Zpravodaj 1/2006: Povídal jsem si s Vítem Vaníčkem

Datum vydání: 20. 10. 2006Pan Ing. Vít Vaníček je vystudovaný stavební inženýr, v současné době vykonává funkci předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev. Funkce zajisté potřebná, ale popravdě řečeno nezáviděníhodná soudě podle svých zkušeností, které jsem nasbíral v době, kdy jsem patřil do jednoho bytového družstva v mém bydlišti. Ale toto téma není předmětem mého rozhovoru. Pan Vaníček vykonává v dějinách novodobého Svazu českých filatelistů záslužné funkce. Na 1. valné hromadě v roce 1995 byl delegáty zvolen do předsednictva SČF. Po pěti letech jeho působení v tomto orgánu byl na 2. valné hromadě v roce 2000 většinou přítomných delegátů zvolen do nově zřízené funkce, místopředsedy SČF pro mezinárodní činnost. Automaticky se tak stává členem výkonného výboru se zodpovědností za vedení komise pro mezinárodní vztahy. Zastupuje tak SČF na mezinárodním poli. Účastní se jednání orgánů FIP a FEPA a zajišťuje rozpracování závěrů z jednání těchto orgánů do života SČF.

Povídal jsem si s Vítem Vaníčkem


Pane Vaníčku, byl jste na 3. valné hromadě v závěru loňského roku opět zvolen místopředsedou SČF pro mezinárodní vztahy. Z úkolů, které z této skutečnosti pro Vás vyplývají je mimo jiné obhájit v řídícím výboru FEPA udělení čestného uznání FEPA za zásluhy o rozvoj filatelie v ČR pro KF Alfonse Muchy 06-022 v Brně. Záslužnou práci jejich členů obzvláště při zajištění loňské Evropské výstavy nikdo nebude zpochybňovat, proto si myslím, že zdůvodnění a prosazení tohoto uznání nebude tolik obtížné. Bude to po KF ve Žďáru nad Sázavou druhý KF, který obdrží toto čestné uznání. Víte již nyní, který z našich KF může aspirovat v blízké budoucnosti na takové uznání?

Udělení čestného uznání FEPA filatelistickému klubu je věcí mimořádnou a v Evropě výjimečnou. Tady nemáme vyhlášenou žádnou evropskou soutěž, jako např. ve fotbale nebo jiném sportu, s pevnými pravidly a připravenými sadami každoročních medailí. Proto nelze počítat s nějakým pravidelným a samozřejmým udělováním dalších uznání. Většině evropských filatelistických svazů a jejím klubům se o takové poctě ani nesní, přestože jistě také pracují pro rozvoj filatelie. Je privilegií právě některých úspěšných českých klubů, že byly takto oceněny. Asi nemusím dodávat, že tomu tak bylo jen díky mimořádné pozici Svazu českých filatelistů a jejich vedoucích funkcionářů ve FEPA a ve FIP.

Jedním z dalších úkolů, které jsou před Vás postaveny, je péče o propagaci našeho svazu v zahraničí prostřednictvím zahraničního tisku a elektronických médií, tedy internetu. V současné době nejsou www stránky svazu zrovna moc aktuální, chybí tam mimo jiné zásadní dokumenty, což bude starost především Vašeho kolegy – místopředsedy pro vnitrosvazovou činnost. Jako zásadní vidím převést naše stránky také do jazykových mutací angličtina a němčina. Není to nereálné, proto se ptám, v jakém časovém horizontu si budou moci zahraniční filatelisté o SČF dozvědět právě z jazykových mutací na internetu?

Internetové stránky SČF slouží především členům svazu a ti jsou v drtivé většině česky mluvící. Také převážná náplň stránek se týká domácích problémů české filatelie. Proto rozhodně nebudeme překládat naše řády a další vnitrosvazové regule, které budeme na internet věšet, do cizích jazyků. Nicméně v blízké budoucnosti připravíme vydávání vícejazyčných souhrnných přehledů hlavních událostí našeho svazu.

S touto problematikou souvisí také má další otázka. Velký kus práce pro českou a potažmo československou filatelii dělají zahraniční členové, kteří si naši filatelii oblíbili a nezištně o ní na svých internetových stránkách publikují v angličtině nebo němčině. Patří k takovým lidem třeba pan Peter Hoffmann ze Švédska, pan Gerhard Batz z Německa, pan Mark Korhonen z Finska nebo pan Mark Wilson z USA. Plánujete v dohledné době navázání alespoň písemného kontaktu s těmito lidmi za účelem poděkování jménem SČF a navázání nějaké další spolupráce?

Víte, mnoho českých sběratelů komunikuje s řadou zahraničních filatelistů. Těch osobních kontaktů jsou stovky. Já sám mohu mluvit o svých mnoha desítkách. Ve většině případů se jedná o postupné navázání až přátelských vztahů s nezištným cílem vzájemné pomoci. Součástí bývají často i další aktivity, např. uveřejňování nebo výměna článků v domácích či zahraničních odborných časopisech, jejich korektury a doplnění a pod. Tito kolegové to jistě nedělají proto, aby je následně oslovilo vedení toho či onoho národního svazu a děkovalo jim. A to je na filatelii to krásné a tak to má být. Oficielní kontakty spadají do roviny mezinárodní spolupráce týkající se filatelistické problematiky regionu, země nebo kontinentu. Pokud jste přesvědčen, že zrovna čtyřem výše uvedeným pánům by mělo být poděkováno naším svazem, tak to se zdůvodněním navrhněte výkonnému výboru k posouzení !

Ještě jedna otázka souvisí s internetem. Zajisté jste informován o soukromém projektu EXPONET panů Břetislava Janíka a Milana Černíka, který byl spuštěn na portálu Japhila. Na tomto portálu jsou v současné době i stránky svazu. Tento velkolepý projekt je v současné době organizován dvěma lidmi, převážně jejich soukromými aktivitami. Uvažujete o tom, že by SČF tento záslužný projekt podpořil a zajistil kvalitní české a československé exponáty našich vystavovatelů a tím propagaci naší filatelie více zviditelnil?

Určitě !! Na prvním zasedání výkonného výboru SČF zcela jistě otevřu i tuto otázku s cílem maximální podpory projektu ze strany SČF. Mimochodem, výše jste položil otázku webových stránek svazu a jejich jazykových mutací. EXPONET je nádherným příkladem mezinárodní spolupráce, která se nemusí jazykově dál ošetřovat. Všechny exponáty v jakýchkoliv jazycích zde zařazené si najdou své navštěvovatele a bude jim rozuměno.

Jako čtenář časopisů Filatelie, Merkur-Revue, Informací SČF a Spravodajca ZSF postrádám z těchto titulů články či informace o společných akcích našich svazů, které donedávna spolupracovaly v jednom státním útvaru. Dělá to na mne dojem, že spolupráce se ZSF je jen formální. Například na XXII. Dnech filatelie Slovenska 22. 10. 2005 nebyl přítomen žádný zástupce SČF. Ptám se tedy, zda nějaká pozvánka na SČF od našich kolegů došla? Pokládáte osobně výměnu názorů a zkušeností se ZSF za zbytečné?

Podporuji každou mezinárodní spolupráci našich filatelistů a se slovenskými kolegy zvlášť. Rozhodně naše vztahy s vedením ZSF jsou nadstandardní, nicméně souhlasím s Vámi, že někdy skřípe zpětná vazba.

Naše Společnost sběratelů československých, českých a slovenských známek sdružuje členy i ze zahraničí. Domnívám se, že v minulých dobách, kdy se udržovaly partnerské vztahy převážně svazů bývalého „socialistického tábora“, existovaly početné skupiny zahraničních sběratelů našich známek. Někteří z nich byly zajisté sběrateli specializovanými. Rádi bychom s nimi navázali novodobé kontakty. Jste schopen pomoci vypátrat takové sběratele oslovením zahraničních svazů, převážně států bývalého východního bloku? Maďarska, Bulharska, Rumunska, Polska a bývalého SSSR?

Předseda Vaší společnosti je novým členem výkonného výboru SČF, a tak si jistě i s touto problematikou poradíme.

Jednou z Vašich priorit, se kterými jste kandidoval na funkci předsedy SČF a místopředsedy SČF je dosažení vůdčí role SČF ve vyjednávání a dohodách s filatelistickými obchodníky, distributory filatelistické literatury a sponzory. Máte nějakou konkrétní představu, jak by se tato priorita dala uplatnit při připravované výstavě PRAGA 2008 ?

Tato otázka je poměrně složitá a nezaslouží si laciné, nepromyšlené odpovědi. Vědomě jsem ji zařadil do svých priorit na příští období s tím, že bude třeba soustředěného úsilí mnoha z nás na její naplnění. Mám své představy, ale nejdříve je prodiskutuji na úrovni výkonného výboru a předsednictva. Každopádně se jedná o dlouhodobou záležitost.

Děkuji za zodpovězení otázek. Jménem čtenářů našeho Zpravodaje Vám gratuluji ke znovuzvolení do funkce místopředsedy SČF a přeji Vám hodně síly při realizaci projektů a úkolů SČF v období 2006 – 2010, které byly valnou hromadou odsouhlaseny.

S místopředsedou SČF pro mezinárodní činnost, Ing. Vítem Vaníčkem, rozmlouval Josef Fronc.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz