Zpravodaj 4/2005: Fakta o známkách tištěných ve VSP, a.s.

Datum vydání: 27. 8. 2006


Prolistujeme-li starší čísla Zpravodajů, dozvíme se sice u známek tištěných ofsetem ve VSP, a.s. seznamy VV a základní údaje, ale na ostatní informace jsou Zpravodaje skoupé. Obdobná situace je i ve Specializovaném katalogu známek a celin ČR, který naše Společnost vydala v roce 1995 se dvěma doplňky. Zde je dokonce uvedena TF 3.01, která není správná, včetně určení chybné perforace. K určité nápravě došlo u verze příručky vydané na nosiči CD v roce 2000, kde byla TF 3.01 upravena (stále chybně), ostatní informace jsou nepřesné. Ne zcela správné údaje však uvádí i katalogy Pofis, Pěnkava nebo Merkur-Revue (zde je nepřesností nejvíce). Zašel jsem proto do společnosti VSP, a.s. Praha za panem Malovíkem, abych některé informace znovu prověřil. Ostatně spolupráci nabídnul pan Malovík již v době, kdy jsem s ním psal rozhovor pro Zpravodaj 3/04.


Na úvod jsem zjišťoval, čím se známky tištěné ofsetem v této společnosti liší od známek, které jsou tištěné v poslední době také ofsetem v PTC a.s. Praha. Protože tomuto druhu tisku jsem se věnoval v minulém čísle Zpravodaje, hodí se doplnit následující informace právě nyní. Základním rozdílem je použitý formát potiskovaného papíru, od kterého se leccos odvíjí. Tiskové archy mají rozměr 560 x 350 mm a od tohoto rozměru se odvíjí i tiskové formy (dále jen TF). Na tento formát je vyřazeno obvykle 2 x po 50 ZP vedle sebe.


Na obrázku vidíte potištěný TA známkami Pofis č. 63 před rozpůlením, perforací a konečným ořezem. V horní části je vidět barevná stupnice přímých barev, těsně nad známkami je natištěné datum tisku a pořadové číslo archů (v tomto případě 000000, neboť se jedná o zkušební tisky).


Tisk ofsetem je až na menší výjimky principiálně stejný a byl popsán v minulém čísle Zpravodaje. Ve VSP se také výtvarný návrh naskenuje do počítače, kde se provede jeho úprava podle zvoleného způsobu tisku. Poté se provede zmenšení na skutečnou velikost a vyřazení do TF (viz obrázky v tomto článku). Následné kroky jsou obdobné a jejich rozdíly dnes popsané. I u ofsetového tisku je při zjištěné technické závadě stroj zastaven a při tomto úkonu vznikne „sjížděcí“ makulatura. Projeví se tím, že se na TA přestávají postupně otiskovat barvy jednotlivých tiskových věží. Takové archy má obsluha stroje za úkol ihned odebrat a vyřadit (většinou 4 archy), ale v praxi jsme se setkali s chybějící barvou, převážně u dopisnic (technika tisku je stejná).

V souvislosti s uvedeným výčtem VV v článku o ofsetovém tisku v PTC je třeba doplnit VV vzniklou vadou (poškozením) tiskové gumy na pogumovaném přenášecím válci. V takovém případě se může vada taktéž vyskytovat na celém nákladu (polovině TF) a lze ji řadit k DV. Posledním druhem VV může být tisk na rubu papíru, tedy na lepu. Tolik k obecným principům ofsetového tisku. Nyní se zaměříme na jednotlivé skupiny z hlediska specializovaného sběratelství.

