Zpravodaj 2/2005: Dřevěná stříkačka

„Obyčejná dopisní“ známka č. 375 byla vydána v 3,5 milionovém nákladu, přesto si zaslouží pozornost specializovaných sběratelů, neboť svým jednoduchým a přitom precizním zpracováním přímo vybízí k bližšímu zkoumání. I mě na první pohled velmi zaujala a jelikož mám k dispozici mnoho set těchto známek z různých koutů republiky, rozhodl jsem se jakožto specializovaný sběratel, že se pokusím nalézt nové výraznější deskové vady, které nejsou ať už z jakéhokoli důvodu u této známky publikovány ve Zpravodaji č. 1/2004 na straně 55. Zda se mi to podařilo, posuďte sami.

Zpravodaj 2/2005: Dřevěná stříkačka


Stručně o autorovi:
Jiří Zahradníček (*1955), státní úředník.
Působí v oblasti specializace a studia známek ČR se zaměřením na publikování na internetu.


Chtěl bych podotknout, že následující deskové vady, které se mi podařilo objevit, jsou opravdu deskovými vadami a ne pouhými nahodilostmi, neboť od každého známkového pole s DV, byť z důvodu absence celých archů neidentifikovaného, vlastním nejméně 10 kusů. Skutečnost, že se jedná o DV potvrzuje i ten fakt, že se na jednotlivých ZP s DV vyskytují i další méně významné souběžné či doprovodné deskové vady.

První zajímavou DV je svislá černá ryska na levém konci hadice pod K (ČESKÉHO) – viz obr. 1. Na obrázku č. 2 je podle mého názoru pro nás specializované či studijní sběratele dokumentována nejzajímavější DV z těch, které jsou v tomto článku publikovány. Jde o výraznou pravidelnou kruhovou červenou skvrnu s bílým středem mezi ramenem a pravým předním kolem. Tato desková vada určitě patří minimálně do seznamu oficiálně publikovaných DV u této známky, proto prosím vážené kolegy, kteří mají tu možnost, o identifikaci známkového pole. Další hezkou deskovou vadou je dlouhá černá svislá ryska v úrovni 5. - 6. PO shora pod mezerou mezi písmeny T a Č (LET_ČESKÉHO) – viz obr. 3. Souběžnou a stejně významnou DV na tomto ZP je výrazná krátká svislá černá ryska v pravé loukoti pravého předního kola. Červená skvrna uvnitř 6 (6,50 Kč) je zachycena na obrázku č. 4. Spolu s ní se na tomto ZP vyskytuje menší DV – černý svislý vryp v levém zadním kole vpravo nahoře. Další vadou hlubotiskové červené barvy je červená skvrna vlevo těsně u červeného rámu obrazu (uvnitř) mezi písmenem K a číslicí 1 (REPUBLIKA_140) – obrázek 5. Zvláštní svou vzájemnou polohou jsou dvě deskové vady na jednom ZP – okrová skvrnka před pravým předním kolem a černý svislý vryp pod ní v úrovni 8. – 9. PO dole zprava – viz obr. 6. Vadou šedé hlubotiskové barvy je šedá skvrna vlevo od 6 (6,50 Kč) pod ramenem. Tato DV je zobrazena na obrázku č. 7. Doprovodnou DV tohoto ZP je okrová skvrnka mezi 2 (1822) a pravým předním kolem. Poslední větší zaznamenání hodnou deskovou vadou, kterou se mi povedlo najít, je černá svislá ryska z pravého konce horní příčky E (ČESKÉHO) až téměř k pravému konci dolní příčky – viz obrázek č. 8.

Není jistě od věci zmínit i jiné ověřené deskové vady této známky, menší svým významem, přesto při svém objevení přinášející sběrateli radost. Jsou to například: černý silný šikmý vryp nad S (HASIČSKÉHO), dvě červené skvrnky šikmo nad sebou v dolní perforaci vpravo mezi 6. – 7. PO, dva černé svislé vrypy pod sebou pod 140 (výše než na ZP 30/2), svislá černá ryska nad B (B. HOUSA) v úrovni 7. PO zdola. Výčet malých DV by mohl pokračovat, ale záměrem autora článku byla spíše skromná snaha informovat o deskových vadách většího významu.

Dovolte mi ještě zmínku o výrobních vadách v tisku hlubotiskových barev. Na obrázku č. 9 jsou dokumen-továny posuny červené a šedé barvy, obrázek číslo 10 zachycuje výrazný rozdíl v odstínech okrové barvy. Autor má k dispozici i známky s velkými rozdíly v odstínech červené barvy hodnotového čísla a označení měny.

Na závěr svého článku musím zmínit fakt, že i takováto „tuctová“ známka mi přinesla při jejím studiu mnoho radosti nejen z objevů nových (či lépe řečeno mnou dosud nepoznaných) deskových či výrobních vad, ale i údiv nad precizností práce tvůrců našich krásných poštovních známek.

Zpravodaj 2/2005: Dřevěná stříkačka

Zpravodaj 2/2005: Dřevěná stříkačka

Zpravodaj 2/2005: Dřevěná stříkačka

Zpravodaj 2/2005: Dřevěná stříkačka


Na vzájemné posuny barev a barevné odstíny jednotlivých dní tisku jsme si již zvykli. Ve studijních sbírkách mají zajisté své opodstatnění a své místo.

Posun barev je dobře viditelný na obr. 9, obr. 10 znázorňuje barevné odstíny.

Autor: Jiří Zahradníček | 11. 2. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223