SSČSZ SČF - Organizační řád Společnosti sběratelů československých známek

Reklama

merkur-revue.eu

Organizační řád Společnosti sběratelů československých známek

Poslání společnosti

Společnost je sdružením organizovaným na základě sběratelského a studijního zájmu o československé poštovní známky a sběratelské oblastmi s nimi související, jakož i o známky České republiky a Slovenska. Společnost působí na půdě SČF. Jejími členy mohou být členové SČF a dalších členských svazů FIP. Jedná se o dobrovolnou společnost s působností na území České republiky jejímž úkolem je zabezpečovat rozvoj sběratelství, odborné studium a propagaci známky Československa, České republiky a Slovenska. Hlavním posláním Společnosti jsou činnosti: odborné, metodické a zájmové, publikační a propagační, znalecké, odhadní a poradenské, výstavní, jurymanská činnost a organizační. Společnost je samostatnou společností se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími, jak je uvedeno ve stanovách SČF.

Pro zabezpečení uvedených činností vytváří Společnost podle potřeby jak odbornou, tak územní organizační strukturu. V rámci odborné organizační struktury ustavuje Společnost odborné sekce a odborné pracovní skupiny, kde se soustředí sběratelé podle užšího specializovaného sběratelského zájmu. (Sekce sběratelů známek ČR). V rámci územní organizační struktury lze vytvářet územní pobočky Společnosti a na základě aktuálního státoprávního uspořádání zemské, oblastní, místní.
V rámci Společnosti i v rámci sekcí je možno ustavovat dlouhodobě či příležitostně působící pracovní skupiny pro řešení konkrétních úkolů.

Členství ve Společnosti, práva a povinnosti členů

Členem Společnosti může být osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům, neporušila hrubým způsobem zákony ČR a řídí se stanovami SČF i tímto organizačním řádem nebo příslušnými dokumenty členského svazu FIP. Členem se stává ten, kdo byl na základě přihlášky přijat na schůzi vedení Společnosti nebo odborné sekce a uhradil stanovený členský příspěvek.
Člen má právo: účastnit se aktivně a podle svých zájmů a možností všech akcí organizovaných Společností a její sekcemi, vyjadřovat se k nim a předkládat návrhy a připomínky. Obracet se s dotazy a připomínkami k orgánům Společnosti a požadovat odpověď. Volit a být volen do všech orgánů Společnosti. Dostávat "Zpravodaj" (zpravidla čtyři čísla ročně) za stanovenou úhradu.
Člen je povinen: přispívat k rozvoji sběratelství a filatelie v oblasti československé, české a slovenské známky a tím k rozvoji Společnosti a podporovat její zájmy. Je povinen hájit zájmy Společnosti ve všech orgánech SČF, řídit se organizačním řádem a podílet se na plnění usnesení valné hromady a vedení Společnosti. Každý člen je povinen platit v termínu členský příspěvek. Členství ve společnosti zaniká písemným ohlášením ukončení členství, neplněním členských povinností (zejména neplacením členského příspěvku) nebo z jiných závažných důvodů.

Orgány Společnosti

Společnost je řízena výkonným výborem v jehož čele stojí předseda Společnosti. Členové VV a předseda jsou voleni přímou tajnou volbou na valné hromadě společnosti (zpravidla na dvouleté období). VV zahrnuje funkce předsedy, tajemníka, hospodáře, editora Zpravodaje a má další členy - specialisty na jednotlivá sběratelská období. Do vedení Společnosti jsou dále delegováni předsedové odborných sekcí. Na schůze VV má právo účasti i předseda revizní komise s hlasem poradním. VV Společnosti je nejvyšším orgánem mezi valnými hromadami a je usnášení schopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. K platnosti usnesení je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných. VV se schází minimálně čtyřikrát do roka, zpracovává plán práce Společnosti na běžný rok. VV odpovídá valné hromadě za plnění stanoveného programu a předkládá jí ke schválení zprávu o činnosti. Deleguje svého zástupce do orgánů SČF. Navazuje kontakty na mezinárodní úrovni prostřednictvím SČF a přímo navazuje odborný styk s obdobnými zahraničními společnostmi.

VV spravuje majetek Společnosti, schvaluje její rozpočet a spravuje fond; v případě nutnosti rozhoduje o změně výše členského příspěvku. VV řídí hospodářskou a publikační činnost Společnosti. VV v meziobdobí mezi valnými hromadami je oprávněn kooptovat podle potřeby nové členy.


Revizní komise Společnosti je revizním orgánem; je tříčlenná a volí se přímou tajnou volbou na valné hromadě Společnosti; předseda revizní komise svolává schůzi na základě plánu činnosti, zpravidla před zasedáním valné hromady Společnosti, kontroluje hospodaření a hospodářskou činnost Společnosti v celém komplexu. Podává zprávu o své činnosti valné hromadě Společnosti a v meziobdobí nejméně jednou ročně také VV Společnosti. Jsou-li pro to vážné důvody, lze do RK kooptovat jednoho člena.

Odborné sekce jsou základním organizačně-pracovním článkem Společnosti, členové sekcí jsou současně členy Společnosti. Sekce je řízena vedením, tvořeným předsedou a dalšími funkcionáři podle potřeb, rozsahu činnosti a počtu členů sekce. Nejvyšším orgánem sekce je setkání členů sekce, kde je voleno vedení sekce, stvrzované následně VV Společnosti. Schůze vedení sekce svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. Vedení sekce se řídí plánem činnosti na běžný rok a organizuje odbornou a publikační činnost. Vedení sekce dále svolává setkání členů sekce, připravuje program, odbornou část a zajišťuje styk se členy sekce. Vedení sekce vypracovává každý rok výroční zprávu o činnosti sekce, finanční rozpočet a plán činnosti na další období. Navrhuje VV k rozhodnutí řešení odborných otázek.

Valná hromada Společnosti je nejvyšší orgán Společnosti. Svolává ji VV Společnosti zpravidla jednou za dva roky; mimořádné shromáždění svolává VV na základě vlastního rozhodnutí nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů. Valná hromada projednává a schvaluje zprávu o činnosti VV, zprávu o hospodaření a revizní zprávu. Schvaluje koncepci a program činnosti Společnosti na další období, mění a schvaluje organizační řád, volí předsedu, výkonný výbor, revizní komisi - vše tajnou volbou. Bere na vědomí doplnění (kooptaci) členů VV, uděluje odměny a vyznamenání. Schvaluje výši členského příspěvku. Veškerá rozhodnutí VH jsou platná, jsou-li schválena nadpoloviční většinou přítomných členů.


Hospodaření Společnosti

Společnost hospodaří na základě vyrovnaného rozpočtu vlastních příjmů a výdajů. Příjmy tvoří členské příspěvky členů, příjmy z publikační činnosti, sponzorské dary. Roční členský příspěvek platí každý člen jen jednou, bez ohledu na své zařazení v sekcích Společnosti. Výše členského příspěvku na dané období je navržena a schválena valnou hromadou Společnosti. K zajištění činnosti Společnosti je založen vlastní běžný účet u České spořitelny. Hospodář Společnosti je povinen vést evidenci pohybu na účtu a informovat VV o stavu finančních prostředků nejméně jednou ročně, je také povinen podávat souhrnnou zprávu valné hromadě Společnosti.

Tento "Organizační řád" je základním dokumentem Společnosti, nabyl platnosti schválením valnou hromadou Společnosti dne 10. 11. 1990 a aktualizován byl valnou hromadou Společnosti dne 3. 12. 1994.

Změnu organizačního řádu může provést pouze řádná či mimořádná VH Společnosti, musí být schválena alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Máte-li zájem o členství v naší společnosti, zde najdete přihlášku.

Aktuálně
23. 2. 2005
Můžete si stahnout Zpravodaj 3/2004

15. 12. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2004

30. 9. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 1/2004

14. 7. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 4/2003

6. 4. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2003

Reklama

merkur-revue.eu
Aktuálně
23. 2. 2005
Můžete si stahnout Zpravodaj 3/2004

15. 12. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2004

30. 9. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 1/2004

14. 7. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 4/2003

6. 4. 2004
Můžete si stahnout Zpravodaj 2/2003