Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč

Plzeňská filatelie a Ing. Lumír Brendl - 10. část

4 ODBORNÉ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY LUMÍRA BRENDLA


Lumír Brendl dosahoval vysoké úrovně znalostí, odborného působení a vystupování. Také v tom spočíval jeho úspěch a důvod, proč k tomuto slavnému filatelistovi vzhlížela řada kolegů a učilo se od něho nemálo začátečníků i zkušenějších z oboru. Zároveň totiž však dokázal zaujmout a předat dál získané vědomosti a zkušenosti zábavnou formou. Připsat mu tak můžeme četné zásluhy v oblasti zatraktivnění a celkové popularizace filatelie široké veřejnosti. Jistým způsobem dokázal propojit dvě strany filatelistického světa, a to odborníky s laiky v jednu skupinu nadšenců, třeba prostřednictvím výstav, kterých uspořádal za život doopravdy mnoho. Podílel se na nich ovšem i jinak, jako hodnotitel, spoluorganizátor nebo samotný vystavovatel. Dalšími aktivitami, jimž věnoval dostatek prostoru, byly různě tematicky zaměřené besedy a přednášky, příklady některých z nich mohou být Osobnosti severního Plzeňska na československých a českých poštovních známkách z roku 2010147 či Poštovní a historické zajímavosti z doby Rakousko-Uherska před rokem 1918 až do prvních dnů Československa z roku 2003. 148 S L. Brendlem souvisí taktéž rozsáhlá publikační činnost, díky níž mohl zúročit své odborné i jazykové schopnosti v několika periodikách, a dokonce i v pár samostatných publikacích. 


4.1 FILATELISTICKÉ VÝSTAVY


Za desítek let svého působení ve filatelistickém prostředí zažil Brendl nespočitatelné množství výstav ať už národních, mezinárodních, či celosvětových. Jelikož se výstav konalo během roku více, vypravil se vždy jen na několik z nich. Ze světových, které třeba trvaly i pár týdnů, míval Lumír ročně vybrané dvě až tři. Protože se významně účastnil také pořádání těchto událostí, stál v letech 1998 až 2008 v čele organizačního výboru mezinárodní filatelistické výstavy PRAGA.149 Důležitou roli sehrál ale obzvláště u čtyř proběhlých akcí, jsou jimi PRAGA 1998, BRNO 2000, BRNO 2005 a PRAGA 2008.


Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1998, na níž zastával Brendl funkci spolupořadatele, proběhla pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky a s podporou FEPA a uznáním FIP. Přihlásili se na ni vystavovatelé z dvaceti devíti zemí Evropy, Egypta, Izraele a Spojených států amerických a k vidění bylo 269 exponátů na 1500 výstavních plochách. Přístupná pro návštěvníky byla ve dnech 10. až 13. září 1998 v prostorách Veletržního paláce a Poštovního muzea v Praze.150 Právě Poštovní muzeum se stalo se svou expozicí v rámci tohoto ročníku oficiální součástí výstavy, v jejímž programu byl naplánován i Den poštovní historie. Návštěvníci se tak dostali do kontaktu s prvními doklady o příchodu řízeného poštovnictví do českých zemí, jejž datujeme do první poloviny 16. století do doby nástupu rakouských Habsburků. PRAGA 1998 nabídla rovněž zájemcům o filatelii pohled na předznámkové dopisy, razítka, pečetidla, poštovní mapy, cestovní příručky, vybavení historických poštovních stanic, ale i na některé cenné a běžně nedostupné exponáty a sbírky, třeba slavné Merkury, první novinové známky světa z roku 1851. K vidění byly ovšem též kompletní sbírka poštovních známek Československa od jeho vzniku roku 1918 až do zániku v roce 1992 nebo ukázky známých falzifikátů československých poštovních známek, jež byly pro veřejnost skutečným lákadlem.151 


Svými hodnotitelskými znalostmi přispěl Brendl v průběhu celostátní výstavy BRNO 2000 s mezinárodní účastí, na které byl přítomen tedy jakožto předseda jury. Organizaci výstavy měli na starosti brněnské kluby filatelistů pod vedením Klubu filatelistů Alfonse Muchy a její uskutečnění náleželo pod záštitu primátora města Brna. Návštěvníky přivítaly spolky ve dnech 5. až 11. března 2000 v Kongresovém centru Brno a pavilonech Brno a Morava brněnského výstaviště, a to k příležitosti 150. výročí narození T. G. Masaryka. Na filatelistickou událost se vypravilo několik významných osobností, kupříkladu Alois Šnoflák, který se zapojil již do přípravy výstavy BRNO 1946. Představeno bylo celkem 237 exponátů152 a velký úspěch slavily především automaty pro vícebarevné samolepící známky, jež byly od března 2000 novinkou a poprvé je Česká pošta veřejnosti představila právě na této výstavě.153 Na úspěch z roku 2000 navázala o pět let později první evropská výstava u nás BRNO 2005 konaná ve dnech 10. až 15. května a uspořádaná Svazem českých filatelistů pod vedením Lumíra Brendla.154


Nejvíce se však Brendl proslavil v souvislosti se světovou výstavou PRAGA 2008, jelikož byl nejen jedním z členů jury, nýbrž i součástí koordinačního výboru. Akce proběhla od 12. do 14. září 2008 v Průmyslovém paláci Výstaviště v Praze – Holešovicích a v Poštovním muzeu. Tím, že trvala pouhé tři dny, se stala v dějinách světových výstav tou nejkratší. I přesto však vystavovatelé přihlásili 786 exponátů, přičemž 512 jich bylo přijato. Jedinečnou součástí byla ukázka ze sbírky britské královny Alžběty II., a to navíc včetně modrého Mauritia. Prvenství si výstava získala hned v několika ohledech, PRAGA 2008 se poprvé konala spolu s mezinárodním veletrhem Sběratel, proběhlo poprvé představení virtuální filatelistické výstavy Exponet a poprvé byly také zhotoveny medaile se jménem ze skla. 155 Z roku 2007 pochází Brendlův příspěvek, který se plánované výstavě PRAGA 2008 věnuje, konkrétně informuje o třech českých filatelistech a jejich úspěšné kvalifikaci potřebné pro účast na výstavě, zároveň pojednává o jejich nutné přípravě v podobě odborného semináře, jenž by napomohl k dosažení co nejlepších výsledků našich vystavovatelů na domácí půdě, a tím pádem dobré reprezentaci českého filatelistického hnutí. 156 Celá výstava nakonec byla zhodnocena jako velmi kvalitní, o čemž svědčí početné množství udělených zlatých medailí.157


4.2 PUBLIKAČNÍ ČINNOST


Lumír Brendl byl celý svůj život publikačně činný, a to ve velkém rozsahu. Vydal stovky příspěvků o filatelii vědeckého i populárně naučného charakteru. Počátky jeho tvorby sahají přibližně do roku 1952 a jsou spojeny s drobnými články, jimiž přispíval ještě při studiu do časopisu Filatelie a Mladý filatelista. Později vydával rovněž v periodikách Merkur revue, Temafórum, Poštovní kurýr a také v zahraničních časopisech zaměřených na filatelii. Lumírovy články otiskli kupříkladu v americkém žurnálu STAMPS, britském Stamp Collecting, španělském Temas Filatelicos, italském Notiziario Tematico, rumunském Filatelia, bulharském Filatelenpregled, ukrajinském Filatelija Ukrajiny, australském The Asia Pacific Exhibitor nebo africkém The South African Philatelist.158


Častým působištěm pro Brendla a jeho pisatelské dovednosti byl brněnský časopis Merkur Revue, v němž působil jako externí spolupracovník. Zde vyšel tiskem třeba článek čerpající z jeho zkušeností vystavovatele i jurymana s názvem Výstavy, vystavovatelé, jurymani u nás a ve světě. Věnuje se v něm rozdělení výstav do jednotlivých kategorií a jejich významu pro filatelii, který hodnotí následovně: „Bez vystavovatelů a výstav by filatelie byla jen malým světem, uzavřeným do sebe.“ 159 Především však v příspěvku analyzuje problematiku snižování počtu konaných výstav, přičemž příčin sleduje vícero. Za jednu z nich považuje celkově hluboké politické a hospodářské změny po roce 1989, dalším důvodem je pak všeobecně pokles zájmu filatelistů a klubů zorganizovat výstavy a doprovodné filatelistické akce. Podle Brendla je potřeba zájem o aktivní filatelii obnovit, a tím situaci vyřešit. Nicméně zároveň vyslovuje naději v lepší budoucnost filatelie, o níž ho přesvědčila výstava PLZEŇ 1295-1995 a úspěch osmi zcela nových exponátů.160


Brendlovy publicistické počiny byly k přečtení také v regionálních tiskovinách, Region Plzeňsko pod záštitou Západočeských novin zveřejnil třeba v květnu 1995 rovnou jeho dva filatelistické příspěvky. První Národní filatelistická výstava „Plzeň 1295-1995“ informoval čtenáře o dění na Plzeňsku a o proběhlé výstavě, jež uspěla z hlediska počtu exponátů i návštěvníků. Výjimečná pro zúčastněné byla příležitostným poštovním razítkem a obálkou s natištěným portrétem generála G. S. Pattona od akademického malíře Jiřího Kovaříka.161 Právě na tento filatelistický materiál se zaměřil druhý článek s názvem Jiří Kovařík, autor nedokončeného obrazu generála Pattona. Ten blíže rozpráví o vzniku obálky, pro niž byl použit generálův vlastnoruční podpis vypátraný Kovaříkem v památníku jedné obyvatelky Plzně.162 Rovněž prostřednictvím svých dalších textů se Brendl snažil co nejvíce čtivě zprostředkovat i neodborné veřejnosti kousek filatelie. 


Autorství lze L. Brendlovi připsat rovněž za několik brožur a katalogů sestavených pro účely různých filatelistických akcí. Mimoto je však spojen i s několika samostatnými publikacemi, a to buď jako vlastní tvůrce, nebo spoluautor. Jedná se o tituly Příklady táhnou i v tematické filatelii, již představené Plasy pohledem filatelie a Známky.


4.2.1 PŘÍKLADY TÁHNOU I V TEMATICKÉ FILATELII


Toto odborné dílo, jež je zároveň Brendlovou prvotinou, vyšlo v roce 1982 s finanční podporou plzeňského filatelistického klubu 03-13 v nákladu 2500 kusů. Kniha ovšem na pultech prodejců nezůstala příliš dlouho, jelikož poptávka po ní byla tak vysoká, že se již během pár měsíců veškeré výtisky až do posledního vyprodaly.163 Nebývalý úspěch sklidila jak v očích čtenářů, tak také odborných recenzentů, což dokládají četná ocenění, jež Lumír v průběhu let obdržel doma i ve světě. Hned v roce 1983 byly publikaci uděleny velká stříbrná medaile na výstavě KROMĚŘÍŽ a čestné uznání na výstavě TEMBAL ve švýcarské Basileji, uspořádané organizací FIP. Další kladná hodnocení společně se stříbrnými medailemi přinesly rok 1964 a celostátní výstavy MARTIN na Slovensku a BRNO u nás. Roku 1988 se Lumír se svou knihou účastnil mezinárodní soutěže ve filatelistické literatuře Muzea kardinála Spellmana ve Spojených státech amerických, která mu vynesla postříbřenou medaili.164


Obal knihy Příklady táhnou i v tematické filatelii


Příklady táhnou i v tematické filatelii představují jakousi příručku pro sběratele poskytující návod k sestavení vlastních výstavních listů. Přináší užitečné rady ohledně jejich zpracování, vhodného využití doprovodných textů a jejich propojení s konkrétními filatelistickými materiály. To vše kniha názorně ukazuje a popisuje na jednotlivých příkladech. K těmto účelům posloužilo Brendlovi dvacet dva úspěšných a vysoce kvalitních tematických exponátů z Československa a dalších sedmi evropských zemí, z nichž bylo vybráno celkem dvacet osm výstavních listů a na nich následně aplikovány zásady těch nejlepších vystavovatelů. Kniha čítá celkem devadesát dva stran a na začátku obsahuje věnování, jež zní: „Památce mé matky a přátelství filatelistů“. 165 Cíl Brendlovy prvotiny spočívá v oživení dosavadních vědomostí, lepším porozumění hlubších tematických souvislostí filatelistických vystavovatelů nebo v pouhém poskytnutí příkladů pro ty, kteří se teprve na zhotovení dobrého tematického exponátu chystají. Každý takový jedinec musí dle autora disponovat nejen rozsáhlými znalostmi tématu a filatelistického materiálu, avšak i jistými schopnostmi, jimiž jsou trpělivost, studijní vytrvalost, představivost a schopnost vycítit a rozpoznat tematické souvislosti mezi exempláři.166 147) Plasy. Kalendář akcí. Program semináře Antonín Wiehl – jeho rodný region, kultura a architektura. In: plasy.cz [online]. 2010 [cit. 18. 6. 2023]. Dostupné z: https://www.plasy.cz/e_download.php?file=data/kalendar_akci/314280cs.pdf&original=Program+- A.Wiehl_konference.pdf 148) BRENDL, Lumír. Poštovní a historické zajímavosti z doby Rakousko-Uherska před rokem 1918 až do prvních dnů Československa. In: japhila.cz [online]. [cit. 18. 6. 2023]. Dostupné z: http://www.japhila.cz/aktualne_150.htm 149 BRENDLOVÁ, Světla. Letem světem s Lumírem, s. 23 (strojopis).

150) Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1998: [Praha 7.-10.9.1998] = The International stamp exhibition PRAGA 1998. Praha: Česká pošta, 1998. ISBN 80-902187-0-9, s. 6-7.

151) Tamtéž, s. 50-51.

152) Brno 2000. Celostátní výstava poštovních známek konaná u příležitosti 150. výročí narození T. G. Masaryka. In: filabrno.net [online]. [cit. 21. 5. 2023]. Dostupné z: https://www.filabrno.net/vystavy/Brno2000.htm

153) REICHARDT, Hans – MAASSEN, Wolfgang – BRENDL, Lumír. Známky. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. Co-jak-proč; sv. 44. ISBN 978-80-7238-708-3, s. 23.

154) JINDRA, Zdeněk. To bylo BRNO 2005. In: infofila.cz [online]. 17. 10. 2005 [cit. 21. 6. 2023]. Dostupné z: https://www.infofila.cz/to-bylo-brno-2005-r-2-c-1771

155) Organizační výbor Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008. Taková byla – PRAGA 2008. Praha: Česká pošta, 2008, s. 8-9.

156) BRENDL, Lumír. Trilaterála Polsko – Česko – Německo v Lubinu. In: expo-net.blogspot.com [online]. 9. 11. 2007 [cit. 21. 6. 2023]. Dostupné z: http://expo-net.blogspot.com/2007/11/trilaterla-polsko-esko-nmeckov-lubinu.html

157) Organizační výbor Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008. Taková byla – PRAGA 2008. Praha: Česká pošta, 2008, s. 8.

158) LOVČÍ, Radovan. Ing. Lumír Brendl (1935-2020). Vlastivědný sborník – čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska. Mariánská Týnice: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 2020, roč. XXX., č. 4, s. 13.

159) BRENDL, Lumír. Výstavy, vystavovatelé, jurymani u nás a ve světě. Merkur Revue – Odborný časopis pro filatelii, numismatiku a bankofilii. Brno: Merkur-revue, 1996, č. 1, s. 8.

160) Tamtéž.

161) BRENDL, Lumír. Národní filatelistická výstava „Plzeň 1295-1995“. Region Plzeňsko. 25. 5. 1995, s. 15.

162) BRENDL, Lumír. Jiří Kovařík, autor nedokončeného obrazu generála Pattona. Region Plzeňsko. 25. 5. 1995, s. 15.

163) JINDRA, Zdeněk – PETŘÍK, Jaromír. Rozhovor s Lumírem Brendlem – dlouholetým předsedou SČF. In: infofila.cz [online]. 9. 8. 2011 [cit. 21. 6. 2023]. Dostupné z: https://www.infofila.cz/rozhovors%C2lumirem-brendlem-dlouholetym-predsedou-r-2-c-4069

164) Rodinný archiv Brendlů, soupis ocenění Lumíra Brendla.

165) BRENDL, Lumír. Příklady táhnou i v tematické filatelii. Plzeň: Komise námětové filatelie Svazu československých filatelistů, 1982, s. 2-3.

166) Tamtéž, s. 5-8.Autor: Bc. Anna Krauzová | 21. 2. 2024

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč
Digitální mikroskop Flex

DigiMicroscope Flex je ideální nástroj pro všechny, kteří potřebují prozkoumat malé předměty nebo povrchy s vysokým rozlišením a zvětšením.

  • Cena: 2487 Kč