Zväz slovenských filatelistov

Dovoľte, aby som Vám predstavil Zväz slovenských filatelistov (ZSF) a jeho činnosť počas desiatich rokov trvania Slovenskej republiky so stručným pripomenutím významných jubileí organizovanej filatelie na Slovensku od jej vzniku.

Zväz slovenských filatelistov


ZSF je otvoreným záujmovým občianskym združením filatelistov Slovenskej republiky. Cieľom jeho činnosti je pomoc pri rozvíjaní záujmov zberateľov poštových známok, celín, pečiatok a ďalších predmetov filatelistického záujmu, rozširovanie poznatkov o filatelii a jej propagácia. Rozvíja filateliu ako kultúrnu záujmovú činnosť v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky, na zásadách demokracie, morálky a humanizmu.

Zastupuje svojich členov pri jednaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy a ostatnými inštitúciami doma i v zahraničí.

Členskú základňu tvorí približne tritisíc osemsto členov pôsobiacich v 133 kluboch filatelistov v 96 mestách a dedinách združených v štyroch regionálnych združeniach so sídlom v Trenčíne, Žiline, Košiciach a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Najvyšším samosprávnym orgánom zväzu je valné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva raz za dva roky. Je jediným orgánom, ktorý môže meniť alebo dopĺňať stanovy zväzu.

Najvyšším výkonným orgánom medzi zasadnutiami valného zhromaždenia je sedemčlenná Rada ZSF. Má široké právomoci organizačného a ekonomického charakteru a schádza sa štyrikrát v roku. Schvaľuje rozpočet, organizačný poriadok, výstavný poriadok, udeľuje cenu Zväzu slovenských filatelistov a ostatné zväzové vyznamenania.

Kontrolu činnosti a hospodárenia uskutočňuje Revízna komisia ZSF volená valným zhromaždením.

STRUČNÁ HISTÓRIA

Za počiatok organizovanej filatelie na Slovensku považujeme činnosť spolku Album v Kremnici v rokoch 1895–1908. Po vzniku Československej republiky vznikol Zväz česko–slovenských filatelistických spolkov (1920–1938), potom mala organizovaná filatelia na Slovensku svoju podobu vo forme Zväzu slovenských filatelistických spolkov (1943–1965) a Ústredia československých filatelistov (1952 – 1965).

ZSF existuje "de iure" od roku 1969, kedy po prijatí federálneho modelu Československej republiky vznikol rozdelením Zväzu československých filatelistov (1965 – 1969) spolu so Svazem českých filatelistù.

V každom z uvedených období prebiehal na Slovensku intenzívny filatelistický život. ZSF je od roku 1993 členom Federácie európskych filatelistických asociácií (FEPA) a členom Svetovej filatelistickej organizácie (FIP).

Ako nástupnícka organizácia Zväzu československých filatelistov sa spolu so Svazem českých filatelistù pokladá za zakladajúceho člena týchto organizácií. Členovia ZSF sa zapájajú do činnosti FEPA a FIP ako vystavovatelia i ako členovia rôznych komisií.

ČINNOSŤ ZVÄZU

Zväz vytvára podmienky pre zberateľské aktivity svojich členov, podporuje výstavnú, odbornú, výskumnú činnosť a výchovu mladých filatelistov. Umožňuje prezentovanie exponátov na výstavách rôznej úrovne doma i v zahraničí a publikovanie výsledkov práce odborných komisií. Zväzoví odborníci poskytujú členom odborné rady a chránia ich pred falšovateľmi.

Naše výstavné exponáty získali významné ocenenia na medzinárodných i svetových výstavách. Publikačná činnosť členov zväzu je bohatá a tematicky rôznorodá. Bolo vydaných niekoľko významných publikácií monografického charakteru, rôzne katalógy a bulletiny.

Štyrikrát ročne vychádza časopis s celoslovenskou pôsobnosťou a krajské združenia vydávajú vo svojich regiónoch časopisy s nepravidelnou periodicitou. Okrem prístupu k odbornej literatúre zväz bezplatne poskytuje svojim členom výročnú prémiu vo forme jednofarebného odtlačku z originálnej rytiny vybranej slovenskej poštovej známky.

Každoročne organizuje celoštátne podujatia zamerané na propagáciu slovenskej poštovej známky, zväzu a jeho partnerov. Mnohoročnú tradíciu majú Deň slovenskej známky a filatelie, Dni filatelie Slovenska, Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a pečiatku a slávnostné vyhlásenie jej výsledkov.

ZSF aktívne spolupracuje od vzniku Slovenskej republiky s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) Slovenskej republiky, Slovenskou poštou, š.p., Maticou Slovenskou a magistrátmi viacerých významných slovenských miest.

Spolu s vydavateľom slovenských poštových známok, návrhovou a realizačnou komisiou známkovej tvorby MDPT Slovenskej republiky, vynikajúcimi tvorcami poštových známok vytvorili tím, ktorý drží vysoko latku našej známkovej tvorby.

Na základe bilaterálnych zmlúv o spolupráci s filatelistickými zväzmi Českej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Ruska sú vytvorené podmienky pre rozvíjanie osobných kontaktov členov zväzu i organizovanie bilaterálnych a multilaterálnych filatelistických výstav.

Ľubomír Floch
predseda Zväzu slovenských filatelistov

Autor: Ľubomír Floch | 1. 3. 2004

Komentáře

ZSF a slovenská známka

Slovenskí a českí filatelisti plačte, ofset je tu !!!

Přidat komentářZobrazit komentáře