby zlepšily svoji pověst a zabezpečily filatelistický trh na celosvětové úrovni.
 • Aktivní boj proti padělkům: Aukční domy by měly být aktivní v boji proti padělkům a podporovat iniciativy zaměřené na prevenci a odhalování padělků ve filatelistickém průmyslu.
 • Podpora otevřeného dialogu: Aukční domy by měly podporovat otevřený dialog mezi zákazníky, odborníky a regulátory, aby se zlepšila spolupráce a vzájemné porozumění ohledně problémů s padělky a jak je řešit.
 • Zodpovědnost za minulost: I když je případ padělků z 90. let právně promlčený, aukční domy by měly přijmout svou zodpovědnost za minulost a aktivně se zaměřit na obnovu důvěry ve své podnikání.


Tímto způsobem mohou aukční domy překonat stín své minulosti a zajistit, že podobné události se nebudou opakovat. Navíc, tím, že budou pracovat na vytvoření transparentního, etického a bezpečného prostředí pro filatelisty, budou schopny udržet si důvěru svých zákazníků a posílit svou pověst v očích veřejnosti.

Rakousko - čistá - č. 937-940

Rakousko - čistá - č. 937-940

 • Cena: 315 Kč

Skupina investorů, která se bojí o své investice a raději zatajuje padělky a brání boji proti padělkům, je velkým problémem pro celý filatelistický trh. Jejich jednání může mít negativní důsledky nejen pro jejich vlastní investice, ale také pro důvěru ve filatelistický trh jako celek. Několik kroků, které mohou být podniknuty k řešení tohoto problému, zahrnuje:


 • Vzdělávání investorů: Je důležité poskytnout investorům informace o rizicích spojených s investováním do padělků a o důležitosti podpory boje proti padělkům. Vzdělávání by mělo zahrnovat nejen informace o tom, jak rozpoznat padělky, ale také o možných důsledcích jejich zatajování a bránění boji proti padělkům.
 • Transparentnost: Aukční domy, obchodníci a filatelistické organizace by měly být transparentní ohledně svých postupů a politik v oblasti padělků. Transparentnost zahrnuje zveřejnění informací o dodavatelích, pravidlech pro záruky pravosti a postupech pro řešení sporů ohledně padělků.
 • Regulace a dohled: Je důležité, aby byl filatelistický trh regulován a kontrolován tak, aby se zajistilo, že investoři, kteří se rozhodnou zatajit padělky a bránit boji proti padělkům, budou nuceni čelit důsledkům svého jednání. To by mohlo zahrnovat sankce, pokuty nebo zákazy účasti na aukcích a obchodování.
 • Spolupráce s odborníky: Investorům, kteří se obávají o své investice, by mělo být doporučeno spolupracovat s odborníky na filatelii a znalectví, aby získali nestranné a profesionální posouzení svých sbírek a investic. Tímto způsobem mohou zjistit, zda jsou jejich investice autentické, a pokud ne, mohou se rozhodnout, jak nejlépe postupovat.
 • Podpora boje proti padělkům: Investorům by mělo být jasné, že podpora boje proti padělkům je v jejich dlouhodobém zájmu. Zajištění pravosti a kvality filatelistických položek je klíčové pro udržení hodnoty a atraktivity filatelistického trhu jako celku. Spolupráce s filatelistickými organizacemi, aukčními domy a odborníky v boji proti padělkům a podpora transparentnosti a férovosti v oboru mohou vést k lepším investicím a zdravějšímu trhu pro všechny zúčastněné.
Autor: Redakce | 13. 4. 2023

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

 • Cena: 935 Kč
Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

 • Cena: 450 Kč