Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 1/2004: Úvodník – 30. narozeniny našeho Zpravodaje

Vážení čtenáři,
uplynul další rok, ve kterém jste dostali čtyři čísla Zpravodaje. Věřím, že pro vás byla bohatá na informace i nové poznatky. Jsem rád, že se v nich nemusela objevit zpráva o tom, že nás někdo z našich členů opustil navždy. Alespoň z těch členů, o kterých máme informace, kteří s námi spolupracují, odepisují na výzvy, vrací návratky apod. Začátek nového roku je většinou časem bilancování, srovnávání a nejinak tomu bude i v souvislosti s naším časopisem. Minulý rok přinesl něco zásadního. Zpravodaj má nového editora, novou náplň, tiskne se v nové tiskárně a to novou technikou a s barevnou obálkou. Když se pozorně zadíváte na titulní stranu obálky, neunikne Vám římská XXX, která oznamuje, že letošní ročník Zpravodaje slaví již třicáté narozeniny. Toto kulaté výročí je natolik v našem bilancování významné, proto v dnešním úvodníku dostal prostor současný předseda VV, pan Sedlák, aby stručně zhodnotil, co významného se za těch třicet uplynulých let, ve Společnosti SČSZ SČF odehrálo.

30. narozeniny našeho Zpravodaje


Letos v květnu to bude třicet let, kdy je vydáván Zpravodaj. V roce 1974 komise československé známky při tehdejším SČF rozhodla začít publikovat významné deskové vady na našich známkách. Zpravodaj byl vydáván nepravidelně a jeho cílem bylo poskytnout informace o deskových vadách, tiskových vadách a dalších zajímavostech. Je zajímavé, že tento cíl vlastně zůstal až dodnes. My jsme tehdejší cíl komise čs. z. vylepšili tak, aby tyto informace byly pro čtenáře co nejdříve k dispozici, což se nám díky nadšení autorů daří a čtenáři mohou většinu odchylek sehnat v době, kdy jsou známky stále běžně dostupné.

První číslo Zpravodaje bylo vydáno pod vedením předsedy komise pana Eduarda Herouta. Forma, tisk a úprava odpovídala tehdejším "polním" podmínkám, ale obsah byl velmi odborně zpracován a stal se tak základem pro další zpracování a studium našich známek. Druhé číslo Zpravodaje vychází prakticky až za rok – v září 1975, kdy předsedou komise čs. z. SČF je Dr. Vladimír Bernášek. Toto druhé číslo jej již studijně zaměřeno a uvádí rozlišení aršíků Narozeniny prezidenta Klementa Gottwalda a Smutečního aršíku prezidenta Antonína Zápotockého. Škoda, že Zpravodaj č. 2 neuvádí také tehdejší objevy nových deskových vad.

Píše se rok 1975 a vše již žije přípravou Světové výstavy PRAGA 1978. A právě tehdejší komise se nejvíce věnovala přípravě této výstavy.

Velkým přínosem tehdejšího vedení komise bylo kontaktování čtenářů formou ankety a získávání tak údajů pro zkvalitnění vlastního Zpravodaje, přípravou setkání a zlepšení činnosti celé komise. Začíná se spolupráce se čtenáři, neboť při publikování DV na nových známkách je tato spolupráce nezbytná. Vydavatel tak má možnost porovnat údaje z různých míst naší republiky.

Desáté číslo Zpravodaje již vychází v tradičním formátu A5 a přináší krátké zhodnocení světové výstavy Praga 1978, přehled DV a rozdělení přepážkových listů. Zpravodaj tak získává určitou pravidelnost rubrik. Do čela Zpravodaje se dostali skuteční filatelističtí odborníci pánové Šťástka, Moliš, Ondráček, Kysela, Pilař a Stádník. Zpravodaj vychází v nákladu 500 ks a stává se vyhledávaným pro své zajímavé informace, neboť do něj přispívají prakticky všichni známí filatelisté, znalci a jurymani té doby.

V listopadu 1990 se ustavila samostatná a samofinancující se Společnost s velmi dlouhým názvem, který používáme do dnes. Vzhledem k velikosti Společnosti zahrnuje kromě činnosti publikační také činnosti znalecké, poradenské, výstavní a jurymanské. V rámci Společnosti bylo vytvořeno několik odborných sekcí. Předsedou byl zvolen In. František Hutyra a ve VV pracovali prom. mat. P. Aksamit, Ing. Z. Fritz, Ing. J. Karásek, Ing. P. Malík, Ing. Z. Moliš, CSc., Ing. P. Pittermann, JUDr. S. Šablatúra a Ing. A. Tekeľ. V revizní komisi pracovali Ing. Z. Znamínko a Ing. Z. Večeřa. Společnost má řadu členů také v zahraničí. Náklad Zpravodaje je 350 ks a vychází 4x ročně. Společnost organizuje také pravidelné přednášky v Seifertově ulici, kde je možné se setkat s předními znalci, návrháři poštovních známek, rytci a sběrateli. Tyto přednášky měly velmi dobrou úroveň. Stále jde do popředí požadavek zapojení široké členské základny při tvorbě vlastního Zpravodaje. Příspěvky tak přicházejí z celé republiky a na různá témata.

