Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 2/2004: Základní filatelistická terminologie

V roce 1988 u příležitosti konání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 88 vydal Rapid pro organizační výbor této výstavy publikaci nazvanou Československá filatelie. Kniha má tři části, ve kterých se čtenář seznámí se stručnou historií filatelie u nás z pohledu tehdejších poměrů, ve druhé části s generálním a oborovými řády pro budování a hodnocení exponátů; tehdy zásadní dokumenty, dnes již historie, která byla poplatná tehdejší době. Nejvýznamnější a rozsahem největší částí této knihy je část třetí – obsáhlý terminologický slovník obsahující kolem 1200 základních hesel – tedy jakási malá encyklopedie postihující zasvěcený pohled na veškeré obory a disciplíny filatelie. Na tvorbě tohoto slovníku se podíleli ti nejlepší experti, znalci, publicisté a členové odborných komisí tehdejšího SČSF. Vedoucím autorského kolektivu byl pověřen pan Pavel Pittermann, který v úvodu napsal, že se jedná o první pokus - souboru doporučení toho, s čím se ve filatelii setkáváme. Dále z úvodu cituji: "Domníváme se, že zájem na dalším prohlubování díla podnítí ke spolupráci všechny, kdož kromě praktického sběratelství mají zájem i na rozvoji, formulování a budování teoretické základny naší společné záliby. Rádi bychom do budoucna dosáhli toho, aby tento stručný terminologický slovník přerostl v první československou encyklopedickou příručku filatelie."

Zpravodaj 2/2004: Základní filatelistická terminologie


Od doby vydání tohoto našeho "filatelistikého slabikáře" uplynulo 16 let, za kterých se toho mnoho stalo i na půdě organizované filatelie. Z dnešního pohledu, po rozdělení Československa, politického uspořádání a ostatních skutečností je nyní správný čas na to, aby byl slovník podroben revizi, doplněn o terminologii současnou, vyplývající ze změn jak na poli mezinárodní filatelie, tak současných poštovních předpisů a v neposlední řadě ze současné technologie výroby známek a ostatního filatelistického materiálu. V příštím roce se u nás bude konat Evropská výstava Brno 2005. Bylo by pěkné u příležitosti konání tohoto filatelistického svátku vydat tuto doplněnou a upravenou publikaci.

Vyzývám proto všechny kompetentní představitele současné filatelistické obce, aby své návrhy a podněty zasílali předsedovi Společnosti sběratelů československých známek, která se stane garantem tohoto projektu. Na základě podnětů bude navržen vedoucí autorského kolektivu, který si přizve spolupracovníky, kteří se o aktuálnost postarají. SČF rozhodne o financování tohoto projektu a posoudí, zda bude vydán knižně či v elektronické podobě. Nemáme ale dostatek času, proto je tato výzva velice naléhavá a nesnese odkladu.


Autor: Josef Fronc | 17. 10. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář