Zpravodaj 3/2007: Ostatní revoluční vydání z roku 1918

Stále častěji jsou na nejrůznějších aukcích, burzách ale i u obchodníků nabízeny tzv. Budějovické přetisky pánů Mareše a Hornera. I když bylo k těmto vydáním už mnohé napsáno s vyobrazením zvětšenin přetisků, ne vždy jsou tyto správně určeny. V mnoha případech jsou k těmto přetiskům přiřazeny i novodobé padělky nebo známky s tzv. Beckovým přetiskem, které jsou k padělkům řazeny.

Přetisk Marešův – tzv. známky hlubocké

Původním autorem „hlubocké“ přetisku byl pan Vojtěch Mareš z Hluboké nad Vltavou, který si nechal u rytce pana Hory v Českých Budějovicích zhotovit již 29.X.1918 příslušný štoček – obr. 1.
Zpravodaj 3/2007:  Ostatní revoluční vydání z roku 1918
Tím pak přetiskl celkem 45 běžných rakouských známek (výplatní, spěšné, novinové, doplatní a doplatní provisoria), které nakoupil u obchodníka se známkami, pana Hornera. Tyto pak používal k frankování jednak své korespondence, ale též je rozesílal známým se žádostí, aby je též na své korespondenci používali. Jen tak lze totiž vysvětlit použití těchto známek i na jiných místech. Vlastenecké nadšení pana Mareše tolerovala i pošta, která dopravovala jeho zásilky s takto upravenými známkami až do úředního zákazu.

Jednalo se o následující: výplatní známky 3h, 5h, 6h, 10h, 12h; 15h, 20h, 25h, 30h, 40h, 50h, 60h, 80h, 90h, 1K, 2K, 3K, 4K a 10K s obrazem císařské koruny, císaře Karla I. a státním znakem malého i velkého formátu a rakouské spěšné známky obdélníkového i trojúhelníkového formátu hodnot 2h a 5h s obrazem hlavy Merkura. Novinové známky hodnot 2h, 4h, 6h, 10h, a 30h. Dále doplatní známky hodnot 5h, 10h, 15h, 20h, 25h, 30h, 40h, 50h, 1K, 5K a 10K a doplatní provisoria 1h, 15/2h, 10/24h, 16/36h, 20/54h a 50/42h. Charakteristické znaky přetisku uvádím v následující tabulce, kde jsou porovnány s dalšími dvěma druhy. Přetisk byl prováděn černou nebo červenou barvou. Mimo přetisků v normální poloze nejsou vzácností ani převrácené přetisky jakož i tete-beche. Jelikož pan Mareš nevedl o přetiskování žádné záznamy, celkový počet takto upravených známek nelze ani odhadnout.

Nutno dodat, že těmito výrobky pan Mareš nesledoval žádné finanční výhody (ekonomické zájmy) a požadavky obchodníků na přetištěné známky ve většině odmítal. Razítko používané k přetisku bylo dle jeho vlastního vyjádření zničeno až v roce 1921. Hlubocké známky nesou na rubu známky miniaturní razítko MAREŠ v modré barvě.

Přetisk Hornerův – tzv. známky budějovické

Josef Horner, obchodník poštovními známkami v Českých Budějovicích mnohokrát žádal pana Mareše o dodávky kompletních sérií přetištěných známek, avšak bez většího úspěchu. Když nenalezl v Marešovi spolehlivého dodavatele, nechal si sám u stejného rytce zhotovit o týden později „stejný“ štoček pro vlastní přetisky – obr. 2.
Zpravodaj 3/2007:  Ostatní revoluční vydání z roku 1918

Tento druhý štoček rytce Hory se však výrazně liší od svého předchůdce v řadě detailů – viz tabulka. Vzhledem k tomu, že tento štoček vznikl v první dekádě listopadu 1918 (pravděpodobně 8.), mohlo a také částečně bylo přetištěných známek krátce použito v poštovním provozu. Přesněji do úředního zákazu 18.XI.1918.

Přetištěny byly stejné hodnoty i známky, jako v případě přetisku Mareše, tj. 45 běžných rakouských známek (výplatní, spěšné, novinové, doplatní a doplatní provisoria). Podobně jako přetisky samotné, byly vyráběny i dopisy nebo z ochoty razítkované série známek vylepované na arších papíru. O osudu štoku není nic známo, stejně tak nelze ani přibližně odhadnout počet přetištěných známek. Ani v tomto případě neexistuje žádná zmínka o přesném počtu provedených přetisků. Domnívám se však, že i přes soudní stíhání pana Hornera v roce 1919 a jeho prohlášení o zničení štočku, bylo tohoto nadále zneužíváno po delší dobu k dalším přetiskům.

Přetisk Beckův

Jakousi napodobeninou Marešova přetisku je tzv. přetisk Beckův, který vznikl až v pozdější době (někdy v roce 1919) čistě ze spekulačních důvodů. Autoři publikace Československé známky [1] jsou toho názoru, že existovaly štočky dva, vzájemně se lišící pouze chybějící tečkou za nápisem „ČESKO“ – viz obr. 3.
Zpravodaj 3/2007:  Ostatní revoluční vydání z roku 1918

Autorství tohoto štočku je připisováno opět panu Horovi z Českých Budějovic. Jak je patrné z předešlých dvou štočků, nikdy se nepodařilo panu Horovi vyrobit dva naprosto stejné štočky. Prostudováním většího množství těchto přetisků se domnívám, že pouze vinou opotřebení štočku tečka za nápisem „ČESKO“ časem zanikla. Tento fakt svědčí o tom, že existoval pouze jeden štoček. Tímto přetiskem opatřoval pan Beck rozličné rakouské známky včetně těch, které ani nebyly v oběhu (např. rakouské známky z roku 1908).

Přetisky vykazují nejrůznější odstíny barvy černé a červené, mnohdy prosvítající až na rubovou stranu známky. Některé starší ale i nové katalogy řadí Beckův přetisk mezi padělky. Domnívám se, že jako neanonymní přetisk si zaslouží být zde uveden, i když jeho ocenění je téměř nulové. I jeho zařazení mezi padělky je sporné. Jestliže bychom zařadili tento přetisk mezi padělky, pak stejné zařazení by postihlo i dotisky malého a velkého znaku Pražského revolučního vydání z roku 1919, které nechal pro klub filatelistů začátkem roku 1919 dotisknout ing. Šula.

Štoček s tímto přetiskem se v nezjištěné době dostal do rukou jistého obchodníka V. Kneitschla z Buenos Aires. Tuto informaci přinesl až v roce 1928 časopis Český filatelista. Do té doby byl osud štočku neznámý, stejně jako jeho používání. Bližší rozlišení a porovnání jednotlivých přetisků přináším v níže uvedené tabulce.
Zpravodaj 3/2007:  Ostatní revoluční vydání z roku 1918

V roce 1919 byli pánové Mareš spolu s Hornerem a Beckem obviněni a stíháni pro padělání známek a zasahování do práv pošty, za což byli odsouzeni k vysoké důchodkové pokutě.

Padělky přetisků

V době vzniku nebyly filatelisty výše uvedené tři druhy přetisků nikterak rozlišovány, jelikož byly přetištěny stejné série známek a rozdíly v kresbě byly minimální. Většina obchodníků spoléhala na neinformovanost sběratelů a četné napodobeniny a padělky pak nabízela jako „budějovické druhé vydání“. Velká většina sbírek, které se dostávají nyní na trh je pomíchána padělky a napodobeninami nejrůznějších druhů.

Nejznámější padělky a napodobeniny přinesla Monografie čs. známek [2], označené jsou zde jako druh A-F. V poslední době jsem zaznamenal výskyt dalších, dosud nepopsaných a nepublikovaných padělků přetisků
Zpravodaj 3/2007:  Ostatní revoluční vydání z roku 1918 Zpravodaj 3/2007:  Ostatní revoluční vydání z roku 1918
Mareše – obr. 4, 5
Zpravodaj 3/2007:  Ostatní revoluční vydání z roku 1918
a Hornera – obr. 6.

Zarážející pak pro mne bylo, že některé z těchto padělků byly dokonce opatřeny pravou zkušební značkou Gilbert! Všechny nově zjištěné padělky se značně liší od originálů a jsou označeny jako druh G - I.

Padělek druhu G: napodobenina Mareše
- písmen „Č“ ČESKO je stejné jako ostatní písmena,
- za nápisem je místo malé tečky tečka s čárkou,
- výška písmen je 2,25 mm
- čárka nad „Á“ STÁT výrazná, u originálu málo patrná

Padělek druhu H: napodobenina Mareše
- písmeno „Č“ ČESKO je stejné jako ostatní písmena,
- za nápisem je místo malé tečky tečka s čárkou,
- výška písmen je 2,25 mm
- čárka nad „Á“ STÁT výrazná, u originálu málo patrná

Padělek druhu I: napodobenina Hornera
- písmeno „Č“ ČESKO je stejně vysoké jako ostatní písmena
- čárka nad „Ý“ SLOVENSKÝ postavena kolmo nad písmenem


Literatura:
[1] – Hirsch E.-Franěk J.: Československé známky, Praha 1935, str. 110-117
[2] – Kvasnička Z.: Monografie čs. známek, I. díl, Pofis, Praha 1968, str. 64-65


Autor: Vojtěch Řezníček | 30. 4. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223