Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 2/2004: A346 10. výročí ČR – Poštovní Muzeum

Ing. Jaroslav Konečný, PhDr. Pavel Martínek, Csc.

Dne 3. března 2004 jsem již podruhé ve stejné věci navštívil PM, tentokráte s kolegou Martínkem, abychom prostudovali předložený materiál pro tisk A346 10. výročí ČR. Pracovnicí PM nám byl předložen následující materiál ke studiu:
 1. Ocelová destička rozměru 151 x 108 mm, na které bylo vymoletováno celkem 6 lvíčků v poloze zrcadlově obrácené oproti poloze na aršíku (viz obr. 1)
 2. Nátisk pro hnědou OTp barvu, který obsahoval 2 lvíčky v poloze jako na aršíku (viz obr. 2)
 3. Nátisk pro modrou ofsetovou barvu (přímou), který obsahoval státní znak (2x) + nápis 10. VÝROČÍ ČESKÉ REPUBLIKY na aršíku a v obraze známky (2x)
 4. Nátisk pro červenou ofsetovou barvu (přímou), který obsahoval rámeček známky + hodnotu 25 Kč (2x)
 5. Nátisk pro modrou a červenou ofsetovou barvu
 6. Nátisk všech barev (viz obr. 3)

Studiem předloženého materiálu bylo zjištěno a ověřeno:

ad 1) na ocelové desce mají vymoletovaní lvíčci identické znaky ve všech šesti případech. Třetí dvojice lvíčků, při dolním okraji desky, má nad chvostem lva zásah rytce nebo moletéra? Došlo zde u obou lvíčků k opravě (retuši) desky ve stejném místě, pro nás z neznámého důvodu. Jako zásadní zjištění je třeba uvést, že tvar čárky tvořící horní linii chvostu lva, je stejná u všech třech dvojic lvíčků, což je logické, protože lvíčci byli moletováni jedním válečkem (moletou). Tvar této čárky (čárka je delší), odpovídá nálezům na aršíku označeném odbornou literaturou jako "A."

ad 2) studiem nátisku pro hnědou OTp barvu jsme však došli k rozporuplnému zjištění a sice: lvíček ležící na AP → A , má čárku, tvořící horní linii chvostu delší, odpovídající tvarem zjištění na ocelové desce, kdežto lvíček ležící na AP → B, žádnou čárku tvořící horní linii chvostu neobsahuje! Podle toho bychom na filatelistickém trhu měli nacházet snadno rozlišitelné aršíky a sice aršík A s delší čárkou nad chvostem a aršík B bez čárky nad chvostem lva. Z praxe však víme, že situace je daleko jiná a zajímavější. U aršíku A se shodneme, kdežto u aršíku B nacházíme čárku tvořící horní linii chvostu lva jako kratší a mírně prohnutou dolů. Jen na velmi malé části nákladu můžeme zaznamenat u aršíku B chybějící čárku nad chvostem. Zde tedy nastává otázka. Byla k tisku OTp hnědé barvy použita některá z dvojic lvíčků vymoletovaných na předložené ocelové desce? K tomu je nutno podotknout, že rozměrově vzdálenosti lvíčků pro tiskhnědé barvy OTp souhlasí (viz obr. 2). Nebo k tisku hnědé barvy OTp byla použita úplně jiná ocelová deska? Pracovníci PM tvrdí, že žádnou jinou ocelovou desku pro tisk A 346 v depozitáři PM nemají. Na druhou stranu tiskaři z PTC v Praze nemají důvod vyrábět "navíc" další desku pro hnědou barvu OTp, pakliže k tomu nemají dobrý důvod. Jak ovšem vysvětlit rozpor mezi nátiskem pro hnědou barvu OTp (kde žádná čárka u AP → B není) a tvar horní linie chvostu lvíčka na ocelové desce pro AP → B, bohužel nevíme.

Na závěr studia nátisku pro hnědou barvu OTp, je třeba říci, že ve hřívě lva u AP → B jsme nalezli hnědou skvrnu, která je identická se skvrnou zjištěnou na aršíku B. Dále potvrzujeme zdvojenou moletáž autorů u AP → A.

ad 3) U nátisku pro modrou ofsetovou barvu jsme nalezli modrý bod u dolní patky písmene "E" nápisu (REPUBLIKY) u AP → B.

ad 4) U nátisku pro červenou ofsetovou barvu jsme ověřili rozměry rámečků v obraze známky, jejich rozměry a vzájemnou polohu.

ad 5) U nátisku modré a červené ofsetové barvy jsme potvrdili modrý bod u dolní patky písmene "E" nápisu (REPUBLIKY) u AP → B a dva červené body pod "U" a "B" nápisu (REPUBLIKY) ve vzdálenosti 1,6 mm pod úhlem 45° (na zadní noze a na chvostu lva).

ad 6) U nátisku všech barev jsme ověřili všechna zjištění uvedená výše, včetně hnědé skvrny ve hřívě lva u AP → B, ve vzdálenosti 5,5 mm od dolní patky písmene "R" nápisu (REPUBLIKA) (viz obr. 3).

V závěru tohoto příspěvku je třeba uvést, že předložené nátisky nebyly opatřeny ani datem schvalovacího procesu, ani parafou tvůrce návrhu známky nebo mistra z tiskárny, což by měl být obvyklý postup před schválením nátisků k definitivnímu tisku produkce.

Pokusíme se najít odpověď nebo vysvětlení k našim zjištění u pracovníků PTC Praha a.s. na Ortenově náměstí. Pokud získáme další relevantní poznatky k problematice tisku A 346, rádi se s vámi o ně podělíme v našem Zpravodaji.

Na následujících stranách vidíte obrázky 1, 2 a 3 k jednotlivým textům.


A346 10. výročí ČR - Deska pro tisk hnědou barvou OTp (obr. 1)

Zpravodaj 2/2004: A346 10. výročí ČR – Poštovní Muzeum


Charakteristika moletáže desky pro hnědou OTp barvu:
 • čárka hnědé barvy OTp tvořící horní linii chvostu je u obou polí A i B stejná (delší)!

Vada OTp u pole A:
 • O. KARLAS • 2003 • B. ŠNEIDER se stopami dvojité moletáže


A346 10. výročí ČR - Nátisk pro tisk hnědou barvou OTp (obr. 2)

Zpravodaj 2/2004: A346 10. výročí ČR – Poštovní Muzeum


Charakteristika nátisku pro hnědou barvu OTp:
 • A → čárka hnědé barvy OTp tvořící horní linii chvostu je delší, a odpovídá zjištěnému tvaru na desce pro OTp!
 • B → čárka hnědé barvy OTp tvořící horní linii chvostu na nátisku chybí!

Vada OTp u pole A:
 • O. KARLAS • 2003 • B. ŠNEIDER se stopami dvojité moletáže

Vada OTp u pole B:
 • hnědá skvrna nad tlapami ve hřívě lva - ve vzdálenosti 5,5 mm vpravo od "R"(REPUBLIKA)

A346 10. Výročí ČR – Nátisk všech barev (obr. 3)

Zpravodaj 2/2004: A346 10. výročí ČR – Poštovní Muzeum


Charakteristika aršíkového pole B:

Vada OTp:
 • hnědá skvrna nad tlapami ve hřívě lva ve vzdálenosti 5,5 mm vpravo od "R" (REPUBLIKA)

Vada ofsetu:
 • modrý bod před dolní patkou písmene "E" (REPUBLIKY)

Použitá literatura:
 • Zpravodaj sběratelů čs. známek 1/2003
 • Filatelie 4/2003


Autor: Jaroslav Konečný | 8. 9. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář