Zpravodaj 3/2006: Úvodník

Vážení čtenáři, setkáváme se dnes na našem druhém letošním setkání členů naší Společnosti, a to u příležitosti konání III. filatelistické výstavy Euregia Egrensis v Karlových Varech. Protože toto číslo šlo do tisku v červenci (mimo jiné proto, aby mohlo být ukázáno na této výstavě v kategorii filatelistické literatury), nemohl jsem do něho zapracovat poslední aktuality zaslané vámi čtenáři. Toto číslo je obsahově zaměřeno na přípravy chystané světové výstavy Praga 2008, ale setkáte se v něm i se zavedenými rubrikami. Také se v rámci úvodníku seznámíte s vyhodnocením ankety, která byla zaměřena na obsahovou stránku Zpravodaje. Protože se vaše názory soustředily v redakci, vynechávám pro toto číslo představení dalšího člena našeho výboru. Ostatně zbývá představit již jen dva.

V minulém úvodníku řádil tiskařský šotek, který zavinil, že jsem otiskl informaci: „emise Umění na známkách vyšla poprvé před šedesáti lety“. Protože se tak stalo v roce 1966, šestka se stala tak trochu magickou a vloudila se i do číselného vyjádření výročí. Kdo umí počítat snadno zjistil, že se tak stalo před 40 ti lety. Omlouvám se za tento překlep. Ostatně další číslovka byla špatně otištěna i na straně 54. Poštovní muzeum – expozice Vyšší Brod byla otevřena v roce 1976, tedy před 30 ti lety. Poštovní muzeum to nemělo po roce 1948 nijak lehké, jak jsem se mohl dočíst v pěkném článku v Poštovním kurýru z května letošního roku (str. 52 – 55). Na různá úskalí období 1948 - 1975 vzpomínají Patricie Tošnerová a Pavel Čtvrtník. Každému zájemci o historický vývoj tohoto záměru zmiňovaný článek vřele doporučuji. Zrovna tak doporučuji pobočku muzea ve Vyšším Brodě každému navštívit. Je na co koukat a co studovat. Přijedete také?

Tak trochu jsem se odmlčel s rubrikou „Zapomenutí umělci“. I když mám materiál na další pokračování, dnes dávám přednost našim dopisovatelům. Zahajuji rubriku novou, také vztahující se k naší známkové tvorbě. Bude se jmenovat „Nezapomenutelní umělci“ a budeme v ní postupně představovat ty umělce, kteří se známkové tvorbě věnovali soustavně. Věřím, že si i tato rubrika najde své čtenáře, neboť sbírat známky a nevědět nic o jejich autorech, rytcích, tiskových technikách, perforaci…je stejné jako (doplňte si sami). Ostatně tato rubrika zůstává otevřená pro každého z vás, kdo má nějaké zajímavé a podrobné informace o výtvarnících, majících vztah ke známkové tvorbě. Těším se na vaše články.

ZPRAVODAJ očima čtenářů

Až do konce června jsem denně dychtivě otevíral svoji poštovní schránku s očekáváním, kolik dopisů bude obsahovat vyplněný anketní lístek. Zpočátku to bylo také 5 denně, s postupem času se tak stávalo sporadicky, v červnu jsem obdržel již pouhé tři lístky. Celkem jsem tedy mohl zpracovat pouhých 50 lístků, z toho jeden ze Slovenska. Nevím, zda ti z vás, kteří se neobtěžovali anketu zpracovat, považují Zpravodaj za vyhovující, na kterém není třeba nic měnit, každopádně jsem anketu nestrčil do šuplíku, ale pozorně přečetl a s výsledkem vás nyní seznámím.

„Statistika věda jest“: ze 49 respondentů je 36 členy SČF, jeden členství zvažuje, jeden je členem ZSF. Dva respondenti nehodnotili obsah Zpravodaje, neboť jsou novými odběrateli a podle jednoho čísla nechtěli hodnotit celkovou úroveň. 22 respondentů se účastní našich setkání, ostatním nevyhovuje termín, nebo jsou jinak pracovně vytíženi, pro 16 respondentů je to do Prahy daleko. Zazněly návrhy, abychom setkání organizovali u příležitosti větších akcí (výstavy, Sběratel,…) nebo ve všední dny. Letošní druhé setkání proběhne v rámci výstavy v Karlových Varech. Snažíme se tak zpřístupnit setkání i členům z jiných regionů.

K technické stránce Zpravodaje. Převážná většina respondentů se vyjádřila kladně k barevné obálce, nechtějí na ní nic měnit. V jednom případě zazněl názor, že foto z VH SČF nepatří na titulní stranu, jeden respondent navrhuje barevnou obálku zcela zrušit (evidentně se nezajímá o barevné odchylky). Jiná je věc týkající se technické stránky v souvislosti s cenou za tisk. Na první otázku odpověděli respondenti následovně: 29 je pro ponechání barevné obálky i za cenu zvýšení členského příspěvku, 8 chce ponechat barvu, ale ne za cenu zvýšení příspěvku, 9 by barvu oželelo, kdyby se musel příspěvek zvyšovat. Tři neodpověděli. Pro všechny máme tuto zprávu. Členský příspěvek zvyšovat nehodláme, barva zůstane zachována i za cenu, že nám odebere prostor pro placenou reklamu. Nikdo z respondentů nenabídl projednání sponzorského příspěvku od firem z okruhu své působnosti. Pokud bychom museli v dohledné době řešit špatnou finanční situaci, dočasně barvu oželíme. Předpokládáme, že i v příštím roce zůstane výše příspěvku v částce 250,- Kč pro tuzemské členy.

Tisková technika ofsetem dopadla následovně: 31 respondentů považuje tisk ofsetem za nezbytný pro zachování kvality obrázků. Pouze 3 navrhují vrátit se ke xeroxu. 13 respondentů považuje ofset za zbytečně nákladný. Věřte, že jsem zatím nenašel stejně kvalitní a přitom levnější reprodukční techniku pro výrobu Zpravodaje. Má-li někdo z vás tip, zašlete ho do redakce. Zůstáváme proto u dosavadního způsobu tisku časopisu – ofsetem s barevnou obálkou při zachování výše členského příspěvku. Pojďme cestou zvýšení počtu předplatitelů. To je výzva určená hlavně těm respondentům, kteří svůj Zpravodaj nechávají číst dalším čtenářům. Takto odpovědělo celkem 13 respondentů (33 čtenářů Zpravodaj čte a přitom nejsou jeho předplatiteli !!) z pouhých 50ti odpovídajících. Pokud bychom teoreticky uvažovali, ze současných 290 odběratelů by mohlo 90 z nich svůj Zpravodaj půjčovat dalším 270ti čtenářům. Zde vidím největší rezervy, jak získat větší příliv finančních prostředků do pokladny. Z vašich názorů zaznělo mimo jiné učinit větší propagaci Zpravodaje třeba skrze časopis Filatelie. Musím se přiznat, že jsme již od vedení časopisu dostali nabídku na vložení přílohy, která by měla náš Zpravodaj představit čtenářům tohoto časopisu. Stále jsou velké rezervy v odběru Zpravodaje kluby filatelistů. V tomto ohledu může pomoci každý z vás. Nezapomeňte na výhody, které plynou pro toho, kdo získá nového předplatitele.

Nyní k obsahové stránce Zpravodaje: 34 respondentům obsah zcela vyhovuje. 5 respondentům schází více článků z období ČSR I a ČSR II, dvěma z Č+M. Tito si sice uvědomují, že co si nenapíšeme, to ve Zpravodaji mít nebudeme, ale pro všechny takové mám dobrou zprávu. Podařilo se mi získat starší čísla Severomoravského krajského zpravodaje československé známky, jehož studie nebyly do celostátního Zpravodaje převzaty, proto je z čeho čerpat a období po roce 1945 lze postupně v našem Zpravodaji zveřejňovat. Všechno záleží na mém času. S tímto problémem je spojena i diskuse na téma DV na známkách, ke které jste se hojně vyjadřovali. Publikování DV s obrázky na internetu je možné, avšak za předpokladu, že se mi podaří vyšetřit více volného času, nebo pro tuto činnost získat někoho z vás. Ozvěte se, kdo chcete pomoci.

Co čtenář, to jiný pohled na publikované informace. Někteří z vás vnímají Zpravodaj pouze jako zdroj informací specializovaného sbírání (deskové vady, výrobní vady, papíry, perforace, TF, barevné odchylky). Takové sběratele nezajímají informace o České poště, Okénko na Slovensko, tvůrci našich známek,…Druhá část naopak vnímá náš Zpravodaj jako časopis zaměřený na známkovou tvorbu se vším všudy, co k ní patří – křty známek, výtvarníci, rytci,… Zde vyhovět každému nepůjde, budeme muset zůstat u kompromisu, aby si každý čtenář vybral z obsahu jen ty okruhy, které ho zajímají. Koncepce, která pro mne byla při rozhodování, zda Zpravodaj redigovat, zásadní, je v souladu se současným posláním naší Společnosti. Jsme součástí SČF, proto musíme o zásadním dění v SČF naše členy informovat (obecně seznámit i z nadřazenými složkami FEPA, FIP). Partnerem SČF pro oblast výstavnictví je Česká pošta, proto je vhodné o některých složkách (Postfila, Samostatná oddělení při GŘ, PM,…) také naše čtenáře informovat (včetně nadřazených institucí MI, UPU, UIT, OSN,..). Pošta zajišťuje i distribuci, je proto potřebné na některá úskalí této služby upozornit. Informovat čtenáře o akcích organizovaných Poštovním muzeem,… Jisté je, že se na stránkách Zpravodaje nedočtete o numismatice, telefonních kartách a jiných sběratelských oborech. Budete se nadále setkávat s články o umělcích, tiskových technikách, dalších technologických krocích při výrobě známek, budeme zveřejňovat přehledy DV, i když někteří z vás navrhují vypustit vady informativní a u výrazných doložit i obrázky. 9 z vás tedy navrhlo vypustit některé rubriky (nejvíce info o České poště a Okénko na Slovensko). Vzhledem k tomu, že většině obsah vyhovuje, někteří dokonce Zpravodaj hodnotí jako nejlepší časopis s filatelistickou tématikou (tyto názory nás těší nejvíce), nemohu nyní slíbit, že bych některou rubriku zcela vypustil. Spíše budeme vycházet z připravených materiálů a snažit se rozsah stránek vhodně vyplnit. Nyní ještě k DV: 26 respondentů uvádí, aby si ve zveřejněných přehledech našel míru specializace každý dle svého uvážení. 14 si myslí, že přehledy jsou zbytečně rozsáhlé, navrhují vynechat vady informativní. 4 respondentům přehledy v jejich rozsahu nevadí, jeden respondent navrhuje DV vypustit, nemají pro budoucí sběratele perspektivu (vzhledem ke snižujícím se počtům sběratelů), jeden naopak argumentuje tím, že náš Zpravodaj je jediný časopis, kde má podrobná specializace prostor.

Studie PL a A jsou pro 38 respondentů dobře zpracované, pro 8 jsou zbytečně rozsáhlé, pro jednoho nepřehledné. Většina je tedy se současným stavem spokojena.

Zajímavé názory jsem zaznamenal k soutěžím. Víme všichni, jaké ohlasy v minulosti soutěže měly. Reagovalo na ně minimum čtenářů, proto jsem je osobně vnímal jako neadekvátní vzhledem k času, který jsem jim věnoval (vypsání, vyhodnocení, ocenění,…). Přesto 15 respondentů soutěže hodnotí pozitivně a čeká na nějaké pokračování, 2 považují soutěže za zbytečné, 9 si myslí, že je pro nízkou odezvu zbytečné je organizovat. 17 respondentů by soutěže uvítalo v každém čísle. Převládá tedy názor, že soutěže jsou oblíbené!! To je pro mne překvapivé, neboť v nedávných soutěžích se zúčastnilo do 10 čtenářů, v jednom případě jen 4. Nemluvě o výzvách, kdy potřebujeme od sběratelů informace. I tato anketa mluví sama za sebe. Z 290 předplatitelů reagovalo jen 50, nikdo další, přestože byly vyzvání i ti, kteří si zpravodaj půjčují. Chci tím naznačit, že není vyloučeno nějakou soutěž zorganizovat, ale rozhodně nebude v každém čísle.

Závěrem vás seznámím se zajímavými podněty. Schvalujete organizovat naše setkání v termínech, které nekolidují s jinými akcemi (je to velmi obtížně zajistitelné), využívat k tomu větší akce. To se nám poslední dobou daří. Pokusit se na těchto setkáních rozdávat aktuální číslo Zpravodaje. To je proveditelné jen v případě, když se setkání koná až po termínu vytištění Zpravodaje. Jeden respondent by uvítal, kdyby Zpravodaj vycházel měsíčně. Tak to je pěkný nápad, ale vzhledem k tomu, že je Zpravodaj vydáván v rámci koníčka bez zázemí redakce a financí, nemožný. Jiný zase navrhuje více barevných stránek. Toto není neřešitelné, bude záležet jen na nákladu. Zvýší-li se počet předplatitelů na 500 a více, lze vložit další 4 barevné strany. Jeden respondent uvádí, že bývaly doby, kdy byla na každém našem setkání odborná přednáška a navrhuje přednášky opět zavést. Tak to je dobrá výzva pro výbor Společnosti, budeme se tímto zabývat na zářijovém jednání. Dále navrhuje, aby Zpravodaj obsahoval více informací pro vystavovatele. To komunikuje s obsahem, neboť to je z oblasti života SČF, proti čemu jsou někteří respondenti. To bude otázkou čtenářova kompromisu. Další respondent navrhuje zveřejnit nějaký rejstřík článků pro snazší vyhledávání okruhů, které byly ve Zpravodajích publikovány. Tak naposledy byl zveřejněn takový rejstřík panem Martínkem pod Zpravodajem č. 75. Vím, že pan Martínek v takovém rejstříku pokračuje, posoudíme vhodnou formu zveřejnění. Pravděpodobně na našich www stránkách s upozorněním ve Zpravodaji a s možností individuální objednávky tištěné verze. Také zazněla oprávněná výtka, že Zpravodaj obsahuje pravopisné chyby. Musím se přiznat, že některé články jsou psány „horkou jehlou“ na poslední chvíli před uzávěrkou. Nemáme nikoho pro jazykovou korekci, proto uvítám, najde-li se nějaký spolupracovník a tohoto úkolu se zhostí. Vaše nabídky posílejte do redakce.

Závěrem konstatuji, že 50 zaslaných anketních lístků potvrdilo, že náš Zpravodaj se ubírá tou správnou cestou, že jsem svým vynaloženým časem neplýtval zbytečně, a tedy koncepce přijatá v létě 2003 byla správná. Hodí se opět připomenout: Zpravodaj budeme mít takový, jaký si ho uděláme. Proto pište, mejlujte, posílejte zajímavý materiál, ať je náš časopis stále aktuální a naučný. I když se dalo toto poměrně zdlouhavé hodnocení vyjádřit jednou větou, neučinil jsem tak záměrně, neboť toto je autentické, vypovídající z vašich vrácených anketních lístků. Nic není vymyšlené. A kdo obdrží slíbené známky Pofis č. 140 s ORZ? Los padne dvěma z vás právě dnes na setkání. Výsledky veřejného losování zveřejníme v příštím čísle.

Josef Fronc, editor

Autor: Josef Fronc | 27. 7. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223