PAPÍRY:

Papíry, které společnost VSP pro tisk známek používá, pochází ze Španělska od společnosti FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE – REAL CASA DE LA MONEDA ve španělském Burgosu. Tedy ihned od počátku zahájení tisku známek v roce 1994 jde o papíry tohoto výrobce. Záměrně používám množné číslo, neboť jak jsem se dozvěděl od ředitele obchodního zastoupení FNMT-RCM pro ČR, pana Ludvíka Hubeného, dodávala tato papírna do tiskárny tři zásilky papírů, které se vzájemně od sebe liší. Papíry prodělaly určitý technologický vývoj. Dodávka první – 1994 - jedná se o papír fl s vyšší gramáží (108 g/m2), opatřený je tropikalizovaným lepem (matně lesklý), natíraný luminiscenční látkou Cartax CD. I když se vlastnosti tohoto luminoforu liší – viz obrázek, byly na tento druh papíru tištěné známky Pofis č. 42 – 182 (myšleny jen ty, tištěné ve VSP). Po spotřebování byl papír nahrazen papírem jiným.
Na tomto obrázku lze dokumentovat dvojí kvalitu natíraného luminoforu. Na první pohled se po ozáření UV lampou jeví podobně jako rozdíly u tuzemského papíru fl1 a fl2. Střední známka svítí pastelově žlutozeleně, krajní známky svítí zelenobíle.


Dodávka druhá – 1999 - jedná se o papír fl s gramáží nižší (105 g/m2), opatřený je zcela matným tropikalizovaným lepem (jak je obecně známo, papír je opatřen lepem v jiném výrobním závodě, než ve vlastní papírně, proto nelze vždy zajistit stejnou kvalitu lepu). Tento papír je opatřený luminiscencí na bázi pigmentu (přípravek CARTAX se přestal vyrábět). Opět se jedná o lumi-niscenci natíranou na povrch papíru. Na tento druh papíru se tiskly známky Pofis č. 209 – 212 a PL 253 EUROPA 2000. Šlo v obou případech o archy rozměru 560 x 350 mm.

Dodávka třetí – 2003 – jedná se o papír fl s gramáží 105 g/m2, opatřený je tropikalizovaným matně lesklým lepem, natíraný luminiscenční látkou na bázi pigmentu, který má v tomto případě fosforescenční vlastnosti. Po osvitu ještě nějakou dobu ve tmě „svítí“. Tento papír byl dodáván v menším formátu 450 x 239 mm a byl použit pro tisk známek s kupony pro přítisky. Těmto tiskům se budu věnovat v samostatném článku.

Z tohoto plyne, že se ve VSP tiskla převážně archovina, celkem 13 x (17 známek), jednou aršíky (ZOH Nagano) a jednou PL (CEPT 2000) na stejný formát papíru. Známky mají dvojí formát (daný možností perforační lišty), buďto 44 x 26,5 mm (a analogicky obráceně na výšku) nebo 26,5 x 33 mm (a analogicky obráceně na šířku).

PERFORACE:

I ve VSP si můžeme doložit, že TF volí výrobce podle možnosti tisku a možnosti perforace. Po vytištění známek včetně data a pořadových čísel budoucích PA se provede jejich rozpůlení, a takto rozpůlené archy se následně perforují taktéž na krokovém perforátoru Wista. Po perforaci se provede konečný ořez na formát PA - 255 x 310 nebo 310 x 255 mm podle formátu známek.

Všechny známky jsou tedy opatřeny hřebenovou perforací. Perforační lišty má VSP dvě. Pro formát známek 44 x 26,5 mm HZ 11 3/4 : 11 1/4 a analogicky obráceně pro formát 26,5 x 44 mm HZ 11 1/4 : 11 3/4. Pro formát známek 33 x 26,5 mm HZ 13 1/4 : 12 3/4 a analogicky obráceně pro formát 26,5 x 33 mm HZ 12 3/4 : 13 1/4. Podle vyřazení obrazu známky do TF (její orientace vůči hornímu okraji TA) rozlišujeme hřebenovou perforaci postupující zleva, zprava nebo shora. Podrobnosti k perforaci jsou uvedeny v závěrečném přehledném seznamu známek.


Na tomto obrázku vidíme část PA známky Pofis č. 42. Jedná se o zkušební PA, počítadlo je vynulované. HZ postupuje shora dolů – horní řada známek nevykazuje přesahující PO, což je důkaz HZ postupujícího shora dolů. Orientace známky v TF je normální (nápis Česká republika čitelný).


Na předchozím obrázku je část PA známky Pofis č. 178. Jedná se o PA zakoupený na poště, počítadlo je tedy autentické. HZ postupuje zprava doleva (při zachování stejného postupu perforace) známka má formát na výšku – orientace známky v TF je otočená o 90° doleva.

Jak se projevuje orientace známky při vyřazení do TF v závislosti na určení perforace si ještě ukážeme na druhém formátu známek, na Pofis č. 139 a 211-2. Všechny známky jsou stejného formátu. První (139) byla na TF vyřazena s orientací nápisu vlevo, druhé známky mají orientaci nápisu vpravo. Tímto rozdílem při zachování stejného postupu při tisku i perforaci, postupuje tedy u známky 139 HZ zprava doleva, kdežto u známek 211-2 zleva doprava. Domnívám se, že se mi podařilo na těchto ukázkách popis hřebenového zoubkování objasnit. Stejná hřebenová perforace byla použita při perforování PL 253 EUROPA 2000. Po perforaci byly PL oříznuty na výsledný formát. Důkazem HZ je v tomto případě průběh PO do všech okrajů PL.


Stejný princip byl proveden u druhého formátu perforace aršíků A 177 ZOH Nagano. I zde pozorujeme průběh PO do všech okrajů aršíku.

S uspořádáním TF souvisí také pojmenování ZP. Přestože se jedná z hlediska perforace o stejné PP, u známky 139 budeme hovořit o ZP 50, u známky 211 o ZP 1. Na to je třeba dávat pozor.

ČÍSLOVÁNÍ PA:

Přeskočme nyní použité tiskové formy (TF) co do uspořádání, zabývat se budu číslováním budoucích PA. Už jsem se v článku zmínil, že se ve VSP tiskla převážně archovina, a že TF obsahuje převážně 2 x 50 ZP. Až na výjimky, které popíšu v části TF, se tedy na jednom TA tisknou vždy dva budoucí PA vedle sebe (viz první obrázek). Je tedy třeba logicky opatřit budoucí PA i datem tisku a číslem PA. V závěrečném přehledu se zmíním o těchto skutečnostech u každé emise známek, na tomto místě si řekněme obecný princip na konkrétním případu známky č. 178. Na TA byla vyřazena TF 2 x 50 známek ve vodorovném uspořádání. Na levé části TA bylo nastaveno počítadlo na hodnotu 000001, na pravé části TA na hodnotu 030001. Bylo vytištěno celkem 30.000 kusů TA. Z toho plyne, že z levé části TA pochází všechny PA s čísly 000001 – 030000 a z pravé části TA pochází všechny PA s čísly 030001 – 060000. Náklad této známky je tedy 3 000 000 kusů. U této známky kromě VV posunu tisku černé barvy a VV skvrna na hřbetu knihy, popsané ve Zpravodaji 2/04 str.41, se nevyskytují žádné výrazné DV, proto určení PA podle číslování na levou či pravou část TA není podstatné. U jiných známek jde ale o zásadní rozlišovací prvek, který specializovaným sběratelům usnadní pátrání po DV, jak si ukážeme později.

Umíme-li podle autotronových značek při tisku známek na rotačkách Wifag rozlišit horní a dolní část TF – PA 1 a 2 (pořadová čísla PA nám v tomto případě nepomohou), právě počítadlo u ofsetového tisku určuje levou či pravou část TF. Nelze ale tento princip u známky č. 178 zobecnit na všechny tisky známek, neboť každá známka se tiskla jinou „mutací“. Znamená to, že se tisk prováděl po částech a je třeba sledovat počet vytištěných TA v každé části. Je proto číslování součástí přehledu, ze kterého vyplývá číslování PA. Toto vidím jako zásadní novou informaci a pomůcku pro specializované sběratele. Lze tedy rozlišit PA L a PA P (levé a pravé) poloviny TF. Malý problém nám komplikuje situace, kdy se z důvodu vyřazení makulatury prováděl dotisk pro dosažení plánovaného nákladu. Snad pomohou informace od sběratelů dat tisku.

TISKOVÉ FORMY:

Poprvé se poštovní známky tiskly ve VSP v roce 1994. První emisí byly Pravěcí veleještěři Zdeňka Buriana. Jako vždy, když se realizuje něco nového nevyzkoušeného, provází i tisk známek určitý vývoj. První TF pro tisk ofsetových známek je vyřazení 2 x 50 známek Pofis č. 44 na TA. Tisk byl proveden 28. a 29. 4. Pro známky Pofis č. 42 a 43 byla použita nová TF, kdy na levou polovinu TA bylo vyřazeno 50 známek Pofis 43 a na pravou polovinu TA bylo vyřazeno 50 známek Pofis č. 42. Znamená to, že obě známky se tiskly současně.


Tato úprava byla zvolena z důvodu, že obě známky obsahovaly stejné barevné odstíny. Od známky Pofis č. 63 bylo vyřazeno na TA vždy 2 x 50 stejných známek (nebo dvojic známek v šachovnicovém uspořádání). Musíme si tedy opravit údaje v seznamech TF. Tisk známek 42 a 43 byl proveden ve dnech 30.4. a 2. a 3. 5. Tyto známky jsou tedy výjimkou, neboť TF 50ZP a + 50 ZP b je výjimečná a zjištěné DV se tedy nacházejí na celém nákladu. Jde o drobné vady, které katalogy Pofis a Pěnkava neuvádí. Jde především o drobné vrypy zelené barvy na ZP 4, 10, 23, 25, 35 a 50 u zn. č. 42 a ZP 10 u zn. č. 43.

DV na ZP 22 a 46 známky 43 se nachází jen na části nákladu dne 2.5.

Nyní si ještě ukážeme ostatní TF, které byly pro tisk známek ve VSP použity. Pro tisk Aršíku ZOH Nagano - Pofis A177 - bylo na stejný formát TA vyřazeno 12 sestav, mezi dvojicí šesti aršíků je větší mezera, ve které se TA rozpůlí, než se perforuje. Po perforaci byl rozřezán na konečný rozměr 106 x 88 mm. TF byla zaevidována jako 3.52 (TF 3.51 patří známce A87, tištěné v PTC).

Prozatím předposlední TF byla použita u známky Pofis 253, která byla vyřazena jako malý PL o šesti známkách. Opět byl použit výchozí formát papíru, tentokrát bylo vyřazeno 6 šestibloků s formátem známek 26,5 x 33 mm. Na následujícím obrázku je fotografie TA před rozpůlením a perforováním. Tím bychom prozatím mohli uzavřít kapitolu o známkách tištěných ofsetem ve VSP a věnovat se budeme již jen tisku známek s kupony pro přítisky. I tento tisk známek vykazuje určité zákonitosti, a proto se těmto známkám budu věnovat v samostatném článku v příštím Zpravodaji. Zde bude také článek o tisku přítisků v oddělení Postfily.


Náhledy TA – TF pro aršíky A 77 Nagano a PL 253 EUROPA 2000 před rozpůlením a perforací.


SHRNUTÍ:

Víme tedy na jaké papíry byly známky tištěné, jaké tiskové formy byly pro vyřazení známek na TA použité, jak byly známky perforované a jak byly PA číslované. V závěrečném přehledu si můžete veškeré zjištěné informace prověřit a poopravit si údaje dosud publikované v různé literatuře.

