Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost

Dne 8. listopadu v rámci podzimního setkání členů naší Společnosti byla vyhodnocena soutěž o zajímavou nahodilost na českých známkách, která byla vyhlášena ve Zpravodaji č. 3/03. Přestože vyhlášení soutěže doprovázela určitá pravidla, podle kterých jste měli soutěžní exponáty přihlašovat, řada z Vás si vytvořila pravidla vlastní a tak jsme učinili určitý kompromis, aby byla soutěž zajímavější. První ústupek jsme udělali těm členům, kteří se nemohli osobně dostavit se svými exponáty na setkání a exponáty zaslali do soutěže korespondenčně (ne fotokopie, nýbrž hmatatelný známkový materiál). Další náš ústupek spočíval v tom, že jsme do soutěže připustili i starší české známky, nejen z období 2000 - 2003, dokonce i takové, které byly vytištěny jinou technikou, než OTr+HT. Poslední ústupek byl učiněn ve formě exponátů, mimo nepo-užitých známek byly do soutěže připuštěny i výstřižky a celistvosti s použitými známkami. Samozřejmě přísná porota ve složení: J. Konečný, L. Krejčík a P. Martínek všechny tyto aspekty zhodnotila a podle určitých znaků (místo vady, charakter vady, původ vady,…) vystavené exponáty obodovala.

Do vlastní soutěže jsme obdrželi celkem 24 soutěžních exponátů od deseti členů. (v minulosti se podobných soutěží zúčastňovalo podstatně méně členů). Všichni přítomní se na exponáty mohli podívat, byly vystaveny pod sklem po celou dobu konání setkání. Pro ty, kteří na setkání nebyli (účast byla 39 členů), krátce vysvětlíme průběh hodnocení. Byly převážně předloženy nahodilé VV – nedotisky OTr barev, barevné skvrny HT barev, VV papíru (viz samostatný článek), VV ofsetového tisku, vynechané HT barvy, posuny soutisku barev HT a OTr, ale také vady, které byly dobře popsány v poslední Merkur-Revue č. 5/03 na straně 11 pány Gramanem a Oppolzerem v souvislosti s jejich paděláním. (některé vznikají nechtěně a neúmyslně, ale nejedná se o typické vady vzniklé při výrobě, nýbrž až při následné nevhodné manipulaci). Pokusím se na toto téma navázat v krátkém samostatném článku.

Porota vyřkla konečný verdikt v tomto znění: první místo a tudíž hlavní cenu – známku č. 232 s ORZ - obdržel pan V. Sýkora za vady na PA známek Pofis č. 302 a 303, kde se vyskytlo hned několik zajímavostí. V pravém sloupci zelené šmouhy HT barvy a v levém sloupci černé fleky + rozmazané hodnotové číslice u černé OTr barvy – viz obrázky 1 a 2. Druhé místo a cenu – tři zajímavé DV na známce č.358 ze dne tisku 16.4.03 – obdržel pan Hanousek za VV na papíru u známky č. 360, kde se projevil v důsledku nálepu (černého vodorovného vlákna) zajímavý nedotisk viz obr. 3. Třetí místo a cenu – také DV na známce č. 358 ze dne 16.4.03 - si odnesl pan Proc za vadu na známce č. 234, kde se vyskytla větší fialovočervená skvrna na oblečení postavy muže viz obr. 4. Místo čtvrté a cenu – pánské náramkové hodinky – obdržel pan Popek za předloženou celistvost se známkou č. 361, kde chyběla z velké části červená HT barva. (k tomuto exponátu vzhledem k tomu, že se prozatím nepodařilo objevit další exempláře ze stejného PA, se budeme muset v budoucnu vrátit, abychom potvrdily autentičnost vady a vyloučit tak následnou nevhodnou manipulaci, která mohla způsobit konečnou podobu známky) viz obr. 5. Poslední cenu za páté místo – CD z muzikálu Kleopatra - si ze setkání odnesl pan Lukavský za předloženou známku č. 330, kde se v prvním sloupci nachází výrazný nedotisk černé OTr barvy a tak chybí nápis "ČESKÁ" viz obr. 6. Zbývá dodat, že ceny do soutěže věnovali pan Fronc, 1. až 3.místo a pan Sedlák, 4. a 5. místo.

Protože jsem slíbil, že zajímavé exponáty naskenuji a otisknu ve Zpravodaji, činím tak včetně některých, které ocenění neobdržely, aby jste i Vy ostatní viděli, s čím se můžete u poštovní přepážky setkat.

U známky č. 271 byl předložen exemplář bez určení ZP a PA, kde je zkomolené písmeno "S" ve slově MYSLIVCŮV. Na obrázcích je vidět předložená známka, detaily správného a deformovaného písmene.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Druhé místo za vadu papíru – černé nalepené vlákno způsobilo nedotisk HT a OTr barev u známky č. 360. Datum tisku 7.4.03 č. PA 95972.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Nesoutěžní exponát zaslal na ukázku pan Pavlů. Našel na PL "H" zn. č. 216 mimo obraz známky vedle ZP 4 světle modrou skvrnu HT barvy. U PA bychom se nad tímto ani nepozastavili, U PL je to jev řídký.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


O tomto nálezu, který je taktéž způsoben vadou papíru píšeme na jiném místě. Exponát cenu nebodržel, leč autor tohoto nálezu cenu obdržel za jinou známku viz dále. Toto je ukázka toho, že se vyplatí sledovat veškeré známky, které jsou na poštách.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Toto je typická ukázka vady, kdy se na fólii při ofsetovém tisku nalepí vlivem statické elektřiny zrnko prachu, které způsobuje takovéto "kroužkování". Katalog známek ČR Pofis 2003 uvádí u této známky č. 253 na ZP 1 obdobnou VV pojmenovanou mezi sběrateli "míč".

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Doložené ukázky jsou ze ZP 8 (celá známka + detail vpravo), u vady uprostřed ZP nezjištěno. Protože vznik takovýchto VV je velice častým jevem u tisku ofsetovou technikou, vyzýváme opět sběratelskou veřejnost, aby se vyjádřila k hodnocení a případné katalogizaci těchto vad, které nemají nic společného s prací přípraváře, rytce, moletéra, ... Je naprosto věcí každého sběratele, aby do svých sbírek zařazoval takový materiál, který se mu líbí a který uzná za vhodný, nevím ale, jak by takovýto materiál vypadal na výstavních panelech soutěžních exponátů. Proto pište vaše ohlasy.

Další zaslaný materiál do soutěže silně připomíná čáru způsobenou černým fixem a proto by bylo asi vhodné nechat tuto čáru někde ověřit. Existuje snad metoda, která by potvrdila souvislost s tiskem známky, či s neopatrnou manipulací psací potřeby v blízkosti PA známky.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Jak jsem již napsal, čtvrté místo obdržel exponát pana Popka, který předložil celistvost s nalepenou známkou č. 361, kde mimo slabého náznaku červené HT barvy ve vlajce tato zcela chybí jak v keřích, tak v podstavci rozhledny. Co je příčinou této absence HT barvy prozatím nevíme a budeme pátrat. Víme, že v některý den tisku nebylo vše v pořádku, snad nám dá odpověď přímo někdo v PTC Praha a.s.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Pěkná nahodilá vada způsobená zřejmě postříkáním PA jednou hlubotiskovou barvou si získala porotu a ta ji ohodnotila na pěkné třetí místo. Přesné způsobení takovéto VV budeme konzultovat s PTC, abychom uměli podat přesnější vysvětlení. Menší skvrny jsou i v okrajích PA. Datum vyobrazené známky č. 234 neznáme. ZP je 4/2 (podle DV na 6/2)

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Tak takovýto "čistý" průstřel hlavy našel jeden náš člen na známce č. 364 s portrétem našeho současného prezidenta. Černá tečka vyčnívající na povrchu papíru zabránila tisku podkladové okrové hlubotiskové barvy, proto ten vynechaný tisk okolo tečky. I když pěkná nahodilá vada, na umístění to nestačilo. Zbývá dodat, že pochází ze ZP 31/2 a dne tisku 17. 7. 03.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Tato drobná nahodilá VV – nedotisk tmavší modré HT barvy "srdíčka" v hodnotové číslici u známky z emise Krajky, také neobdržela žádné hodnocení. Každopádně jsme rádi za každý přihlášený exemplář, vždyť tak rozmanitá škála nahodilostí pomůže sběratelům v názoru na nahodilé VV, které sbírat a které ne.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Nyní se dostáváme opět k bodovaným exponátům. Páté místo za nedotisk OTr barvy u Macešky získal pan Lukavský. Z obrázku je dobře patrný tento nedotisk v nápisu "ČESKÁ". Zbývá podotknout,
že se jedná o ZP 31 neidentifikovaného PA s datem výroby 12. 6. 03.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Na této známce můžeme pozorovat ještě nedotisk hnědé HT barvy ve středu květu. Co bylo příčinou toho, že se nedotiskla nejen barva OTr, ale i barva HT je prozatím záhadou. Snad nám dá odpověď přímo někdo z PTC a.s. Praha, jejíž zaměstnanci ví o VV nejvíce. Brzy se dočtete více. Připravujeme článek "Jak vzniká známka" a tam bude o jednotlivých problémech blíže hovořeno.

Na závěr lahůdka této soutěže. PA známek 300-301 vykazoval tolik zajímavostí, že nebylo jiné cesty než přidělit za ně první místo a cenu OTR známky č. 232 v hodnotě cca 2.000,- Kč, viz poslední M-R č. 5 a jejich zásilková služba.

Myslím si, že každý, kdo zkusil štěstí a donesl některý exponát do soutěže, odešel ze setkání spokojený a že ti, kteří žádnou cenu neobdrželi, nezahořknou a budou se podobných soutěží účastnit i v budoucnosti.

Zpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilostZpravodaj 1/2004: Výsledky soutěže o zajímavou nahodilost


Tygr má licousy jako císař pán, orangutan je pro příliš černou barvu tmavý, hodnotová číslice je rozpitá. Na obr. 2 jsou patrné fleky zelené HT barvy. Z celého PA jsou vyobrazeny jen části, ale pro názornost to postačí.

Tolik k uspořádané soutěži. Věřím, že řada z Vás má doma obdobné nálezy. Chcete-li se o ně podělit s ostatními čtenáři, stačí materiál vhodně naskenovat a zaslat jako přílohu e-mailu přímo do redakce, nebo, nemáte-li možnost skenovat, zašlete materiál vhodně zabalený do redakce poštou k naskenování, vrátíme jej obratem zpět. Pište, skenujte, posílejte! Aktivita členů bude v závěru roku ohodnocena zajímavým filatelistickým dárkem.

Autor: Josef Fronc | 27. 7. 2004

Komentáře

A co poštovní známka s Dajdou?

RE: A co poštovní známka s Dajdou?

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223