Zpravodaj 3/2005: Povídal jsem si s Jiřím Řeholou

Již ve Zpravodaji č. 4/03 jsem vás stručně seznámil s Ministerstvem informatiky a s tím, co má toto ministerstvo v souvislosti s vydáváním poštovních známek na starosti. Jenže změna je život, praví jedno pořekadlo a letos na jaře se na tomto ministerstvu odehrálo hned několik změn, proto je vhodné vás s nimi zavčasu seznámit. Asi jste postřehli, že došlo k významné změně na postu funkce nejvyšší. Za odstupujícího ministra Mlynáře byla v dubna 2005 jmenována ministryní informatiky Ing. Dana Bérová. Na ministerstvu působí od jeho vzniku v lednu 2003. Jako ředitelka sekce e-Government ministerstva a náměstkyně ministra zodpovídala za projekty využívání informačních technologií ve veřejné správě a za oblast mezinárodní spolupráce především ve vztahu k Evropské unii. Kdo se chce o paní ministryni dozvědět více, může navštívit internetové stránky ministerstva - www.micr.cz.

Zpravodaj 3/2005: Povídal jsem si s Jiřím Řeholou Zpravodaj 3/2005: Povídal jsem si s Jiřím Řeholou


Protože v souvislosti s novým zákonem č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách, došlo ještě k dalším změnám, požádal jsem o vysvětlení nového ředitele odboru poštovních služeb, pana Ing. Jiřího Řeholu. Ochotně mi vše sdělil a tak kromě změn na MI vás také seznámím s institucí, které se tyto změny také týkají. Jde o Český telekomunikační úřad, který řada z vás zná pod zkratkou ČTÚ.

Zpravodaj 3/2005: Povídal jsem si s Jiřím Řeholou


Povídal jsem si s Jiřím Řeholou

V první řadě mi pan ředitel sdělil, že změny vyplývající z novely zákona, se činnosti MI v oblasti vydávání poštovních známek žádným způsobem nedotkly. „Vydavatelem poštovních známek zůstalo Ministerstvo informatiky. Nedošlo proto ani k žádným změnám ve složení a činnosti komise pro přípravu emisního plánu poštovních známek. Změnila se jen funkce současného předsedy a některých členů komise. Základní změnou vyplývající z výše uvedeného zákona je převedení regulačních pravomocí pro oblast poštovních služeb na Český telekomunikační úřad, kde nyní působí odbor regulace poštovních služeb. Ředitelem tohoto odboru se stal Ing. Eduard Prandstetter, který byl až do 30. března 2005 mým předchůdcem.

K prvnímu květnu 2005 pak byl dosavadní I. náměstek ministryně informatiky pan Michal Frankl vládou ČR jmenován členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. Sekci elektronických komunikací a poštovních služeb tak nově řídí náměstek ministryně informatiky pan Mgr. Pavel Kolář. Jeho jméno bude tedy figurovat u podpisu schváleného emisního plánu poštovních známek.“

Budeme-li důslední, opravíme si složení ministerské komise, zveřejněné ve Zpravodaji č.3/04 na str.14 takto: Předseda komise – Michal Frankl – člen Rady ČTÚ
Člen komise – Ing. Eduard Prandstetter – ředitel odboru regulace poštovních služeb ČTÚ.
Následující informace se již Ministerstva informatiky netýkají. Děkuji novému řediteli odboru poštovních služeb MI za informace a přeji mu v nové funkci mnoho úspěchů.

S ředitelem odboru poštovních služeb MI Ing. J. Řeholou rozmlouval Josef Fronc.

ČTÚ – někteří z vás zaznamenali informaci o změně ve vydávání Poštovního věstníku. Z důvodu zajištění výkonu všech zákonem regulačních činností se součástí ČTÚ ke dni 1. dubna 2005 stává nově zřízený odbor regulace poštovních služeb. (Do této doby reguloval ČTÚ jen služby telekomunikační.) Na základě nové právní úpravy dle zákona č. 95/2005 Sb. o poštovních službách a některých dalších zákonů došlo k přenesení výkonu regulačních pravomocí v oblasti poštovních služeb z Ministerstva informatiky ČR na Český telekomunikační úřad. V této souvislosti se stal ČTÚ též vydavatelem Poštovního věstníku. Pod informacemi – sdělení MI ČR – vydání příležitostných poštovních známek, bude nyní podepsán nový náměstek ministryně informatiky Mgr. Pavel Kolář, pod sděleními ČTÚ je podepsán předseda Rady ČTÚ, pan Ing. David Stádník nebo ředitel odboru regulace poštovních služeb, pan Ing. Eduard Prandstetter. Zde se hodí na pana předsedu prozradit, že jeho koníčkem je mimo jiné také filatelie. Snad bude někdy čas na to, popovídat si s ním na toto téma. Předsedu ČTÚ vykonával od 1. 7. roku 2000. Od 1. května 2005, kdy se ČTÚ začal starat i o regulaci poštovních služeb, byla jmenována Rada ČTÚ, pan Stádník se stal jejím předsedou.

Zpravodaj 3/2005: Povídal jsem si s Jiřím Řeholou

Členy rady jsou: paní Jana Fürstová, pan Pavel Dvořák a pan Michal Frankl. Posláním ČTÚ je především zajišťovat dodržování zákona o telekomunikacích – rozhodovat o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oboru telekomunikací a nyní i v oboru poštovních služeb ČR. „Cesta ČR ke skutečně liberálnímu a plně konkurenčnímu trhu bude ještě velmi složitá a dlouhá“, sdělil pan předseda, „ale ČTÚ pro optimalizaci telekomunikačního trhu v ČR nasazuje svoji veškerou kapacitu, um a technické dovednosti a schopnosti svých pracovníků.“ Namátkově vybírám některé ukazatele rozvoje telekomunikací v ČR za poslední období. Například v roce 1996 byl počet mobilních telefonních stanic 1,94 na 100 obyvatel, v roce 2004 je to již 98,2 kusů (přelomovým rokem se stal rok 2000 – 42,28). V roce 2002 byla plně digitalizovaná síť hlavních telefonních stanic (HTS). Zajímavý údaj také vypovídá o čekání na zřízení HTS. Zatímco v roce 1996 se čekalo 17,23 měsíců, v roce 2000 to bylo již 0,95 měsíců v roce 2004 jen 0,56 měsíců. Ze statistiky vyplývá, že dnes vlastní pevnou linku 57,3 obyvatel ze 100 a internet využívá 2 401 000 účastníků. V roce 2000 to bylo jen 418 000 účastníků.

V rámci vztahů s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU), s touto organizací jsem vás seznámil u příležitosti jejího 140. výročí vzniku ve Zpravodaji č. 1/05, jsou aktivity ČTÚ zaměřeny na zajištění odborné přípravy a účasti ČTÚ na zasedáních řídících, poradních a pracovních orgánů ITU. Při příležitosti konání Konference byla Česká republika, díky své aktivní činnosti v rámci ITU, opět zvolena do Rady ITU.

Zpravodaj 3/2005: Povídal jsem si s Jiřím Řeholou


ČTÚ rovněž zabezpečuje prostřednictvím svých zástupců odbornou přípravu a účast na zasedáních řídících i pracovních orgánů Konference evropských správ pošt a telekomunikací CEPT, zejména činnosti v rámci Evropského výboru pro elektronické telekomunikace ECC. Další součástí CEPT je Evropský výbor pro regulaci poštovního sektoru CERP. Jeho posláním je koordinovat činnost evropských poštovních regulačních úřadů. Věcně je činnost CERP zaměřena zejména na vzájemnou výměnu zkušeností, na diskusi o metodice regulace a vytváření jednotné evropské politiky v rámci Světové poštovní unie (UPU), s touto organizací jsem vás seznámil u příležitosti jejího 130. výročí vzniku ve Zpravodaji č. 4/04.

Autor: Josef Fronc | 11. 4. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223