V této části si neodpustím poznámku k označování papírů v katalozích. Zde je třeba se pozastav-vit, neboť na známky tištěné ve VSP nelze nahlížet izolovaně, ale je třeba je vnímat systematicky a chronologicky tak, jak vznikaly. I když jsem papíry v přehledu označil pořadovým číslem 1 – 3, navrhuji označit papíry podle druhu a data použití, jako je tomu u známek Československa. První české známky vyrobené na rotačkách Wifag (1993 – 1994) byly tištěné na tuzemský papír, který nese označení fl2 (nezabývám se technikou OTp a papíry oz). První emisí vytištěnou společností VSP byla emise Pravěcí veleještěři (1994), logicky by měl papír nést označení fl3 (katalog Pofis použil značení fl-OF). Když PTC začala tisknout na papír z dovozu – Švédska, měl by tedy papír nést označení fl 4 (nyní fl-šv). Pokud se prokáže, že i v rámci dovozu měly papíry odlišné vlastnosti, měly by se dále rozlišovat podle skutečných vlastností.

Další druh papíru ze Španělska by nesl označení fl 5 (současné značení papír ph) a dnes používaný papír z Anglie by měl nést označení fl 6, pokud se neprokáží v období 1998 – 2005 další varianty papírů. Druhou alternativou je papíry značit podle země původu a pořadovým číslem podle vlastností. Viz fl 1 a 2 u tuzemského výrobce, fl-šp 1,2,3,… od španělského výrobce, fl-šv 1,2,… od švédského výrobce, fl-a 1,2,… od anglického výrobce. I papíry oz pro OTp můžeme značit podle výrobce – Francie, Švýcarsko, Anglie,… jakmile se dostaneme k informacím.

Toto dávám na zvážení specialistům na papíry, po definitivním rozhodnutí budou tato předána vydavatelům katalogů, aby bylo označení jednotné.

PŘEHLED známek tištěných ve VSP v závislosti na datu tisku, papíru, TF a perforaci.

Zn.č. 42 TF 3.01 2 x 1 x 50; HZ 11 3/4 : 11 1/4; papír fl šp 1
Zn.č. 43 TF 3.01 2 x 1 x 50; HZ 11 3/4 : 11 1/4; papír fl šp 1
Zn.č. 44 TF 3.02 2 x 50; HZ 11 1/4 : 11 3/4; papír fl šp 1
Zn.č. 63 TF 3.02 2 x 50; HZ 13 1/4 : 12 3/4; papír fl šp 1
Zn.č. 88 TF 3.02 2 x 50; HZ 13 1/4 : 12 3/4; papír fl šp 1
Zn.č. 95 TF 3.02 2 x 50; HZ 11 3/4 : 11 1/4; papír fl šp 1
Zn.č. 139 TF 3.02 2 x 50; HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 1
Zn.č. 167 TF 3.02 2 x 50; HZ 11 1/4 : 11 3/4; papír fl šp 1
Zn.č. 177 TF 3.52 12 x A (1 ZP + 4K); HZ 11 1/4 : 11 3/4; papír fl šp 1
Zn.č. 178 TF 3.02 2 x 50; HZ 11 1/4 : 11 3/4; papír fl šp 1
Zn.č. 179-80 TF 3.03 2 x 50 v šachovnicovém uspořádání; HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 1
Zn.č. 181-82 TF 3.03 2 x 50 v šachovnicovém uspořádání; HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 1
Zn.č. 209-10 TF 3.03 2 x 50 v šachovnicovém uspořádání; HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 2
Zn.č. 211-12 TF 3.03 2 x 50 v šachovnicovém uspořádání; HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 2
Zn.č. 253 TF 3.04 6 x PL (2x3 ZP); HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 2

Zn.č. 354 TF 3.05 2 x PL (9 ZP + 12 K); HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 3
Zn.č. 380 TF 3.05 2 x PL (9 ZP + 12 K); HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 3
Zn.č. 381 TF 3.05 2 x PL (9 ZP + 12 K); HZ 12 3/4 : 13 1/4; papír fl šp 3

V tomto přehledu jsem záměrně uvedl i informace o známkách s kupony pro přítisky, aby si čtenář mohl opravit údaje o perforaci, které byly uváděny chybně. Po studiu TA v samostatném článku může dojít k upřesnění a rozšíření TF podle druhu tisku. Berte prosím tento údaj u zn. č. 354, 380 a 381 jen jako informativní.

Číslování TF je vztaženo ke dni vydání známky, ne ke dni tisku známek, jehož pořadí je v určitých případech rozdílné (př. zn. č. 44 byla tištěna dříve než zn. 42 a 43).

PODROBNÉ INFORMACE O ZNÁMKÁCH:

POFIS č. 42 – TF 3.01 – 50 ZP A + 50 ZP B. Pravá polovina TF - B. HZ postupující shora dolů.

Tisk – 2. a 3. 5. 94 čísla PA 000001 – 060000
Datum se láme kolem čísla PA 025000 (přesné určení upřesní další studium)

Drobné DV jsem popsal v tomto článku na str. 5, nemají vážnější sběratelský význam, vzhledem k TF, kde se nerozlišuje levá a pravá část TF, neslouží ani jako identifikátor polohy. VV na ZP 7 a 33 jsou popsané v katalozích a vyskytují se jen na části nákladu dne 3. 5. Pokud existuje výrazný odstín barvy u známky Pofis č. 43, měl by se logicky vyskytovat i u známky Pofis č. 42 vzhledem ke způsobu tisku.

POFIS č. 43 – TF 3.01 – 50 ZP A + 50 ZP B. Levá polovina TF - A. HZ postupující shora dolů.

Tisk – 2. a 3. 5. 94 čísla PA 000001 – 060000
Datum se láme kolem čísla PA 025000 /přesné určení upřesní další studium)

Drobné DV jsem popsal v tomto článku na str. 5, nemají vážnější sběratelský význam, vzhledem k TF, kde se nerozlišuje levá a pravá část TF, neslouží ani jako identifikátory polohy. Pokud existuje výrazný odstín barvy uváděný v katalogu Pofis 2005, měl by existovat vzhledem ke způsobu tisku (společná TF) i u známky Pofis č. 42.

POFIS č. 44 – TF 3.02 – 2 x 50 ZP. HZ postupující zprava.
Tisk – 28. 4. 94 čísla PA L 000001 – 004000
čísla PA P 004001 – 008000
29. 4. 94 čísla PA L 008001 – 034000
čísla PA P 034001 – 060000
Dotisk – 11. 5. 94 známá čísla PA 060017 - 060757
Dne 28.4. jsou známky tmavší oproti tisku ze dne 29.4.
VV na ZP 44 se vyskytuje jen na části PA L dne 29.4. (č. PA P 041011 se nenachází).

POFIS č. 63 – TF 3.02 – 2 x 50 ZP. HZ postupující shora dolů.
Tisk – 29. 12. 94 mutace L 000001 P 000501 po 1000 ks
2. 1. 95
3. 1. 95
9. 1. 95 celkem 60000
DV 63 ZP 23 L - červená a modrá svislá ryska před „E“ EVROPSKÁ od sebe 1 mm
ZP 23 P 2 mm 2.1.95 není
ZP 26 L - červená čárka z pravé stojiny písmene „Á“ ČESKÁ kratší
ZP 26 P delší
VV na ZP 13 a 21 jen na části nákladu dne 2.1.95 PA č. 019026-39 (a další nenahlášené)..

POFIS č. 88 – TF 3.02 – 2 x 50 ZP. HZ postupující shora dolů.
Tisk – 3. 8. 95 mutace 2500 ks archů do 10000
4. 8. 95 do 60000
U této známky se nevyskytují výrazné DV a ni VV.

POFIS č. 95 – TF 3.02 – 2 x 50 ZP. HZ postupující shora dolů.
Tisk – 26. 7. 95 čísla PA L 000001 – 010000
čísla PA P 010001 – 020000
čísla PA L 020001 – 030000
čísla PA P 030001 – 040000
27. 7. 95 čísla PA L 040001 – 050000
čísla PA P 050001 – 060000
DV 95 ZP 23 P - bílá oválná skvrna vlevo na spodní části druhé kružnice zprava
ZP 47 L i P - šedofialová skvrna v levém horním lístku ratolesti vlevo nahoře
VV na ZP 11, 13. Na části nákladu se vyskytuje slabší tisk černou barvou vzniklý nerovnoměrným stěrem barvy v pravé spodní části PA. Vyskytuje se posun perforace do obrazu známky.

POFIS č. 139 – TF 3.02 – 2 x 50 ZP. HZ postupující zprava.
Tisk – 12. a 13. 2. 97 čísla PA L 000001 – 060000
Studium dat pokračuje
DV 139 ZP 29 P - zelená křivá čára mezi „R“ REPUBLIKA a zeleným lůžkem pro srdce
ZP 48 P - modrá šikmá čárka v sukni vedle kočičích pracek
TV - posun tisku červené a modré barvy.

POFIS č. 167 – TF 3.02 – 2 x 50 ZP. HZ postupující zleva
. Tisk – 12. - 15.12. 97 čísla PA 000001 – 060000
Studium pokračuje.
DV 167 ZP 9 L i P - dva modré body vpravo u okraje obrazu známky, šikmo dolů pod 1998
ZP 28 L - zelená skvrna ve žlutém kruhu emblému vlevo
ZP 42 L i P - červená svislá ryska vlevo nad modrým olympijským kruhem
Na části nákladu se vyskytují VV na ZP 8,13,19,39,44 popsané v katalozích.

POFIS č. A 177 – TF 3.52 – 12 x A (1 ZP + 4K). HZ postupující zleva. Datum tisku není součástí aršíku. Rozlišení všech 12 aršíků bylo provedeno Jaroslavem Konečným a zveřejněno ve Zpravo-daji 2/2001 str.12-17.

POFIS č. 178 – TF 3.02 – 2 x 50 ZP. HZ postupující zprava
. Tisk – 26.2.98 čísla PA L 000001 – 001700 PA P 030001 - 031700
27.2.98 čísla PA L 001701 – 030000 PA P 031701 - 060000
Je známa TV - posun černé barvy k dolnímu okraji známky. Na ZP 23 části nákladu je skvrna ve hřbetu knihy.

POFIS č. 179 – 180 – TF 3.03 – 2 x 50 ZP v šachovnicovém uspořádání. HZ postupující zleva.

Tisk – 6.3.98 čísla PA L 000001 – 030000
7.3.98 čísla PA P 030001 – 060000
8.3.98 čísla PA L 060001 – 090000
čísla PA P 090001 – 120000
DV 179 ZP 9 P - modré skvrny u hlavy nad zobákem
ZP 49 L - červená čárka u zobáčku koroptve vpravo 6.3 ano, 7.3. ne.
POFIS č. 181 – 182 – TF 3.03 – 2 x 50 ZP v šachovnicovém uspořádání. HZ postupující zleva.

Tisk – 5.3.98 čísla PA L 000001 – 040000
6.3.98 čísla PA P 040001 – 080000
VV na části nákladu 6.3. u 181 na ZP 18 zelená skvrna v keři nad zadkem jelena - „pupen“.
POFIS č. 209 – 210 – TF 3.03 – 2 x 50 ZP v šachovnicovém uspořádání. HZ postupující zleva.

Tisk – 6.1.99 čísla PA L 000001 – 010000
7.1.99 čísla PA P 010001 – 020000
čísla PA L 020001 – 030000 studium pokračuje
čísla PA P 030001 – 040000
čísla PA L 040001 – 050000
čísla PA P 050001 – 060000
PA L 060001 – 070000 …. 120000
DV 210 ZP 30 P - zelený bod pod ocasem
VV 210 ZP 46 P - na části nákladu 6.1.
Je znám posun tisku hodnoty do názvu měny
VV na 210 ZP 19 a 30, popsány jsou v katalozích

POFIS č. 211 – 212 - TF 3.03 – 2 x 50 ZP v šachovnicovém uspořádání. HZ postupující zleva.

Tisk – 23.12. 98 čísla PA L 000001 – 010000 P 010001 – 020000 (040000)
28.12. 98 čísla PA L 040001 – 050000 P 050001 – 060000 (080000)
29.12. 98 čísla PA L 080001 – 090000 P 090001 – 100000 (120000)

DV 212 ZP 49 L - modrý vryp pod rámem obrazu pod prvním „C“ CATOCALA
VV 212 ZP 26 - na části nákladu skvrna v pravém dolním křídle motýla

POFIS č. 253 – TF 3.04 6 x PL (2x3 ZP). Datum tisku není součástí PL. HZ postupující zprava. Rozlišení všech 6 PL bylo provedeno Jaroslavem Konečným a zveřejněno ve Zpravodaji 3/2001 str. 24-31.


Umístění PL CEPT Europa 2000 na TA do TF původního formátu známek. Orientace textu vlevo, proto značení PL od A do D tak, jak je naznačeno.Umístění Aršíků Nagano na TA. V tomto případě, vzhledem k uspořádání aršíků, bylo třeba vyřadit obrázek aršíku do samého kraje TA. V horní části TA jsou natištěné proužky přímých a CMYKových barev. Klasické známky archoviny tohoto formátu mají deset řad známek, v tomto případě bylo zapotřebí perforovat jedenáct řad a nad první řadou a pod poslední řadou je ještě polovina šíře ZP pro bílý okraj aršíku. To bylo důvodem umístění TF do samého kraje TA. Znamená to, že pravé kraje aršíkových polí C, F, I a L nebyly oříznuty při konečném rozřezání TF na jednotlivé aršíky a mohou tedy teoreticky vykazovat užší rozměr oproti ostatním aršíkovým polím. ZP aršíků byly orientovány dle textu vpravo, proto značení A – L je provedeno tak, jak je naznačeno vedle TF.

VÝZVA:

Přestože číslování PA se zdálo na první pohled jednoduché, vzhledem k tomu, že jsem obdržel podklady o „mutacích“ = počtu TA vkládaných do stroje, praxe ukázala, že v některých případech se nachází nižší číslo PA v následujícím dni tisku. Zdají se proto údaje o číslování v patřičném odstavci článku jakoby chaotické. Berte tyto informace pouze informativně a pomozte tuto kapitolu objasnit. Vyzývám všechny sběratele, aby prohlédli své části PA s datem tisku a číslem archu a nahlásili tyto informace, abych mohl část o číslování PA uzavřít a pomoci tak sběratelům při určování, která čísla archů se nacházejí na které polovině TF. Jedině tak může být tato kapitola uzavřena. I tak se domnívám, že byly v tomto článku upřesněny některé informace (perforace, TF), které doposud nebyly veřejnosti známi, soudě podle toho, kolik nepřesností uváděla filatelistická literatura i katalogy obchodníků.

Při prohlídce svých částí PL a celých PL známek posuzujte i zveřejněné informace o DV, čímž napomůžete také určení čísla PA k levé či pravé části TF.

Všem sběratelům předem děkuji. Přes zimní čas budete mít zřejmě více času na studium, uzávěrku proto stanovuji na 10. dubna. Poté budou vaše hlášení zpracována a zveřejněno doplnění k této stati. Věřím, že společnými silami dospějeme k uspokojivému závěru kapitoly o číslování PA. (určitý chaos způsobily dotisky známek, potřebné k dosažení celkových nákladů)

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz