Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč

Výroční členská schůze KF 52-51 Nitra

Výbor KF 52-51 Nitra uspořádal Výročnú členskú schôdzu, která se uskutečnila 14. března 2023 v úterý v Dome Matice slovenskej na Čermáni s následujícím programem: 1. Otvorenie a privítanie účastníkov VČS

 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

  3. Správa o činnosti KF za volebné obdobie 2019 až 2022

 4. Správa o hospodárení KF za volebné obdobie 2019 až 2022

 5. Správa Revíznej komisie KF

 6. Návrh na predsedu KF, členov výboru KF a revízora KF

 7. Návrh na predsedu ZSF, členov Rady ZSF a členov Revíznej komisie ZSF

 8. Návrh na delegáta/delegátov 3. Snemu ZSF

  9. Návrh na zmenu činnosti alebo stanov ZSF

10. Návrh plánu práce KF na rok 2023

11. Diskusia

12. Správa mandátovej komisie

13. Voľby orgánov KF a delegáta/delegátov na 3. Snem ZSF

14. Prestávka (práca volebnej komisie)

15. Správa volebnej komisie

16. Návrh návrhovej komisie na Uznesenie VČS

17. Hlasovanie o prijatí Uznesenia VČS

Výroční členskou schůzi otevřeli a všechny účastníky přivítali předseda KF Nitra Milan Šajgalík společně s tajemníkem klubu Miroslavem Ňaršíkem.Vlevo tajemník KF Miroslav Ňaršík, uprostřed předseda Milan Šajgalík, vpravo hospodář Ján Maniaček


Na VČS bylo přítomno 23 členů z celkových 41 a 3 hosté. Po zahájení byla provedena volba mandátové, volební a návrhové komise. Program VČS byl schválený jednomyslně. Do mandátové komise byl schválený pan Dušan Letko, volební komise pan Ján Šípoš a do návrhové komise Ing. Peter Vlčko. Pan Miroslav Ňaršík přednesl obsáhlou zprávu o činnosti KF za období 2019 až 2022. Zprávu o činnosti dostali členové KF elektronickou poštou.


Předseda KF pan Milan Šajgalík připomněl některé z aktivít členů KF za hodnotící období a poděkoval všem členům za jejich dosavadní práci. Ředitelce Domu MS v Nitře Mgr. Veronice Bilicovej odevzdal předseda KF Ďakovný list za spolupráci v hodnotícím období roků 2019 až 2022.


Zprávu o hospodaření klubu přednesl hospodář KF Ján Maniaček. Zprávu revizní komise přednesl její předseda pan Dušan Letko s tím, že přítomných je 56,1% členů a KF je tedy usnášení schopný.Záběr do sálu na schůzi členů VČS KF Nitra


Poté proběhl návrh na nového předsedu KF, členů výboru a revizora KF.

Byl zvolený nový výbor v tomto složení:

předseda KF Nitra: MVDr. Milan Šajgalík,

tajemník KF: Miroslav Ňaršík,

podpředseda: Ing. Peter Vlčko (Ing. Ivan Krivošík rezignoval z důvodu svého věku),

správce Novinkové služby Pavol Varga, hospodář Ing. Ján Maniaček. Členy revizní komise KF byli zvoleni Ing. Boris Blišák, Cyprián Bíro a Blanka Hamarová.

Návrhy na předsedu ZSF nebyl přednesený žádný, na člena rady ZSF byl navržený MVDr. Milan Šajgalík.

Byl přednesený návrh plánu činnosti KF pro následující období se zdůrazněním plánované výstavy Nitrafila 2023 na religiozní téma v divadle Andreja Bagára.

Dále se projednával návrh na delegáty 3. sněmu ZSF z našeho klubu v počtu 3 delegátů. Byli zvoleni MVDr. Milan Šajgalík, Milan Vančo a Ivan Tvrdý. Sněm ZSF se uskuteční 14. října 2023 v Hotelu TATRA v Popradě při želežniční stanici.

Součástí VČS KF Nitra bylo i předání ocenění vystavovatelům Cypriánovi Bírovi, Ladislavovi Feketemu, Blance Hamarovej, Dušanovi Letkovi, Jaromírovi Petříkovi, MVDr. Milanovi Šajgalíkovi a Ing. Kataríne Vydrovej. Nepřítomným omluveným členům Mgr. Petrovi Lakatovi a Ivanovi Tvrdému budou odevzdané Ďakovné listy osobně.


Ukázku Ďakovného listu přikládám.

Laco Fekete přebírá děkovný list za svoji vystavovatelskou činnost od předsedy KF Milana Šajgalíka


Cyprián Bíro přebírá děkovný list


Paní Blanka Hamarová přebírá děkovný list


Dušan Letko přebírá děkovný list


Jaromír Petřík přebírá děkovný list


Členům KF Nitra byly na této VČS rozdané krásné poháry z minulosti na téma výstav Nitrafila a výročí KF Nitra společně s příležitostnými dopisnicemi a pohlednicemi. Součástí schůze bylo též i bohaté pohoštění včetně tradičních vynikajících sýrových „pagáčů“.


V diskusi Ing. Ján Maniaček navrhl odměnu novinkáři klubu 1 Euro ročně za každého odběratele.


´Dušan Letko přednesl vyúčtování Klubu Fero Horniaka, kdy k 31.12.2022 byla zůstatková suma v hotovosti 451,00 Euro.


Pan Ňaršík vzpomněl na dlouholetou spolupráci s KF Žďár nad Sázavou, která však v posledních letech, jak se lidově říká „usnula.“


K tomuto příspěvku pana Ňaršíka jsem se přihlásil s obsáhlým vyjádřením, protože jsem se s panem Ludvíkem Filipím, současným předsedou žďárského KF před několika dny osobně setkal a měl jsem od něj podrobné aktuální informace, seznámil jsem tedy filatelisty z KF Nitra se současnou situací v KF Žďár nad Sázavou i jejich vzkaz členům KF Nitra.


Co se týče KF Žďár nad Sázavou, došlo k úmrtí jeho dlouholetého předsedy pana Pelikána a jeho zástupce pana Štěpána, nastala tedy generační výměna a volba nového předsednictva. Co je ovšem naprosto zásadní informace, tak KF Žďár nad Sázavou vystoupil ze SČF a založil pod jiným IČO od 23.7.2020 vlastní soukromý Spolek Zďárských filatelistů. Příčinou vystoupení KF 06-10 Žďár nad Sázavou ze SČF bylo vynucení vrácení dotace ve výši kolem 50.000,-Kč, kterou žďárský KF dostal na pořádání 2. Česko-Slovenské filatelistické výstavy v roce 2016.


Podrobnosti jsou uvedeny zde: https://www.zdarskafilatelie.cz/zpravodaj/. Celá tato záležitost byla řešena ještě za předsedy KF Žďár nad Sázavou Emila Pelikána. Z této mojí informace byli členové KF Nitra velice překvapeni, protože jsme společně zavzpomínali na tuto mimořádně vydařenou 2. Česko-Slovenskou filatelistickou výstavu v roce 2016.


Řada členů KF Nitra na této výstavě byla a shodli jsme se, že Žďár nad Sázavou pořádal jedny z nejlepších filatelistických výstav v České republice. A výstava v roce 2016 se obzvláště vydařila, dokonce nad ní převzal Záštitu tehdejší český předseda vlády Bohuslav Sobotka. Podrobnosti o této výstavě jsou zde: https://www.infofila.cz/2-cesko-slovenska-filatelisticka-vystava-zdar-2016-r-2-c-5688 . V tomto případě pan Filipí vzpomněl, jak se mu jako pokladníkovi podařilo se Žďárskou radnicí domluvit slevu téměř 100.000,-Kč za týdenní pronájem kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou. Není proto divu, že všech 43 členů žďárského KF vrácení dotace SČF bralo ze strany SČF jako podraz a všichni vystoupili ze SČF a Žďárský KF pod SČF zrušili. Podle nás je to velká rána nejen pro českou, ale i slovenskou filatelii, protože ve Žďáru nad Sázavou se již žádná filatelistická výstava neuskuteční. A kdo se jednou podílel na pořádání takové výstavy, tak ví, kolik taková výstava představuje dřiny a osobního nasazení a „odměna“ přijde ve formě výhrůžek právníky, pokud KF Žďár nad Sázavou nevrátí padesátitisícovou dotaci. Vzhledem k tomu, že nový Spolek žďárských filatelistů již projednal na svojí schůzi zájem navázat spolupráci s KF Nitra, tlumočil jsem toto přání na VČS Nitra, kde se její členové vyjádřili pro pokračování spolupráce. Toto všechno ještě bude projednáno s předsedou Spolku žďárských filatelistů panem Filipím, se kterým připravuji rozhovor.

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč


V této souvislosti jsem v diskusi připomněl i případ mého podivného vyloučení ze SČF. Vzhledem k tomu, že všichni členové KF Nitra nebyli o této záležitosti podrobně informovaní (na což mají plné právo), popsal jsem tedy zvláštní praktiky SČF ohledně mého vyloučení ze SČF. Doposud jsem se přes moje opakované dotazy i dotazy KF Boskovice na předsednictvo SČF nedozvěděl (KF Boskovice mne ze svých řad nevyloučil), v čem jsem se mýlil (nebo v čem jsem nepsal pravdu), když jsem při příležitosti svých 65. narozenin ve svém článku připomněl doposud neřešenou největší aféru s prodejem a vydražením padělků poštovních známek v dějinách české i slovenské filatelie (cca 10 milionů Kč). Byl jsem vyloučený na základě žádosti JUDr. Folprechta pro údajnou urážku znalců. K tomu jen podotýkám, že jsem se s JUDr. Folprechtem potkal na veletrhu Sběratel v listopadu 2022 a když jsem se ho zeptal, čím jsem ho urazil, tak mi přede dvěma svědky odpověděl, že jsem ho ničím neurazil. Když jsem svoji otázku opakoval, aby se někdo z nás náhodou nepřeslechl, JUDr. Folprecht svoji odpověď zopakoval, že jsem ho ničím neurazil. Přesto jsem byl ze SČF vyloučený právě na základě stížnosti JUDr. Folprechta. Něco takového normálnímu člověku hlava nebere a tyto praktiky snad do filatelie nepatří, proto se současně čtenářům omlouvám, že těmto záležitostem věnuji tolik pozornosti.


Já se totiž na druhé straně ještě nedokáži pořádně vzpamatovat z toho, jak přátelsky mne členové KF Nitra přijali mezi sebe a jak hezky se ke mně chovají, třebaže vědí o mém vyloučení ze SČF. Chtěl bych tímto všem moc poděkovat s přáním, abychom si z těchto případů vzali poučení, protože filatelie je jeden z nejušlechtilejších koníčků, který má mezi sběrateli vytvářet kromě společného zájmu i přátelské vztahy. A přátelských vztahů si mimořádně vážím.Jaromír Petřík při svém vystoupení v diskusiDušan Letko a Peter MikušíkPavol Varga (v popředí krabice s poháry NITRAFILA)Zleva: Laco Fekete, Jaromír Petřík, Ján KoprdaZleva: Milan Prílepok, Pavol Varga, Jaromír Petřík, Milan Šajgalík


Závěrečné slovo VČS KF Nitra měl předseda KF Milan Šajgalík.

Já k tomu jen sám za sebe dodám, jak se o filatelii píše, že „filatelie je král koníčků a koníček králů“, tak těmito slovy bych se s vámi, vážení čtenáři, rád rozloučil s přáním, aby tato slova platila i v budoucnosti.
Autor: Jaromír Petřík | 24. 3. 2023

Komentáře

odchod

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately - Česká republika (1993-2021) na flash disku

  • Cena: 399 Kč
Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7375 Kč