Zpravodaj 4/2004: Úvodník

Vážení čtenáři,

letos na jaře vydal SČF první Ročenku SČF, která obsahuje podstatné informace o dění v naší filatelii od vzniku SČF v roce 1993. Součástí této Ročenky jsou i platné závazné předpisy SČF jako: Stanovy, Organizační řád, Výstavní řád nebo Směrnice pro jmenování jury. Doporučuji každému členu SČF se s těmito dokumenty seznámit, neboť tak předejdou řadě nedorozumění. Dalším významným materiálem SČF je nový Statut komise znalců, který nabyl účinnosti 22. května letošního roku. Do Klubů filatelistů a Odborných společností SČF byl rozeslán s Informacemi SČF č. 4 na přelomu září a října. Přimlouvám se za to, aby se každý i s tímto materiálem seznámil a mohl tak sám činit úsudky na některá tvrzení našich členů, prezentovaná v otevřených dopisech jak v tisku, tak na internetu.

Protože situace ohledně dění okolo padělků je stále aktuální, navázali jsme užší spolupráci s novou Komisí znalců, které předsedá František Beneš ml. Již v tomto čísle Zpravodaje naleznete první z článků nové rubriky "Znalci upozorňují a informují", které budou upozorňovat sběratele na nebezpečná falza.

Je čas také představit dalšího člena VV naší Společnosti. Protože Česká republika vydává známky již přes deset let a přes deset let dostáváte prostřednictvím tohoto Zpravodaje informace o nových známkách a jejich DV a VV, dostal v tomto čísle prostor současný vedoucí Sekce české známky, pan Libor Krejčík.
Ohlédnutí po deseti letech


Vážení přátelé, sběratelé českých známek. Brzy uplyne 10 let, kdy ve dvojčísle našeho Zpravodaje č. 58/59 z prosince roku 1994 vzešla výzva člena tehdejšího VV SSČSZ SČF Ing. Hynka Ondráška, na první setkání členů Sekce českých známek a dalších zájemců, svolaného na den 23. dubna 1995 do zasedačky SČF - tehdy ještě v Seifertově ulici.

Od tohoto, dá se říci, historického setkání, se celkem pravidelně, skoro každý měsíc (podle emisní činnosti MI ČR), schází kolektiv nadšenců v "otevřené" společnosti a diskutuje o zajímavostech na českých známkách. Jsou zhotovovány i zápisy z těchto schůzek a výsledky bádání zveřejňovány ve Zpravodaji.

Po čase vzniká nápad, aby Sekce známek ČR vydala Specializovaný katalog známek a celin ČR za přispění Společnosti celin SČF. V roce 1995 katalog v bílém přebalu vychází. Stal se zřejmě základem pro ostatní vydavatele katalogů a specializovaných příruček o známkách ČR. Sekce ale neustrnula a v roce 1996 vychází pokračování katalogu se známkami roku 1995 v modrém přebalu a za rok na to vychází další část se známkami roku 1996 ve žlutém přebalu. Ve všech dílech jsou uvedeny všechny dosud známé DV, data tisku, způsoby perforace, tiskové formy, známkové sešitky a samozřejmě celiny. Kdo katalogy vlastní, jistě mu byly dobrým pomocníkem.

Přiblížil se rok 1998 a s ním i výstava Praga 98. Tehdejší, skutečná "hybná páka" sekce, Ing. Hynek Ondrášek, navrhl vytvořit kolektivní exponát českých známek a celin. Mnoho času nezbývalo, přesto se několik členů dává do shánění potřebného materiálu na exponát a jeho zpracování. Podařilo se zpracovat exponát na deseti rámech, který na výstavě Praga 98 obdržel i pěkné ocenění. Tento exponát byl ještě vystaven na výstavě Brno 2000, kde byl také oceněn a poté rozpuštěn mezi majitele jednotlivých oddílů.

Vydávání odborné literatury pokračovalo ještě v roce 2000, tentokráte z úsporných důvodů byla Specializovaná příručka pro sběratele známek a celin ČR do roku 2000 vydána v elektronické podobě na nosiči CD-ROM.

Ve Zpravodajích se aktivní členové Sekce českých známek prezentují zveřejněním všech dosud známých DV, rozlišením známkových sešitků, aršíků, rozlišením případných variant tiskových polí apod.

