Zpravodaj 3/2003: Krásná známka uvítána v srdci Českého ráje

Malé úpravné město Rovensko pod Troskami – město, jehož pozoruhodným atributem je legendární silueta nedalekého hradu Trosky symbolizující již po staletí nádherný kraj na severu Čech, který po právu nese poetické jméno Český ráj.

Toto město mělo 17. května letošního roku vskutku důvod ke slavnostní náladě. Na zdejší neorenesanční radnici, nedávno pečlivě zrestaurované, byla přivítána "do života" jedna z nejnovějších českých známek, 12korunová známka "Hruboskalsko" z emise "Krásy naší vlasti" (den vydání 7. 5. 2003), přinášející typický záběr krajiny Českého ráje s Dračími skalami Hruboskalského skalního města v popředí a s neodmyslitelnými Troskami na obzoru. Zásluhou autora návrhu RNDr. Adolfa Absolona a tvůrce pětibarevné rytiny Martina Srba spatřila světlo světa známka, která na první pohled zaujme svou dokonalostí a krásou každého, kdo dokáže vnímat půvab známkové grafiky, ať je či není filatelistou.

Slavnost "křtu" této známky v těsné spolupráci a za výrazné pomoci Městského úřadu Rovensko připravil počtem členů sice nevelký, avšak mimořádně aktivní rovenský KF 05-92, a to s překvapující organizační jistotou a suverenitou, nikterak ani stínem nepřipouštějící "nováčkovskou" nezkušenost a vyúsťující nakonec ve velký, přesvědčivý úspěch.

Již v předvečer akce, v pátek 16. května, se klub sešel na slavnostní plenární schůzi za účasti čestných hostů slavnosti, představitelů SČF – předsedy Ing. L. Brendla a člena předsednictva Ing. Z. Fritze. Srdečné setkání vyústilo v dlouhotrvající odbornou diskusi o současných problémech SČF, o problematice českých i čs. známek, aktuální emisní činnosti České pošty a dalších otázkách. Oba představitelé SČF byli zahrnuti nekončícím řetězem dotazů, mnohdy i velmi nekompromisních. Oboustranně užitečná rozprava skončila až v pozdních nočních hodinách.

Vlastní slavnost křtu v sobotním dopoledni se odbývala v divadelním sále rovenské radnice, zcela zaplněném občany města, mezi nimiž se 14členný KF 05-92 sice početně ztrácel, výrazně se však představil v sále instalovanou výstavkou vlastních filatelistických exponátů. Po představení čestných hostí, jimiž byli oba tvůrci oslavované známky, výšezmínění představitelé SČF, vedoucí oddělení přípravy známek GŘ ČP Dr. V. Francková, starosta Rovenska P. Koldovský, starosta Hrubé Skály J. Novotný, představitelé sousedních KF, mj. J. Černý z KF Turnov a další, v úvodním slově p. J. Růžička (KF Rovensko) vyzvedl význam nové známky pro zdejší region a ocenil její vydání jako poctu krásám Českého ráje po dlouhých 67 letech (naposledy známka 3 Kč z roku 1936 podle návrhu Karla Vika z výplatní emise Hrady, krajiny a města). Poté p. K. Macháček představil osobnost a dílo obou tvůrců známky, kteří se s přítomnými podělili o své dojmy z výtvarné práce na této známce. Milá hudební vložka žáků a žákyň zdejší LŠU předcházela vlastní ceremonii "křtu" šampaňským, čehož se ujali oba přítomní starostové jako "kmotři". Následovala volná beseda publika s přítomnými hosty, z nichž starosta Koldovský a předseda SČF Brendl upřímně poděkovali přítomným členům KF za jejich příkladnou práci pro dobré jméno české známky a účinnou prezentaci města a přilehlého okolí. L. Brendl završil slavnost udělením Čestného uznání SČF 82letému čestnému předsedovi zdejšího KF panu M. Sedmidubskému za jeho dlouholeté obětavé působení v čele rovenského KF. Byla to důstojná tečka za touto slavností.

Bezprostředně poté proběhla tradiční autogramiáda obou tvůrců známky. A bylo co podepisovat, neboť klub připravil celou řadu pamětních objektů: pamětní list, dopisnici s přítiskem podle návrhu A. Absolona, analogickou pohlednici (razítko Turnov ze dne vydání známky), speciální neofrankovanou obálku s velkou reprodukcí oslavované známky a mnohé další. Některé z těchto materiálů reprodukujeme.

Pohostinnost hostitelů neznala mezí. Po autogramiádě odjela kolona hostů na nedaleké návrší Týn ke gotickému kostelu a starobylé dřevěné zvonici (1630), kde byli hosté očitými svědky tradičního poledního vyzvánění na tři tzv. "rebelantské" zvony, uváděné do pohybu šlapáním čtyř zvoníků. Po slavnostním obědě se hosté přesunuli do nedaleké obce Hrubá Skála, kde byli přijati starostou Novotným na obecním úřadě v nádherné secesní vile připomínající malý zámek a darované obci dřívějším majitelem. Samozřejmě nemohla chybět návštěva a prohlídka zámku Hrubá Skála včetně zámeckého pohoštění. Nikdo také nelenil a bez ohledu na nepříliš turistické oblečení všichni absolvovali menší tůru Hruboskalským skalním městem s návštěvou Mariánské vyhlídky, kde Dr. Absolon ukázal, jak koncipoval návrh své známky.

Za krásný den a mimořádně zdařilou filatelistickou a společenskou akci je třeba vyslovit jak členům KF, tak i dalším laskavým hostitelům maximální uznání a dík.

Zpravodaj 3/2003: Krásná známka uvítána v srdci Českého ráje


Zpravodaj 3/2003: Krásná známka uvítána v srdci Českého ráje


(Psáno pro MERKUR-REVUE a pro ZPRAVODAJ SSČSZ)

Autor: Zdeněk Fritz | 23. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223