Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek

Ti z nás, kdo se věnují deskovým vadám se občas setkáváme se skutečností, že nemůžeme nalézt zveřejněnou DV hlášenou ve Zpravodaji nebo naopak objevíme vadu, která zveřejněna není. Nastává pak dilema: jedná se o vadu nahodilou či o vadu vyskytující se jen na části nákladu? Dilema narůstá ve chvíli, kdy nemáme možnost ověřit nález na větším počtu PA.

Několik slov na vysvětlenou. Známka je tištěna většinou více dní a pokud se při kontrole z prvního dne tisku podaří objevit větší vadu, bývá zpravidla příčina vady odstraněna tiskárnou. Stává se proto, že některé vady lze pozorovat pouze v první den tisku (či jeho části) viz zn. č. 168 DV 84/1; zn. č. 242 DV 65/2 nebo zn. č.282 DV 26/1 a pak následují retuše. Nejvíce takovýchto jevů pozorujeme na známkách výplatních, které mají velký náklad a tisknou se v několika dotiscích po dobu i více let. Zde dochází naopak k tomu, že při manipulaci s válci může dojít k situacím, kdy se něco dodatečně pokazí a potom můžeme vypozorovat novou DV, která dříve hlášena nebyla. Proto je pro specialisty důležité, aby sledovali data tisku a porovnávali zjištěné DV v jednotlivých dnech. Že se tato činnost vyplácí můžeme pozorovat i v současné době.

Uvedu několik příkladů, kdy byly zkoumány PA známek z určitého dne tisku a z těchto pozorování byl učiněn závěr, zveřejněný ve Zpravodaji s termínem uzávěrky. Pokud sběratel specialista bere tato zveřejnění za vodítko, dle kterého sbírá, dojde na poštu a když bude mít to štěstí, že se s ním na poště budou ochotni bavit, nahlášené DV zakoupí, zařadí a vyčkává, až Česká pošta vydá novou emisi. Ale jiný specialista na jiném místě ČR také dojde na poštu a zjistí, (protože je důsledný) že u nich na poště mají tyto známky z jiného dne tisku než je uvedeno ve Zpravodaji. Prohlédne PA a zjistí, že se DV liší od těch, které viděl na výčtu ve Zpravodaji. Pak je dobré toto zjištění potvrdit prohlídkou více PA a dodatečně zjištění nahlásit. Jinak se může stát, že za nějaký čas vydá obchodník svůj aktuální katalog a zveřejní v něm DV (s patřičným ohodnocením), na které budeme koukat a smutně konstatovat, že ve Zpravodaji jsme se s nimi nesetkali.

Co proto může udělat VV Společnosti? Dodatečně zveřejňovat zjištěné skutečnosti, aby aktuálně informoval svou členskou základnu a současně doplnil tyto do databáze, kterou mají konkrétní členové na starosti. Tyto informace budou později využity při sestavování specializovaných katalogů našich známek. Co pro to můžete udělat vy? Studovat PA nově vydaných známek, porovnávat se seznamy zveřejněnými ve Zpravodaji a zjištěné odlišnosti ihned hlásit. Ideální stav je, kdy nálezce má možnost naskenovat takové zjištění do počítače (alespoň v rozlišení 600 dpi) a zaslat jej ve formátu *.jpg jako přílohu elektronické pošty patřičnému členu VV nebo editorovi Zpravodaje (adresy naleznete v záhlaví Zpravodaje nebo na www stránkách Společnosti na portálu Infofila). Dobré je, když známku okopírujete zvětšenou alespoň čtyřikrát, zakreslíte do obrázku zjištění s vhodným popisem a zašlete na výše uvedené adresy. Pokud nemáte možnost skenovat či kopírovat a máte důvěru, zapůjčete známky editorovi k naskenování. Zašlete je klasickou poštou, obratem Vám budou vráceny (nezapomeňte uvést zpáteční adresu a dopis řádně vyztužte proti poškození). Vždy uvádějte číslo PA, ze kterého známky pochází a datum tisku. Nechá se z těchto údajů vysledovat období, kdy k odstranění vady došlo. Nemáte-li důvěru, pošlete alespoň seznam s podrobným popisem nebo si nechte vše pro sebe a buďte stále častěji překvapováni nad vadami, které nebyly publikovány ve Zpravodaji.

Slíbil jsem v úvodu, že některé skutečnosti z poslední doby zveřejním, aby byla členská základna informována. Ve Zpravodajích č. 1 a 2 2003 byly zveřejněny seznamy DV známek od č. 339 do 361. Již víme o DV zn. č. 341 na ZP 40/2, která byla zveřejněna v časopisu Merkur–Revue. Zde stejný autor popisuje i vadu na zn. č. 347 a to konkrétně ZP 3 a 5 PA 2. Máme pro Vás další zjištění, které souvisí se zmíněným dotiskem a závěrem několik zajímavostí o DV známky 358 a 361.

Tak tedy známka č. 347 z emise "Tradice české známkové tvorby" byla tištěna 2. a 3. 12. 2002 a dotisk proveden 10. 12. 2002. Kromě zmíněného ZP 5/2 "zamřížovaná budova" můžeme v tento den tisku pozorovat ještě tyto DV:

ZP 3/1 – tmavomodrý bod pod rámečkem u písmena „L“ REPUBLIKA. Typický příklad vady dotisku, 2. a 3. 12 se tato vada na ZP 3 nenachází = na části nákladu.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


ZP 28/1 – šikmá ryska v levé budově chrámu vycházející z levého světelného paprsku doleva. Také tato vada je evidována jen v den tisku 10. 12. 2002.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Dále byly zjištěny drobné vady na:
ZP 9/1 – vryp v obloze vlevo od nápisu PRAHA
ZP 24/1 – dvojvryp vedle spodního okna levé budovy chrámu
ZP 26/1 – vodorovná černá čára nad "BL" REPUBLIKA
ZP 27/1 – tečka nad "B" REPUBLIKA

Také na druhém PA z datem 10. 12. 2002 byly nalezeny DV, které stojí za zmínku:

ZP 3/2 - mimo hlášené vady v M-R se nad písmeny "BY" slova TVORBY nachází tenká vodorovná čára. Snad si takováto DV zaslouží trochu pozornosti.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


ZP 11/2 – černý bod dole před písmenem "J" v názvu autora J. C. VONDROUŠ. Drobná DV, ale nachází se všude.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


ZP 18/2 – červená skvrna nahoře mezi písmeny "ZI" jména SEIZINGER. Na některých PA je místo skvrny jen červená tečka. Zajímavá vada.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


ZP 29/2 – mimo zveřejněného vrypu pod "S" jsem zaznamenal šikmou rysku pod horním oknem levé budovy chrámu. Určitě si zaslouží pozornost.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Tak to bylo několik zajímavostí z emise "Tradice české známkové tvorby" a můžeme přejít na známku č. 358 "Dětem". Na této známce se letos objevily postavičky z kresleného seriálu Mach a Šebestová. Autoři nahlášených DV měli k dispozici PA ze dne 18. 4. 2003 a proto seznam zveřejněných DV odpovídá tomuto faktu. Z toho, co se dalo koupit na poštách v některých regionech, vyplývá, že známka byla tištěna již 16. a 17. 4. 2003. Pokud porovnáme mezi sebou tyto PA, zjistíme docela velké rozdíly, které přináší specializované filatelii vcelku bohatou úrodu DV. Jedná se většinou o výrazné vady, proto byly v průběhu tisku tiskárnou pravděpodobně odstraňovány – soudě podle toho, že někde evidujeme stopy po původních vadách, jinde nejsou stopy žádné. Prozatím ale tato zjištění nebyla s tiskárnou konzultována. Je to totiž docela obtížné. Nicméně pojďme se podívat, co nám tisk této známky přinesl. Začneme tradičně prvním PA, tedy tím, na kterém jsou po pravé straně dole autotronové značky = barevné trojúhelníčky, sloužící pro "dokonalý" soutisk barev.

Jak je vidět z obrázků, vada postupně ustupuje. Vlevo tisk 16. 4., následuje 17. 4. Vpravo tisk 18. 4., kdy se z ostrých modrých čar ZP 4/1 nad hlavou Macha stává zanedbatelná světlá šmouha.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Také ZP 5/1 "skvrnka vedle trávníku" ustupuje. Opět vidíte tisk 16. - 18. 4. tak jako u ostatních obrázků.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Pěkná DV na ZP 6/1 byla odstraněna. Červená tečka vedle bubliny není již od 17. 4. Ze zřetelné modré tečky vedle hlavy Macha je 17. 4. světlý flek, 18.4. skoro nic. Bude vhodné prověřit, co všechno bylo PTC retušováno

