Zpravodaj 3/2005: Litoměřický objev na známce Pofis č. 241 - štír

Datum vydání: 20. 5. 2006


Na některé filatelisty z Klubu filatelistů Vratislava Pixy Litoměřice se v červnu roku 2002 „usmálo štěstí“, když se jim podařilo zakoupit na poště Litoměřice 1 zajímavou výrobní vadu na výplatní známce Štír (o nominální hodnotě 5,40 Kč) z emise Znamení zvěrokruhu.

Protože se mi podařilo dát dohromady informace o této vadě a přibližném počtu nalezených známek, chtěl bych s nimi touto cestou seznámit filatelistickou veřejnost. Tento článek již také vyšel ve značně zkrácené podobě ve Filatelii 10/2004 (v článku došlo mojí vinou k překlepu - místo uvedeného čísla archu 35375 mělo být správně uvedeno 75375, nutno si tento údaj ve Filatelii opravit).

Známku Štír o rozměrech 19 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin, a.s. rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem v PA o 100 kusech v barvě černé (OTr), okrové a zelené. Na známce byly (mimo jiné): - název státu ČESKÁ REPUBLIKA, kresba zobrazující znamení štíra, text ZVĚROKRUH – ŠTÍR (v její pravé části) a značka příslušného znamení (astrologický hieroglyf). Známka byla postupně tištěna na strojích WIFAG 2 a WIFAG 3 v obrovském nákladu (více než 780 miliónů kusů) a vyšla v České republice dne 8.12. 1999.

V průběhu tisku známky na stroji WIFAG 3 došlo v části dne 13.5. 2002 k nedotisku černé barvy v posledním (pravém) sloupci známek některých archů. Začátek výrobní vady se pravděpodobně projevoval částečným nedotiskem některých písmen nápisu ZVĚROKRUH – ŠTÍR (doloženo na archu číslo 75375) a současně částečným nedotiskem písmene A ve slově REPUBLIKA. V pozdější fázi se začaly tisknout známky bez nápisu ZVĚROKRUH – ŠTÍR a současně ubývala při tisku i písmena z nápisu REPUBLIKA (od konce). Například na archu s předpokládaným číslem 75438 (viz tabulka 1) byl na některých známkách natištěn nápis ČESKÁ REPUBL s částečným poškozením písmen B a L. Na pozdějších nalezených arších byla většinou zjištěna na známkách pouze písmena ČESKÁ REPU, která však postupně mizela, až zůstal pouze nápis ČESKÁ.

Nedostatek tisku černé barvy se projevoval také na obrázku štíra. V souvislosti s počtem chybějících písmen v nápisu REPUBLIKA chybí současně i tisk černou barvou v kresbě štíra (ocas, pravé klepeto, pravé končetiny, pravá část krunýře). Rozsah nedotisku se měnil. V pozdější fázi tisku byla již pravá polovina krunýře štíra pouze světle zelená, tedy bez OTr barvy. (barevný obrázek vidíte na zadní straně obálky)

Poštovní použití:
Podle dostupných informací zatím nebylo zjištěno poštovní použití uvedených známek v běžné korespondenci. Známky však byly již k dispozici na přepážkách pošty, a proto nelze vyloučit nějaké překva-pení. Možný je i výskyt těchto známek na jiné poště.

Vzácnost známek:
Vzhledem k výše popsaným faktům (chybějící nápis ZVĚROKRUH – ŠTÍR, nedotisk černé barvy části ŠTÍRA) nelze brát jako hlavní hledisko pouze počet chybějících písmen v nápisu REPUBLIKA. Vzácnost známek s výrobní vadou je nutné podle mne posuzovat z několika hledisek, která se prolínají.

a) celkový počet známek
Vzhledem k tomu, že se dochovaly převážně známky z jedenácti archů - z pozdější fáze tisku (u kterých chybí mimo jiné nápis ZVĚROKRUH – ŠTÍR), což představuje celkem pouze 110 kusů známek s VV (nezapočítal jsem známky ze začátku tisku – s částečným nedotiskem písmene A - doloženo 10 kusů a bez písmene A v nápisu REPUBLIKA - zřejmě 20 kusů), může být jejich filatelistická vzácnost v budoucnu poměrně velká (I ve srovnání s výrobní vadou na známce 3 Kč SECESE - bez nápisu ČES-KÁ REPUBLIKA, kterých je však zřejmě několik set {odhadem 600 – 800 kusů} podle dochovaných čísel PA.).

b) varianty tiskové vady
Při hodnocení vzácnosti konkrétní známky je možné také vzít v úvahu, že vada se v průběhu tisku měnila, a některých známek je relativně méně – viz tabulka č. 1. Vzhledem k množství vzniklých variant však bude asi možné toto hledisko samostatně uplatnit v praxi pouze omezeně.
Poznámka: U známek s VV, které od sebe nebyly odděleny a mají (mimo jiné) rozdílný počet písmen ve slově REPUBLIKA, by to bylo možné a mohlo by to zvýšit vzácnost těchto nalezených celků.

c) oddělování známek (počet dochovaných známek v celku)
S datem tisku 13. 5. 2002 je znám pouze jeden celý přeložený arch s číslem 75 477. Z ostatních nalezených archů byly vytrhány známky převážně ve svislých dvacetiblocích s pravým okrajem archu (tj. dva sloupce známek - bez vady a s vadou) - bez datumu tisku (neboť ten byl umístěn na levé straně archu). Pouze z jednoho archu se dochoval i pravý dolní svislý rohový patnáctiblok (z toho 5 známek má výrobní vadu). Některé dvacetibloky a pětipásky byly pravděpodobně při prodeji roztrhány na vodorovné dvoupásky popřípadě jednotlivé známky (větších celků známek by se proto mohlo vyskytovat poměrně méně).

Ve značně specializovaném katalogu ČR by mohly být podle mého mínění uvedeny známky takto (i když to nepředpokládám) :

1) Známka s popsanou výrobní vadou - tj. bez nápisu ZVĚROKRUH – ŠTÍR, bez chybějících některých písmen nápisu REPUBLIKA a s částečným nedotiskem černé barvy štíra. Otázkou zůstává, zda zde zahrnout i známky s nedotiskem A a bez A ve slově REPUBLIKA.
2) Vodorovná dvoupáska známek (bez vady a s vadou).
3) Svislá dvoupáska (na každé známce vada).
5) Čtyřblok (dvě známky s vadou).
6) Svislý dvacetiblok (deset známek s vadou, deset bez vady).
7) Celý arch s datem tisku (deset známek s vadou).
Poznámka : Celkový počáteční výskyt v celcích viz tabulka č. 1.

Závěrem: Věřím, že uvedená známka se zajímavou výrobní vadou obohatí sbírky našich sběratelů. Ke zpopularizování uvedené výrobní vady prý bylo dvěma pražským obchodníkům již prodáno několik kusů známek (asi ze stejného archu – možná desetiblok a svislá pětipáska), které byly při prodeji zřejmě roztrhány. Tato výrobní vada je již také uvedena ve specializovaném katalogu známek České republiky. Děkuji všem za dodané informace a věřím, že přispějí k obohacení našich znalostí o českých známkách. Mnou uvedené počty nalezených známek s VV by se neměly moc lišit od skutečnosti.

Poznámka: V malé míře jsou v tabulce započítána i písmena, kde jejich část z méně jak 50 procent chybí. V některých ojedinělých případech jsou místo písmen ve slově REPUBLIKA pouze tečky nebo čárky. Taková písmena vůbec započítána nebyla. Čísla archů v tabulce jsou převážně orientační, nelze vyloučit i chybu číslování.


Obrázky známky Pofis č. 241 štír, výplatní emise Znamení zvěrokruhu,na kterých je patrný nedotisk ocelotiskové černé barvy v pravé části posledního sloupce známek.

Literatura : Filatelie číslo 12/1999 a 9/2000.

Autor: Ing. Zdeněk Příkopa

Autor: Redakce SSČSZ

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz