Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 01/2009: Výplatní poštovní známka Brána s pávem

Výplatní poštovní známka Brána s pávem (kat. 544) s kupony určenými pro přítisk.

Česká pošta, s. p. vydala dne 30. 1. 2008 výplatní poštovní známku Brána s pávem (kat. 544) o nominální hodnotě 10,- Kč (dále jen „známka“), kterou vytiskla Victoria Security Printing, a.s. barevným ofsetem. U známky byl použit stejný motiv, jako u známky Brána s pávem o nominální hodnotě 7,50 Kč (kat. 424), která byla vydána dne 26. 1. 2005.
Známka byla vydána ve zvláštní úpravě, kdy upravený tiskový list (UTL) obsahuje 9 známek a 12 potištěných kuponů. Zvláštní úprava UTL byla zároveň vydána v úpravě 9 známek a 1 potištěný kupon (obr. 1 – počítačová montáž z původního UTL), kdy 11 nepotištěných kuponů je určeno pro zhotovení přítisku řady P přímo Českou poštou, s. p. na laserové tiskárně. Při objednávce přítisku o vyšším počtu UTL bývá zakázka tištěna jako samostatná zakázka v tiskárně Victoria Security Printing, a.s. V tomto případě se jedná o přítisky řady V.


Zpravodaj 01/2009:  Výplatní poštovní známka Brána s pávem
Obr. 1 – UTL v úpravě pro přítisky řady P

I. Přítisky ke světové výstavě Praga 2008

Na základě požadavku Pošty Praha 016 – filatelie (Jindřišská ulice, Praha 1) byl proveden tisk UTL s přítiskem, který propagoval konání světové výstavy Praga 2008 (obr. 2). Na devíti kupónech je vyobrazeno logo výstavy. Na dvou kuponech v pravém okraji je zachycen pohled na Hradčany přes Vltavu, který v horním pravém rohu obrazu doplňuje nápis Prague.


Zpravodaj 01/2009:  Výplatní poštovní známka Brána s pávem
Obr. 2

UTL s pořadovým číslem V0000000114 – Byl k dostání na filatelistické přepážce Pošty Praha 016 již před zahájením světové výstavy Praga 2008. Byl vytištěn tiskárnou Victoria Security Printing, a.s. K jeho tisku byly vyrobeny vlastní filmy, u kterých je poprvé zaznamenáno použití rastru (mřížky) s odlišnou hustotou než u původního tisku. Tyto UTL s logem výstavy Praga 2008 (viz obr. 3) byly během výstavy velmi žádané, a proto během výstavy či krátce po výstavě byly zcela vyprodány.


Zpravodaj 01/2009:  Výplatní poštovní známka Brána s pávem
Obr. 3

UTL s pořadovým číslem P0000032134 – Zřejmě z důvodu velkého zájmu filatelistů o UTL s pořadovým číslem V0000000114 byly v průběhu světové výstavy objednány další UTL. Tentokráte se jednalo o přítisk evidovaný pod číslem P0000032134, který byl dotiskovaný Českou poštou, s. p. na laserové tiskárně. V tomto případě rastr známky nevykazuje žádné rozdíly, jelikož se jedná o UTL z původního tisku. Odlišnosti oproti UTL řady V lze dále nalézt v provedení textu na kuponech s logem výstavy, kde je uveden pouze český text „SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK“. U UTL řady P je tento text uveden i v angličtině (viz obr. 4).


Zpravodaj 01/2009:  Výplatní poštovní známka Brána s pávem
Obr. 4

UTL s pořadovým číslem V0000000115 – Zřejmě až po skončení Světové výstavy Praga 2008 byl Poštou Praha 016 opětovně objednán tisk UTL s logem výstavy Praga 2008. Ten byl opět vytištěn v tiskárně Victoria Security Printing, a.s. K tisku byly použity filmy, u kterých byl opět použit rastr (mřížka) s odlišnou hustotou než je u původního tisku. Tyto UTL jsou tak v podstatě shodné s tiskem UTL s pořadovým číslem V0000000114. K dostání byly na filatelistické přepážce Pošty Praha 016, přičemž vyprodány byly někdy na přelomu měsíců leden a únor 2009.

II. Rozdíly rastru

K výrobě známky byl použit autotypický rastr, který pro zobrazení barevných odstínů využívá rastr se stejnou vzdáleností bodů, které mají různou velikost. Rozdíly byly zjištěny ve velikosti bodů a v hustotě rastru, který se udává v linkách na palec (lpi). V případě „běžných“ UTL (obr. 5) je hustota rastru vyšší (359 Lpi) než u UTL č. V0000000114 a V0000000115 (obr. 6), kde je 205 Lpi.


Zpravodaj 01/2009:  Výplatní poštovní známka Brána s pávem
Obr. 5


Zpravodaj 01/2009:  Výplatní poštovní známka Brána s pávem
Obr. 6

V obou případech sice lidské oko není schopno rozeznat odlišnosti v detailech, ale i přesto je celkový vjem známek odlišný. Zejména rozdíly v sytosti modré barvy v obloze jsou na první pohled zřetelné (UTL řady V mají světlejší oblohu). Známky s vyšší hustotou rastru mají oproti známkám s menší hustotou rastru obraz propracovanější a jemnější. U známek s menší hustotou rastru navíc tato změna zapříčinila horší čitelnost textu „K. ZEMAN 2008“, který je umístěn v pravém okraji obrazu známky.

III. Rozlišení typů

Známky s rozdílnou hustotou rastru a s rozdílnou velikostí bodů jsou již při pětinásobném zvětšení, zejména u modré barvy, lehce rozpoznatelné. Zároveň se jedná o podstatný, pravidelně se opakující rozdíl v kresbě známky téhož druhu a hodnoty, který vznikl v průběhu zhotovení tiskové formy jako přirozený důsledek zvolené tiskové techniky. Zjištěné rozdíly jednoznačně vyhovují definici typu. Navrhuji proto u výplatní poštovní známky 10,- Kč, Brána s pávem (kat. 544) následující rozlišení typů:
1. typ – známky s vyšší hustotou rastru a s menší velikostí bodů,
2. typ – známky s menší hustotou rastru a s větší velikostí bodů.

IV. Výrobní vady u přítisku řady V

Přestože UTL čísla V0000000114 bylo vytištěno poměrně malé množství, byla u nich na ZP 8 (na části nákladu) zaznamenána výrazná výrobní vada – modrá skvrna pod levou rukou trubače. Tato vada během tisku změnila polohu a tvar. (viz obr. 7 a 8).


Zpravodaj 01/2009:  Výplatní poštovní známka Brána s pávem
Obr. 7


Zpravodaj 01/2009:  Výplatní poštovní známka Brána s pávem
Obr. 8V. Závěrem

Jedná se o první případ, kdy byl u stejné známky, která byla vytištěna ofsetem, použit rastr s odlišnou hustotou a velikostí bodů. To umožnil jedinečný postup, který je využíván při tisku UTL řady V. Nabízí se proto otázka, zda UTL s pořadovými čísly V0000000114 a V0000000115 jsou skutečně prvními výplatními poštovními známkami s kupony určenými pro přítisk, u kterých byl tisk proveden za použití odlišného rastru. Tento problém je ale aktuální i pro budoucí přítisky řady V a zaslouží si ze strany filatelistů velkou pozornost.
Děkuji za spolupráci panu Jenšovskému, který mi byl nápomocen při zjištění hustoty rastru. V části II. Rozdíly rastru jsem totiž nečerpal informace z tiskárny Victoria Security Printing, a.s. Proto se údaje o hustotě rastru (Lpi) mohou lišit, i když minimálně.

Kde – v jaké literatuře, bude tento případ zaznamenán jako typ, když se UTL s privátními přítisky nekatalogizují? A v případě kuponů s logem výstavy Praga o privátní přítisk jde, i když si ho zadala Česká pošta s. p., stejně jako s kuponem valentýnského srdíčka?! - poznámka editora


Autor: Rudolf Oppolzer | 24. 1. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář