Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

Není žádným tajemstvím, že se dne 18. června roku 1926 v Paříži sešla skupina zástupců několika filatelistických spolků a svazů, aby založila Mezinárodní filatelistickou federaci „Fédération Internationale de Philatélie“. Mezi sedmi zakládajícími členy byl i zástupce našeho Svazu československých filatelistických spolků – dr. Zdeněk Řezníček. Právem proto má náš současný Svaz českých filatelistů, jako pokračovatel, na svém hlavičkovém papíru preambuli – zakládající člen FIP (1926). Zakládající listinu tehdy podepsali: W. Biwood z Belgie, M.Langlois a A.F. Brunel z Francie, Van er Schooren a A.F. Singels z Nizozemí, dr. K. Willer z Rakouska, dr. J. Suter ze Švýcarska, který zastupoval též Svaz německých filatelistů a již zmiňovaný PhDr. Zd. Řezníček (* 1887, † 1957) za Československo. Působil jako středoškolský profesor na klatovském gymnáziu a v inkriminovanou dobu zastával funkci zahraničního tajemníka Svazu československých filatelistických spolků. Zakládající listina byla rukopisná – viz obrázek (náš podpis je zcela dole).

Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

Co založení FIP předcházelo? Musíme si uvědomit, že brzy po vzniku poštovní známky (Anglie 1840), vzniklo i sběratelství poštovních známek. První sběratelé nejprve známky hromadili, někteří vytvořili generální sbírky známkových zemí – to již lze hovořit o počátcích filatelie (1857). Skutečná filatelie vznikla až začátkem šedesátých let 19. století, kdy se ve světě začaly ustavovat první filatelistické spolky a kluby, začaly vycházet filatelistické časopisy, alba a katalogy. Svoji činnost také zahájili první obchodníci s poštovními známkami.

V sedmdesátých letech byla filatelie již celospolečensky uznávána jako sběratelský obor. Vznikaly dobře organizované a aktivně působící kluby i s mezinárodním členstvím. V roce 1878 se v Paříži konal první Mezinárodní filatelistický kongres, na kterém se sešla řada tehdejších významných filatelistů. Začalo se volat po mezinárodní spolupráci. Se vznikem SPU se měnila i emisní činnost jednotlivých poštovních správ známkových zemí. Známka přestala být jen poštovní stvrzenkou za určitou službu, ale díky velkému celosvětovému zájmu se stala sběratelským a tudíž i obchodním artiklem. S rozvojem filatelie – hlavně námětové, tak můžeme hovořit o skončení „klasického“ období. Se zvyšováním počtu filatelistů se logicky začalo rozvíjet soutěžní filatelistické výstavnictví. To všechno vyvolalo potřebu přiřadit výstavnictví určitý řád a pravidla. První mezinárodní výstava poštovních známek na našem území byla uspořádána již v roce 1923 v Brně. Již v roce 1924 na mezinárodní výstavě v Haagu se hovořilo o potřebě založit mezinárodní filatelistickou organizaci. Jednání o tomto záměru pokračovala na další mezinárodní výstavě v květnu 1925 ve Francii. Zde vznikla přípravná komise pro založení takové organizace, která vypracovala návrhy hlavních dokumentů a cílů a svolala kongres na 18. června 1926 do Paříže.

Dnes sdružuje tato organizace na 78 členských zemí. Jejím hlavním posláním je podpora sbírání poštovních známek ze strany národních svazů a kontinentálních federací, organizace světových a mezinárodních filatelistických výstav, stanovení zásad hodnocení exponátů i jiných filatelistických norem, pořádání odborných přednášek, podpora badatelské činnosti i boj proti padělkům a ilegálním vydáním. FIP úzce spolupracuje se Světovou poštovní unií (UPU) a dalšími mezinárodními organizacemi se vztahem k filatelii v rámci Světové asociace pro rozvoj filatelie (WADP). FIP realizuje své poslání v souladu a spoluprácí s Mezinárodní federací filatelistických znalců (AIEP), novinářů (AIJP), vydavatelů katalogů (ASCAT), obchodníků (IFSDA) a řadou dalších organizací přidružených OSN. Stručný vývoj utváření názorů FIP na jednotlivé oblasti filatelie popsal v článku „Filatelie na prahu 21. století“ L. Brendl, který čerpal z bulletinu FLASH 53/95. Tuto zajímavou stať najdete ve Filatelii 4/96 str. 1 – 3.

Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

Je zajisté významné připomenout, že v období 1980 - 90 vykonával funkci předsedy FIP náš teh-dejší předseda SČSF Ing. Ladislav Dvořáček, který je stále čestným prezidentem FIPu. Do čela FIPu byl zvolen na 49. kongresu FIP v Essenu. V roce 1988 u příležitosti konání Mezinárodní filatelistické výstavy PRAGA 88 se v Praze konal 57. kongres FIP. Poprvé od tohoto roku se v ČR konalo v Praze až 58. zasedání řídícího výboru FIP 16. 3. 2002 pod vedením prezidenta FIPu pana Knud Mohra z Dánska. V devítičlenném vedení byl přítomen i ředitel předsednictva FIPu, současný předseda SČF Ing. Lumír Brendl. V odborných komisích FIPu máme ale i další zástupce. V komisi aerofilatelie působí člen předsednictva SČF, pan Bedřich Helm a v komisi poštovní historie působí současný místopředseda SČF Ing. Vít Vaníček.

Dalším důležitým mezníkem se stal rok 2004, kdy Prahu navštívil současný prezident FIPu pan Chuan Seow Koh ze Singapuru.

Zatím poslední 68. kongres FIP se konal 2. září 2004 v Singapuru již pod vedením nového prezidenta pana Koha. Příští kongres se bude konat letos ve španělské Seville a mimo jiné vyhodnotí soutěžní experimentální třídu jednorámových exponátů.

Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

FIP vydává také svůj zpravodaj. Jmenuje se FLASH a stručný obsah můžete číst v pravidelné rubrice časopisu Filatelie „Odborná literatura“. Letos vyšlo již 95. číslo tohoto zpravodaje.

V souvislosti s články, které představují zajímavé organizace a instituce mající vztah k poště a filatelii jsem se vždy snažil článek doplnit o ilustrační obrázky známek s námětem vztahujícím se k danému tématu. Uvážíme-li datum vzniku FIP – 1926, není tentokrát mnoho materiálu na výběr.

V roce 1962 byla vydána známka Pofis č. 1269 na počest Dne FIP v rámci kongresu FIP světové výstavy Praga 62. Výtvarný návrh byl svěřen Josefu Lieslerovi. Zcela poprvé v historii této mezinárodní organizace se tak stalo opět v Československu. Od té doby se Den FIP konal vždy v rámci mezinárodní výstavy, nad kterou měl FIP záštitu. Můžeme být hrdí na to, že se k Československu, jako zakládajícímu členu FIP, váže i toto světové prvenství. Protože těch mezinárodních výstav se na území Československa nekonalo zase tak mnoho, není ani známek vydaných na počest Dne FIP mnoho. V roce 1968 to byla Růžencová slavnost A. Dürera v přepisu J. Švengsbíra (její reprodukce je na obrázku dopisnice vydané k výstavě Praga 88, je opatřena razítkem 57. kongresu FIP).V roce konání výstavy Praga 78 byl Den FIP řešen přítiskem na aršík Pofis č. A2334/5 Tizianova Apollóna. Stejně to dopadlo v roce 1988.

Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

Na aršík Pofis č. A2861/2 Poklady NG v Praze byl na část nákladu pořízen přítisk ke Dni FIP. V rámci této výstavy bylo dáno do oběhu velké množství dopisnic včetně přítisků a razítek. Můžeme tak tuto organizaci připomenout alespoň takto. Další dopisnice je opatřena přítiskem Den FIP a opatřena příležitostným razítkem.

Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

Snad nejvíce rozpaků ve mne způsobila situace kolem organizace výstavy Praga 98. Výstava, která se neměla uskutečnit, se nakonec konala, avšak v nových ekonomických podmínkách, a tudíž byla skromnější. Den FIP byl připomenut v rámci Dne československé a české filatelie a FEPA pouze příležitostnou dopisnicí CDV 35 a příležitostným razítkem. Jedinou známkou, která měla FIP přímo v námětu byla známka Pofis č. 2747 z roku 1986. Vzpomíná výročí – 60 let od založení FIP a současně propaguje chystanou výstavu Praga 88. Vyšla v aršíkové úpravě se dvěma kupony – aršík v úpravě částečné perforace vidíte na titulní straně Zpravodaje. Stal se předmětem sbírání specializovaných sběratelů vzhledem k situaci, která vlastní tisk aršíku provázela.

Nejiná situace provázela obdobné výstavy organizované již Českou republikou – Brno 2000 a 2005. Den FIP byl v rámci výstavy Brno 2000 připomenut příležitostnou dopisnicí CDV 55 společně se Dnem FEPA (tuto organizaci si připomeneme někdy příště). Výstava Brno 2005 byla výstavou Evropskou, proto se připomněl jen Den FEPA. Připadl na 13. května a proběhl v tento den kongres FEPA a také se uskutečnilo generální zasedání AIEP. FIP tedy na této výstavě připomenuta nebyla. Snad nejvýznamnější připomínkou mimo 60. výročí FIP bylo jeho 75. výročí, kdy Postfila nechala na CDV 64 vyrobit přítisk k tomuto výročí a současně připomněla PhDr Řezníčka, který byl podepsán na zakládající listině – viz obrázek. Protože nemám žádné informace o tom, že by se 80. výročí založení FIP nějakým způsobem u nás připomínalo, dovolil jsem si napsat alespoň tento stručný přehled.

Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

Příležitostná CDV 55 určená do zahraničí s motivem Dne FIP a FEPA, vydaná k příležitosti výročí těchto orgánů v rámci konání Celostátní výstavy poštovních známek BRNO 2000. 75 let FIP P74

Zpravodaj 2/2006: 80. výročí založení FIP

Použitá literatura: Filatelie 18/62 str. 364-5
Filatelie 11/96 str.327-8
Filatelie 10/04 str. 44
Filatelie 11/04 str. 2-3
Ročenka SČF str. 197
Specializovaná příručka Československo 1945-92 Pofis 2005

Autor: Josef Fronc | 11. 4. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223