Český filatelista 7/1896 - Cestou k filatelii VI.

Drobné kapitoly. Napsal J. Lešetický (Pokračování.)

Podotýkáme tu předem, že sbírání kolků, v čase potřeby k frankování dopisů, tedy k  ú č e l ů m p o š t o v n í m, užitých náleží do oboru filatelie, ale při většině jich žádá se na nich zřetelné p o š t o v n í razítko, kdežto kolky pouze k fiskálním účelům potřebované bývají obyčejně p ř e p i s o v á n y. O kolcích poštovně užitých zmíníme se níže.

Aby mladý sběratel chyb výše uvedených se nedopouštěl nutno mu důkladně seznámiti se se zeměpisem. Nesmí mu stačiti to, co zví na škole střední; s tím by ve filatelii málo pořídil. Ví kupř. absolvent gymnasia nebo reálky, kde leží: Bangkok, Bhopal, Bhore, Chamba, Indur, Ihalawar, Ihind, Johor, Nabha, Nandgaon, Nawanagar, Negri Sembilan, Nepal Punch, Rajpipla, Soruth, Sungei, Ujong atd., jak se všechny ty asijské loupežné státy jmenují, které v posledních letech vlastní známky vydaly neb jimž je Anglie vydala? Připouštíme, že to ani pan profesor neví, ale sběratel známek to věděti musí, on musí každou zem neb zemičku, a kdyby byla jen jako dlaň, vyhledat si na mapě a vštípit v paměť její jméno.

Tedy musí míti d o b r ý a t l a s, jakým jest kupř.: atlas Andreeův.*)

Poté vezmeme d o b r ý s l o v n í k n a u č n ý**) a přečte si o zemi té, o jejích poměrech, lidu v ní žijícím, o jejím zřízením zvycích a obyčejích, náboženství atd. a dobře učiní, když si neopomene dělat krátké výpisky, v něž pojme jméno panovníka, užívané znaky, mince a p.

Tak tedy představuji si tu pravou filatelii, která úzce hraničí s vědou, a třeba vědou sama nebyla, k studiu jiných věd podává materiál, příležitost a chuť!

Než toto získávání si vědomostí geografických (též historických, heraldických, numismatických, politických, národohospodářských atd.) jde zvolna kupředu, poněvadž sběratel cítí zájem k té neb oné zemi teprve tenkráte, když získá první exemplář do sbírky. A začátečník musí dříve obírati se zeměmi nejbližšími a nejznámějšími, hlavně Evropou, poněvadž zde nalezne hojně známek levných.

*) Andree’s allgemeiner Handatlas, Leipzig.

**) Kdežto dosud jsme nuceni používati katalogů a atlasů německých, můžeme Ottův Český slovník naučný jakožto úplně dostačitelný vřele doporučiti. Německý (Mayer’s Conversations-lexicon) nevyniká nad něj ničím.
Pozn. autorova

VI. Jak si má začátečník počínati

Každý člen sdružení výše uvedeného má nejprve hleděti, aby si to, co má jakžtakž srovnal, i vidí pak, co mu schází, a co druhý člen mu může výměnou poskytnouti. Všechny známky pak, které má sdružení ve více exemplářích, tvoří v ý m ě n u. Tyto duplikáty (dublety) ukládají se buď do obálek; neb se lehce, pomocí papírového proužku gumou potřeného přilepují do knížek, neb zastrkují za vodorovné proužky papíru, polovicí na list přilepené tzv. Einstecksystem). Peníze, které se seberou, pečlivě se ukládají a čeká se s nimi tak dlouho, až se vyskytne dobrá příležitost. A ta jest v nynější době zde! Není třeba začátečníkům našim obraceti se do Němec a kupovati tam bezcenné obrázky, ať obrátí se na „Č e s k ý k l u b f i l a t e l i s t ů“, který zajisté s nimi poctivě jednati bude. Mezi 60 členy vždy najde se jich dosti, kteří dobré známky jim přenechají levně a radou svou budou jim nápomocni. Mají-li lepší známky na výměnu, nechť pošlou se těm, kteří se v tomto časopisu o výměnu v inserátech hlásí, neb též jiným sdružením v městech jiných.

Teď teprve počnou mladí snaživci pociťovati půvab filatelie, když odkázání jsou na s v é p o m o c.

Aby při té zábavě na hlavním svém konání, totiž bedlivém neúnavném studiu, na něž rodiče jejich těžce vydělané peníze vynakládají, se školou se nesetkávali, nechť ustanoví si přesně dobu, kdy se filatelií zabývati budou, například jednou týdně v sobotu odpoledne hodinu nebo dvě. Vše, co v týdnu obdrží, ulož až k tomto dni, všechny své myšlenky, návrhy, nápady vymění až v této týdenní schůzičce v bytu některého kolegy, aby nemohli učitelé jich naříkati, že zanedbávají učení a rozptylují mysl. Nepotřebují se před rodiči skrývati touto svou zálibou, a pečlivý otec zajisté raději uvidí, ukládá-li si jeho syn krejcary a desetníky, aby si za ně známky koupil, nežli aby je - promlsal a tím si žaludek a zuby kazil. A prospívá-li syn dobře ve škole, je-li hodný a svědomitý, dá mu tu a tam i mimořádně nějaký krejcar za odměnu pilnosti a přinese od známých kde jakou známku, leckdy dobrou. Ovšem, je-li synáček lenoch, neučí-li se a při tom horlivě sbírá známky, pak nedivíme se tatínkovi ani pánům profesorům, když jeho filatelistickým snahám křidélka přistřihují.

(Pokračování.)

Autor: Jaroslav Lešetický | 4. 1. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223