Reklama

merkur-revue.eu

Nabídka našeho eshopu

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč

Zpravodaj 3/2004: Povídal jsem si s Eduardem Prandstettrem

Pokračuji v seriálu článků o lidech, kteří mají blízko ke vzniku známky. Jelikož známky vznikají schválením emisního plánu vydavatelem – Ministerstvem informatiky, zašel jsem si popovídat s ředitelem odboru poštovních služeb, panem Ing. Eduardem Prandstetterem, který mi poskytl nezbytné informace.

"Plán námětů známek (emisní plán) je sestavován přibližně s ročním předstihem, aby bylo dostatek času na výtvarné zpracování zadaného námětu, schválení těchto výtvarných návrhů a zajištění vlastní výroby poštovních známek." Vysvětlil mi pan ředitel a pokračoval: "Návrh emisního plánu připravuje komise jmenovaná ministrem informatiky jako poradní orgán pro přípravu emisního plánu poštovních známek. Jednání této komise se koná dvakrát do roka, zpravidla v závěru roku. Činnost komise po organizační stránce zajišťuje náš odbor poštovních služeb ministerstva, který průběžně shromažďuje došlé náměty a jejich přehled předkládá členům komise před prvním jednáním. Ti samozřejmě mohou v průběhu jednání předkládat také návrhy vlastní. Kdokoliv má možnost zaslat našemu odboru neformální návrh na vydání známky s určitým námětem. Část návrhů předkládá samotná Česká pošta. Další návrhy pocházejí od Světové poštovní unie, případně i od jiných mezinárodních organizací."

Zde si dovoluji toto povídání přerušit, neboť mne zaujala ta věta, kde pan ředitel oznamuje, že zaslat návrh na vydání známky může prakticky kdokoli. I když máme v komisi svého zástupce, jak se dozvíte za chvíli, nevím nic o tom, že by tento náš zástupce formou nějaké výzvy nebo "sběrnou službou přes kluby filatelistů" shromažďoval návrhy známek z řad filatelistů a ty poté komisi předkládal jako názory sběratelů. Odpověď na tuto problematiku získám až po rozhovoru se zástupci vedení našeho SČF.

"Emisní plán předpokládá každoročně vydání asi třiceti známek. Vyšší počet známek by vedl k poklesu zájmu filatelistů o sbírání českých známek, zvyšoval by náklady na jejich vydávání a převyšoval i kapacitu specializované tiskárny (PTC Praha, a.s.)".

Zde si opět dovolím poznámku. Je-li počet kusů známek v roce limitován zájmem filatelistů, doporučoval bych se jich na to nejprve zeptat. Druhý argument – kapacita tiskárny, není zrovna na místě. Víme, že PTC přestala tisknout známky pro Slovensko, a víme také, že vlastní výroba – tisk – známek je zajišťována také s předstihem. Pokud končí emisní plán vydáním vánoční známky, na které je datum tisku srpen či září a první známka nového emisního plánu – tradice české známkové tvorby – s datem tisku listopad, vidíme, že by tiskárna nějakou tu známku navíc zvládla. Ostatně není nic jednoduššího než se na současné kapacity tiskárny dojít zeptat. Pak již zbývá poslední argument – zvyšování nákladů na vydávání. Argument, který nelze vyvrátit, neboť pod pokličku ekonomů České pošty nevidíme.

"Vlastní komise se schází v tomto složení:

Předseda
Michal Frankl – I. náměstek ministra informatiky

Členové
Ing. Lumír Brendl – Svaz českých filatelistů
PhDr. Pavel Čtvrtník – Česká pošta, s.p. – Poštovní muzeum
Ing. Ludovít Emanuel – Pedagogické muzeum J.Á. Komenského
PhDr. Vítězslava Francková – Česká pošta, s.p. GŘ
Petr Hořejš - historik, spisovatel a publicista
Oldřich Kulhánek – akademický malíř a grafik
Ing. Zdeněk Med – Úřad vlády ČR
Dr. Hana Nestěrenková – Ministerstvo zahraničních věcí
Ing. Eduard Prandstetter – Ministerstvo informatiky
PhDr. Dagmar Šefčíková – Ministerstvo kultury
Eva Šestáková – Ministerstvo informatiky
Ing. Miroslav Špaček – Česká pošta, s.p. – náměstek g.ř.
JUDr. Zdeněk Vaníček – Česká asociace kompetitivních komunikací
prof. Ing. Zdeněk Ziegler – akademický architekt a grafik

Do emisního plánu jsou zařazovány:


  • známky připomínající význačné osobnosti, a to především ty, které jsou českého původu nebo mají k naší zemi nějaký jiný vztah. Až na vyjímky jsou osobnosti připomínány v rámci jejich jubilea, nikdy se však nepoužívá výročí jejich smrti. S výjimkou prezidenta ČR se na známkách nezobrazuje žijící osoba.

  • známky připomínající nedůležitější celospolečenské události

  • známky reprezentující naši zemi prostřednictvím uměleckých děl, přírodních či stavebních pozoruhodností naší vlasti

  • známky pro své náměty či mimořádně vysokou uměleckou hodnotu a kvalitu tiskařského zpracování oblíbené u filatelistů (známky s náměty z oblasti přírody, techniky, sportu, jakož i tradiční, každoročně vydávané série Umělecká díla na známkách, tradice české známkové tvorby, Krásy naší vlasti)

  • známky orientované na potřeby běžných zákazníků České pošty, jde například o tradiční k Velikonocům, Vánocům nebo známky s dětským námětemTakto připravený a komisí odsouhlasený obsah emisního plánu doplní Česká pošta o další nezbytné náležitosti jako datum vydání, nominální hodnoty známek, formát, náklad a zvolenou tiskařskou techniku. Poté ho předloží ministerstvu ke schválení. Tuto konečnou podobu emisního plánu schvaluje I. náměstek ministra informatiky.

Dodatečné změny již schváleného plánu jsou sice možné, jsou však obecně nežádoucí. Jsou kritizovány filatelisty, zvyšují limitovaný počet vydávaných známek a narušují celkovou vyváženost emisního plánu. Jsou proto prováděny jen ve výjimečných případech, kdy je pro to zvlášť závažný důvod.

Zpravodaj 3/2004: Povídal jsem si s Eduardem Prandstettrem


Realizace emisního plánu je svěřena České poště, při jejímž generálním ředitelství je jmenována komise pro výtvarné řešení poštovních známek. Tato komise rozhoduje o tom, kterým umělcům bude svěřeno zpracování jednotlivých témat, následně posuzuje výsledky jejich práce a rozhoduje o výši přiznaných honorářů. V této komisi má vydavatel svého zástupce.

Poté, co je výtvarný návrh zpracovaný podle zadaného námětu doporučen výtvarnou komisí, je předložen k definitivnímu schválení ministerstvu informatiky. Pak již následuje tisk a distribuce vytištěných známek do prodeje."

O komisi, která rozhoduje o výtvarném ztvárnění jednotlivých emisí, o tiskových technikách používaných v současnosti při výrobě známek a o tom, co všechno se děje, než se známka objeví u poštovní přepážky, se dozvíte v dalších pokračováních našeho seriálu.

Děkuji za nás za všechny panu Eduardu Prandstetterovi za vyčerpávající informace, které čtenářům - sběratelům poštovních známek - objasnily emisní politiku vydavatele poštovních známek - Ministerstva informatiky, současného zřizovatele České pošty, s.p. Věřím, že naše setkání nebylo setkáním posledním a že o emisních plánech poštovních známek budeme včas informováni. Jak jste se dozvěděli v minulém čísle Zpravodaje, emisní plán známek pro rok 2005 je již odsouhlasený a jeho složení jsme zde pro vás otiskli. V dnešním úvodníku se nad emisním plánem roku 2005 zamýšlí člen našeho VV – Ing. Zdeněk Fritz.

S ředitelem odboru poštovních služeb MI Ing. E. Prandstetterem rozmlouval Josef Fronc.


Autor: Josef Fronc | 17. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1116 Kč
Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč