Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

Po delší době nám do redakce zaslal svůj příspěvek pan Miroslav Gerec z Košic. Jeho znalosti o problematice výroby známek jsou všeobecně známé, mimo to se specializuje na DV a VV na známkách a sleduje evidenci dat tisku i na známkách československých. Jeho dnešní příspěvek se týká problematiky perforace slovenských známek vytištěných v Praze a perforovaných strojem Wista, který používá PTC a.s. Praha, v souvislosti s tiskem známek ofsetem, proto analogii můžeme hledat i na našich známkách.

Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

Od polovice roka 2007 sa tlač všetkých slovenských známok vrátila do Poštovej tlačiarne cenín, a.s., Praha. K tradičným tlačovým technikám (rotačnej oceľotlači, rotačnej oceľotlači kombinovanej s hĺbkotlačou, oceľotlači z plochých platní a oceľotlači z plochých platní kombinovanej s ofsetom) PTC pridala tlač iba samotným ofsetom.

Do polovice marca 2008 PTC pre Slovenskú poštu vytlačila ofsetom 8 známok:

č. 396 “100 rokov Slovenskej ligy v Amerike”, 22 Sk,
č. 405 “Jozef Miloslav Hurban”, 31 Sk,
č. 410 “R. W. Seton-Watson”, 24 Sk,
č. 411 “Vianoce 2007 – Vianočný stromček”, 10 Sk,
č. 412 “Deň poštovej známky - Poľná pošta”, 28 Sk,
č. 413 „15 rokov Slovenskej republiky“, T1 50 g (16 Sk),
č. 414 „Veľká noc 2008“, T2 50 g (10 Sk) a
č. 415 „Krupina“, T2 100 g (14 Sk).

Dôležité informácie o tlači a zúbkovaní týchto ofsetových známok nám poskytol výrobný námestník PTC, pán Jaroslav Štefek: Známky sú tlačené na štvorfarbovom ofsetovom stroji Heidelberg SM 74-4 vo formáte B3, tlačový list obsahuje dva priehradkové listy. V perforačnom stroji Wista WS 90 sú perforované celé tlačové listy. Podľa toho ako sa chová papier perforuje sa jeden až tri listy súčasne. Listy do perforátora sa nakladajú ručne. Perforátor môže perforovať známky rozmerov 44,1 x 26,5 mm, kde 26,5 mm má fixná strana perforácie a 44,1 mm je maximálna možnosť tohto perforátora. Až po perforovaní sú TL rozstrihnuté na konečné PL.

Záujemcom o bližšie podrobnosti prípravy a výroby ofsetových známok odporúčame článok V. Malovíka [1] a tiež príspevky J. Štefka a J. Fronca [2], [3]. V tomto príspevku sa podrobnejšie pozrieme na zaujímavosti zúbkovania týchto našich známok.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

Bohužiaľ, z materiálov, archivovaných v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici sa o zúbkovaní veľa nedozvieme, k dispozícii sú iba nezúbkované tlačové listy známok. Reprodukujeme TL známky “100 rokov Slovenskej ligy v Amerike” s rozmermi 450x330 mm. Na okrajoch TL a v medzere medzi budúcimi priehradkovými listami (PL) sú umiestnené tlačiarenské značky pre kontrolu sútlače, stredovanie perforácie a pre orezanie PL. Po rozdelení TL na dva PL sú tieto značky odstrihnuté a na PL ich môžeme nájsť len výnimočne pri posunutí strihu PL (obr. zn. Vianoce na minulej strane). Na reprodukovanom TL je podstatná ešte jedna skutočnosť – šírka medzery medzi dvomi PL zodpovedá šírke známky a tak môže perforácia prechádzať z jedného PL na druhý so štandardným krokom (tzv. priebežný hrebeň).

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

Na hotových známkach bolo zistené, že ide o hrebeňové zúbkovanie rozmeru 11 1/4 : 11 3/4 (známky na šírku - č. 396, 410, 412, 413 a 415) resp. 11 3/4 : 11 1/4 (známky na výšku - č. 405, 411 a 414). Perforačná lišta bola vytvorená pre súčasné ozúbkovanie desiatich riadkov (alebo stĺpcov) známok a tiež vytvorenie 2 alebo 5 otvorov v okraji. Po dva presahujúce otvory v okrajoch majú známky č. 413-415, ostatné známky majú po päť presahujúcich otvorov. Dlhšie okraje PL sú prezúbkované úplne (buď priebežným alebo samostatným úderom perforačnej lišty), kratšie okraje sú prezúbkované už spomenutými dvomi alebo piatimi presahujúcimi razníkmi.

Podľa empirických poznatkov konfrontovaných s obrázkom perforovacieho stroja Wista (obr. prevzatý zo Spravodaja SZČSZ) predpokladáme, že perforovanie tlačového listu, ktorý máme na obrázku, mohlo prebehnúť takto: TL sa vložil do nakladacieho rohu (viz šipka) perforačného stroja tak, aby jeho kratšia (zvislá) strana bola rovnobežná s perforačnou lištou. Potom stroj perforuje sám – posúva papier pod lištu o vopred nastavené kroky. Perforovať sa začína pravý okraj pravého PL. Prvým úderom sa ozúbkuje pravý okraj PL a tiež pravá strana 5. stĺpca známok. Potom sa papier posunie o jeden krok (o šírku známok) nad 5. stĺpec a druhým úderom sa vytvorí zúbkovanie na hornej, dolnej a ľavej strane týchto známok atď. až nakoniec posledným 13. úderom sa vytvorí perforácia ľavého okraja ľavého PL. Pri nepresnom posune papiera je možné v miestach, kde sa stretávajú dva susedné údery nájsť rôzne nepravidelnosti, charakteristické pre HZ: 1. posunutie naľavo, 2. posunutie napravo, 3. skrátenie, 4. skrátenie s posunutím

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

naľavo, 5. skrátenie s posunutím napravo, 6. predĺženie, 7. predĺženie s posunutím naľavo, 8. predĺženie s posunutím napravo (záujemcom o podrobnejšie všeobecné informácie o HZ odporúčame literatúru [4]).

Poznatky k jednotlivým známkam:

č. 396 “100 rokov Slovenskej ligy v Amerike”, 22 Sk

Tvar perforačného hrebeňa je na obrázku - HZ postupuje vodorovne, orientácia hrebeňa je zľava-doprava, takže nepravidelnosti HZ treba hľadať v pravých rohoch známok. Zúbkovanie všetkých okrajov bolo vyrobené s normálnym krokom perforátora, rovnajúcom sa šírke známky.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

č. 405 “Jozef Miloslav Hurban”, 31 Sk

Rovnaké zúbkovanie ako pri predošlej známke č. 396, ibaže pre formát na výšku. HZ postupuje zvisle, orientácia hrebeňa je zhora-nadol. Nepresnosti HZ sa vyskytujú v dolných rohoch známok.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

č. 410 “R. W. Seton-Watson”, 24 Sk

Tvar perforačného hrebeňa je na obrázku. Vo vodorovných radoch má hrebeň 2 razníky naviac. HZ postupuje vodorovne, orientácia hrebeňa je zľava-doprava. Nepresnosti HZ sa vyskytujú v pravých rohoch známok a navyše, vzhľadom k predĺženiu hrebeňa sa môže vyskytovať zdvojenie prvých dvoch otvorov vodorovnej perforácie v ľavých rohoch známok. Špecifické zdvojenie môžu mať známky z 1. stĺpca PL 1 - perforácia ľavého okraja ľavého PL bola vytvorená so skráteným krokom, takže zdvojenie zasahuje až 15 otvorov vodorovnej perforácie.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

č. 411 “Vianoce 2007 – Vianočný stromček”, 10 Sk

Rovnaké zúbkovanie ako pri predošlej známke č. 410 ibaže pre formát na výšku. HZ postupuje zvisle, orientácia hrebeňa je zhora-nadol. Nepresnosti HZ sa vyskytujú v dolných rohoch známok, zdvojenie 2 otvorov zvislej perforácie sa vyskytuje v horných rohoch známok, zdvojenie 15 otvorov zvislej perforácie sa vyskytuje v 1. riadku PL 1.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

č. 412 “Deň poštovej známky - Poľná pošta”, 28 Sk

Tvar perforačného hrebeňa je na obrázku. HZ postupuje vodorovne, orientácia hrebeňa je zľava-doprava. Pre vytvorenie zúbkovania kupónu vykonala perforačná lišta polovičný krok. Nepresnosti HZ sa vyskytujú v pravých rohoch známok a kupónov (na kupónoch sa nemôže vyskytovať predĺženie HZ). Pri polovičnom kroku môže dôjsť k zdvojeniu 13 otvorov zľava vo vodorovnej perforácii známok (nie kupónov). Zdvojené môžu byť aj otvory vo vodorovnej perforácii medzi dvomi PL (po rozstrihnutí pravý okraj ľavého PL o ľavý okraj pravého PL), pretože šírka medzery medzi PL sa rovnala šírke kupónu a perforátor na tomto mieste urobil dva polovičné kroky za sebou. Aj tu bola perforácia ľavého okraja ľavého PL vytvorená so skráteným krokom, takže známky v 1. stĺpci PL 1 môžu mať zdvojených 18 otvorov vodorovnej perforácie. Predpokladaný postup perforovania s vyznačením možného dvojitého zúbkovania je znázornený na schématickom obrázku.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

č. 413 „15 rokov Slovenskej republiky“, T1 50 g.

Tvar perforačného hrebeňa je na obrázku, ide o tzv. krížový hrebeň. HZ postupuje vodorovne, orientácia hrebeňa je sprava-doľava (podľa dlhšieho ramena kríža). Nepresnosti HZ sa vyskytujú vo vodorovnej perforácii známok medzi 3. a 4. otvorom zľava a tiež aj na rovnakom mieste v pravom okraji PL.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

č. 414 „Veľká noc 2008“, T2 50 g.

Známka bola zúbkovaná krížovým hrebeňom s jedným razníkom navyše, jeho tvar je uvedený na obrázku. HZ postupuje zvisle, orientácia hrebeňa je podľa dlhšieho ramena kríža zhora-nadol. Nepresnosti HZ sa vyskytujú vo zvislej perforácii známok v 3. otvore zdola a tiež aj na rovnakom mieste v hornom okraji PL. Tento 3. otvor – vďaka predĺženiu výbehu o jeden razník je perforovaný dvojite.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

„Krupina“, T2 100 g.

Na ozúbkovanie tejto známky bol upravený krížový hrebeň, použitý pre známky dvojnásobného formátu č. 413 “15 rokov Slovenskej republiky”. Do tohto krížového hrebeňa boli vložené razníky, ktoré ho rozdelili na dve polovice: ľavú – otvorenú a pravú – uzavretú. Hrebeň postupoval vodorovne s krokom o šírku 2 stĺpcov, orientácia hrebeňa je podľa dlhšieho ramena kríža sprava-doľava. To znamená, že na PL sa striedajú stĺpce známok, ktoré sú ozúbkované hrebeňovo (nadvakrát, výbehmi hrebeňa) a rámcovo (naraz, uzavretým rámčekom). Nepresnosti HZ sa vyskytujú vo vodorovnej perforácii známok medzi 4. a 5. otvorom zľava a tiež aj na rovnakom mieste v pravom okraji PL – ale len v stĺpcoch a okrajoch ozúbkovaných hrebeňovo (na obr. ich vidno v 1. a 3. stĺpci známok). V prípade tejto známky naše poznatky ešte nie sú úplné. Pretože zatiaľ nepoznáme šírku medzery medzi ľavým a pravým PL tak nevieme, či HZ je na obidvoch PL len v nepárnych stĺpcoch a na pravom okraji (to by nastalo v prípade medzery širokej ako dva stĺpce známok) alebo sa HZ na jednom PL vyskytuje aj v párnych stĺpcoch (v prípade medzery širokej ako jeden stĺpec známok). PL, ktoré sme doteraz videli buď mali perforáciu dokonalú a HZ sa nedalo rozpoznať alebo bolo HZ v nepárnych stĺpcoch.

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

Zpravodaj 2/2008: Zaujímavosti zúbkovania slovenských známok tlačených ofsetom v PTC Praha

Treba zdôrazniť, že spomenuté a vyobrazené nepravidelnosti HZ a zdvojenia perforačných otvorov sa vyskytujú síce systematicky ale zároveň iba pri nepresnom posune papiera v perforačke.

Pre úplnosť pripájame aj vyobrazenie testovacích “známok” štvorcového formátu (ktorý zatiaľ pre Slovenskú poštu nebol použitý), z ktorého vidno, že perforačný stroj Wista umožňuje aj vytvorenie špeciálneho bezpečnostného zúbkovania vyseknutím otvorov atypického tvaru.

Písané pre časopis Zberateľ a Spravodaj SZČSZ.

Ing. Miroslav Gerec

Použitá literatura: [1] Vladimír Malovík: České známky z Victoria Security Printing, a.s., Filatelie 1999 č.6, str. 2
[2] Josef Fronc: Povídal jsem si s Jaroslavem Štefkem, Zpravodaj Společnosti sběra-telů čs. známek, 2004 č.2, str. 17
[3] Jaroslav Štefek, Josef Fronc: Jak se tisknou známky – Tisk poštovních známek v PTC Praha, a.s. ofsetem, Zpravodaj Společnosti sběratelů čs. známek, 2005 č.3, str. 17
[4] František Šrámek: Problémy s určováním pravosti řádkového a hřebenového zoubkování čs. známek, Merkur 1970/11

Děkuji kolegovi Gerecovi za předané informace, které využijeme při studiu perforace známek českých.

editor


Autor: Miroslav Gerec | 12. 8. 2010

Komentáře

Hrebeňové zúbkovanie stále živé

Přidat komentářZobrazit komentáře