Stále je nás ale málo, kteří zasílají svá zjištění DV a jiné zajímavosti na českých známkách. Je samozřejmé, že všichni sběratelé nemají stejné možnosti a proto čekají, co nového jim přinese další číslo Zpravodaje. Přesto bych chtěl apelovat na ty členy, kteří alespoň nějaké možnosti mají, aby svá zjištění posílali na příslušné adresy, případně přispěli i drobným článkem do Zpravodaje. Již několikrát jsme se přesvědčili, že je důležité sledovat PA známek z různého období tisku, neboť tiskárna průběžně archy kontroluje a neustále odstraňuje případné zjištěné vady. Proto se řada z nich nachází jen na části nákladu.

Zveřejňováním i těch drobných vad ve Zpravodaji nechceme nabádat k jejich sbírání a shánění za každou cenu (rozsah specializace si rozhodne každý sběratel sám), jde hlavně o registraci a archivaci pro pozdější období, kdy se již známkový materiál ve větších celcích bude špatně shánět.

Zavzpomínali jste si vy "skalní" na dobu před deseti lety? Pokud ano, tak můj příspěvek nevyšel na prázdno. Tímto též děkuji všem současným dopisovatelům za své poznatky, které všem ostatním čtenářům dávají k dispozici.

autor Libor Krejčík

Zpravodaj 4/2004: Úvodník Libor KREJČÍK * 7. 6. 1944 Opolany u Poděbrad

Filatelii jsem se začal věnovat až ve svých 25 letech, tedy v roce 1969. Se svým tchánem jsem tehdy vstoupil do klubu s číslem 01-68 Příbram, kde jsem dosud členem a mám i zde své trvalé bydliště. Jako většina filatelistů i já odebíral novinky Československa a začal sbírat naše známky od roku 1945. Protože jsem měl o známky zájem, byl jsem naším novinkářem požádán, abych kontroloval PA, TL a aršíky a rozlišoval na nich TF, typy, a hledal deskové vady. Seznamy s nimy jsme pak posílali k evidenci panu JUDr. Vl. Bernáškovi.

Později jsem si dopisoval s pány Hutyrou, Šťástkou a Ondráškem. Na jeho výzvu jsem po roce 1993 začal dojíždět na schůzky Sekce české známky. Přispíval jsem svými poznatky a poznatky svých kolegů z Příbrami o zjištěných DV na českých známkách. Úzce jsem spolupracoval s panem Zedníkem na publikování DV ve Zpravodaji. Po jeho odchodu, bylo to v červnu 2002, ze Společnosti SČSZ jsem byl pověřen vedením Sekce české známky a byl jsem také zvolen do výkonného výboru Společnosti. Kromě toho jsem členem Typologické komise při Společnosti a členem Skupiny pro ocelotisk z plochy. V současné době pracujeme na dalších dílech monografie.

Prosazuji sbírání pouze "vokometrických" vad, tedy takových vad, které jsou vidět okem. Ostatní vady doporučuji evidovat pro studijní, rozlišovací a ostatní účely.

Chtěl bych závěrem vyzvat sběratele - specialisty na českou známku k aktivnější spolupráci. Zúčastňujte se schůzek Sekce české známky, jsme otevřeni každému, kdo je ochotný spolupracovat. Čím více nahlášených poznatků z různého období tisku bude, tím více poznatků a úplnějších seznamů DV k datu uzávěrky bude pro ostatní čtenáře Zpravodaje.
Libor Krejčík

Poslední číslo Zpravodaje letošního roku je tentokráte více zaměřeno na studijní odborné články. Dlužíme čtenářům soupisy DV na známkách, vydaných ještě před prázdninami, na které z důvodu zveřejnění článků zaměřených tématicky na výstavu ŽĎÁR 2004 a s ní souvisejících, nezbyl prostor. Pro limitované finanční zdroje nemůžeme vydat ani páté letošní číslo Zpravodaje, i když bychom ho měli čím naplnit a nemůžeme ani rozšířit toto číslo, neboť i tak je již dosti obsáhlé a byl by problém s vazbou, hmotností (vyšší poplatky za poštovné pro zahraniční členy), ... Článek "Soutiskové křížky ..." Františka Beneše ml. reaguje na výzvu našeho člena, pana Fischera z Kanady a objasňuje tak příčinu výskytu aršíků s křížky a bez nich. Tato specializovaná studie zaručeně objasní tuto problematiku řadě čtenářů.

Scházíme se dnes na další valné hromadě členů (VH) naší společnosti, abychom si stanovili cíle pro další tvůrčí období, úkoly, se kterými půjdeme na 3. valnou hromadu SČF, zvolili nový VV, který bude aktivně závěry z VH naplňovat. Odsouhlasíme si pro další roky výši členského příspěvku, který vychází ze současné potřeby hrazení nákladů za tisk Zpravodaje a hrazení pronájmu sálů pro naše setkání. Navrhovaná částka činí 250,- Kč za člena. Na VH navazuje podzimní setkání členů, kteří si vymění mezi sebou zajímavý filatelistický materiál a dozví se nové informace o novinkách České pošty. Vylosujeme také výherce naší korespondenční soutěže.

Z důvodů výše popsaných nezbývá dostatečný prostor pro příspěvky našich dopisovatelů, za které touto cestou všem děkuji. Došlo jich tentokráte více a jsou však natolik zajímavé, že je zpracuji pro první číslo roku 2005, kdy nebude třeba velkého prostoru pro novinky, kterých do února, kdy Zpravodaj vyjde, nebude mnoho. Věřím, že to ti, kterých se to týká, vezmou sportovně, a že je to neodradí od dopisovatelské činnosti v následujícím období. Ani Vaše ohlasy v listárně nebudou tentokrát zveřejněny, omezím se i v rubrice Ze života Společnosti a to na jednu smutnou zprávu. Zkrátka odbornost tentokráte zvítězila nad ostatními žánry. Věřím, že to řada z vás přivítá, a že se tím zhodnotí odborná úroveň Zpravodaje.

V souvislosti s platbou členských příspěvků nesmím zapomenout na to, co VV slíbil, a to konkrétně snížení výše příspěvku za získání nových členů. Proto musíme zjistit, kdo z vás koho nového do Společnosti přivedl. Nahlaste tato jména včas, (kdo bude platit na setkání, tak při platbě), ostatní to musí nahlásit ihned po obdržení tohoto čísla Zpravodaje, neboť v něm naleznete složenky pro platbu příspěvku na rok 2005, a to jakoukoli formou (telefonicky, e-mailem, písemně), abychom věděli, jakou částku od vás očekávat. Složenky budou mít stále ještě starou adresu SČF, neboť vytištění nových složenek opět stojí finanční prostředky. Pouze v případě, že by Společnost změnila bankovní ústav, nechá vytisknout složenky nové. Ti z vás, kteří jsou zvyklí platit převodem ze svých bankovních účtů, provedou platbu obvyklým způsobem, číslo našeho účtu zůstává prozatím nezměněno. Důležité je správně uvést variabilní symbol, kterým je vaše členské číslo. Pracujeme na tom, aby měl každý člen Společnosti identifikační průkaz. V souvislosti s tímto proběhne přečíslování, o kterém vás budeme včas informovat.

Jak jsem již informoval, děkuji touto cestou členům: Zahradníčkovi, Krásnému, Pelcovi, Struplovi, Dohnalovi, Weberovi za příspěvky, které zpracuji do Aktualit a Známek pod drobnohledem v příštím čísle. Dnes se podařilo zpracovat některé alespoň na jednu stránku.

Protože hledáme více prostoru pro informace, upravili jsme velikost písma a okraje některých stránek, čímž potřebný prostor získáme. Na základě vašich ohlasů můžeme velikost písma ještě zmenšit a získat tak ještě více prostoru. Bude záležet jen na vás, na čtenářích, co nám v redakci umožníte. Velikost písma bude určující moment. Dejte vědět.

Dvě očekávané studie ofsetových TL z května letošního roku pro vás zpracoval tradičně Jaroslav Konečný. Nyní usilovně pracuje na aršících s papoušky. Po prostudování materiálu uloženém v Poštovním muzeu jeho poznatky zveřejníme i ve Zpravodaji. Zadní stranu obálky jsme opět převážně využili pro zveřejnění barevných odchylek.

Autor: Redakce SSČSZ | 6. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223