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Z modrých bodů pod šňůrou sluchátka na ZP 7/1 zůstal jen jeden modrý bod vpravo od bubliny na úrovni konce šňůry. Jako většina DV z tohoto dne tisku je i tato jen na části nákladu a uvidíme do které kategorie bude zařazena.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Poněkud pěkná vada červené hlubotiskové barvy se vyskytuje 16. 4. na ZP 9/1. Jedná se o podlouhlé svislé červené skvrny nad písmenem "P" názvu REPUBLIKA. Pěkně retušovaná vada od 17. 4.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Další důkaz vady červené barvy. Na ZP 18/1 je zřetelný bod vlevo vedle mikrofonu sluchátka. Již 17. 4. se tato DV nenachází, 18. 4. také ne. Když se podíváme na obrysy červené, je vpravo vidět mírný posun vpravo.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známekTato drobná DV se nachází na celém nákladu, ale byla přehlé-dnuta. ZP 24/1 čárka pod "T" DĚTEM

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


DV na ZP 28/1 není také popsána, snad proto, že při posuzování mohlo jít o názor, že se jedná o nahodile rozmazaní tisk. Když si prohlédneme všechny obrázky, můžeme pozorovat 16. 4. čáru zasahující až nad kapsu kalhot, 17. 4. vada jakoby ustupuje, aby se 18. 4. objevila jako čára vpravo od bubliny.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Jak bravurně byla odstraněna DV na ZP 4/2 a to červené proužky pod
jménem autora návrhu, můžete posoudit na těchto obrázcích. Od 17.4. po nich nejsou ani stopy. Retuše nebyly prozatím tiskárnou potvrzeny, proto text berte jen jako úvahu autora !!!

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Další pěkná retuš na ZP 10/2 se nachází od 17. 4. Konkrétně černá čára propojující písmena "Ě" a "T" DĚTEM a také černá svislá čárka vpravo vedle 4. PO vlevo zdola. Na PA ze dne 16. se DV vyskytuje pravidelně. Tato DV si určitě zaslouží zařazení do skupiny "výrazná".

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Vodorovná čárka přes pravou ponožku Šebestové unikla taktéž pozornosti, přestože se nachází na celém nákladu. Zajímavější je černá vodorovná ryska mezi botama Šebestové. Ta je jen 16. 4. a to na ZP 11/2.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Další pěkná DV se nachází na ZP 13/2. Vlevo vedle bubliny jsou dva svislé modré proužky. Ty byly pravděpodobně retušovány a od 17. 4. se zde vyskytuje jen modrý bod. (Je-li jev stejný 17. i 18., tak jej již znovu neukazuji.)

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Něco obdobného můžeme pozorovat na ZP 18/2, ale v barvě černé. 16. 4. jsou to ostřejší svislé čáry vlevo vedle bubliny, 17. 4. spíše šmouhy, 18. 4. zcela odstraněno. Pěkné že?

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Drobná DV, opět na celém nákladu a dosud nepublikovaná. Jsme na ZP 25/2, kde můžeme vidět vodorovnou černou čárku v horní části písmena "Ě" názvu DĚTEM. Výskyt v celém nákladu dokumentují obrázky ze všech dní tisku.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Zatím poslední drobnou DV jsem zaznamenal na ZP 26/2 a to černou vodorovnou rysku pod "A" názvu REPUBLIKA také na celém nákladu. Je pravda, že v den tisku 18. 4. je čárka nejslabší a proto nebyla brána v potaz. V předchozí dva dny je podstatně zřetelnější.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


V průběhu psaní tohoto článku jsem ještě jednou prohlížel všechna ZP ze všech tří dnů tisku a objevil ještě další rozdíly. Uvedu jen některé obrázky.

Na ZP 11/1 ze dne 16. 4. se nachází modrý bod vlevo dole před písmenem "Č" názvu ČESKÁ. Od 17. 4. se tento bod nevyskytuje.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Na ZP 14/1 jsou svislé modré čáry pod jménem autora návrhu. Také tyto se nachází jen 16. 4. a byly odstraněny bezezbytku.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Na ZP 20/1 s v bublině nad písmenem "D" nachází vodorovná ryska. Od 17. 4. je velmi slabá, skoro neznatelná.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Na ZP 21/1 vidíme šikmé čáry mezi hlavami, pozoruji je po celé tři dny tisku.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Vada, která unikla pozornosti je na ZP 14/2, jedná se o modrou skvrnku nad letopočtem 2003 a pozoruji ji i 18. 4.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Domnívám se, že skupina modrých bodů mezi rukou a hlavou Macha na ZP 15/2 viditelných 16. – 18. 4. stojí také za zveřejnění.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Najdou se v této emisi i jevy obrácené. Tedy DV ze seznamu pořízeného z PA ze dne 18.4. se dříve na PA nenachází. Můžeme si to demonstrovat třeba na ZP 15/1 ze dnů 16. a 17. 4. Tmavý bod nad krkem Jonatána tam je, dva modré body vlevo od Born také, červený bod v LHR je vidět také. Ale černé body na pravém koleně Šebestové tam nejsou. Vyskytují se jen 18. 4.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Analogii bych hledal v tomto případě i na sešitkových listech této emise. Jsou-li velké rozdíly mezi PA ze 16. 4. a 18. 4., budou pravděpodobně rozdíly DV i na sešitcích. Zatím byl zjištěn rozdíl na ZP 7 u SPL z PA1 "tmavá skvrna na pravém lokti Macha u sluchátka". Někde je, jinde není. Rozdílů může být více, proto hledejte a pište.

Byl bych velice nerad, aby bylo mé pojednání bráno jako kritika těch, kteří zveřejňují podklady o DV. Znovu upozorňuji, že všichni, kdo se na seznamu podíleli, měli k dispozici jen PA s datem tisku 18. 4. Když se zadíváte znovu na mé obrázky, tak až na výjimečné případy, kdy se jednalo jen o zbytky nebo šmouhy, nemohly být DV z levých pozic zveřejněny, protože se později na PA nevyskytují. Mé pojednání berte prosím jako výzvu: studujte PA známek a porovnávejte se seznamy a rozdíly hlaste. Jen tak můžeme v budoucnu předejít tomu, že na rozdíly DV v souvislosti s daty tisku přijdou jen obchodníci a ti takové vady zařadí do svých katalogů za patřičné peníze. Stačí sledovat nabídky v časopise Filatelie. Výplata vám nestačí, chcete-li jejich nabídku využít.

Doplníme seznam DV známky č. 0358 o tyto nové poznatky a opravený ho znovu zveřejníme ve Zpravodaji. Podle času to bude buďto ještě v tomto čísle v části "NOVINKY" nebo příspěvek zařadíme do čísla 4, které byste měli dostat na listopadovém podzimním setkání členů Společnosti.

Poslední známkou, které bych se chtěl dnes věnovat v tomto pojednání, je zn. č. 0361 hodnoty Kč 6,40 z emise Technické památky, a to konkrétně rozhledně Slovanka. Tato známka byla tištěna poprvé 18. 3. 2003, a protože kolegové porovnávali PA z 25. 3. a 4. 4., rozdělím se s Vámi o zajímavosti právě z 18. 3. Přestože na této známce je tištěna červenou barvou jen malá část naší vlajky, je tato barva potřebná i pro smíchání se žlutou, pro vznik oranžové na keřích a hnědé na podstavec rozhledny. Červená se ale dostala i tam, kde žádoucí nebyla, a to do horní části oblohy, takže místo blankytně modré oblohy je hlavně na horních pásech obou PA obloha nafialovělá. To bylo záminkou k tomu, aby byla v PTC učiněna oprava válce pro tuto barvu. Rozdíl lze pozo-rovat u BTS (18. 3. není na PA 2 u červené barvy vidět zkušební čtverec č. 1) a na pravém okraji PA 2 vedle ZP 40, kde chybí červená vodorovná ryska. Rozdíl je také patrný v odstínech barev, o čem píšu na jiném místě tohoto Zpravodaje. Tato výměna také souvisí s DV na ZP 28/1 – červená ryska pod "BL REPUBLIKA. 18. 3. se tato DV nenachází! Nenachází se ani červený bod pod "P" REPUBLIKA na ZP 10/2! Obě tyto drobné DV vznikly až po opravě v PTC. Domnívám se, že studium i této známky přinese zajímavé postřehy a proto se k této emisi ještě v některém
z příštích Zpravodajů vrátíme. Na ukázku uvádím obrázek známky s nafialovělou oblohou. Je ze ZP 7/1 všimněte si oblohy mezi vlajkou
a hodnotovým údajem.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Rozdíly, které jsem zaznamenal já jsou následující: ZP 21/1 dlouhá šikmá vlasová čára vycházející ze středu rozhledny nahoře směrem doleva přes horní číslici "2" letopočtu, procházející přes okraje PA až do ZP 30/2. Tato DV se vyskytuje 18. i 25. 3., není 4. 4. Na témže ZP můžeme pozorovat 18. 3. druhou vlasovou čáru, tentokráte vycházející z popisované vodorovné rysky v PHR, která zasahuje až do 3. PO zleva mezi ZP 11 a ZP 21. Popisovaná DV na ZP 24/1 se nenachází 18. ani 25. 3. eviduji ji jen 4. 4. (zde bych chtěl poznamenat, že dle zjištění sběratelů dat tisku jsou evidovány datumy tisku Slovanky takto: 18., 24., 25., 26.3. a 4. a 5. 4.) Nemám k dispozici jiná data tisku, proto prohlédněte PA ve vašem regionu a sledujte vývoj DV. Na ZP 25/1 je vodorovný vryp v "Č" ČESKÁ a čárka nad "E" REPUBLIKA u všech dní tisku. Popisovaná DV na ZP 26/1 se 18. 3. nevyskytuje! Černý oblouček před "B" na ZP 30/1 se vyskytuje jen 4. 4. (možná 5. 4.) Popisovanou DV na 34/1 nemohu identifikovat. Na ZP 35/1 je 18. 3. vlasová čára vycházející z ochozu rozhledny vpravo, končící v písmenu "A" jména ABSOLON. V dalších dnech je skoro neznatelná. Na ZP 37/1 se nachází vodorovná ryska pod levou stojnou písmena "R" REPUBLIKA a to v celém nákladu. DV na ZP 38/1 č. PA 31211 z 25. 3. neeviduji. DV na ZP 40/1 není 18. 3.! DV na ZP 42/1 je již 18. 3.! Popisovanou DV na ZP 46/1 neeviduji, DV na ZP 47/1 je jen 4. 4. (5. 4.)!

PA 2 z 18. a 25. 3 je na tom následovně: na ZP 1/2 je navíc vodorovná čárka z prvního písmena "A" SLOVANKA až do 10. PO horní pravé perforace, nad 10. PO jsou další dvě vodorovné čárky. (datum 4. 4. ani jiná jsem neviděl) ZP 3/2 – krátká vodorovná ryska z levé stojiny písmene "U" REPUBLIKA. Na ZP 6/2 se nachází vodorovná ryska z 6. PO levé perforace zdola do rámečku známky. ZP 12 a 13/2 jsou propojena vodorovnou černou ryskou v horních rozích rámečků. Doplňuji ZP 18/2 také vodorovná čárka nad "4" 6,40 Kč. ZP 21/2 – vodorovná čárka z levé stojiny věže v úrovni druhého pole zdola do žlutého stromu. Doplňuji ZP 22/2 černá ryska před "Č" ČESKÁ a 2 mm pod ní. Na ZP 47/2 jsou černé vrypy v "Č" a čárka přes prostřední nožičku v "E" v ČESKÁ. DV na ZP 48/2 se 18. 3. NEVYSKYTUJE!

Tak to byly moje poznatky k této emisi a budu se opakovat, když znovu vyzvu všechny sběratele specialisty, aby se věnovali pozorování PA s různými daty tisku. Mohou objevit pěkná překvapení a ostatním předat cenné podklady.

Abych nezůstal nic dlužen, rozhodl jsem se, že naskenuji ZP 42/1 před retuší a po ní, aby bylo vidět, o čem je řeč.

Zpravodaj 3/2003: Deskové vady a data tisku známek


Na obrázku vlevo je ZP 42/1 z 18. 3. Nejenže je známka světlejší (žlutější stromy) kvůli originálu červené (zase je tu patrné nafialovělé nebe), ale pod hodnotou Kč je nedotisk modré barvy – detail vpravo nahoře. Na druhém obrázku je také ZP 42/1, ale ze 4. 4. Známka se jeví jako tmavá – stromy jsou hnědé (výměna desky pro červenou) nebe je modré a nedotisk je retušovaný, což se projevilo jako tmavší modrý proužek pod Kč. Detail vpravo dole. Zbývá si jen položit otázku, proč došlo k retuši až v poslední dny tisku.

Autor: Josef Fronc | 15. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223