Zpravodaj 4/2005: Sdělení výkonného výboru Společnosti sběratelů čs. známek (SSČSZ)

Výkonný výbor SSČSZ na svém řádném zasedání dne 9. 11. 2005 posoudil zprávu předsedy dosavadní pracovní skupiny SSČSZ pro terminologii a typologii čs. a českých známek, vyžádanou od této pracovní skupiny výkonným výborem v souvislosti se záměrem přeměnit ji ve speciální komisi se stejným zaměřením, avšak s výraznějším postavením, neboť chceme sjednotit různé směry a názory na terminologické a typologické závěry tak, aby všichni filatelisté zde měli určitého garanta a jednotný výklad terminologie a typologie. K tomu požadoval VV SSČSZ i vytvoření zvláštního statutu této nové komise, případně i jednacího řádu, a uložil takové dokumenty připravit.

Pracovní skupina uložené úkoly projednala a možná řešení velmi odpovědně zvážila, k čemuž si dala vypracovat i potřebné právní podklady. Především na jejich základě dospěla k těmto závěrům:

1) Úkoly, cíle a pracovní výsledky se závaznými závěry formuluje, plní a garantuje v rámci SČF právě Společnost sběratelů čs. známek, která jako odborná společnost danou problematiku plně odborně zastřešuje.

2) Z tohoto pohledu se jeví ustavení speciální „Komise SSČSZ pro terminologii a typologii“ zároveň s přijetím jejího autonomního statutu sice jako teoreticky možné, nicméně z právního i praktického hlediska jako nadbytečné.

3) Doporučuje se tedy, aby dosavadní pracovní skupina byla přeměněna nikoliv ve zvláštní komisi, nýbrž v regulérní sekci SSČSZ (analogicky působící jako např. sekce českých známek), řídící se ve své činnosti ustanoveními a dokumenty odborné společnosti SČF, tj. SSČSZ.

4) Veškeré výsledky práce této nové sekce (tj. především návrhy nové či upravené filatelistické terminologie, návrhy na definování nových typů a podtypů čs. a českých známek, případně úpravy a event. i rušení některých dosavadních definic) bude zásadně posuzovat a schvalovat výkonný výbor SSČSZ, následně pak dávat na vědomí vedoucím orgánům SČF (předsednictvu a VV) a rovněž všem odborným společnostem a komisím působícím v rámci SČF. Samozřejmě je bude i publikovat v odborném filatelistickém tisku (především ve „Zpravodaji SSČSZ“, „Filatelii“ a „Merkur Revui“, event. po dohodě i v tisku slovenském).

Výkonný výbor SSČSZ tyto závěry bere v plném rozsahu na vědomí, schvaluje je a v důsledku toho ustavuje ke dni 1. 12. 2005 svou regulérní sekci pro terminologii a typologii, řídící se ve své činnosti plně a jednoznačně dokumenty SSČSZ. Vedoucím sekce jmenuje dosavadního vedoucího pracovní skupiny TT Ing. Zdeňka Fritze. Činnost sekce je přístupná všem vážným zájemcům o tuto problematiku, u nichž se ovšem předpokládá její znalost a odborná kvalifikovanost.

Schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy VV SSČSZ.

Jiří Sedlák, v.r.
předseda VV SSČSZ SČF;
Zdeněk Fritz, v.r. vedoucí sekce TT SSČSZ SČF
Výkonný výbor SSČSZ

Autor: VV SSČSZ | 15. 8. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223