Zpravodaj 2/2004: Úvodník a Zpráva o hospodaření SSČSZ za rok 2003

Vážení čtenáři,
astronomické jaro začalo před čtrnácti dny. Pro mne osobně je to období, které mám rád nejvíce z celého roku. Na zahrádkách kvetou první kvítky, které hlásí konec vlády paní Zimy a dokazují, že sluníčko začíná sílit. Řada z Vás bude na zahrádkách trávit čím dál víc času, někteří začnou chodit více na procházky, někteří budou více sportovat. S prodlužujícím se dnem večer zjistíme, že na našeho koníčka moc času nezbývá. Přimlouvám se za to, aby si každý z Vás rozumně plánoval svůj čas a na známky nezapomínal. Apeluji obzvlášť na ty, kteří slíbili materiály pro Zpravodaj, ale dosud nic neposlali. Dnes, kdy druhé číslo Zpravodaje vychází, schází se řada z nás na našem prvním letošním – jarním setkání členů, abychom se pochlubili svými zimními "úlovky" a dozvěděli se, co je ve filatelii nového. Přestože je teprve 3. dubna, dostáváte do ruky druhé číslo svého Zpravodaje. Ti z Vás, kteří se setkání účastníte, šetříte prostředky za poštovné, neboť potřebujeme každou korunu, aby byl naplněn záměr – vydávat čtyři čísla ročně ve stávající kvalitě. Hospodaření Společnosti je již za uplynulý rok uzavře-né, proto dostává v dnešním úvodníku prostor náš hospodář pan Pittermann, aby Vás s výsledky seznámil.
Zpráva o hospodaření SSČSZ za rok 2003


Běžný účet

 

 
Příjmy:  
Převod z roku 2002 (1. 1. 2003)
24 892,33 Kč
Příjmy (čl.příspěvky)
33 820,00 Kč
C e l k e m
58 712,33 Kč

Výdaje:
Dotace pokladny
35 000,00 Kč
Poplatky za účet
1 826,67 Kč
C e l k e m
36 826,67 Kč
 
Příjmy - výdaje
21 885,66 Kč

Konečný zůstatek účtu k 31. 12. 2003
21 885,66 Kč

 

Pokladna

 

Příjmy:
Převod z roku 2002 (1. 1. 2003)
5 081,05 Kč
Členské příspěvky
22 286,00 Kč
Dotace z běžného účtu
35 000,00 Kč
C e l k e m
62 376,05 Kč

Výdaje:
Poštovné
19 007,90 Kč
Cestovné
3 093,00 Kč
Pronájmy
2 970,00 Kč
Tisk
32 492,50 Kč
Ostatní
4 139,90 Kč
C e l k e m
61 703,30 Kč
 
Příjmy - výdaje
663,75 Kč

Konečný zůstatek pokladny k 31. 12. 2003
663,75 Kč


Jak je vidět z přehledné tabulky, začíná letos Společnost hospodařit s nižšími prostředky než loni. Nejvyššími položkami v loňském roce byly ve výdajích rozpočtu položky za tisk a distribuci Zpravodaje, které odčerpaly veškeré naspořené finance. Díky úsporám jste mohli dostat Zpravodaj č. 3 a 4 v takové kvalitě, které dosahujeme i v současnosti. Jak všichni víme, jsou členské příspěvky nejdůležitější příjmovou položkou pro náš rozpočet, proto apeluji na jejich včasné zaplacení a na snahu zajistit co největší možný počet odběratelů mezi organizovanými i neorganizovanými sběrateli. Proto jste mohli v čísle 1 letošního roku číst výzvu, která má za cíl zvýšit příjmy pro trvalé zajištění kvalitního tisku Zpravodaje. Určité prostředky se proto zajišťují i z placené inzerce, ale to je příjem občasný a zatím minimální. Náš Zpravodaj v současném rozsahu cca 60 stran spadá váhově do poštovního tarifu 12,- Kč, proto se snažíme vždy dvě čísla v roce rozdávat na našich setkáních. Pokud bude účast na těchto setkání ze strany členů vyšší než doposud, přinese to opět určité úspory.

Nebudeme se proto bránit žádným mimořádným příspěvkům od členů ani možným sponzorským darům. Naší snahou je získat dostatečné finanční prostředky na zajištění chodu společnosti a čtyř kvalitních čísel Zpravodaje v barevné obálce. Byly za tímto účelem kontaktovány kluby filatelistů, aby se staly kolektivními členy. Naše snaha již určité výsledky přinesla, ale nyní je ještě brzy činit závěry. Děkuji proto všem členům, kteří se zaslouží o nárůst členské základny, která přinese do pokladny potřebné finanční zdroje. Pokud nebude v našich silách toto zajistit, zbývá vrátit se k tiskové technice levné ale méně kvalitní, nebo zvýšit členský příspěvek, o čemž budeme jednat letos na podzim na valné hromadě členů naší společnosti. Během roku se ukáže, která z variant bude pro většinu členů přijatelnější.

Praha, 15. 2. 2004 Pavel Pittermann

Ještě jedna záležitost se hodí připomenout v této souvislosti s hospodařením. Nemohu nevzpomenout platební morálku našich některých členů. Ten, kdo neuhradil členský příspěvek ve stanoveném termínu (pro letošek to byl konec února), nedostává žádný Zpravodaj a pohlížíme na takového člena jako na toho, kdo se ze Společnosti odhlásil. Odhlásili se ale dobrovolně ze společnosti i takoví členové, kteří si své povinnosti plnili. Dovedla je k tomuto činu zřejmě jejich ješitnost, neboť nepřenesli přes srdce, že byli upomínkováni za neuhrazení příspěvku, ačkoliv uhrazeno měli. Dnes je již pozdě pro omluvu z naší strany. Pro všechny ostatní je ale důležité vysvětlit, proč k upomínkování dochází. Provedli jsme kontrolu výpisů přicházejících z banky, které má hospodář k dispozici a byli jsme zděšeni. Za všechny nesrozumitelnosti mohou jedno-značně plátci, tedy Vy všichni, kdo složenky vyplňujete, a nešťastné "opticky strojové zpracování", které se ještě nenaučilo číst Vaše rukopisy. Zde je na místě připomínka - na složenkách je upozornění, že je třeba vypisovat složenky čitelně, hůlkovým písmem nebo strojem do předepsaných rámečků. Řada z Vás to evidentně nedělá! Nedivím se, že hospodář nerozluští platbu pana Ypsilon, když místo jeho příjmení je na výpisu v kolonce uvedeno "DHLL*4*". Takto přečetla optika jméno někoho z Vás. Mohl bych pokračovat, kolik nesmyslů je na výpisech uvedeno jen díky vašim chybám. O uvádění variabilních symbolů – Vašich členských čísel – nemluvě. Je to jediný identifikátor a i ten musí být napsán čitelně tak, aby bylo jednoznačné, píšete-li 1, 7 nebo 4,... Proto není omluva z naší strany na místě, snad jen místo výtky, že člen nezaplatil, je lepší oznámit, že u člena neevidujeme platbu. Mrzí mne jen, že jsme to nechali dojít tak daleko. Od nynějška budeme složenky rozesílat již vyplněné, i když s tím budeme mít spoustu práce. Lepší řešení mne v tuto chvíli nenapadá. Beru proto tuto problematiku jako uzavřenou a žádám ostatní o shovívavost, neboť složenky na letošní rok byly odeslány opět čisté, a tak se se stejnými problémy budeme zřejmě potýkat i letos.

Připomínám, že uvítáme jakékoli sponzorské příspěvky, kterými mohou být i věcné dary (obálky A5 - pokud možno samolepící, samolepící etikety formátu 70x37mm na archu formátu A4, známky hodnoty 12,- Kč, kancelářský papír A4 v balíku min. 500 listů, toner do tiskárny HP Laser Jet 1200,... zkrátka to, co si můžete dát třeba do nákladů – každopádně vždy předem konzultujte, aby se nesešlo více stejných darů), mimořádné členské příspěvky od těch, kterým se Zpravodaj líbí a nezapomeňte, že kdo přivede do společnosti nové členy, bude finančně zvýhodněn v následujícím období, ať bude schválený členský příspěvek valnou hromadou v jakékoli výši.

Autor: Josef Fronc | 21. 8. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223