Zpravodaj 2/2006: Čtenáři nám píší

Koncem ledna do redakce došel dopis pana Padrty, ve kterém uvádí: „Ve Zpravodaji 2/2005 byly popsány deskové vady u známky č. 425 „150 let od prvního vydání Babičky“. Z tohoto výčtu mne zaujala poznámka „Upozornění b“, ve které se uvádí rozlišení známek prvního (levého) sloupce u obou PA oproti ostatním známkám. Vyšel jsem ze skutečnosti, že se jedná o 2 x 5 ZP, z nichž sedm bylo určeno pomocí DV. Řekl jsem si, že by neměl být problém určit i zbývající tři ZP z tohoto sloupce TF. Protože ale nemám celé čisté PA, nashromáždil jsem z jednoho filatelii příznivého zdroje větší množství (cca 600 ks) poštou prošlých celistvostí s touto známkou a začal je studovat. Po skončení prohlídky těchto známek jsem zjistil, že místo tří zbývajících ZP jsem jich podle DV určil šest! A co teď? Řeklo by se „babo raď“, ale já se raději obracím na sběratele specialisty a proto říkám – „filatelisté raďte“! Při hledání uvedených ZP jsem ještě vypozoroval další zajímavost. Některé známky byly na pohled světlejší než většina ostatních. Po důkladné prohlídce pod lupou se ukázalo, že tisk OTr černou barvou je slabý,to mohu prokázat na řadě známek z různých ZP obou PA. Pomohou mi ostatní kolegové s vysvětlením? “

K poslední otázce můžeme dát vysvětlení okamžitě. Vlivem několika faktorů (přítlak válce, hustota barvy, nadbytečný stěr barvy z válce,…) dochází občas ke slabšímu tisku OTr barvy, což se projevuje slabším odstínem známky. Nejde tedy o slabší moletáž jako se setkáváme např. u posledního dotisku výplatní známky Lev, popsané na str. 23-25, proto se s tímto jevem setkáváme obvykle u všech ZP na části nákladu. Pro upřesnění bychom potřebovali znát údaje z PA (datum tisku a č. PA), tyto ale u poštovních známek na celistvostech nenajdeme. Slabší tisk dokumentuje určitou fázi výroby a určitě zůstane vyhledávanou tiskovou odchylkou. Se seznamem a obrázky zaslaných známek pomohou naši specialisté, pro dnešek zveřejňujeme zaslaný materiál a vrátíme se k němu v některém z příštích Zpravodajů.

Seznam DV známek z prvního sloupce, pořadí neurčuje ZP, jde jen o pořadové číslo:

1) bez DV
2) zelená skvrnka pod pravou nožkou písmene „K“ slova REPUBLIKA
dva černé vrypy dole za „č“ Kč
3) hnědý bod 6 mm pod „A“ a vlevo u patky „B“ slova REPUBLIKA
hnědý bod vlevo u „1“ 150 let
4) zelená skvrnka u ramene babičky
5) hnědý bod za sukní ve výši „D“ ŠNEIDER
6) hnědý bod nad čelem babičky (podobný DV na ZP 8/2)

Od každé popsané DV mám několik totožných kusů, proto mohu tyto vady posoudit jako deskové, třeba jen na části nákladu.

Vyobrazení popisu DV podle pořadí (nekomunikuje s určením ZP, s tím by mohli pomoci specializovaní sběratelé, jako je pan Zahradníček).

Zpravodaj 2/2006: Čtenáři nám píší

Nutno poznamenat, že všechny známky se vyznačují neuzavřeným rámečkem vlevo dole, tudíž pochází z prvního sloupce. Již podle zjištění pana Zahradníčka je jasné, že ne všechny zjištěné DV se nachází na celém nákladu, proto i zjištění pana Padrty nemusí vést k přesnému určení konkrétních ZP.

podle Josefa Padrty zpracoval Josef Fronc
Dalším dopisovatelem je pan Pelc z Ústí nad Labem. Zaslal do redakce kopii známek z obdržené celistvosti, na které je mimo jiné známka Pofis č. 156, která je zbarvená do žluta, takže se jeví jako bez hnědočervené barvy. Po podrobné prohlídce kopie musím sdělit, že obsahuje stíny i na pozicích pro tuto barvu, evidentně se jedná o vyblednutí působením zřejmě slunečních paprsků. Dále pan Pelc píše, že vlastní již 12 variant TL s Madonou Zbraslavskou, které se vyznačují žlutými, modrými a červenými skvrnami v celé ploše TL. Domnívá se proto, že tento TL byl tištěn ve víceprodukci. K tomuto odpovídám. Tento TL byl vytištěn kombinovanou technikou barevného ofsetu s jednou (černou) barvou ocelotisku z ploché desky. Víme již, že ofsetový tisk přináší určité komplikace, které byly popsány ve Zpravodaji č. 3/05 str. 17 – 22. Vlivem nich dochází k otisku barevných skvrnek a teček i na místech, kde nemají být. Musíme se smířit s tím, že známek vyrobených technikou vícebarevného ocelotisku z plochých desek bude z ekonomických důvodů ubývat, a řekněme si, že to bude vždy na úkor kvality i hodnoty. Předpokládám, že pan Konečný časem ověří, jak vypadal tisk ofsetem před rozřezáním pro dotisk ocelotiskem. Na závěr pan Pelc sděluje, že určil ZP známky dřevěná stříkačka podle zveřejněných obrázků pana Zahradníčka. Obr.3 = ZP 24/1, obr. 6 = ZP 9/2 a obr. 8 = ZP 45/1. Děkujeme a vy ostatní si to poznamenejte.

Pan Mikulecký z Litomyšle zaslal do redakce ukázku známky Pofis č. 393 s větším nedotiskem OTr barvy ve spodní části známky. Jde o nahodilou VV.

Pan Chytka z Litvínova napsal: „Měl bych návrh, zda by nebylo vhodné věnovat jedno číslo Zpravodaje monotematicky k soupisu všech článků o českých známkách, které byly uveřejněny jak ve Zpravodajích, tak i ve Filatelii a M-R. Za ty roky již toho bylo uveřejněno dost a centrální přehled článků by se sběratelům hodil“. K tomu uvádím. Takový přehled vede náš člen, pan Martínek z Prahy. Již jednou (Zpravodaj č. 75) takovýto přehled uvedl. Musím ale sdělit, že v současných podmínkách, kdy tisk Zpravodaje zahrnuje barevnou obálku a ofsetový tisk, by bylo toto zaměření plýtváním prostředky. Navrhuji, aby zájemci o takový přehled zaslali svůj požadavek panu Martínkovi a ten za náklady spojené s kopírováním zašle zájemcům takový přehled individuálně. Druhou alternativou je zveřejnit přehled na internetu v rámci našich stránek a zájemci by si tento přehled stáhli či vytiskli. Pan Chytka zaslal ještě informaci z rakouského časopisu Die Briefmarke č. 3, ve kterém byly zveřejněny výsledky ankety WIPA pro rok 2004. Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici obrázky vítězných známek, odkládám prozatím zveřejnění plného znění textu. Pro netrpělivé sděluji, že naše známková tvorba získala třetí místo za známku přepisu díla A. Babáka Na kraji českého ráje od V. Fajta. Gratulujeme.

Další psaní jsme obdrželi z Jihlavy od pana Kopeckého. Stručné, ale zato příjemné. Pan Kopecký věnoval Společnosti poštovní známky v hodnotě 800,- Kč pro frankování zásilek se Zpravodajem. Touto cestou vřele děkujeme, vždyť poštovní poplatky hned za tiskem Zpravodaje představují nejvyšší položku výdajů naší Společnosti. Tento dar zapíšeme do hospodaření pro letošní rok. Děkujeme.

Jeden z dalších dopisů přišel od čtenáře z České Třebové. Protože je podpis nečitelný a zpáteční adresa chybí, nemohu čtenáře uvést. Přesto se pokusím reagovat na jeho podněty. Zaslaný obrázek s TV PL známky Pofis č. 202 otiskuji na druhé straně barevné obálky. I když čtenář ukazoval tento PL na našem setkání v roce 1999, žádný z vydavatelů jej neukázal v katalogu, přestože členové jejich KF vlastní 10 takových PL. Nemohu mluvit za vydavatele katalogů, ale slibuji, že tento dotaz předám. Další připomínka se vztahuje ke známkám s kupony. Čtenář si stěžuje na takové emise, kdy kupony na korespondenci vlastně používají převážně filatelis-té, pošta je odtrhává a nevylepuje. FDC a NL také kupony neobsahují!!! (naposledy v roce 1991). Kupony nejsou ani v ročníkových adjustacích, takže slouží pravděpodobně jen filatelistům, kteří používají albové listy vydavatelství Trojan. Tato situace také způsobuje odliv starších členů KF, kteří na varianty s kupony peníze nemají.

Tato problematika je spíše určena zástupcům České pošty, také dotaz předáme. Pravdou je, že pokud je kupon součástí známkového sešitku, na korespondenci ho pošta dávat nebude, tyto sešitky ani DOS na pošty běžně nezasílá. Proč pošta nelepí variantu s kuponem na FDC, kdy kupon je součástí velkého PA, zjistíme. Další otázka se týká automatových známek. Proč se vydávají stále vyšší hodnoty, když se dají složit z násobku hodnot nižších? Třeba poplatek 38,- Kč se nechá vyplatit 2x známkou 19,- Kč…. Vzhledem k počtu automatů (běžné využití občany je mizivé) a námětů, kdy leckde na poště nechtějí takové známky ani orazítkovat, neboť je neznají, všechno nasvědčuje tomu, že jde jen opět o zisk od filatelistů, kteří skrze novinkovou službu známky odebírají. Také tuto otázku přepošleme na Českou poštu včetně připomínek k Apostům. Poslední dotaz čtenáře se týká přítisku K.Neumannová. Vyskytují se posuny přítisku a začíná honička po poštách. Které jsou standardní a které jsou tiskovou chybou? Proč raději vydavatel nevydá novou známku? Tak i tato otázka je směrována spíše na vydavatele, přesto se pokusím reagovat. Pohotová reakce na zisk zlaté medaile se nedá realizovat jinak než přítiskem. Klasická cesta vzniku známky představuje 2 roky, kdy se musí schválit patřičný emisní plán, zadat výtvarný námět a ten převést na známku. To se prostě nedá stihnout za 14 dní. Buďme rádi, že se v našich podmínkách nekonají přítisky a nové známky za každou bronzovou medaili, jako u našich sousedů. Každý přítisk s sebou přináší zákonitosti obdobné těm z jiných tiskových technik. V našem případě se přítisk dotiskoval na stroji pro knihtisk, kam se vkládají PA již hotových známek. Stroj může PA uchytit v toleranci 2mm vlevo, vpravo, nahoru, dolů. Nikdo nikoho nenutí, aby se těmito posuny zabýval. Pokud budou vydavatelé katalogů solidní, nebudou na takové posuny cenovými záznamy reagovat. Ale protože současní vydavatelé katalogů jsou hlavně obchodníky, nemohu za ně hovořit. Ostatně řadu VV shánějí samotní filatelisté a Ti chodí za obchodníky a nabízejí takový materiál do nabídkových služeb. Nyní to jako specialista řeknu dost vulgárně. Dokud budou sběratelé zmetků, budou se tyto nabízet a prodávat. Vždy bude záležet na každém sběrateli, do jaké hloubky se nechá vtáhnout.

Napsal nám pan Lakomý z Lučan n/N. Objevil výplatní známku Lva s dvojitou moletáží.Zarazilo ho, že tuto VV nenašel v žádném přehledu vad u této známky. Vysvětlení je uvedeno v článku na str. 23 - 25 tohoto čísla Zpravodaje. Stejnou záležitost poslal pan Pelc z Ústí n/L. Perfektně popsal všechna ZP u Lva, kde se dvojité moletáže i vynechaná moletáž nachází. Přidal ještě jedno zjištění u známky č. 331 Blíženci. Na ZP 97/1 objevil mezi hlavami ve výši čel rozměřovací křížek. Toto zjištění také není uvedeno v našem Zpravodaji. Vzhledem k tomu, že tato zpráva došla těsně před uzávěrkou, pátráme po tomto zjištění a v příštím čísle zveřejníme to, co jsme zjistili. Každopádně děkujeme za upozornění.

Na závěr dnešní listárny musím poděkovat našemu novému členu ze Žďáru nad Sázavou. Pan Koukal poslal do redakce velikonoční pozdrav přímo z Kraslic, kde se letos konala opět velikonoční pošta. Obdrželi jsme nejen pěkné příležitostné razítko, ale také upravenou obálku se soukromým přítiskem. Děkujeme.

Vy ostatní bádejte, pozorujte a pište. Těšíme se na Vaše dopisy a nálezy ke zveřejnění. Toto místo je vhodné také pro doplnění nejasností z čísla minulého. Předně chci doplnit informaci, že zveřejněný obrázek vlevo dole na druhé straně barevné obálky č. 1/06 poslal pan Zahradníček. Třetí strana obálky nahoře obsahuje fotografie zvětšeniny rastrů barevného tisku ofsetu a laserového tisku. Tento obrázek byl na obálku zařazen v souvislosti s uvedením článku o tiskové technice na elektrofotografickém principu, který jsem před uzávěrkou nakonec nahradil jiným odborným článkem. Obrázek ale na obálce již zůstal. Dnes situaci napravuji a článek zařazuji na str. 17 – 22 včetně barevných obrázků na druhé straně obálky.

Přeji všem našim čtenářům pěkné léto, zaslouženou dovolenou, pohodu a trochu toho filatelistického štěstíčka při prohlížení nových známek. Pro specializované sběratele mám jednu zprávu neradostnou. Nová emise známek ze třetího května – Integrace – hipoterapie a canisterapie vyjde v TL o osmi známkách. Každý PA bude před rozřezáním obsahovat 4 osmibloky, tedy celkem budeme umět rozlišit 8 variant. Při nominále 10,- a 20,- Kč to představuje investici 1920,- Kč. Nechci ani domýšlet co nastane, zjistíme-li, že pro výrobu bylo použito více perforačních rámců. To už by bylo i na specializované sběratele příliš. Další číslo Zpravodaje vyjde zřejmě tak, aby bylo rozdáváno na výstavě v Karlových Varech. Ale to půjde jen za předpokladu, že bude k dispozici dostatek článků pro naplnění Zpravodaje. Pokud se budete věnovat více létu než filatelii, vyjde Zpravodaj až v září. Proto pokud máte nějaký zajímavý článek či námět, posílejte během května a června, abyste měli letní prázdniny opravdu klidné a pohodové.

z došlých příspěvků sestavil Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 17. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223