Zpravodaj 3/2003: Ze života Společnosti SČSZ SČF

Vážení čtenáři našeho Zpravodaje, dostává se Vám do ruky již třetí číslo v tomto roce. Od tohoto čísla v něm naleznete pravidelné rubriky, ve kterých Vás budeme informovat mimo jiné i o činnosti VV (výkonného výboru) v uplynulém období. Protože Zpravodaj neměl od úmrtí Ing. Šťástky až do července svého stálého editora (jednotlivá čísla dávali dohromady členové VV), zveřejňujeme informace o činnosti až nyní.

V rámci jarního setkání členů Společnosti zasedal VV po skončení tohoto setkání dne 29. března za přítomnosti členů: Z. Fritz, J. Fronc, M. Hauptman, L. Krejčík, J. Konečný, P. Martínek, P. Pittermann, K. Popek, J. Sedlák, J. Starec. Omluveni: P. Švejnar, S.Šablatúra.

Na programu měl VV přípravu Zpravodaje 2/03 (zařadit informaci o průběhu tohoto setkání, omluvu za nevydařený tisk ZSL Mikulášská nadílka, příprava návratky pro aktualizaci členské základny, zpracování podkladů pro výstavu Ostropa 2003, finanční kalkulaci tisku Zpravodaje,...); stanovení dalších termínů schůzek VV a Sekce české známky. V části různé byly rozdány úkoly jednotlivým členům VV (zjištění termínů zasedání VV a předsednictva SČF, zajištění podzimního setkání členů Společnosti, předávání Zpravodaje do redakce Filatelie, zajištění společenského setkání v rámci konání výstavy Ostropa 2003 v Jihlavě.

Další zasedání VV se uskutečnilo taktéž v Praze, dne 16. 4. 2003 za přítomnosti členů: J. Fronc, L. Krejčík, P. Martínek, K. Popek, J. Starec. Omluvili se: J. Konečný a S. Šablatúra.

Hlavním bodem jednání byla kontrola připravenosti Zpravodaje 2/03 do tisku. Bylo rozhodnuto, že obsahově bude toto číslo koncipováno jako dvojčíslo. Dále pan Krejčík informoval o jednání Sekce české známky a informoval o novinkách České pošty. Proběhla taktéž informace o nákladech za tisk Zpravodaje v tiskárnách v Kralupech n/Vlt jako nepřijatelných. Byly oznámeny termíny jednání VV a předsednictva SČF. Na závěr se přítomní shodli na nízké účasti členů VV na jednání výboru.

Na květnovém jednání VV dne 28. 5. 2003 se za přítomnosti členů: J. Fronc, M. Hauptman, L. Krejčík, J. Konečný, P. Martínek, J. Sedlák, J. Starec a P. Švejnar; omluveni: Z. Fritz, P. Pittermann, K. Popek a S. Šablatúra konstatovala velmi dobrá úroveň připraveného Zpravodaje č. 2/03. Bylo poděkováno J. Konečnému za tuto přípravu. Bylo domluveno zpracování zprávy o hospodaření za rok 2002 a předání do tisku v rámci Zpravodaje. Pan Fronc byl pověřen přípravou Zpravodaje č. 3/03 a zpracováním materiálů o Společnosti, které budou zveřejněny na internetovém portálu Infofila. Materiály před zveřejněním budou konzultovány s vedením VV pro zachycení eventuálních nesrovnalostí.

Před letními prázdninami zasedal VV 27. 6. 2003 za přítomnosti členů: J. Fronc, M. Hauptman, L. Krejčík, J. Konečný, P. Martínek, P. Pittermann, K. Popek, J. Sedlák, J. Starec; nepřítomni: Z. Fritz, S. Šablatúra a P. Švejnar.

Na tomto zasedání byl předložen finální návrh Zpravodaje. Bylo rozhodnuto, že toto číslo bude ještě tištěno ve svazové tiskárně tak, aby byla zajištěna distribuce na přelomu června a července. Další čísla by měla být tištěna ve vyšší kvalitě, což má zajistit předseda J. Sedlák. Editor J. Fronc má příspěvky zpracovávat tak, aby se nechaly distribuovat již i v elektronické podobě. Rukopisy článků členů VV mají být předány do konce září editorovi.

Byla přednesena zpráva hospodáře o současném stavu členské základny. Bylo konstatováno, že mimo zahraničních členů je evidováno 261 odběratelů Zpravodaje. VV schválil vyškrtnutí 41 členů, kteří nemají zaplacený ani loňský ani letošní příspěvek. Těmto členům je taktéž pozastaveno zasílání Zpravodaje. Bude provedena členy: Sedlákem, Pittermannem a Šablatúrou revize zaplacení příspěvků od zahraničních členů.

V části různé byli členové VV požádáni o zaslání krátkých informací o sobě pro www stránky na Infofile, možnost zveřejnění i fotografie vítána. Byla otevřena diskuse na námět definice deskové vady v souvislosti se současnou technologií výroby známek při tisku OTr+HT z ocelových válců. (Válcové vady; vady válce,... ?). Pánové Martínek a Pittermann předložili na běžné korespondenci výplatní známky s motivem Macešky, které vykazovaly odlišné znaky od známek vydaných Českou poštou – pravděpodobně falza ke škodě pošty. (viz informace ve Zpravodaji 2/03, M-R 3/2003 a zpravodajství televizních společností).

Poslední jednání VV před uzávěrkou tohoto Zpravodaje se konalo 10. 9. 2003 za přítomnosti členů: Z. Fritz, J. Fronc, M. Hauptman, L. Krejčík, J. Konečný, P. Martínek, J. Sedlák; nepřítomni: P. Pittermann, K. Popek, J. Starec, S. Šablatúra, P. Švejnar.

VV konstatoval velmi dobrou přípravu Zpravodaje č. 3/03; bude doplněna urgence na výzvu zaslání návratky. P. Fronc s p. Pittermannem zajistí tisk včetně barevné obálky (eventuelně čtyřstrany). Bude upřesněn termín konání podzimního setkání. Bude aktualizován adresář stálých odběratelů (pošta, M-R, Filatelie, SČF,...) V rámci stálých rubrik budou úvodník zajišťovat jednotliví členové VV dle aktuálních témat. Členové VV byli vyzvání, aby zajistili články pro číslo 4/03. Toto číslo by mělo být vyrobeno tak, aby mohlo být rozdáváno na podzimním setkání členů.

Byla projednána reakce členů Společnosti na otázku členství v souvislosti s neoprávněnou urgencí zaplacení příspěvků a s obsahovým zaměřením Zpravodaje.

Bude navázána spolupráce s klubem ve Žďáru n/S – zajistí Z. Fritz. Pro členy Společnosti se pokusí J. Konečný zajišťovat informace z PTC.

Ze zápisů z jednání VV tajemníka Pavla Martínka zpracoval editor Josef Fronc.

Autor: Josef Fronc | 7. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223