Zpravodaj 3/2006: Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 - přípravy zahájeny

Datum vydání: 28. 7. 2007Ing. Lumír Brendl


Čeští filatelisté si již delší dobu kladli a dosud kladou otázku: „Bude Česká republika ještě někdy hostit světovou filatelistickou výstavu?“ Odpověď na ni se ovšem stala aktuální až po úspěšné evropské výstavě BRNO 2005.

První informativní jednání se odehrálo již 22. června 2005 v Podkrkonošském muzeu v Jilemnici. Proběhl tam tehdy nejen slavnostní křest aršíku Chráněná fauna a flóra Krkonoš, ale i rozhovory mezi zástupci SČF a České pošty. Uvažovalo se o tom, že skromnější, leč „světová“ PRAGA 2008 by měla být věnována oslavám 90. výročí vydání první československé známky, 90. výročí založení Poštovního muzea a 15. výročí vzniku České republiky a její poštovní známky.

Díky pochopení České pošty a zájmu pražské společnosti Progres Partners Advertising, organizátorky každoročních mezinárodních veletrhů SBĚRATEL, jakož i díky významné podpoře Ministerstva informatiky, může nyní Svaz českých filatelistů pomýšlet na uskutečnění jedné z největších výzev, které se mu dostalo. Tou je právě uspořádání světové filatelistické výstavy ve zcela nových politických a společenských podmínkách. Při spolupořádání tak velké a významné výstavy však musí brát SČF v potaz i jisté omezující faktory. Mezi ně patří objem finančních prostředků, potřebné množství vlastních výstavních rámů s příslušenstvím i velikost výstavních ploch v pravém křídle a ve střední části Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze – Holešovicích. Ten je jistě stále v živé paměti mezinárodní filatelistické veřejnosti. Vždyť hostil proslavené světové výstavy poštovních známek PRAGA v letech 1962, 1968, 1978 a 1988. Pražské výstavy se vždy staly „výkladní skříní“ světové filatelie. Byly i důkazem tradic československé a české filatelie. Ty počínají rokem 1887, kdy v Praze a v Českém království vznikl první a dodnes aktivní Klub českých filatelistů, a pokračují rokem 1926, kdy se v Paříži Československá republika spolu s Francií, Belgií, Německem, Nizozemím, Rakouskem a Švýcarskem stala zakládající členskou zemí Mezinárodní filatelistické federace – Fédération Internationale de Philatélie (FIP). K těmto tradicím pak jistě patří dnes již legendární mezinárodní výstava PRAGA 1938.

Uspořádáním výstavy PRAGA 2008 se zabýval nově zvolený výkonný výbor SČF na své první schůzi 28. ledna 2006. Projednal některá ustanovení předběžné Smlouvy o spolupráci SČF se společností Progres Partners Advertising ze dne 29. 12. 2005. Vzal v úvahu, že FIP poskytuje patronát nejen světovým výstavám všeobecným, ale i světovým výstavám specializovaným. Ty bývají nejčastěji zaměřeny jen na jednu či několik z deseti oficiálních soutěžních tříd. A právě mezi světové specializované výstavy bude z uvedených důvodů patřit i Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008. Předběžně již byla zařazena do seznamu světových výstav FIP v letech 2006 – 2010 v oficiálním zpravodaji FIP FLASH z prosince 2005. Do soutěžních tříd FIP budou patřit třídy tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické literatury (včetně literatury elektronické) a dosud experimentální třída jednorámových exponátů. Součástí výstavy bude i soutěžní Salon české mládežnické filatelie a Čestný dvůr pozvaných českých a zahraničních filatelistických exponátů.


Termín světové výstavy PRAGA 2008 ve dnech 12. – 14. září je shodný s termínem konání 11. mezinárodního veletrhu SBĚRATEL. Souběh filatelistických výstav a mezinárodních veletrhů je v současném světě stále častějším jevem a filatelii prospívá. Například letos uspořádá ve dnech 4. – 6. května německý svaz filatelistů 1. mistrovství Evropy v tematické filatelii ECTP 2006 v rámci 16. mezinárodního veletrhu poštovních známek v Essenu v Severním Porýní–Vestfálsku.

Organizační výbor filatelistické části světové výstavy čeká hodně práce. Výkonný výbor SČF projednal a schválil složení organizačního výboru (OV) PRAGA 2008. Předsedou byl jmenován Vít Vaníček, 1. místopředsedou Walter Müller. Jiří Sedlák je místopředsedou s pověřením řízení společenského odboru. Generálním komisařem světové výstavy je Miroslav Langhammer. Tajemníkem OV výstavy se stal V. Münzberger. Vedoucím propagačního odboru je F. Beneš, vedoucím hospodářského výboru je J. Běloubek, vedoucím filatelistického odboru je J. Cacka. Koordinátorem kontaktů mezi SČF a OV je J. Maleček, vedoucím salonu mládeže je Z. Okáč. Vedoucím technického odboru je M. Tůma.

PRAGA 2008 se tedy stává skutečností. Času mnoho nezbývá. Práce je před námi víc než dost. Věříme, že členové organizačního výboru v této náročné organizátorské práci uspějí. Získané zkušenosti pak ti noví a mladší členové OV jistě zúročí v příštím volebním období ve vysokých svazových funkcích ku prospěchu dalšího rozvoje české filatelie.

O postupu příprav světové výstavy PRAGA 2008 budou pravidelně a co nejpodrobněji referovat Informace SČF a postupně také samostatné svazové webové stránky www.informace–scf.cz, později i webové stránky výstavy PRAGA 2008 v češtině a angličtině.

Lumír Brendl, předseda SČF


Z posledních informací víme, že vlastní výstava Praga bude umístěna v pravém křídle Průmyslového paláce, veletrh Sběratel v levém křídle. Střed paláce obsadí jury, organizační výbor a některé nesoutěžní exponáty. Soutěžní část výstavy by měla mít 2.200 výstavních ploch. Třída Filatelistické literatury bude umístěna tradičně v prostorách poštovního muzea.

Dalšími součástmi výstavy budou expozice Poštovního muzea a PTC Praha, přepážky České pošty s Dětskou poštou. Prostor dostane také internet s rozvíjející se virtuální výstavou EXPONET.

Na titulní straně vidíte reprodukci aršíku, který MI vydá 13. září k propagaci výstavy. Aršík bude vytištěn kombinovanou technikou ofsetu a OTp v PTC.

Autor: Lumír Brendl

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz