Česká námětová společnost SČF - Organizační řád České námětové společnosti

Reklama

merkur-revue.eu

Organizační řád České námětové společnosti

Česká námětová společnost

Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky. Sídlem je Praha 5, Holečkova 10, PSČ 225 07

  Hlava 1
Poslání a cíle činnosti ČNS


§ 1
Hlavním cílem ČNS SČF je péče o rozvoj námětové filatelie v České republice. V rámci plnění tohoto cíle pečuje o zvyšování odborné úrovně všech svých členů i dalších zájemců o námětovou filatelii zejména vydáváním zpravodaje Temafórum a dalších tiskovin,  podporou publikační činnosti, podporou  vytváření a rozvoje tematických exponátů,  účastí na pořádání soutěžních a propagačních výstav, péčí o výchovu svazových jurymanů v oblasti námětové filatelie.

§ 2
Dalším cílem je vytváření podmínek pro sdružování zájemců o námětovou filatelii podle oblastí jejich zájmu. Za tím účelem napomáhá vytváření sekcí.

§ 3
Významnou oblastí je i spolupráce s dalšími orgány, jejichž činnost se námětové filatelie dotýká. Na mezinárodní úrovni jde zejména o Komisi námětové filatelie FIP a FEPA, ale také o obdobné orgány jednotlivých zahraničních filatelistických svazů. Na úrovni národní jde zejména o komisi jurymanů SČF a komisi mládeže SČF. Při rozvoji námětové filatelie spolupracuje ČNS rovněž s jednotlivými kluby filatelistů (KF).  

Hlava II
Členové ČNS a její základní organizační složky


§ 4
Členy ČNS a jejím základními organizačními složkami  jsou jednotlivé sekce, které jsou vytvářeny na základě příbuznosti námětu. Ke dni schválení organizačního řádu jsou členy ČNS sekce uvedené v příloze k Organizačnímu řádu.
Další sekce mohou vzniknout, pokud se sejde minimálně pět zájemců o sbírání daného námětu, kteří budou mít zájem o vytvoření samostatné sekce. Do této doby jsou tito členové zařazeni do sekce “Ostatní nezařazené náměty”. Vznik nové sekce   a její přijetí za člena ČNS schvaluje výbor ČNS. Návrh na ustavení nové sekce musí obsahovat návrh  funkcionářů, kteří budou tvořit vedení sekce a seznam všech dosavadních zájemců o členství v sekci. Členové sekce jsou automaticky členy ČNS.

§ 5
Na financování nezbytných nákladů ČNS přispívají jednotlivé sekce ročním příspěvkem, který je odvozen podle počtu členů sekce. Ke dni schválení organizačního řádu činí tento roční příspěvek Kč 1,-- za každého člena sekce (odběratele zpravodaje sekce) pro rok 2002. O změně výše členského příspěvku sekce rozhoduje valná hromada, v období mezi jejím konáním výbor ČNS, rozšířený o zástupce jednotlivých sekcí. Od 1. ledna 2003 se příspěvek stanovuje ve výši Kč 10,-- za každého člena sekce.

  Hlava III
Členství v sekci ČNS, práva a povinnosti členů


§ 6
Členem sekce ČNS může být zájemce o námětovou filatelii, který se dobrovolně písemně přihlásí. Svou přihláškou vyslovuje člen souhlas se stanovami SČF a s tímto organizačním řádem. Členové SČF, kteří vstupují do sekce ČNS, plní své povinnosti vůči SČF zpravidla v KF,  jehož jsou členem. Pokud zájemce o členství v sekci ČNS projeví zájem, může se (v souladu se stanovami SČF) stát členem SČF prostřednictvím ČNS. V tomto případě je  jeho základní organizací přímo ČNS, vydává mu členský průkaz SČF a zajišťuje příspěvkové známky.  Členem sekce ČNS se může stát i nečlen SČF (zejména u zahraničních zájemců o členství,  případně členů jiných sběratelských organizací, s nimiž příslušná sekce ČNS spolupracuje).

§ 7
Člen sekce ČNS má právo:
a) účastnit se činnosti sekce ČNS a dalších akcí, zajišťovaných přímo výborem ČNS,
b) volit a být volen do orgánů sekcí ČNS a výboru ČNS (právo být volen do výboru ČNS se týká jen členů SČF),
c) být informován o činnosti a hospodaření své sekce ČNS i České námětové společnosti jako celku,
d) požádat o radu a konzultaci v otázkách námětové filatelie (např. při tvorbě exponátu),
e) vystavovat na výstavách organizovaných SČF a přihlásit se prostřednictvím SČF na mezinárodní výstavy podle stupně získaného ohodnocení (týká se jen členů SČF - na nesoutěžních a propagačních výstavách  však mohou vystavovat všichni členové sekce, i když nejsou členy SČF),
f) odebírat zpravodaj sekce, pokud je vydáván.

§ 8
Člen ČNS je povinen:
a) platit řádně a včas členské příspěvky stanovené příslušnou sekcí (případně ČNS),
b) dodržovat tento organizační řád a další vnitřní předpisy ČNS a sekcí,
c) odpovědně vykonávat svěřené a přijaté funkce v  sekci ČNS  (případně i ve výboru ČNS) po celé funkční období,  pokud tomu nebrání závažné důvody.

§ 9
Členství zaniká:
a) vystoupením člena ze sekce ČNS,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením pro závažné porušení organizačního řádu ČNS, případně dalších vnitřních směrnic (o vyloučení rozhoduje výbor ČNS na základě míry provinění),
d) nezaplacením členského příspěvku sekce ve stanoveném termínu (v tomto případě rozhoduje o zrušení členství vedení té sekce, v níž člen příspěvek nezaplatil).  

Hlava IV
Vedení  sekce a její organizační struktura


§ 10
Vedení sekce jmenuje ČNS na základě návrhu členů příslušné sekce. Návrh na jmenování vedení podává sekce písemně a odesílá ho tajemníkovi ČNS. Počet členů vedení a další organizační struktura je ponechána plně v pravomoci dané sekce.

§ 11
Sekce mohou přijímat vlastní organizační normy, které nesmí být v rozporu s tímto organizačním řádem. Sekce si stanoví vlastní příspěvky na činnost sekce. V rámci své činnosti zpravidla vydávají svůj zpravodaj, který slouží k rozvoji námětového sbírání daného oboru. Podle potřeby a svých možností organizují sekce setkání svých členů, která využívají k prohlubování znalostí svých členů a k výměně filatelistického materiálu. Svoji činnost si sekce hradí z vlastních zdrojů. Ve vztahu k jiným orgánům mimo ČNS vystupují sekce zpravidla prostřednictvím ČNS. Zpravidla jednou ročně informuje  sekce o své činnosti výbor ČNS.

§ 12
Sekce zaniká, zaniknou-li podmínky pro její činnost.  O záměru zániku sekce informuje vedení sekce  písemně  všechny členy sekce. Likvidace proběhne podle obecně závazných předpisů. O zbývajícím majetku rozhodnou její členové. Zprávu o likvidaci předloží vedoucí sekce tajemníkovi  ČNS bez zbytečného odkladu (zpravidla do 14 dní od likvidace). Členové likvidované sekce mohou vstoupit do jiných sekcí, případně do sekce “Ostatní nezařazené náměty”.

  Hlava V
Orgány ČNS


§ 13
Orgány ČNS jsou:
a) valná hromada ČNS,
b) výbor ČNS,
c) revizor (revizoři).

§ 14
Valnou hromadu jako nejvyšší orgán společnosti svolává její výbor zpravidla dvakrát za pět let. Valná hromada musí být svolána písemně minimálně 15 dnů před jejím konáním.
Valná hromada je tvořena volenými delegáty v tomto složení:
a) dosavadní výbor ČNS,
b) delegáti z jednotlivých sekcí, které existují ke dni konání valné hromady. Sekce je zpravidla zastoupena jedním delegátem. Sekce, které mají více než 100 členů mají právo vyslat na valnou hromadu dva delegáty. Výbor společnosti nehradí delegátům  náklady na jejich účast na valné hromadě.
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů. Nesejde-li se v určené době potřebný počet delegátů,  koná se náhradní valná hromada o půl hodiny později. Tato náhradní valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.
O průběhu valné hromady společnosti se vyhotoví zápis, který podepíše předseda a zapisovatel. Kopii zápisu odešle  předseda ČNS na sekretariát SČF.

§ 15
Valná hromada ČNS zpravidla:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti,
b) projednává a schvaluje směr další činnosti ČNS,
c) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet na další období,
d) projednává a schvaluje zprávu revizora (revizorů),
e) volí předsedu a další  členy výboru společnosti,
f) volí revizora (revizory),
g) volí delegáty na valnou hromadu SČF, pokud je tato volba aktuální,
h) stanoví výši přípěvků sekcí na činnost ČNS,
i) schvaluje organizační řád ČNS a jeho změny,
j) rozhoduje o zániku ČNS.

§ 16
Výbor ČNS řídí činnost společnosti v období mezi valnými hromadami. Schází se minimálně 2x ročně. O svém jednání vyhotovuje zápisy, které dostávají členové výboru, revizor (revizoři) a určení zástupci jednotlivých sekcí (zpravidla jejich vedoucí nebo redaktoři zpravodaje).
Výbor ČNS je sedmičlenný a tvoří ho:
a) předseda,
b) místopředseda,
c) jednatel,
d) hospodář,
e) tři členové.
Předsedu volí přímo valná hromada ČNS. Rozdělení dalších funkcí provede výbor na svém prvním zasedání.

§ 17
Minimálně jednou ročně uskuteční výbor společné zasedání s vedoucími sekcí nebo jejich pověřenými zástupci.
V nezbytných případech má výbor právo změnit jednotlivé funkce svých členů, mimo předsedy a  kooptovat členy výboru za ty, kteří z vážných důvodů nemohou svou funkci vykonávat, a to až do výše 50% původně zvolených členů výboru. Poklesne-li počet řádně zvolených členů výboru pod hranici 50%, musí výbor ČNS svolat mimořádnou valnou hromadu a zvolit nový výbor.
Mimořádnou valnou hromadu svolává ČNS i v dalších odůvodněných případech, zejména požádá-li o to minimálně 1/3 sekcí, které působí v daném období v rámci ČNS. Na všechna jednání ČNS (včetně schůzí výboru a valné hromady) mohou být pozváni hosté.

§ 18
Valná hromada volí minimálně jednoho revizora. Jeho funkční období je dáno dobou mezi dvěma valnými hromadami. Revizor dohlíží na hospodaření ČNS, dodržování stanov SČF, organizačního řádu ČNS a dalších vnitřních směrnic. Má právo kdykoliv nahlížet do účtů ČNS. Jednání výboru ČNS se zúčastňuje s hlasem poradním.
Před konáním valné hromady nebo rozšířeného výboru ČNS vypracuje revizor písemnou zprávu o své činnosti a jejích výsledcích. Kopii této zprávy předává výbor ČNS po konání valné hromady spolu se zápisem o ní na sekretariát SČF.

  Hlava VI
Hospodaření ČNS


§ 19
Majetek ČNS tvoří  finanční prostředky. Finančními prostředky jsou:
a) příspěvky od jednotlivých sekcí,
b) stanovená část  z příspěvků členů SČF, pro které je ČNS základní organizací SČF,
c) výnosy z vlastní činnosti ČNS,
d) dary a další finanční prostředky.
Evidence všech peněžních prostředků musí být vedena v souladu se zásadami platnými pro vedení účetnictví SČF a jeho složek.  O výsledcích hospodaření podává ČNS 1x ročně zprávu na sekretariát SČF.

  Hlava VII
Jednání jménem ČNS


§ 20
ČNS zastupuje navenek jako statutární zástupce předseda ČNS. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda nebo jiný člen výboru, pověřený předsedou.

§ 21
Pro platnost písemného právního úkonu učiněného jménem ČNS se vyžaduje podpis předsedy ČNS a dalšího člena výboru ČNS nebo dvou pověřených členů ČNS. U podpisu se vždy uvádí funkce podepisujícího v ČNS.

  Hlava VIII
Přechodná a závěrečná opatření


§ 22
Organizační řád navazuje na stanovy SČF, schválené 4. 12. 2010 a zaregistrované MV ČR

§ 23
Do svolání první řádné valné hromady  podle tohoto organizačního řádu plní její úkoly schůze výboru ČNS, rozšířená o zástupce všech sekcí.

  § 24
Organizační řád byl schválen na schůzi  výboru ČNS, rozšířené o zástupce sekcí  dne 23. března 2002.  Vstupuje v platnost dnem schválení. Doplňky a úpravy schváleny valnou hromadou 19. března 2005 a rozšířenou schůzí výboru ČNS 12. února 2011.  

Příloha k organizačnímu řádu ČNS

V rámci ČNS jsou začleněny tyto námětové sekce: Bohemika (od 1. 1. 2010 činnost pozastavena), Doprava, Esperanto, Fauna-flóra (od 1. 1. 2010 činnost pozastavena), Geologie a ropa, Kosmos, Polární filatelie, Požární ochrana, Skauting a II. národní odboj, Výtvarné umění, Nezařazené náměty.

Stav k 8. září 2012

Nahoru

Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
Spustili jsme naše nové stránky.