Rok 1993 znamená přesun aktivit ve prospěch vznikajících českých známek. Byly vytvořeny nové sekce – Sekce české známky a Sekce slovenské známky. Sekce České známky velmi aktivně pracuje nejprve pod vedením V. Zedníka a současně pod vedením Libora Krejčíka. Především díky této sekci můžete dnes číst nejnovější poznatky o českých známkách a to velmi často jako první právě na stránkách našeho Zpravodaje. V rámci práce Sekce slovenské známky, kterou zastřešoval JUDr. Šablatúra, jsme mohli na stránkách Zpravodaje číst rubriku "Čo je nové na bratislavskej burze". Občas se objevil článek od pánů Tekeľa nebo Javorského. Dnes můžeme sledovat čím dál slabší aktivitu slovenských dopisovatelů a o Sekci slovenské známky se již nedá hovořit. Postupem času se na Slovensku utváří samostatné struktury včetně vlastního zpravodaje "Zberateľ". Uvidíme, zda se podaří vzkřísit zájem o slovenskou známku v rubrice "Okénko k sousedům na Slovensko".

Současný Zpravodaj odebírá přes 250 členů a to i na Slovensku, SRN, Dánsku, Belgii, Rakousku, Kanadě a USA. Od poloviny roku 2003 vychází Zpravodaj v nové formě, kvalitnějším provedení, s barevnou obálkou a to při udržení výše členského příspěvku. Cíl – poskytnout na stránkách Zpravodaje co nejdříve poznatky o českých známkách, se zpravidla daří, některé nové objevy si ve Zpravodaji přečtete jako první. Dokladují to články o rozdílech aršíků k 10. výročí ČR, aršík Motýli, informace o ORZ zn. 232, zveřejnění podkladů pro členění typů u zn. 361 Slovanka, ...

V závěru bych chtěl poděkovat všem průkopníkům filatelie, autorům článků a ostatním sběratelům, kteří se podíleli na formování Zpravodaje a popřát jim do nového roku 2004 pevné zdraví, mnoho nápadů pro zpestření Zpravodaje, aby se tento stal důstojným zástupcem filatelistické literatury odborné čtenářské obce.Poznámka od Josefa Fronce:
Ještě jedna záležitost se hodí připomenout v této souvislosti s bilancováním. Nemohu nevzpomenout platební morálku našich některých členů. Podívám-li se zpět do starších čísel Zpravodaje, vidím stále se opakující výzvy, které upozorňují na to, že je třeba zaplatit členský příspěvek. Ani letos tomu nebude jinak, jen se ve společenské rubrice objeví jména těch členů, kterým se toto včasné neplacení stalo jejich hlavním koníčkem. Je třeba si uvědomit, že žijeme v tržní ekonomice a ta je velice neúprosná. Chceme-li vydávat kvalitní Zpravodaj, je třeba jej v termínu vytisknout a tudíž i zaplatit. Samozřejmostí je i jeho rozeslání předplatitelům a to vše něco stojí. Proto, kdo neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu (pro letošek to je konec února), nedostane žádný Zpravodaj a budeme na takového člena pohlížet jako na toho, kdo se ze Společnosti odhlásil. Pak bude záležet jen na něm, zda se opět do Společnosti přihlásí, či nikoli. Ovšem potom obdrží složenku na částku, která bude již vyšší, ve které budou zahrnuty náklady za korespondenci, která je nezbytná k tomu, aby bylo členství obnoveno. Pro každého člena chystáme členskou legitimaci, která bude sloužit hlavně jako evidenční průkaz s členským číslem. Tato legitimace nebude hrazena z členských příspěvků, bude to sponzorský dar.

Dnešní číslo je opět bohaté na informace, prostor dostává slovenská známková tvorba hodnocená českými sběrateli, naleznete zde seznamy DV nových známek, pokračují některé seriály. Věřím, že i toto číslo udělá všem čtenářům radost a že ti, kteří slíbili v návratce spolupráci v publikační činnosti, tak opravdu učiní a budou redakci zásobovat svými články. Číslo druhé by jste měli dostat na setkání členů začátkem dubna, proto uzávěrka bude v polovině března. Nezapomeňte na to a své příspěvky posílejte včas.


Autor: Jiří Sedlák | 17. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář