Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Ceník poštovních známek - katalog World Philately 2022 - 9 zn. zemí na DVD

Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2021), SR (1993-2021), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).

  • Cena: 949 Kč

Zpravodaj 4/2004: Povídal jsem si s Lumírem Brendlem II

Jak jsem uvedl v minulém rozhovoru s předsedou SČF, nebyl na slavnostním průběhu palmáre výstavy ŽĎÁR 2004 prostor pro otázky takzvané "na tělo", proto jsem se relativně brzy na našeho předsedu Ing. Lumíra Brendla obrátil znovu, abych mohl vám čtenářům zprostředkovat jeho názory na zásadní problematiku tak, jak ji vidíme v naší Společnosti.

J.F. Pane předsedo, jak jste již několikrát naznačil, je v této době nevyhnutelné vypořádat se se situací kolem nalezených padělků československých celistvostí prodávaných na mezinárodních aukcích našimi členy. Nemyslíte si, že by se celou záležitostí měla zabývat policie a příslušné trestně právní orgány a celou kauzu řádně vyšetřit? Jedině tak může být odhalený viník a SČF očištěný od podvodníků. Jejich pouhé vyloučení z našich řad dalším podvodům přeci nezabrání.

L.B. Jsem rád, že pokračujete ve svém úsilí o prohlubování vzájemného poznávání, s otevřeností a bez vzájemného podezírání. Komunikace je však oboustranná. Vy mi slibujete otázky tzv."na tělo". Kontruji tím, že i mé odpovědi budou "na tělo". A to zvláště poté, když v minulých dnech a týdnech se dva členové výkonného výboru SSČSZ SČF nevybíravým způsobem pustili do vedení SČF, jehož vaše Společnost je organizačním článkem. O tom však podrobněji až dále. Nyní k odpovědím na Vaše otázky.

Situací kolem zjištěných padělků československých celistvostí, prodávaných na aukcích naším členem a označených našimi znalci za pravé se, jak jinak, zabývám nepřetržitě. V létě jsem se radil s naším právním konzultantem. V srpnu t.r. jsem připravil definitivní podobu podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Dne 13. 9. 2004 bylo s podpisy předsedy a tajemníka SČF a s příslušnými přílohami osobně podáno na Státním zastupitelství v Praze. Rekapitulaci tohoto případu se značným mezinárodním dopadem na pověst SČF jsem v podobě "Otevřeného dopisu členům SČF" předložil naší veřejnosti ve Filatelii 8/2004 a v Informacích SČF z října 2004. Jistě se s ním seznámili i členové SSČSZ.

Co mě však překvapilo, je písemně a dosti nevybíravě vyjádřený postoj dvou členů výkonného výboru SSČSZ SČF, Zdeňka Fritze a Svatopluka Šablatúry z Bratislavy, k postupu a rozhodování VV SČF v této věci. Protože jde o členy vedení vaší Společnosti, jistě jste byl s obsahem obou dopisů seznámen. Vskutku zajímavý je postoj Zdeňka Fritze, člena předsednictva SČF. Ten považuje mj. aféru "Pytlíček" (cituji) za jasně zástupný problém, a ptá se, komu má sloužit podivná historie pozastavení, pak zrušení a následně velmi zvláštního znovusestavování Komise znalců (expertů) SČF? Pomineme-li (prý) postupné znemožňování až likvidaci znalce P. Pittermanna - (to je) neadekvátní – což P. Pittermann nevykonal pro čs. a českou filatelii obrovské penzum nesmírně užitečné práce?! (konec citace). Kamarád se zastává kamaráda. Nic proti tomu. Měl by však vycházet z faktů, jež byla po celý dlouhý rok, od dubna 2003 do dubna 2004, zveřejňována ve Filatelii bez toho, aniž se Jan Karásek a Pavel Pittermann proti zjištěním jiných znalců – Jiřího Stupky, Andreje Tekela a dalších důrazně ohradili. Kolega Fritz si zřejmě neuvědomuje, že podstata této mimořádně závažné kauzy spočívá v tom, že znalci na padělky otiskli své značky pravosti nebo vystavili atesty za určitou peněžní odměnu. Za jimi ověřené materiály pak jiní sběratelé a vystavovatelé, zejména zahraniční, v aukcích či v prodejnách nebo přímo zaplatili další nemalé částky. Proto jejich rozhořčení. Proto vstoupily na scénu čtyři zahraniční společnosti sběratelů československých známek, aby zájmy svých členů hájily. Nejen pochybení našich znalců, ale i tuto druhou stranu mince, s mnohem závažnějším dopadem na pověst čs. materiálu, by měl mít každý funkcionář SČF na paměti, než začne vedení SČF peskovat (mírně řečeno) za postupně přijatá rozhodnutí. VV SČF přece postupoval v souladu se Stanovami SČF, protože komise expertů SČF je pouze poradním (nikoli voleným) orgánem předsedy a výkonného výboru SČF.

Obsahem dopisu ing. Zd. Fritze ze dne 4. 8. 2004 se zabývá revizní komise SČF, která se závěry seznámí předsednictvo SČF v listopadu t.r.

A pokud jde o dopis dr. Sv. Šablatúry, dalšího člena výkonného výboru SSČSZ SČF, ze dne 9. 9. 2004, zaútočil na rozhodnutí vedení SČF ještě nevybíravěji. Dokonce obviňuje VV SČF z toho, že na znalce vytáhl kartu "kolektivní odpovědnosti" a cituji: "takovými kartami hrál již fašizmus a deformovaný komunizmus". To již považuji za otevřenou snahu o narušení dosavadní vzájemné přátelské spolupráce českých a slovenských filatelistů a za porušení Dohody mezi SČF a ZSF. Proto jsem požádal předsedu ZSF Lubomíra Flocha o projednání této záležitosti v orgánech ZSF a o podání výsledné zprávy.

Jistě i SSČSZ SČF se zamyslí nad tím, zda členové jejího vedení působí v souladu se Stanovami SČF, dalšími svazovými dokumenty i celkovým posláním našeho občanského sdružení.

J.F. Pane předsedo, mezi členy SČF zaznívá mnoho kritických názorů na současnou emisní politiku známkové tvorby. Prováděli jste za poslední čtyři roky, co jste ve funkci předsedy, nějakou anketu prostřednictvím Informací SČF, aby jste zjistili, jaké známky se sběratelům líbí a jaké nelíbí? Pan Ing. Prandstetter v mém rozhovoru sdělil, že možnost zaslat návrh na vydání známky s určitým námětem má kdokoliv. Vím také, že zastupujete sběratelskou veřejnost v mezirezortní komisi, která emisní plány schvaluje. Kolikrát jste se jednání komise zúčastnil a jak hájíte názory našich členů na emisní činnost?

L.B. Emisní politikou české známkové tvorby se jako námětář zabývám trvale a některé návrhy jsem prostřednictvím GŘ České pošty uplatnil ještě dříve, než jsem byl v říjnu roku 2001 jmenován jedním z mnoha členů mezirezortní komise pro přípravu emisního plánu. Nejprve byla komise jmenována MDS ČR, k 1. lednu 2003 Ministrem informatiky ČR. Kritické názory na současnou emisní politiku sleduji, protože čtu: výsledky anket o nejkrásnější známku v Poštovním kurýru, články Zd. Fritze v Merkur-Revue, články pana Sivka ve Filatelii, pozorně čtu náměty, se kterými se na mne obrací zapálený člen SSČSZ Jiří Koukal ze Žďáru n/S., vyhodnotili jsme i anketu, kterou jsme rozeslali do vybraných klubů filatelistů, mluvím se členy mnoha klubů a většinou od místních klubů dostávám každý rok tak 5-6 návrhů na poštovní známky a celiny. Ty zhruba dvakrát do roka sepíši, odůvodním a pošlu oddělení přípravy známkové tvorby GŘ ČP. Na zasedání mezirezortní komise, které se schází ke konci roku a připravuje emisní plán na dva roky dopředu, sleduji, zda návrhy za SČF byly zařazeny a ty pak se snažím prosadit. Není to snadné. Těch důležitých a společensky významných návrhů je totiž vždycky mnohem více, než je oněch standartních 30-31 známek, které jsou v jednotlivých letech vydávány (jde o zásadu umírněné emisní politiky České republiky). Zatím jsem se zúčastnil projednávání emisního plánu jen v letech 2001 a 2002. V roce 2003 jsem vážně onemocněl. Zasedání se nemohl v mém zastoupení zúčastnit ani můj zástupce. Jednání mezirezortní komise se totiž mohou zúčastnit výlučně jen ministrem jmenovaní zástupci ministerstev, státních a společenských organizací. Proto za mé osobní účasti se mi zatím podařilo prosadit nebo podpořit vydání "Porta Coeli", Českého Ráje-Hruboskalska, poutního sv. Hostýna, Procházkova Prométea, z mé iniciativy Fr. Petrarky, emisi k Bitvě u Slavkova (ve spolupráci s předsedou francouzských filatelistů p. R. Deroyem). Marně zatím usiluji o prosazení (spolu s J. Koukalem) známky s kresbou Marie Fischerové-Kvěchové a zejména známky na podporu prevence nádorových onemocnění (spolu s MUDr. E. Gerykem z Brna). Jak pane redaktore víte, poslal jsem Vám kopii dopisu s návrhy, které jsem nashromáždil v 1. pololetí 2004. Snad se alespoň některé v roce 2006 podaří uskutečnit. A pravdu má samozřejmě i pan ing. E. Prandstetter z MI ČR když říká, že návrh na vydání poštovní známky může zaslat opravdu každý.

J.F. Zaslechl jsem také několik názorů na prémiové černotisky, které dostávají členové SČF odebírající novinky vydávaných známek. Jak je možné, že stejné prémiové černotisky dostávají i nečlenové SČF, kteří odebírají časopis Filatelie? Svaz by měl mít v ruce nástroj, který mu zajistí stabilní členskou základnu. Jak se proto díváte na současné vztahy s Českou poštou týkající se vydávání černotisků, ke kterým se dostávají i nečlenové, kterým stačí odebírat časopis Filatelie? Co hodláte udělat pro to, aby členové SČF byli oproti nečlenům nějak zvýhodněni?
L.B. Prémiové černotisky? O nich přece bylo rozhodnuto již v roce 1993, když SČF předtím prodal svazové časopisy Filatelie a Mladý filatelista. Na podporu časopisu Filatelie a zvýšení zájmu o jeho odběr tehdy SČF rozhodl o tom, že část nákladu svazového prémiového tisku – poprvé se jednalo o onen "barevný černotisk" čtyřbloku 8,- Kč výplatní známky s motivem Olomouce – bude postupována časopisu Filatelie. Spolu s tajemníkem jsme před lety tuto situaci chtěli změnit, ale kvůli nejednostnosti názorů ve VV SČF se nám to nepodařilo. Problém černotisků ve vztazích s Českou poštou vůbec nevidím jako zásadní. Jsme filatelisté a proto sbírejme filatelistické materiály a ne pouhé suvenýry, byť jsou jinak hezkou prémií. Chceme se raději zaměřit na jiné prémie. Na příležitostné celinové dopisnice pro SČF. Letos se to již podařilo. V Ročence SČF 2004 byla již úřední celina vložena.

J.F. Rok 2005 bude pro nás filatelisty velice důležitý. Jednak se v něm bude konat Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005, kde kvalitu exponátů našich vystavovatelů prověří mezinárodní jury, ale bude se také konat Valná hromada SČF, která určí, jakým směrem se náš Svaz bude ubírat v příštích pěti letech. Máte tedy ještě celý rok na to, aby se stanovené cíle z roku 2000 zrealizovaly. Co se podle Vás v těch uplynulých čtyřech letech povedlo nejvíce a co je třeba ještě udělat?

L.B. Rok 2005 bude pro nás české filatelisty opravdu velice důležitý. Ale důležitý je přece i rok 2004, který je předehrou k roku Evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005, vůbec první s patronátem FEPA a uznáním FIP na území České republiky. Letos náš klub filatelistů ve Žďáru n/S uspořádal nezapomenutelnou výstavu ŽĎÁR 2004, vysokomýtský klub výstavu AEROSPACE 2004, a sekce Skauting ČNS výstavu SCOUTPHILEX 2004 Praha. Velmi dobře byla hodnocena účast SČF na 7. veletrhu Sběratel 2004. V pořadí již 68. kongres FIP v Singapuru znovu potvrdil do vedení odborných komisí FIP Víta Vaníčka (Poštovní historie), Bedřicha Helma (Aerofilatelie) a jednomyslně do funkce ředitele FIP zvolil Lumíra Brendla na další čtyři roky. Výraz respektu k české filatelii jistě prokázal prezident FIPu pan Koh S. Chuan, který ve dnech 16. - 19. září 2004 navštívil Prahu a SČF. A hned v prvních třech říjnových dnech zase navštívil Brno konzultant FEPA pan J. Joergensen z Dánska, aby prověřil stav příprav výstavy BRNO 2005.

A co se povedlo nejvíce? To musí na listopadové valné hromadě SSČSZ SČF a poté na valné hromadě SČF v prosinci 2005 v Jihlavě posoudit členové a delegáti. Ti nám – výkonnému výboru i předsednictvu SČF vystaví jistě spravedlivé hodnocení. Půjde především o zhodnocení Záměrů SČF na léta 2001-2005. Byly zveřejněny. Stejně tak byly zveřejněny Svazové projekty a záměry na léta 2003-2005, a to v Informacích č. 5 z prosince 2002 na stranách 3-4. Co je však podle mého názoru hodno obdivu, to je fakt, že kluby filatelistů nečekají na dotace na výstavy i jiné významné akce, ale jejich členové vyhledávají a získávají finanční prostředky z různých zdrojů – např. i z evropského programu PHARE v případě výstavy EuregioEgrensis v Karlových Varech 2001. Tato aktivita klubů a společností je jistě příslibem i do budoucna.

Ještě je však třeba toho hodně udělat. To budou obsahovat záměry na léta 2006 - 2010. Návrhy a náměty členů SSČSZ jsou vítány

J.F. V příštím roce také vyprší platnost dohody mezi SČF a společností Filatelie spol. s r.o. o vzájemné spolupráci. Jak se díváte na to, že současná redakční rada, jejímž členy jsou i členové SČF nepublikuje o naší Společnosti SČSZ a neposkytuje informace o našem Zpravodaji ostatním členům SČF i členům Klubu filatelie? Jak bude tato situace řešena a jak se to odrazí při podepisování dohody nové?

L.B. Vztah redakce Filatelie a SSČSZ závisí jak na formálních, tak na mezilidských vztazích. Podle vzájemné dohody o spolupráci jsou pro SČF ve Filatelii vyhrazeny 2 – 4 strany, a další pak pro občasník Mladý filatelista. Členem redakční rady je i člen VV SSČSZ pan ing. Pavel Švejnar. I mne mrzelo, že chybí recenze tak výborného časopisu, jakým se Zpravodaj vaší Společnosti stal. I tady se však již ledy pohnuly a jak jsem byl informován, stránky Filatelie budou otevřeny i informacím ze Společnosti. Po uplynutí platnosti vzájemné dohody bude SČF znovu zvažovat další vzájemnou spolupráci.

J.F. Co by jste vzkázal našim členům a čtenářům Zpravodaje? I naše Společnost bude totiž bilancovat na listopadové Valné hromadě, kde bude rozdáváno i to číslo Zpravodaje, ve kterém vyjde náš rozhovor.

L.B. Co vzkázat členům SSČSZ SČF? 1) Aby vytrvali v budování sbírek a exponátů 1. ČSR, poválečného Československa i České republiky podle současných požadavků druhého a třetího časového období, a jak se o to svým exponátem ČSR 1944-1955 snaží ing. Jiří Sedlák. 2) Aby se nadále aktivně podíleli na odborné publikační a ediční činnosti a včas předkládali své ediční záměry. 3) Aby šířili zájem o budování jednorámových exponátů, které poskytují často až netušené možnosti jak tzv. prvovystavovatelům, tak i zkušeným vystavovatelům ke zpracování takových časových úseků nebo takových známek či emisí, jejichž prezentace v rozsahu standartních 80 listů není možná. Československo takových šancí nabízí bezpočet. 4) Aby si brali pod svou ochranu ty mladé filatelisty, kteří mají zájem sbírat a pak budovat exponáty československých a českých známek. 5) Aby začali promýšlet, zda a jak by bylo možné připravit záměr na uspořádání alespoň úzce specializované světové filatelistické výstavy PRAGA 2008 pod patronátem FIP. Přeji valné hromadě Společnosti zdar a mnoho reálných nápadů ve prospěch dalšího rozvoje české organizované filatelie v duchu odpovědnosti a vzájemné sounáležitosti v rámci SČF.


Děkuji ještě jednou předsedovi SČF Ing. Lumíru Brendlovi za poskytnutý rozohovor a za to, že se k některým současným problémům umí postavit čelem. Za všechny čtenáře přeji předsedovi pevné zdraví, upevnění pozice v nadnárodní FIP a co nejméně konfliktních situací v našem Svazu pro příštích pět let.

s předsedou SČF Ing. Lumírem Brendlem rozmlouval Josef Fronc
Poznámka redakce

Na vysvětlenou dodávám, že v období, kdy byl připravován tento rozhovor, došlo k jednání mezi SSČSZ, SČF a Filatelií s.r.o. Výsledkem tohoto jednání je zveřejňování anotací na náš Zpravodaj, jak jste se mohli přesvědčit již v č. 8 a 9 tohoto časopisu. Jak jsme již informovali dříve, pan Švejnar již není na vlastní žádost členem VV SSČSZ, tato vazba na redakční radu Filatelie byla tak "přetržena". Ostatní členové Společnosti – členové redakční rady Filatelie, neměli sílu prosadit určité naše záměry. Po jednání přímo s JUDr. Benešem byly naše vztahy napraveny.

VV Společnosti se na svém jednání dne 20. 10. 04 seznámil s textem dopisu člena VV S. Šablatúry. Vzhledem k tomu, že byl reakcí na článek Lumíra Brendla, otištěného ve Filatelii č. 8/2004 str. 34 – 36, domníváme se, že by jeho stanovisko měl otisknout tento časopis. Prozatím bylo zveřejněno na internetu – Infofila a kdo má zájem, může se s ním seznámit. Obsah dopisu Z. Fritze neznáme, neboť dopis psal jako člen předsednictva SČF členům tohoto orgánu a se Společností SČSZ nemá nic společného. Nemůžeme se proto k obsahu tohoto dopisu vyjádřit.


Autor: Josef Fronc | 18. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Rakousko - čistá - č. 929-932

Rakousko - čistá - č. 929-932

  • Cena: 560 Kč
Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč

Související články