Zpravodaj 3/2007: Mladá Boleslav 2007

Zpravodaj 3/2007:  Mladá Boleslav 2007

I mezi filatelisty bývá dobrým zvykem udržovat tradice. KF 01-1 v Mladé Boleslavi má na čem stavět. Vždyť tento klub byl založen již 25. 2. 1923 a aktivně se zapojil i do výstavní činnosti. V posledních letech to byly výstavy námětová 1973 a krajská 1978. Klub organizoval také oblastní výstavu mládeže Středočeského kraje a hl. města Prahy v roce 1988. Podruhé za sebou tak umožnily organizátoři získat mladým vystavovatelům potřebnou kvalifikaci pro Salon mládeže, konaný v rámci Světové výstavy PRAGA.

Také pro loňskou výstavu byly zvoleny prostory Domu kultury v Dukelské ulici. V přízemí ve velkém sálu bylo možné shlédnout několik doprovodných výstav. Nejrozsáhlejší, co do počtu, byla výstava pohlednic nejen Mladé Boleslavi, ale také Českého ráje a ostatních kulturních památek naší vlasti. Co do významu si návštěvníci mohli prohlédnout zase exponáty muzea Mladoboleslavska. Od starých mincí přes platidla navržené Mistrem Muchou až po historické písemnosti pánů Václava Budovce z Budova či Viléma z Rožmberka, staré cca 450 let. Zajímavá byla také výstavka archeologie z období Českého ráje při osidlování Kelty, která byla doplněna přednáškou PhDr. Jiřího Waldhausera.

V rámci výstavy byla Českou poštou zřízena také příležitostná poštovní přepážka a zájemci o personifikované kupony na známkách mohli využít vybudované pracoviště Postfily. Co by to bylo za výstavu, kdyby si účastníci nemohli vyměnit své přebytky, či si doplnit své sbírky o nové exempláře? Bylo za tímto účelem v sobotu a neděli pořádáno setkání sběratelů s burzou.

Zpravodaj 3/2007:  Mladá Boleslav 2007

Součástí této výstavy mladých nadějných vystavovatelů bylo národní finále filatelistické olympiády, kterou pro naše nejmladší organizuje SČF již řadu desítek let. Letošní ročník měl námět „Člověk a automobil“. Jak výstižné téma pro město, které má v této oblasti tradice již od konce 19. století. Národní kolo Filatelistické olympiády v Mladé Boleslavi proběhlo v sobotu 23. června 2007 tamtéž. Jednalo se již o národní kolo 34. ročníku Filatelistické olympiády. Vyhodnocení tlumočí pan Zdeněk Töpfer, předseda komise mládeže SČF:

„Letošní setkání mladých filatelistů a finále FO bylo součástí programu národní výstavy mladých filatelistů Mladá Boleslav 2007. Téma bylo předurčeno místem konání soutěže: „Člověk a automobil“. Soutěžící nejprve absolvovali teoretické testy s otázkami z filatelie i ze znalostí problematiky automobilů a dopravy. Potom bylo jejich úkolem vytvořit albové listy na dané téma FO. Nutno říci, že některé miniexponáty byly opravdu pěkné a mladí filatelisté projevili značnou nápaditost při jejich vymýšlení a tvorbě. Někdo se zaměřil na vývoj automobilů, jiný se věnoval třeba závodním automobilům apod. Některé albové listy by mohly být dobrým základem budoucího výstavního exponátu. Jury nakonec vše posoudila a ohodnotila a sečetla dosažené body. Vyhlášení výsledků FO proběhlo v sobotu večer ve velkém sále Domu kultury v Mladé Boleslavi. Všichni soutěžící obdrželi diplomy a drobné dárky, vítězové pak ceny za umístění."
Vítězové jednotlivých věkových kategorií:

Z:

1. Jana Křivková, Severní Morava
2. Gabriela Soukupová, Západní Čechy
3. Tereza Zuntychová, Jižní Čechy

A:

1. Jiří Kotrnetz, Jižní Morava
2. Nina Popelová, Jižní Čechy
3. Sára Soukupová, Západní Čechy

B:

1. Vojtěch Šalomoun, Jižní Morava
2. Petr Sehnoutka, Severní Morava
3. Tomáš Kraus, Severní Čechy

C:

1. Stanislav Horák, Jižní Morava
2. Pavel Gombkötö, Praha
3. Hana Štusáková, Východní Čechy

Poděkování patří všem organizátorům, sponzorům, vedoucím KMF i účastníkům FO. Bez jejich vzájemné spolupráce by takovouto akci nebylo možné uskutečnit.

Výstavu jsem navštívil až v její poslední 6. výstavní den, v úterý 26. června. Zajímalo mě, jak naše mladá generace přistupuje k budování svých exponátů. Musím uznat, že jsem byl mile překvapen. Kdybych si v úvodních listech některých exponátů nepřečetl datum narození jejich autorů, nerozeznal bych takové exponáty od exponátů našich zkušených vystavovatelů. Je to zajisté také zásluhou vedoucích kroužků mladých filatelistů i vystavovatelů, kteří jdou vzorem našim nejmladším, jsou-li v blízkosti. Za příklad uvádím alespoň exponáty Veroniky a Gabriely Malečkových, o kterých se dá již dnes říct, že „jablko nepadlo daleko od stromu“.
Výstava mladých filatelistů byla členěna na Premiéru, Regionální výstavu a Národní výstavu. Nebyla řazena podle výstavních tříd, ale podle věkových skupin, převládaly proto exponáty námětové. Byl jsem zvědavý, jestli mezi mladými vystavovateli bude někdo, kdo se věnuje nějaké specializaci mající blízko naší odborné společnosti a byl jsem znovu mile překvapen. Pod číslem 21 byl v části Premiéra vystaven exponát „Deskové vady na známkách ČR“ sedmnáctileté Kateřiny Doubravové.
Zpravodaj 3/2007:  Mladá Boleslav 2007

Až na pár drobných nepřesností v popisech obsahuje exponát na třech rámech řadu zjištěných významných DV a VV. Jury ohodnotila tento exponát 56 body a stříbrnou medailí.

Druhým exponátem, který mne zaujal, byl exponát č. 12 našeho nadějného mladého filatelisty Jakuba Macouna. Na pěti rámech soustředil vývoj používání cenných nálepek APOST včetně zajímavostí z poštovního provozu. Od příštího roku už tento vystavovatel přejde mezi „dospěláky“ a bude moci konkurovat našim členům, kteří se tomuto oboru věnují již delší dobu. Tento exponát byla právem ohodnocen nejvyšším počtem bodů – 87 a získal zlatou medaili.

Třetím exponátem, o kterém se chci zmínit, je Československá měnová reforma 1953 vystavovatele Petra Puhlíka (číslo 14). Tento teprve 14 tiletý mladík v části Premiéra předvedl značnou míru znalostí a ukázal i zajímavý materiál. Umístil se počtem získaných bodů 67 na druhém místě v kategorii a získal pozlacenou medaili. Pokud tento mladý filatelista vydrží u svého koníčka dalších 7 let, bude moci svůj exponát dále vylepšovat a soutěžit pak s dospělými filatelisty.
Zpravodaj 3/2007:  Mladá Boleslav 2007

Velice pěkně zpracované exponáty měli v části Premiéra ještě Jana Mikalová a její Procházka Prahou – 69 bodů a Jan Krpálek – Dopravní prostředky – 66 bodů – oba pozlacená medaile.
V části Národní výstava pak vedle Jakuba Macouna obdrželi zlatou medaili ještě David Sklenička za exponát Poštovní schránky – 85 bodů a se stejným počtem bodů Milan Truhlář za exponát Oheň, nebezpečný živel. Všichni získali zlatou medaili. Za zmínku stojí ještě pozlacená medaile pro Stanislava Horáka za exponát Historický vývoj v „SRDCI EVROPY“.

Radost jsem měl také z toho, že z celkem 23. exponátů patří v šesti případech autorství dívkám. I když si posteskáváme, že naší mládež zajímá všechno jiného, než sbírání poštovních známek, tato výstava prokázala, že není ještě všechno ztraceno. Na výstavu se chodili dívat také žáci a studenti mladoboleslavských škol. Kdo ví, kolika z nich se výstava zalíbila natolik, že se nakonec zapojí do práce kroužku mladých filatelistů právě v Mladé Boleslavi? To ale ukáže až čas.
Zpravodaj 3/2007:  Mladá Boleslav 2007

V závěru reportáže bych chtěl vzkázat všem mladým filatelistům, ať se nebojí své exponáty před výstavou nechat překontrolovat zkušeným filatelistům organizovaným v naší společnosti, aby tak předešli nedorozuměním v popiskách některých položek, za které třeba zbytečně ztrácí body. S těmito nedostatky jsem se setkal již u některých exponátů v Trutnově.


Autor: Josef Fronc | 11. 5. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223