Zpravodaj 3/2004: Ze života Společnosti SČSZ SČF

Opět přináším zprávy o tom, co se ve Společnosti odehrálo od dubna do června, tedy do začátku prázdnin a doby zasloužených dovolených. Jak jsem informoval již několikrát, bude vhodné udělat pomyslnou tlustou čáru a uzavřít počet našich členů ve smyslu ukončení pátraní po těch, kteří nereagovali ani na mojí osobní výzvu. Platbu neevidujeme a odpověď jsme neobdrželi od těchto členů: č. 366 Ing. Petr Buryšek Teplice, č. 30 František Dvořáček Brno, č. 401 Jiří Fryšták Slaný, č. 398 Tomáš Gregor Dřevnovice, č. 116 Vladimír Lichý Praha 4, č. 438 Miroslav Mařenec Praha 9, č. 138 Ing. Václav Mudra Kříše, č. 473 Lubor Samuel Prostějov, č. 195 Pavel Steiner Most, č. 433 Miroslav Šimůnek Rokytnice n/Jiz., č. 369 Ing. Jiří Václavík Hradec n/Mor. a č. 245 Vladimír Zedník Praha 9. Tito členové nereagují na naše výzvy. Mohli změnit adresu a nenahlásit poště, aby posílala zásilky za nimi, nechtějí být již členy naší společnosti a nedají to oficiálně na vědomí. Důvody mohou být i jiné, ale nechci spekulovat. Pro nás - VV, který eviduje platící odběratele Zpravodaje, přestávají být tito lidé členy Společnosti. Pokud je někdo z Vás vídá, upozorněte je prosím, aby se ozvali komukoli z VV a potvrdili svůj vztah ke Společnosti. Každý má možnost po vyřízení nezbytných formalit opět do naší Společnosti vstoupit.

Zpravodaj 3/2004: Ze života Společnosti SČSZ SČF


Fotografie z jarního setkání členů Společnosti – Praha DOS dne 3. 4. 2004. Vlevo dole sedí Pavel Martínek, tajemník VV, naproti stojící Libor Krejčík, člen VV a předseda Sekce české známky. Vedle Libora Krejčíka sedí Karel Popek, člen VV a zdatný celinář. V čele sálu v pozadí je vidět Jiří Sedlák, předseda VV Společnosti, který setkání řídil.

Jarní setkání členů Společnosti proběhlo v sobotu 3. dubna za účasti 53 členů a dvou hostů. Účastnící setkání si mezi sebou vyměnili filatelistický materiál, předseda Sekce české známky informoval o novinkách na českých známkách. V průběhu diskuse promluvil mimo jiné i místopředseda SČF J. Běloubek, který vyzval filatelisty ke sjednocení zvláště v publikační činnosti, dále vyzval členy Společnosti k aspiraci na znalce vzhledem k tomu, jak se vyvíjí současný stav v komisi expertů. Diskutovalo se i na téma, čím zaujme SČF sběratele, aby se stali organizovanými členy svazu, přispívající na jeho chod.

VV se letos sešel zatím šestkrát. Poprvé v letošním roce to bylo 20. ledna. Za přítomnosti Z. Fritze, J. Fronce, J. Konečného, L. Krejčíka, P. Martínka, P. Pittermanna, K. Popka, J. Starce a J. Sedláka byl projednán obsah prvního letošního čísla Zpravodaje, jednalo se o výpisech České pošty, které má hospodář k dispozici, a ze kterých musí luštit, kdo ze členů zaslal příspěvek. Pokladník zajistí potvrzení o zapalcení pro ty členy, kteří zaplatili v hotovosti. Byla projednána dílčí zpráva o hospodaření. VV odsouhlasil zvýhodnění pro ty členy, kteří získají nové členy Společnosti. Nevztahuje se na členy VV. Na valné hromadě bude předložen návrh na zvýšení členského příspěvku o 50,- Kč. VV pověřil předsedu, aby tlumočil stanovisko VV k plánu vydávání Monografií na schůzce SČF dne 24. 1. 04. V době nepřítomnosti předsedy zastupuje VV tajemník VV, byly projednány přihlášky nových členů.

Druhé jednání VV se uskutečnilo 18. února za přítomnosti Z. Fritze, J. Fronce, M. Hauptmana, J. Konečného, L. Krejčíka, P. Martínka, K. Popka, J. Starce a J. Sedláka. Byl projednán obsah druhého čísla Zpravodaje. VV vyhověl žádosti P. Švejnara o uvolnění z funkce člena VV. Byla projednána zpráva o hospodaření za rok 2003. VV doporučil J. Froncovi přihlásit Zpravodaj do třídy literatury na národní výstavu do Žďáru n/S. Z. Fritz informoval o dopisu slovenských rytců. VV vyslovil souhlas pro stanovisko určené Komisi pro výtvarné řešení českých známek při GŘ České pošty. Byly projednány přihlášky nových členů.

Třetí jednání VV proběhlo 17. března za účasti Z. Fritze, J. Fronce, J. Konečného, L. Krejčíka, P. Martínka, K. Popka, J. Starce, J. Sedláka a S. Šablatúry. Zpravodaj č. 2 je hotov a bude předán do tisku. Bude se rozdávat na jarním setkání členů. VV zamítl žádost pana Pytlíčka hájit se na stránkách Zpravodaje. S. Šablatúra předložil aktuální seznam slovenských členů. Jedná se o třináct jmen. Byly projednány další členské záležitosti. Setkání členů v Praze je zajištěno. Předseda informoval o udělení medaile pro Ocelotisk z plochy v Argentině na výstavě Temex. Tato publikace bude také přihlášena na výstavu do Žďáru n/S. Z. Fritz informoval o ukončení práce v Komisi pro výtvarné řešení českých známek. S. Šablatúra informoval o stavu na Slovensku a možnosti vydání černostisku nebo grafického listu pro naše členy od slovenských rytců.

V dubnu se VV sešel po skončení jarního setkání 3. 4. za přítomnosti Z. Fritze, J. Fronce, M. Hauptmana, J. Konečného, L. Krejčíka, P. Martínka, K. Popka, J. Starce a J. Sedláka. Zpravodaj byl předán přítomným členům setkání, ostatní ho obdrží poštou. Byl projednán obsah třetího čísla Zpravodaje. Byly projednány nové přihlášky členů a ukončení členství dvou osob. Tajemník upozorňuje na stav, kdy nový člen pošle přes člena VV příspěvek, ale chybí vyplněná přihláška s iniciály. To je chyba. Kolektiv autorů druhého dílu Ocelotisku z plochy bude pokračovat na zpracování, zbývá však dořešit finanční záležitosti. Výsledky jejich práce mohou být za jistých okolností využity pro práci na Monografii SČF. Začíná příprava valné hromady členů společnosti, je třeba zpracovat připomínky k organizačnímu řádu. Z. Fritz připraví výtvarný návrh na členský průkaz člena Společnosti. Je nutné vystavit stvrzenky pro členy platící v hotovosti.

Zpravodaj 3/2004: Ze života Společnosti SČSZ SČF


Fotografie z jednání VV Společnosti dne 5. 5. 2004. Vlevo Jaroslav Konečný, který pro vás vyhodnocuje nálezy na známkách tištěných OTr a HT, vedle něho Libor Krejčík. Vpravo zpředu sedí Pavel Pittermann, hospodář VV, uprostřed Jiří Sedlák, předseda VV, za ním Zdeněk Fritz, člen VV mající na starosti typologii známek. Ostatní přítomní nebyli zrovna v záběru.

Páté jednání VV se konalo 5. května za přítomnosti Z. Fritze, J. Fronce, J. Konečného, L. Krejčíka, P. Martínka, P. Pittermanna, K. Popka a J. Sedláka. J. Fronc podal informaci o přípravě Zpravodaje č. 3. Toto číslo bude zaměřeno na emisní politiku Ministerstva informací. Bylo dohodnuto psaní anotací u významných článků v angličtině pro snazší informovanost zahraničních čtenářů. J. Sedlák informoval o spolupráci se společností ArGe. VV rozhodl na základě nabídky organizačního výboru výstavy Brno 2005 uspořádat jarní setkání členů Společnosti dne 14. 5. 2005 v rámci konání této výstavy. Předpokládá se vyšší účast členů z Moravy, kteří to mají do Prahy daleko. Každý člen VV má za úkol připravit připomínky k organizačnímu řádu Společnosti. Na podzimní valné hromadě členů budou navrhované změny předloženy ke schválení. VV poděkoval Z. Fritzovi za grafický návrh členské legitimace a požádal ho o zpracování vznesených připomínek. Z. Fritz informoval o situaci spojené s reailzací ankety, se kterou přišel časopis Merkur-Revue. Byly projednány přihlášky nových členů. Poslední VV se do prázdnin sešel 23. června, ale o tom až příště.

Také v dnešní společenské rubrice chci opět přivítat nové členy naší Společnosti, kteří se letos přihlásili. Jsou mezi novými členy jak sběratelé specialisté, tak se naše základna rozrostla opět o několik klubů filatelistů, které jsme se Zpravodajem seznámili a tyto kluby jej zařadily do svých knihovniček. Vítáme mezi námi KF 00-001 Praha, 01-026 Kralupy n/Vlt., 01-071 Brandýs n/Lab., 04-007 Česká Lípa, 05-022 Hradec Králové, 05-050 Hlinsko v Čechách, 06-007 Vyškov, 06-040 Jihlava, 07-016 Opava. Dále vítám novou členku (konečně po dlouhé době žena, která se věnuje naší "vznešené zálibě") paní D. Petrlíkovou z Cítolib, ostatně KF 00-001 zastupuje také žena, paní Naděžda Hanzlová! Dále vítám členy, mezi kterými jsou: MUDr. Blažek z Blovic, M.Česal z Č. Budějovic, J. Farbák z Chomutova, JUDr. Hromádka z Prahy, Z. Kopecký z Jihlavy, J. Koranda z Leskovic, M. Kučera z Ústí n/L, J. Novák z Jihlavy, L. Novák z Mohelnice, D. Přibyl z Jihlavy, P. Rott z Prahy, V. Řezníček z Prahy a Z. Velebný z České Třebové. Pevně věřím, že se novým členům ve Společnosti zalíbí a že se osobně zaslouží o další nárůst naší členské základny.

Valná hromada SSČSZ se uskuteční 6. 11. 2004

Jak bylo doposud zvykem, každé dva roky se členové naší Společnosti sešli na valné hromadě, aby jednak zhodnotili dosavadní práci VV, zvolili nový VV a odsouhlasili eventuální změny vycházející z potřeb a reagující na současné skutečnosti. Nebude tomu jinak ani v roce letošním. Na podzim, 6. listopadu, se opět v Praze v Domě odborových svazů, v rámci podzimního setkání členů, uskuteční jednání valné hromady. Na tomto jednání bude přítomným členům předložena novela organizačního řádu, návrh výše členského příspěvku na příští období. Bude volen také nový VV Společnosti. Vyzývám touto cestou každého člena, má-li připomínky ke komukoli ze současného VV, aby zaslal tyto na adresu tajemníka P. Martínka včetně návrhů na změny organizačního řádu (současný platný OŘ naleznete otištěný ve Zpravodaji č. 60, je zveřejněný také na našich internetových stránkách na Infofile). Dále navrhujte vhodné kandidáty na členy nového VV a zasílejte další vaše připomínky, které by měly být na valné hromadě projednány. Budou stanoveny nové cíle pro další funkční období a za důležité pokládám hlavně publikační činnost. Nezapomeňte, že v příštím roce končí taktéž volební období současného vedení SČF. Naše Společnost musí být tedy na příští rok taktéž připravena. Nastávající valná hromada se stane určitým mezníkem, od kterého se budou odvíjet veškeré naše aktivity. Vyzýváme všechny členy, kterým není současná situace lhostejná, aby si na tento termín rezervovali svůj čas a přijeli do Prahy vyjádřit svůj postoj k dění v naší Společnosti a SČF. (postoj k situaci kolem padělků na zahraničních aukcích, spokojenost se současnou informovaností na stránkách časopisu Filateile, jednání jednotlivých členů předsednictva SČF, informovanost v klubech filatelistů = přístup ke svazovým Informacím, názor na jednorámové exponáty, ...)

Ze zápisů tajemníka VV p. Martínka zpracoval Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 2. 1. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223