Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 1/2005: Úvodník

Vážení čtenáři,

rok 2004 je již minulostí. Každý z nás bilancoval a přiřadil tomuto roku přívlastek podle toho, jak se mu v něm dařilo. Pro někoho byl rokem úspěšným, pro jiného nevydařeným. Dáte mi asi za pravdu, když vyřknu, že rok 2004 byl rokem krutým při vzpomínce na oběti nejničivější přírodní katastrofy posledních let, která postihla Asii. Přeji si za všechny, aby rok nastávající byl v závěru označen za rok přívětivý, plný plodných akcí nejen na poli filatelistickém. Rok 2005 je pro nás sběratele – členy SČF rokem zásadním. V únoru bude řešena situace časopisu Filatelie, neboť končí desetiletá smlouva mezi SČF a společností Filatelie s.r.o. V květnu prověří mezinárodní jury naše exponáty na evropské výstavě BRNO 2005. V závěru roku budeme rokovat o současné i budoucí podobě našeho společenského sdružení - SČF. Rok 2005 je významný i pro naši Společnost. Začal jí řídit VV v novém složení, které potvrdili svojí volbou účastníci podzimní valné hromady. Slavíme další kulaté výročí Zpravodaje. Dnešní jubilejní 100. číslo (průběžné číslování) přináší opět plno zajímavých zpráv a informací z oblasti naší filatelie. Kromě VV byl valnou hromadou volen i revizor. Své dosavadní působení obhájil opět Jan Starec, který je současně předsedou Společ-nosti sběratelů celin. Tato společnost úzce spolupracuje s naší Společností, proto v dnešním úvodníku dostal prostor právě on, aby se o této spolupráci stručně zmínil.
Spolupráce odborných společností SČF

Vážení čtenáři, sběratelé československých a českých celin. Když jsem začínal s filatelií, tak se sbírali převážně čisté nebo ražené známky, celistvosti a celiny sbíral málokdo. Teprve na konci šedestátých let se situace změnila, k čemuž přispěl hlavně výstavní řád FIP, který doporučoval do exponátů zařazovat také známky použité v poštovním provozu, buď na celistvostech nebo na dofrankované celině, což je vlastně také celistvost. Od té doby zájem o celiny a celistvosti stále stoupá až do současnosti.

Celiny dnes sbírá také mnoho sběratelů známek Československa, Česka i Slovenska. Některé náměty známek byly použity i na celinách, v některých případech byla dokonce část tiskové desky známek rozřezána a použita pro tisk celin (Hradčany, Osvobozená republika, Holubice, ...). Celiny, použité spěšně nebo doporučeně či zaslané (a vrácené) do vzdálené ciziny, jsou většinou zajímavým poštovním dokladem, a to v některých případech velmi vzácným a tudíž ceněným.

Sběratelé celin byli nejprve organizováni v Sekci československých celin při Komisi československé známky SČSF. Pro velký zájem a určitou sběratelskou specifiku byla později ustanovena samostatná Komise sběratelů celin, ve které jsem zastával funkci místopředsedy. Tato Komise začala vydávat samostatný zpravodaj Celiny pro své členy. Po rozpadu Československa vznikla Společnost sběratelů celin SČF (SSC) a stala se významnou odbornou společností spolupracující převážně se Společností SČSZ, STF, ale i s filatelistickými obchodníky.

V současné SSC je organizováno mnoho mladších filatelistů, kteří sbírají nejen celiny, ale i známky ČR a ti mají taktéž radost, když najdou DV na celině nebo na dofrankované známce. Každou sbírku obohatí i celina dofrankovaná zajímavým APOSTem. Celináři se také specializují na VV, sledují proto hologramy na dopisnicích ale i kvalitu soutisku použitých barev a jejich kompletnost. Zajímavou celinu lze použít do exponátu či sbírky jak známek, tak celin.

Právě proto, že řada sběratelů buduje provázanější sbírky, ze kterých sestavuje i zajímavé exponáty, je spolupráce mezi odbornými společnostmi velice důležitá. Není žádnou výjimkou, kdy jsou sběratelé členy více OS, aby měli přístup k informacím a mohli se odborně vzdělávat a také získávat potřebné přírůstky do svých sbírek. Spolupráce je dnes také nutná v oblasti publikační. Když ve SSČSZ vznikl nápad, aby Sekce známek ČR vydala Specializovaný katalog známek a celin ČR, bylo všem jasné, že bez podpory Společnosti sběratelů celin SČF nebude tento projekt reálný. V roce 1995 katalog v bílém přebalu vyšel. Stal se zřejmě základem pro ostatní vydavatele katalogů a specializovaných příruček o známkách a celinách ČR. Tento projekt neustrnul a v roce 1996 vyšlo pokračování katalogu se známkami a celinami roku 1995 v modrém přebalu a za rok na to vyšla další část se známkami a celinami roku 1996 ve žlutém přebalu. Ve všech dílech byly uvedeny všechny dosud známé DV, data tisku, způsoby perforace, tiskové formy, známkové sešitky a samozřejmě celiny. Kdo katalogy vlastní, dá mi za pravdu, že se tyto publikace staly užitečným pomocníkem každého sběratele.

O kolektivním exponátu českých známek a celin vyprávěl ve svém příspěvku kolega Krejčík. Podařilo se zpracovat exponát na deseti rámech, který na výstavě Praga 98 obdržel i pěkné ocenění. Tento exponát byl ještě vystaven na výstavě Brno 2000, kde byl také oceněn a poté rozpuštěn mezi majitele jednotlivých oddílů.

Vydávání odborné literatury pokračovalo ještě v roce 2000, tentokráte z úsporných důvodů byla Specializovaná příručka pro sběratele známek a celin ČR do roku 2000 vydána v elektronické podobě na nosiči CD-ROM.

Spolupráce mezi OS SČF je nevyhnutelná pro každého, kdo se chce ve svém oboru (které se značně prolínají) vzdělávat a zdokonalovat. Každý člen KF má možnost zapojit se do práce v OS, kde se může úzce věnovat své specializaci. Odborné společnosti tak posilují pozici v organizační struktuře SČF. My si uvědomujeme, že bez podpory SČF by OS nemohly dokonale fungovat, ale bez silných odborných společností by nebyl ani SČF. Proto zvažme všichni členové odborných společností i svoje členství ve SČF. Jen jako řádní členové SČF můžeme přímo ovlivňovat dění v této naší společenské organizaci.

Jan Starec

Jan STAREC
* 6. 3. 1942 v Praze

Se sbíráním známek jsem začal ve svých šesti letech a jako všichni kluci okolo mne jsem sbíral známky celého světa. Tehdy jsem bydlel v Praze - Dejvicích, kde bylo plno velvyslanectví a také studentských kolejí, které jsme s kamarády obcházeli a získávali tak známky z celého světa. Když pršelo a nehráli jsme zrovna kopanou nebo jiné hry, seděli jsme v mezipatře domu a měnili mezi sebou své "poklady". Můj otec mě ve sbírání podporoval a doporučil mi, abych sbíral pouze jeden stát a to Československo po roce 1945, a také mi později zaplatil novinkovou službu. Když jsem dostudoval a moji noví kolegové se dozvěděli, že sbírám známky, doporučili mi, abych se přihlásil do KF 00-123. Zde mě přijali za člena a později jsem se stal předsedou tohoto klubu a jsem jím dodnes. Od svých asi devíti let jsem chodil po pražských burzách a ze svých tehdy skromných finančních prostředků doplňoval svoji sbírku.

Zpravodaj 1/2005: Úvodník


Jednou se mi stala návštěva burzy u Nováků osudnou. Seznámil jsem se tam s Ing. Hynkem Ondráškem, díky kterému jsem se stal členem Komise čs. známky a poznal tak mnoho vynikajících filatelistů z celé republiky. Bohužel dnes jich již mnoho není mezi námi. Stále mi chybí jejich nezištné a upřímné kamarádství.

Dalším významným mezníkem mého filatelistického života bylo rozhodnutí sbírat celiny ČSR, Protektorátu, Slovenského státu a v dnešní době ještě celiny ČR, SR, Německa (do roku 1945) a NDR. Stal jsem se nejprve předsedou Sekce čs. celin při Komisi čs. známky a později místopředsedou Komise celin (pro české země) a členem českého předsednictva SČSF.

Po rozdělení republiky jsem se stal předsedou SSC, členem VV SSČSZ, kde zastávám funkci revizora a členem Sekce české známky. Podílel jsem se na společném exponátu českých známek a celin společnosti SSČSZ na výstavě Brno 2000 a pracoval na světových výstavách Praga 1988 a 1998. Spolupracoval jsem také na vydání katalogu českých známek a celin, vydaný SSČSZ a také na katalozích československých celin vydaných Pofisem.

Nyní, kromě doplňování sbírek svých oblíbených celin, rozšiřuji svoji sbírku Československa o celistvosti. Myslím si, že je ideální sbírat jakýkoliv stát komplexně, tj. známky, celistvosti, celiny a zajímavosti z poštovní historie. Díky filatelii jsem se už v mládí naučil dobře zeměpis, novodobou historii naší republiky a poznal mnoho zajímavých lidí stejně "postižených" jako jsem já.

Jan Starec

S čím vstupujeme do roku 2005? Na podzimní valné hromadě jsme si odsouhlasili vyšší členský příspěvek, který při současném stavu členské základny zajistí kvalitní tisk našeho Zpravodaje i v příštím roce. Výše členského příspěvku, který vychází ze současné potřeby hrazení nákladů za tisk a distribuci Zpravodaje a hrazení pronájmu sálů pro naše setkání činí 250,- Kč za člena. Připomínám v této souvislosti, že i v tomto roce platí zásada: kdo přivede do Společnosti nového člena – odběratele Zpravodaje, ušetří v příštím roce 100,- Kč svého příspěvku. Podmínkou je, aby nový člen měl uhrazený svůj příspěvek. V loňském roce této možnosti využilo pět členů.

Letošní rok začínáme pozvánkou na výstavu do Brna, kde se taktéž uskuteční naše jarní setkání. Vzpomínáme 140. výročí vzniku Mezinárodní telekomunikační unie, seznámíme vás s výsledky poslední korespondenční soutěže, zahajujeme nový seriál článků o perforátorech, dozvíte se o průběhu 3. Československého salonu pořádaným naším partnerem ArGe. Seznámíme vás také s výsledky prvního kola ankety o nejlepší českou známku roku 2003 a jak to dopadlo s aršíkem Papoušci a T. G. Masaryk. Tradičně si porovnáte zjištěné DV na známkách tištěných na stroji Wifag.

Asi nikomu neunikla informace, že od 1. února budeme potřebovat pro odeslání běžné i doporučené korespondence více peněz. Výtah z článku Ing. Vančury, mluvčího České pošty s.p. přinášíme: Co nutí Českou poštu zdražit. "Česká pošta, s. p., po provedení analýzy situace na trhu a ekonomického rozboru požádala cenového regulátora poštovních služeb, kterým je Ministerstvo financí, o souhlas se zvýšením některých cen poštovních služeb.
Stávající ceny platí od 1. 9. 2002. Vzhledem ke změnám ekonomických podmínek, především nárůstu cen základních vstupů – pohonných hmot, energií, DPH, a vyšším požadavkům na kvalitu univerzálních poštovních služeb po vstupu České republiky do EU – není již jejich poskytování za současných podmínek ekonomicky možné, pokud se tak nemá dít na úkor budoucnosti.

Ministerstvo financí po zvážení žádosti České pošty vyhovělo a ke zvýšení cen dojde s účinností od 1. února 2005. Například cena standardního psaní stoupne o 1,- Kč (na 7,50 Kč), doporučeného psaní (do 20 g) o 2,- Kč (na 19,- Kč), obyčejného balíku (do 2 kg) o 4,- Kč (na 30,- Kč), poštovní poukázky typu C (do 1000,- Kč) o 6,- Kč (na 30,- Kč)."
Úplné znění článku je k dispozici na internetových stránkách www.cpost.cz.

Tato změna se dotkne citelně i naší Společnosti. Rozesílání Zpravodaje stálo pro jedno číslo a člena do současnosti 12,- Kč. Od čísla 1/2005 je v důsledku zvýšení cen třeba zaplatit za rozeslání Zpravodaje 15,- Kč. Proto každý člen, který se účastní našich setkání a odebírá Zpravodaj osobně, přispívá touto úsporou na hrazení dalších aktivit, pořádaných naší Společností. Všem takovým členům za všechny ostatní děkuji. Děkuji také těm členům, kteří reagovali na výzvu a pomohli uspořit výdaje tím, že zaslali pro potřebu redakce obálky pro rozesílání Zpravodaje. Obálky proto již nezasílejte, máme zásobu asi na tři roky. Ostatní potřeby rádi uvítáme.

Vyspělé komunikační technologie postupně mění zvyky a tradice. Tradiční papírové pohlednice s vánočním přáním nebo "Pé-efkou" na nový rok se již pomalu vytrácí a jsou nahrazovány mnohem populárnějšími textovkami, multimediálními zprávami nebo e-maily. Zastáncům tradiční "papírové" komunikace se zdá elektronická forma neosobní a je prý jen výrazem toho, že lidé nemají ani čas na chvíli se zastavit a svým blízkým vybrat, napsat a poslat pohlednici. Ta je navíc již tradičním symbolem. Smutným faktem zůstává, že v dnešní uspěchané době se lidé obrací k rychlejšímu a pohodlnějšímu zasílání elektronických zpráv, právě z nedostatku času a lenosti. Jak jednoduché je hromadně rozeslat univerzální textovku opsanou z internetu celému příbuzenstvu zároveň.

Elektronické zprávy nemusí být jen nudné a neosobní. Kreativitě se meze nekladou a text ušitý na míru adresátovi, doplněný o obrázek či originální melodii, potěší určitě daleko více. Stejně jako pěkná pohlednice udělá daleko více radosti než korespondenční lístek s nápisem "Veselé Vánoce". Domnívám se, že tomuto trendu nahrává i již zmíněná cenová politika České pošty. Kde jsou ty časy, kdy se vánoční či velikonoční pohlednice nechaly poslat za snížené výplatné? Apropo, kolik pohlednic a kolik SMS zpráv jste rozeslali loni vy? Já dávám přednost té starší, dražší alternativě. Vánoční známka byla loni vydařená, tak proč toho nevyužít?

Při této příležitosti chci za celý VV poděkovat také všem, kteří nezapomněli a zaslali do redakce pěkné novoroční přání. Nic nepotěší autory článků víc, než uznání čtenářů. To nás všechny zavazuje k tomu, abychom náš Zpravodaj udržovali minimálně na stávající úrovni. Proto nezapomeňte na své příspěvky a pište své poznatky, které ještě více zpestří obsah vašeho časopisu.

V závěru tohoto úvodníku přináším čtenářům jednu informaci z oblasti známek s perzonalizovaným kupónem. Tak jako v minulém roce, nechala Postfila vyrobit i tentokrát svoji PF-ku na kupónu a tuto použila jako frankaturu při rozesílání svých novoročenek. I když se v prvopočátku v odborných kruzích hovořilo o tom, že takovéto přítisky nepatří k oficiálním vydáním, budou pro svojí tématiku sběrateli zřejmě vyhledávány.

Zpravodaj 1/2005: Úvodník


Některé náměty zdařilých novoročenek zobrazujeme. Pěkné náměty pro PF-ka měla PTC Praha, ZSF a Česká pošta. Všem pěkně děkujeme. Pro omezený prostor však z některých vybíráme jen motiv. Švengsbírovi postilióni pochází z PTC.

Zpravodaj 1/2005: Úvodník


Autor: Redakce SSČSZ | 8. 6. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář