Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Ve Zpravodaji 2/05 na str. 32 - 34 byl otištěn článek o tisku výplatní známky Pofis č. 200 s uvedeným seznamem DV, charakteristickým pro jednotlivé fáze tisku, vycházející z vysledované výměny válců pro HT či OTr barvu. Při prohlídce několika PA z jednotlivých fází tisku jsem vysledoval rozdíly, které nepotvrzují původní zveřejněné informace, proto dnes toto rozlišení doplňuji o tyto poznatky. Tabulku rozlišení fází tisku doplňuji o termín 10. dotisku dle informací z PTC.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)


Rozlišení fází tisku podle deskových vad

Jednotlivé katalogy a ostatní publikace doposud rozlišovaly jen DV základního tisku, proto uvádějí jen omezený výčet zjištěných DV. V září 1999 vyšel seznam výběru DV v časopisu Filatelie, v seriálu Vl. Zedníka. V říjnu 1999 ve Zpravodaji 3/99 vyšel ucelený přehled DV, jak je nahlásili čtenáři Zpravodaje. Koncem roku 1999 vydává Filatelie Pěnkava barevný Specializovaný katalog ČR 1993 – 1999. Také vydavatelství POFIS vydává ve stejnou dobu barevnou Specializovanou příručku ČR 1993 – 1999, o několik měsíců později příručku černobílou ČR 1993 – 2000. Naše SSČSZ vydává koncem roku 2000 CD-Rom Specializované příručky ČR 1993 – 2000. Filatelie Pěnkava vydává rozšířený katalog ČR 1993 – 2001 počátkem roku 2002. S aktualizovaným Specializovaným barevným katalogem ČR 1993 – 2002 přichází koncem roku 2002 také Merkur – Revue. POFIS vydává aktualizovanou a doplněnou Specializovanou příručku ČR 1993 – 2003 na počátku roku 2003 a znovu jí rozšiřuje o další ročníky v roce letošním (žlutá obálka). Ta tedy zahrnuje roky 1993 – 2004. Žádný z uvedených katalogů a příruček se nezmiňuje o jiných DV, než z první fáze tisku. První zmínka o DV pocházejících z dalších fází tisku této výplatní známky je popsána až v již zmíněném Zpravodaji 2/05. Zobrazuji tedy výraznější DV, aby specializovaní sběratelé věděli, co mají na známkách hledat. Ty zajímavé navíc barevně na 3. straně obálky.

I. fáze - ve Zpravodaji SSČSZ č. 3/1999 (str. 27 – 28) je uveden podrobný přehled (bez rozlišení důležitosti) zjištěných DV, které spadají do I. fáze tisku. K větším DV, které se dostaly i do katalogů, patří:

Pěnkava: 30/1, 43/1, 5/2, 18/2, 24/2, 50/2 a 94/2
POFIS: 43/1, 5/2, 9/2, 18/2, 24/2, 93/2 a 94/2
SSČSZ: 8/1, 43/1, 5/2, 9/2, 18/2, 24/2, 50/2, 93/2 a 94/2
M-R: 8/1, 24/2, 38/2 a 93/2
FILATELIE: 43/1, 9/2, 18/2, 24/2, 50/2, 93/2 a 94/2

8/1 – černá svislá ryska nad R „REPUBLIKA“ není považována za výraznou

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

43/1 – dvě svislé rysky nad uchem kozoroha jsou dobře zřetelné. Na známkách ze třetí fáze tisku je však nenaleznete. Nově vymoletovaný ocelotiskový válec tyto vady neposkytuje.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Drobný vryp nad druhým R „ZVĚROKRUH“ na ZP 30/1 nezobrazuji pro zanedbatelný význam. DV na ZP 5/2 je výraznější v porovnání s DV na ZP 8/1, proto je uváděna v katalozích a příručkách.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Šikmou rysku uvnitř písmene Č slova ČESKÁ některé katalogy uvádějí, jiné ne. Rozsah specializace je tak na každém sběrateli.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Další uváděnou DV je svislá ryska nad písmenem Ě slova ZVĚROKRUH na ZP 18/2. Tato DV je dobře znatelná i na 7. dotisku z roku 2002. Naproti tomu dlouhá šikmá ryska na ZP 24/2 se postupně ztrácí, proto by bylo vhodné zapisovat tuto vadu jako „na části nákladu“.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Vady související s výměnou či úpravou tiskových válců by bylo vhodné rozlišovat i v katalozích s uvedením dne tisku (jako např. u známek Pofis č. 41, 168, 240 nebo 242).

DV na ZP 50/2 – svislá ryska vlevo od „SUCHÁNEK“ se také postupně ztrácí a bylo by vhodné u ní uvádět „na části nákladu“. Má charakter méně výrazné DV. Podstatně zajímavější je situace u ZP 93/2, kde je zřetelně přeškrtnuté písmeno S v názvu ČESKÁ. Tato DV dokumentuje tisk ze stejného ocelotiskového válce až po 7. dotisk v roce 2002. Tato DV by mohla být uváděna ve specializovaných příručkách.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Až po tuto DV jsme se zabývali vadami ocelotiskového válce. Tyto již od osmého dotisku nenalezneme, neboť v roce 2004 byl vyrobený válec nový a uvedené vady se na něm nenacházejí. Evidujeme ale vady nové.

Mezi ty, které si zaslouží pozornost specializovaných sběratelů patří DV na ZP 59/1 – šikmá ryska nad písmenem Z slova ZVĚROKRUH. Když se zmiňuji o tomto ZP, je vhodné si všimnout ještě jedné vady, a tou jsou červené body nad kopytem kozoroha. Důkaz, že byl vyleptán i nový válec pro červenou HT barvu. Těm se budu věnovat dále.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

V souvislosti s novými DV ocelotiskového válce autoři předešlého pojednání upozorňují ještě na ZP 42/2, kde se za ocasem kozoroha vyskytuje svislá černá ryska – viz následující obrázek.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Rád bych upozornil ještě na jeden fakt, a tím je skutečnost, že s každou další manipulací s válci při dotisku, může dojít ke vzniku nových DV, a proto je vhodné takový další dotisk prohlédnout a takové vady zdokumentovat. Na ZP 82/2 druhé fáze tisku se vyskytuje svislá vlasová čára přes celé ZP – viz obrázek. 2.3. 2000 pozoruji náznak této rysky, 19.7. 2002 je vidět ještě stopa po čáře. Mezi těmito daty je čára dosti zřetelná.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Důkazy výměny HT válce pro zelenohnědou barvu lze pozorovat také na několika ZP. U první a druhé fáze tisku se na ZP 94/2 nachází výrazná skvrna před písmenem Č slova ČESKÁ. Tuto skvrnu již na dotiscích třetí fáze nenalezneme. Nenalezneme ani malý hnědozelený bod pod levým kolenem kozoroha na ZP 50/2. Naopak na ZP 70/1 nalezneme DV – hnědozelenou skvrnu za krkem kozoroha. Tato skvrna a skvrna na ZP 91/2 – viz obrázek na další straně, je dostatečným důkazem, že pro tisk výplatní známky hodnoty 1,- Kč byly po povodních 2002 vyrobeny nové válce pro všechny tři barvy.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Tou nejzajímavější skupinou DV z pozice dnešního posuzování, jsou DV červené HT barvy. Přestože se drobné vady vyskytují již v první fázi tisku, nebyla jim ze strany sběratelů věnována dostatečná pozornost, neboť nikdo nepředpokládal, že v průběhu tisku dojde k výměně válce pro tuto barvu, dokonce dvakrát. Připomeňme si nyní, co zjistili sběratelé po studiu základního tisku. Červená skvrnka v ohybu rohů kozoroha na ZP 12/1 pro svoji nepodstatnost nestačila na to, aby byla tato známka zařazena do katalogů a příruček. Přesto se jedná o důkaz, který potvrdí existenci jedné varianty červeného HT válce. Zpravodaj 3/99 chybně ve výčtu uvádí: „hnědá skvrnka“ namísto správného popisu „červená skvrnka“ v ohybu levého rohu kozoroha.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Druhým důkazem je červená tečka pod písmenem č názvu měny Kč na ZP 73/1. Ani tato drobná DV se na dalších dotiscích již nenalézá. Výčet DV základního tisku ještě zmiňuje ZP 74/1 s červenou skvrnou u těla kozoroha pod znakem, ZP 75/1 s červenou skvrnou pod tělem kozoroha a ZP 95/1 s červeným bodem pod ploutví kozoroha. Také na PA 2 se vyskytují drobné DV. Jde především o ZP 14, 45, 47, 56 a 86. Nemohu všechny tyto ZP zdokumentovat pro chybějící části PA. Jednoznačným identifikátorem popsaným v předchozím článku je však červená skvrna na levém okraji PA 1 u ZP 61.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Pojďme se nyní věnovat 5. dotisku z února 2002 a následným z druhé fáze tisku. Výše jmenované DV červené barvy na nich nenalezneme, pozorujeme avšak nové červené skvrnky, z nichž nejvýraznější jsou na těchto ZP: 4/1 – skupina bodů pod znakem (čtyři svisle a dvě vodorovně vedle sebe) a červená ryska mezi druhým a třetím „ostnem“ kozoroha vzadu na krku. Zatímco body pod znakem ztrácejí na intenzitě, ryska za krkem je dobře patrna v rámci celé druhé fáze tisku. ZP 7/1 – pět skvrnek pod sebou pod ocasem, červená skvrnka nad třetím „ostnem za krkem a výrazná skvrna v patce písmena A slova REPUBLIKA. Přestože je tato DV obzvláště dobře znatelná, na PA 30697 z 2.3.2000 se nenachází, jako se zde nenachází DV ze ZP 30/1 (seříznuté znaky na ZP 79 a 89 zde jsou, skvrnky ze ZP 53 také).

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Ověřte proto tisk z tohoto období a potvrďte výskyt těchto DV. Lze zřejmě DV období druhé fáze tisku ještě lépe upřesnit podle dotisků.

Nyní se podívejme na ZP 30/1. Skvrna u ocasu ve tvaru kroužku se nedá přehlédnout pouhým okem. Nutno dodat, že časem slábne, i když je charakteristická pro 7. dotisk. Nemohu ověřit dotisk 5. a 6. Pro úplnost je vhodné upozornit ještě na červené skvrnky za ocasem u ZP 49/1. Tyto se nachází v celé druhé fázi tisku. Zrovna tak nalezneme na ZP 79/1 seříznutou pravou stranu znaku. (Obrázek byl zveřejněný v nabídkové službě Zpravodaje 3/05).

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Také na PA 2 se nacházejí drobné DV pro tuto barvu. Rozlišení jednotlivých fází tisku je o to jednodušší, neboť se zde nacházejí BTS, které se od sebe dají snadno rozeznat, jak bylo popsáno v úvodním článku. Přesto může mít sběratel jen část PA bez BTS; tyto se dají rozlišit právě pomocí těchto ZP. Na ZP 21/2 naleznete za krkem kozoroha na prostředním „ostnu“ levý oblouček tvořený červenými body. Zajímavé je také ZP 40/2 a poškozená stojina hodnotové číslice v levém dolním rohu. Na tuto DV zatím ještě nikdo neupozornil. Dalším rozlišovacím ZP je 72/2 s červenou tečkou 3mm za písmenem H slova KOZOROH. Na některých PA je ještě dobře znatelný červený oblouček vlevo nad kopytem u ZP 86/2. Na svých PA mám tuto DV jen velmi slabě znatelnou, uvádím proto obrázek ZP 72/2.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Protože toto byl zajímavý výčet drobných DV, které nám pomáhají při určování fáze tisku, hodí se v závěru tohoto období vzpomenout ještě jedno ZP, na kterém se nachází DV hnědozelené barvy, společná logicky pro obě fáze tisku. Přestože se toto ZP nachází vedle výrazné katalogizované DV pro OTr barvu na ZP 43/1, není tato uvedena ani v celkovém přehledu ve Zpravodaji 3/99, ani v přehledech Vl. Zedníka. Soudím, že snad světlá hnědozelená barva byla příčinou nevšímavosti, či přednost dávaná vadám OTr barvy před vadami hlubotiskovými. Jde o ZP 42/1 a skvrnu vycházející z hlavy kozoroha vlevo směrem k textu autorů známky – viz obrázek. Snad díky právě DV ze ZP 43/1 má většina sběratelů tuto DV ve sbírce, neboť dnes již víme, že se jednotlivé známky z PA nevytrhávají, ale sbírají se větší celky, tudíž je součástí vodorovné trojpásky s touto populární DV na ZP 43/1.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Nyní se mohu věnovat třetí fázi tisku. Jde o známky tištěné z nových válců po roce 2004, kdy z důvodu zničení původních válců – povodní 2002, musela PTC vyhotovit válce nové. Můžeme proto právem hovořit o „nové“ známce jako takové. I když byl OTr válec vymoletován stejnou moletou, lze nalézt několik DV charakterizující tuto fázi tisku. Některé DV byly již popsány výše. Zbývá výčet vad doplnit o vady, které svojí povahou nezaostávají za vadami z první fáze tisku. Již jsem se zmínil o ZP 59/1, 70/1, 42/2 a 91/2.

Dalšími ZP, kterých si nelze nevšimnout, jsou ZP 58/1 a svislá ryska pod písmenem K slova KOZOROH. Pro třetí fázi tisku jsou specifické také DV na ZP 62, 65 a 67 PA 2. V prvním případě se jedná o svislou rysku pod písmenem B názvu REPUBLIKA, ve druhém se jedná o svislou rysku nad stojinou písmene K v označení měny a ve třetím případě jde o svislou rysku protínající písmeno S názvu ČESKÁ.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Ve svém pojednání jsem se pokusil popsat rozdíly DV u jednotlivých fází tisku včetně jejich vyobrazení. Dále vnáším do problému podezření, zda se některé DV druhé fáze tisku nevyskytují jen v rámci některých dotisků. Žádám tedy sběratele, aby prošli svůj materiál a moji teorii potvrdili či vyvrátili.

Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)
Zpravodaj 4/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Tento článek navazuje na článek autorů: R. Oppolzer, Fr. Graman a Z. Koupal ze Zpravodaje 2/05 str.32 - 34. Cituji také výčty DV z výše uvedených katalogů, příruček a jiné filatelistické literatury.

Autor: Josef Fronc | 8. 8. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223