Zpravodaj 3/2006: Prezentácia typov hárčeka pof. A1306 Človek a lety do vesmíru

Datum vydání: 25. 9. 2007


Hárček „Človek a lety do vesmíru“ bol vydaný 25. apríla 1963. Čoskoro, už v augustovom čísle časopisu „Filatelie“ bola publikovaná informácia Karla Láznu o výskyte dvanástich typov tohto hárčeka [1]. V článku je všetkých 12 hárčekov zobrazených, bohužiaľ v dosť nekvalitnej čierno-bielej reprodukcii. Najvýraznejšie rozlišovacie znaky sú slovne opísané a na obrázkoch označené šípkami.

Pre identifikáciu typov hárčeka je možné použiť tento prvotný zdroj, ale prirodzene po 43 rokoch už nie je každému dostupný. Jednoduchšie by malo byť nalistovať si aktuálny špecializovaný katalóg československých známok a jednotlivé typy jednoznačne určiť. Lenže praktické skúsenosti jedného zberateľa z Dolného Kubína svedčia o niečom inom – jeho exemplár hárčeka mal znaky IV. typu (chýba lúč „h“, navyše je bod „i“) ale zároveň na ňom chýba bod „j“, ktorý je jedným zo znakov VI. typu. Zberateľ si nevedel rady, preto sa obrátil na POFIS Praha, odkiaľ sa však ani po dvoch rokoch odpovede nedočkal... Pozrime sa preto na prezentáciu typov tohto hárčeka v katalógoch československých známok bližšie.

Po prvý krát bola existencia 12 typov hárčeka spomenutá v katalógu Pofis 1966 avšak bez uvedenia podrobností či vyobrazenia a aj bez odkazu na literatúru. Rovnaká informácia bola uvedená aj v ďalšom vydaní katalógu Pofis 1968. Až vo vydaní Pofis 1971 je informácia úplná – text popisu je doslova prevzatý (aj s uvedením prameňa) z pôvodného časopiseckého článku a každý typ je zobrazený osobitne v mierke 1:1, takže celkový popis hárčeka zaberá až 6,5 strany! Tento popis bol zopakovaný aj v ďalších vydaniach (1973, 1975) ale vo farebnom katalógu POFIS 1982 bola typológia úplne vynechaná.

V Novotného „Špeciálnej príručke pre zberateľov čs. známok“ z roku 1971 je po prvý raz uvedené vyobrazenie rozdielov typov na jednom, bohužiaľ však zmenšenom a neprehľadne označenom obrázku. Slovný popis je zmenený a viac opisný. Pri X. type je jeden rozlišovací znak (v neskorších katalógoch značený ako „o“) vynechaný. Uvedený je odkaz na časopisecký prameň. Bohužiaľ obrázok a slovný popis sa ocitli na opačných stranách jedného listu publikácie, čo je veľmi nešťastné.

V tzv. „zelenom“ špecializovanom katalógu čs. poštových známok z roku 1978 je popis typov úplný a sedemnástim rozlišovacím znakom boli po prvý raz priradené jednoznačné písmená („a“ až „r“). Spoločná ilustrácia je prehľadne označená a cca 1,3 násobne zväčšená. Obrázok i slovný popis je umiestnený na jednej strane.

Vo filatelistických statiach ZSF č. 1 z roku 1982 je skopírovaný obrázok zo „zeleného“ katalógu, slovný popis je zostručnený ale úplný. V ďalších vydaniach (state č. 8 z roku 1983, č. 15 z roku 1985 a príručka ZSF a POFIS Bratislava Československo 1945-1989) je pri popise nový, bohužiaľ menej zreteľný obrázok.

Špecializovaná príručka pre zberateľov čs. poštových známok a celín z roku 1988 prebrala obrázok zo „zeleného“ katalógu, slovný popis je zostručnený ale úplný. Opakuje sa rovnaká „chyba krásy“ ako v Novotného príručke - obrázok a slovný popis sa ocitli na opačných stranách jedného listu.

V katalógu čs. poštových známok 1945 - 1991 vydanom SČF a firmou Trojan typológia hárčeka nie je uvedená. V katalógu čs. a českých známok Trojan z roku 1994 je typológia prevzatá zo „zeleného“ katalógu.

V špecializovanom katalógu Pofis 1997 (a v ďalších vydaniach 1998, 2004 a 2005) sú na obrázku všetky rozlišovacie znaky typov avšak v slovnom popise boli niektoré znaky vypustené (I. – „c“, „d“; III. – “g”; IV. – “j”; X. – “o”, “g”). Dôvody, ktoré viedli zostavovateľov katalógu k takejto úprave nepoznáme (úspora miesta?).

Zatiaľ posledný, farebný katalóg Pofis 2006 opakuje neúplný slovný popis z predošlých čierno-bielych vydaní a prináša nový, farebný obrázok, ktorý má však bohužiaľ viacero chýb:
– šípka “a“ ukazuje nesprávne (bod na obrázku naozaj chýba, mal by tam byť),
– bod „b“ na obrázku farebne nezodpovedá skutočnosti (je znázornený-zvýraznený čiernou farbou, mal by mať oranžovú farbu),
– lúč „c“ v popise typov nie je spomenutý,
– šípka „i“ ukazuje na nesprávny bod (ide o menší oranžový bod tesne vľavo od hviezdy, ktorý na obrázku chýba ale tiež by mal byť zobrazený).
Pri príprave ilustrácie zostavovatelia katalógu zoskenovali zrejme hárček I. typu. V tejto súvislosti dostáva nový význam veta Ladislava Novotného z jeho príručky: „XII. typ má nejméně odchylek, a proto se nejlépe hodí k určování typů.“ - doplňme, že XII. typ sa najviac hodí aj na skenovanie, treba na ňom „dorábať“ najmenej detailov.

Treba povedať, že aj po vynechaní niektorých rozlišovacích znakov je určenie typov možné - avšak ako sa ukázalo – len pre informačne zdatného zberateľa. Z nasledujúcej tabuľky vidieť aká je dôležitosť jednotlivých rozlišovacích znakov, ktoré sú pre určenie typu jednoznačné a ktoré nie, pretože sa vyskytujú na viacerých typoch.Vysvetlivky k tabuľke:
+ = detail kresby je prítomný, - = detail kresby chýba, S = skrátenie lúča, VS = veľké skrátenie lúča,
Ľ = písmeno „V“ („VESMÍRU“) je vľavo od pravej kolmice písmena „N“ („KVĚTEN“),
N = písmeno „V“ je nad pravou kolmicou písmena „N“,
P = písmeno „V“ je vpravo od pravej kolmice písmena „N“.

Napr. pre určenie I. typu stačí jeden zo znakov: „a“ alebo „b“ alebo „c“. Podľa originálneho popisu K. Láznu by mal postačovať dokonca i samotný znak „d“, pretože príslušný lúč je na I. type skrátený viac („hodně zkrácený“) a na typoch II. a VI. iba „zkrácený“. V skutočnosti je však viac skrátený aj na VI. type. Ďalšie prekvapenie sa našlo pri rozlišovacích znakoch „p“ (na I. type je lúč skrátený) a „k“ (na II. type lúč chýba), v tabuľke sú vytieňované. Tieto dva detaily sú pri určení typu posudzované (nespadajú pod formuláciu „u aršíků se ještě vyskytují některé další odchylky v různé délce paprsků a pod., které však nejsou podstatné pro určení typu aršíku.“), preto by v typológii mali byť uvedené.

Uvedomujem si, že tento príspevok neprináša žiadne prevratné informácie, dúfam však, že bude podkladom pre čo najpresnejšiu a najúplnejšiu prezentáciu typov tohto zatiaľ dostupného hárčeka, aj v súvislosti s pripravovaným vydaním pokračovania publikácie Spoločnosti zberateľov čs. známok „Oceľotlač z plochých dosiek“. Môj názor je taký, že popis typov by mal byť úplný a jednoznačný, šetrenie miestom sa ukazuje ako kontraproduktívne a nestojí za prípadné problémy pri identifikácii typov.

Ing. Miroslav Gerec

Literatúra: [1] Lázna, K.: Odchylky na výstavních aršících „Člověk a lety do vesmíru“, Filatelie 1963, č. 15, s. 342
[2] Beneš, F. a kol.: Československo 1945-1992, POFIS, Praha 2005, s. 90

Autor: Miroslav Gerec

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz