Zpravodaj 2/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)

Od února tohoto roku (2005) začala Česká pošta, s. p. uplatňovat nové tarify na zásilky v tuzemském styku. Nejpoužívanější tarif za obyčejné standardní psaní do 20 g byl z 6,50 Kč navýšen o 1,- Kč na 7,50 Kč. Logickým předpokladem bylo očekávání nových nákladů korunové poštovní známky. Jedinou otázkou bylo, zda PTC, a. s. přistoupí po více jak dvou letech na již 8. a další dotisk výplatní poštovní známky Znamení zvěrokruhu – Kozoroh a nebo v rámci emise poštovních výplatních známek Krása květů spatří světlo světa nová známka.

A. Úvod do rozlišení fází tisku

Výplatní poštovní známky Kozoroh (dále „známka“) byla vydána 18. 11. 1998. Autorem výtvarného návrhu je V. Suchánek, autorem rytiny M. Ondráček. Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin, a. s. rotačním ocelotiskem (v barvě černé) kombinovaným dvoubarevným hlubotiskem v barvě červené a hnědozelené.

Již začátkem tohoto roku jsme zaznamenali distribuci 8. dotisku. Tisk byl proveden v prosinci 2004 a na první pohled se odlišoval rozdílnými barevnými testovacími stupnicemi (BTS), jak pro červenou, tak i pro hnědozelenou barvu. To nás přivedlo k podrobnějšímu studiu této známky. Porovnáním nám dostupných informací, vlastním studiem a nakonec vyhodnocením zjištěných výsledků jsme dospěli k následujícím závěrům.

Podle provedení a polohy BTS a dále podle výskytu deskových vad (DV) a dalších rozdílů jsme jednotlivá období tisku známky rozdělili do tří fází:

Zpravodaj 2/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)


B. Rozlišení fází tisku podle deskových vad

I. fáze - ve Zpravodaji SSČZ č. 3/1999 (str. 27 – 28) je uveden podrobný přehled zjištěných DV, které spadají do I. fáze tisku. K větším DV, které se dostaly i do katalogů, patří:
ZP 43/1 – dvě černé svislé rysky nad uchem kozoroha
ZP 18/2 – svislá černá ryska nad „Ě“ ve slově ZVĚROKRUH
ZP 94/2 – okrová skvrna před „Č“ v názvu státu

II. fáze – deskové vady černé ocelotiskové barvy a hnědozelené hlubotiskové barvy se vyskytují jako u I. fáze, i když většinou ve snížené intenzitě. U červené hlubotiskové barvy „zmizely“ všechny DV popsané u I. fáze tisku a objevují se nové. K nejvýraznějším novým DV pro červenou barvu patří zejména:
ZP 4/1 – skupina bodů pod znakem (čtyři svisle a dvě vodorovně vedle sebe)
ZP 7/1 – pět skvrnek pod sebou pod ocasem, skvrna v A slova REPUBLIKA
ZP 30/1 – obloukovitá ryska pod spodní ocasní ploutví a šikmá červená čárka nad „H“ KOZOROH
ZP 79/1 – zprava seříznutý hieroglyf (u ZP 89/1 seříznutí v menším rozsahu)
ZP 21/2 – oblouček přes střední čáru za krkem
ZP 86/2 – oblouček vlevo nad kopytem

III. fáze – u všech tří barev došlo ke „zmizení“ všech dosud popisovaných DV a objevuje se řada úplně nových. K nejvýraznějším patří zejména:
ZP 59/1 – černá šikmá ryska nad „Z“ slova ZVĚROKRUH
– skupina červených bodů nad kopytem
ZP 66/1 – červený oblouček pod hieroglyfem
ZP 70/1 – velká hnědozelená skvrna za krkem kozoroha
ZP 42/2 – černá svislá ryska za ocasem kozoroha
ZP 91/2 – hnědozelená skvrna mezi rohy kozoroha, pod „E“ slova REPUBLIKA

C. Rozlišení fází tisku podle BTS

I. a II. fáze tisku
Barevná testovací stupnice červené hlubotiskové barvy je složena z deseti očíslovaných čtverečků. Podle vzájemné polohy mezi BTS a hodnotovým údajem s hieroglyfem lze rozlišit I. a II. fázi (viz dále).
Barevná testovací stupnice hnědozelené hlubotiskové barvy je složena z deseti očíslovaných čtverečků. Desátým a devátým nejsytějším čtverečkem jak u I. tak i u II. fáze prochází charakteristická prasklina.

Zpravodaj 2/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)


III. fáze tisku
Barevná testovací stupnice červené hlubotiskové barvy je složena z deseti očíslovaných čtverečků, které jsou po levé straně vzájemně propojeny pruhem. Poloha BTS v PL je oproti I. a II. fázi výrazně posunuta dolů.
Barevná testovací stupnice hnědozelené hlubotiskové barvy je složena z deseti očíslovaných čtverečků, které jsou po levé straně vzájemně propojeny pruhem. Čtvereček č. 9 a 10 je bez jakéhokoli poškození. Poloha BTS v PL je oproti I. a II. fázi posunuta nahoru.

Podle polohy čtverečků BTS k hodnotovému údaji a hieroglyfu na známce lze od sebe rozlišit I. a II. fázi. Z obrázku nahoře je patrné, že k posunu polohy BTS došlo jak ve svislém tak i ve vodorovném směru:

I. fáze tisku
vzdálenost od pravého okraje hodnotového údaje na ZP 50 k levému okraji červeného čtverečku BTS s číslem 10 je 8 mm; prodloužení dolního okraje čtverečku se dotýká dolního okraje hieroglyfu.

Zpravodaj 2/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)


II. fáze tisku
vzdálenost od pravého okraje hodnotového údaje na ZP 50 k levému okraji červeného čtverečku BTS s číslem 10 je 6 mm; prodloužení dolního okraje čtverečku prochází hieroglyfem.

D. Rozlišení fází tisku podle ostatních odlišností

Rozměřovací křížky (viz obrázek)
- u I. a II. fáze tisku jsou rozměřovací křížky vždy stranově posunuty tak, že mezi sebou vymezují čtverec,
- u III. fáze tisku svislé rysky rozměřovacích křížků splývají (stranové posuny jsou minimální),

Zpravodaj 2/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)


Stavěcí značky (kontrolní barevné značky)
Oproti předcházejícím dvěma fázím tisku jsou stavěcí značky ve třetí fázi tisku posunuty cca o 2 mm doprava.

Barevné skvrny na okrajích archů

I. fáze tisku – na levém okraji archu před ZP 61/1 se nachází velká červená skvrna (viz obrázek), která se při každém dalším dotisku zvětšovala,

Zpravodaj 2/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)


III. fáze tisku – na dolním okraji archu pod ZP 93/2 se nachází menší červená skvrna.

E. Shrnutí

Na základě výše uvedeného jsme došli k následujícím závěrům:
1) U II. fáze tisku byla použita nová tisková forma (TF) pro červenou hlubotiskovou barvu. K tomuto názoru nás vede ztráta všech identifikačních znaků, kterými se vyznačovala původní TF, a nalezení nových dosud neevidovaných identifikačních znaků.

2) U III. fáze tisku byla použita další nová TF pro červenou hlubotiskovou barvu. K tomuto názoru nás vede ztráta všech identifikačních znaků, kterými se vyznačovala TF používaná u II fáze tisku, a nalezení nových dosud neevidovaných identifikačních znaků.

3) U III. fáze tisku byla použita nová TF pro hnědozelenou hlubotiskovou barvu. K tomuto názoru nás vede ztráta všech identifikačních znaků, kterými se vyznačovala původní TF, a nalezení nových dosud neevidovaných identifikačních znaků.

4) U III. fáze tisku byla použita nová TF pro černou ocelotiskovou barvu. K tomuto názoru nás vede odlišná poloha rozměřovacích křížků, ztráta všech identifikačních znaků, kterými se vyznačovala původní TF, a nalezení nových dosud neevidovaných identifikačních znaků.

Pro názornost jsme postup výměn jednotlivých tiskových forem v průběhu tisku uvedli do tabulky:

Zpravodaj 2/2005: Znamení zvěrokruhu – Kozoroh (kat. č. 200)


Zhotovení všech třech nových TF (pro III. fázi tisku) bylo pravděpodobně zapříčiněno poškozením původní soustavy TF při povodních v roce 2002.

Nakonec nám dovolte ještě jednu úvahu. Pravidelně se opakující rozdíl v kresbě známky (přepážkového listu) téhož druhu a téže hodnoty, který vznikl v průběhu zhotovení tiskové formy, je jedním z předpokladů pro uznání typu. V našem případě nejsou v obraze známky u hlubotiskových barev patrné žádné rozdíly. Zde typy hledat nemůžeme. Jinak je tomu u černé ocelotiskové barvy. Odchylka v poloze rozměřovacích křížků je rozlišitelná již běžnými zvětšovacími prostředky (do 5ti násobného zvětšení). Snad jen jedna vada na kráse. Vzájemnou polohu rozměřovacích křížků lze zjistit pouze u svisle neroztržených známek. U jednotlivých kusů nebo u vodorovných pásek je identifikační znak zničen. Na druhou stranu odtržení známek od sebe nemůže mít vliv na uznání typu. Zároveň je nutno považovat rozměřovací křížky za technickou součást obrazu známky a v kontextu s rozměřovacími body, které se vyskytují například u některých prvorepublikových známek a tyto známky za odlišné typy nejsou považovány, se o typy nemusí jednat. V tomto případě však v definici typu postrádáme formulaci, která by tyto znaky vylučovala z možnosti ovlivňovat rozlišování typů.

Rudolf OPPOLZER (rudolf.oppolzer@seznam.cz)
František GRAMAN (františek.graman@cb.ds.mfcr.cz)
JUDr. Zdeněk KOUPAL (akkoupal@akkoupal.cz)

Autor: Redakce SSČSZ | 2. 2. 2006

Komentáře

RXgiYozgeDYssBZ

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223