Zpravodaj 1/2005: Mezinárodní telekomunikační unie – ITU – 140. výročí

Datum vydání: 11. 6. 2005


V minulém čísle Zpravodaje jsem vám představil mezinárodní organizaci SPU. Dnes, u příležitosti kulatého výročí, vám představím další instituci, která má ke komunikaci mezi lidmi také velice blízko. I tato instituce byla několikrát námětem našich i zahraničních poštovních známek. Na známkách se můžete setkat i se zkratkou UIT. Jedná se o stejnou zkratku v jiné jazykové mutaci.Mezinárodní telekomunikační unie, která byla založena v roce 1865 v Paříži, je mezinárodní vládní organizací s univerzální účastí a od roku 1947 je přidruženou organizací OSN. Původně vznikla jako Internacional Telegraph Union, k přejmenování na ITU došlo roku 1934. V současné době tvoří členskou základnu ITU 189 států a jejím sídlem je Ženeva. Posláním ITU je mezinárodní spolupráce v oblasti telekomunikací, podpora rozvoje nových technologií a dohled nad účelným rozdělováním kmitočtového spektra. Valné shromáždění OSN pověřilo ITU odborným vedením a organizační garancí přípravy Světového summitu o informační společnosti (WSIS). Koordinátorem účasti delegace ČR na summitu WSIS po odborné stránce je Ministerstvo informatiky.

Československo bylo členem ITU od roku 1920, ČR je členem od roku 1993. Na zasedání Konference vládních zmocněnců (nejvyšší orgán Unie) v roce 2002 byla ČR znovu zvolena do Rady ITU. V Radě zastupuje Českou republiku I. náměstek ministra informatiky pan Michal Frankl.

V současné době jsou základními platnými dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie:


Ústava obsahuje základní ustanovení týkající se organizační struktury ITU a nejdůležitější principy telekomunikačních služeb. V Úmluvě jsou pak uvedena pravidla procedurální povahy.

Unie je tvořena těmito orgány:


Unie se člení na následující tři sektory:


Činnost všech tří sektorů pokrývá všechny aspekty telekomunikace. Každý z nich pracuje prostřednictvím konferencí a setkání, kde jednotliví členové projednávají dohody, které slouží jako základ operací globálních telekomunikačních služeb. Technickou práci uskutečňují studijní skupiny, které jsou složeny z odborníků a v současné době jich pracuje 22. Společně produkují na 550 nových či revidovaných ITU Recommedations – doporučení. Všechna doporučení jsou nezávazné, dobrovolné dohody.

Doplnit tento text obrázky známek souvisejícími s touto organizací pro mne nebylo nijak lehké, či naopak. Prošel jsem celý katalog našich známek, ale na rozdíl od předcházející organizace SPU, která má k poštovním službám přeci jenom blíže, jsem našel pouze dvě známky a jeden aršík, na kterých je zobrazeno logo ITU. Jedná se o známku Pofis č. 1465 z roku 1965, tedy jde o připomenutí 100. výročí založení a o tutéž známku, kterou jsem ukázal v článku o SPU, neboť se jedná o známku Pofis č. 2581 vydanou v roce 1983 u příležitosti Světového roku komunikací OSN. Ačkoli během let trvání známkové země Československo slavila organizace ITU i jiná výročí, tedy i po politických změnách, nebyla zřejmě tato organizace pro lidi schvalující emisní plány známek tak významná, jako jiná výročí, připomínající se i každoročně. Mohu se jen domnívat, že výročí založení OSN, které připadá na stejnou koncovku letopočtu (1945), je přeci jenom významnější, neboť i ITU od roku 1947 OSN zastřešuje. Nenalezneme proto logo mezinárodní organizace ITU (nebo UIT, chcete-li) ani na známkách České republiky. Obdobná situace byla ale i na Slovensku. Ani tato země neuznala za vhodné takovouto instituci na známce připomenout. Jen okrajově se tohoto tématu dotýká známka č. 117 – 100 let bezdrátového telegrafu z roku 1997. Námětoví sběratelé tak musí sahat po známkách jiných států, aby mohli na tento námět zpracovat exponát (nezabývám se zde celinami, je-li na některé z celin tato organizace připomenuta, prosím informujte mne o tom).Kromě uveřejněných známek č. 1465 a 2581 se volně tohoto tématu dotýkají náměty známek Pofis č. 1001, 2 z roku 1958 Konference ministrů spojů socialistických zemí, č. 1085-90 Radiovynálezci z roku 1959, č. 1461 VI. konference ministrů OSS z roku 1965, č. 1562 spojová družice Telstar z emise Výzkum vesmíru 1966, č. 2026-28 Výročí spojů z roku 1973, námět spojové družice na známce č. 2231 vydané v roce 1976 ke Dni čs. poštovní známky, č. 2315 XIV. zasedání Komise RVHP pro telekomunikace a pošty z roku 1978, č. 2375 30 let výzkumu ve spojích z roku 1979, č.2500 30. výročí Svazarmu v roce 1981 (radioamatéři spadali pod Svazarm), č. 2649 Ústřední telekomunikační budova v Bratislavě z roku 1984, č. 2668 z emise Úspěchy socialistické výstavby – spoje z roku1984, č. 2810 30. výročí založení Organizace socialistických spojů z roku 1987. Zmíněný aršík, kde se logo taktéž vyskytuje byl vydán v roce 1982 u příležitosti II. světové konference OSN o výzkumu a mírovém využití kosmického prostoru – UNISPACE 82 ve Vídni. Známky na aršíku mají označení Pofis 2544 a celý aršík mohou využít jak sběratelé námětu OSN, ITU tak Interkosmos nebo kosmonautika obecně. Vzhledem k tomu, že logo ITU je součástí jak známky samotné, tak symbolické kresby nad levou známkou, ukáži aršík jako celek.Fakt, že 100. výročí založení ITU si připomenul skoro celý svět, mohu dokumentovat obrázky známek jiných evropských i zámořských států. Jejich katalogová čísla ale neznám.Na známkách OSN je patrné, že název UIT a ITU existoval souběžně, avšak v jiné řeči. ITU je název anglický, UIT francouzký.

Zajímavé je, že jen na jedné známce z emise OSN, na známce USA, Jihoafrické republiky, nápis na mongolském aršíku a na známce z Číny, se logo píše jako ITU z angličtiny, ostatní země používají zkratku UIT z francouzštiny, včetně Československa. Dnes se ovšem všude uvádí ITU. Abych výčet obrázků, které mám k dispozici završil, zbývá ukázát tu známku naší. Známku navrhl Fr. Hudeček, rytecky se podílel Jan Mráček.Známka byla vytištěna oranžovým hlubotiskem kombinovaným modrým ocelotiskem na rotačním stroji Wifag.
Světový den telekomunikací

Mezinárodní telekomunikační unie ITU každoročně organizuje 17. května Světový den telekomunikací - WTD. Náplní a ústředním motivem bývá aktuální problematika z oblasti telekomunikací celosvětového významu. Tématem roku 2004 byla "Informační a komunikační technologie: cesta k udržitelnému rozvoji". Poselství přednesl generální tajemník Yoshio Utsumi. V souvislosti se zahájením zasedání Rady ITU v Ženevě 9. 6. 2004 se uskutečnilo zdvořilostní setkání I. náměstka ministra informatiky Michala Frankla s ředitelem sekce ITU pro rozvoj telekomunikací BDT, panem Hammadou Tourém. Ředitel v průběhu setkání ocenil velmi dobrou práci zástupců ČR v Radě ITU a jejích pracovních skupinách.

Na závěr bych přeci jenom uvedl jednu praktickou informaci. ITU má významnou roli ve správě spekter rádiové frekvence a tím zaručuje, že rádiově založené systémy, jako jsou celulární telefony a pagery, letecké a námořní naváděcí systémy, vědecké výzkumné stanice, satelitní komunikace a rádiové a televizní vysílání poskytují spolehlivé bezdrátové služby kdekoliv na světě.

Internetové stránky ITU si můžete prohlédnout na adrese: www.itu.int

Z materiálů internetových stránek Ministerstva informatiky a ITU sestavil Josef Fronc

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz