Znalecká značka Gilbert

Na Infofile se dlouhodobě věnujeme padělkům ke škodě sběratelů. I přes velmi tvrdé podmínky jsme schopni nazývat věci správnými jmény. Jedině tak se dá proti padělatelům a padělkům bojovat a chránit již tak znechucené sběratele a investory.

U několika padělků jsme se setkali s problémem kolem pravé a odcizené znalecké značky Gilbert z jeho pozůstalosti. Jsme přesvědčeni, že se nachází v soukromých rukou. Zda jde i o znaleckou značku Karásek již nevíme, ale doposud nikdo neprokázal, že by byla před svědky zlikvidována i když rodina p. Karáska ji podle všeho předala. Myslíme si, že i tuto znaleckou značku (značky – může jich být více) někdo může používat a zneužívat.

Pokud se podíváme na názory znalců kolem znalecké značky Gilbert, tak jsou následující:

Citace J. Karáska a P. Pittermanna - Merkur-Revue 5/2006 - strana 13:
Prof. Gilbert dle jednoho ze svých vyjádření při jednom ze soudních sporů používal několik znaleckých značek (až 8, považujeme však toto tvrzení za méně pravděpodobné). Faktem však je, že po smrti tohoto znalce byly tehdejšímu tajemníkovi SČSF Dr. Františku Švarcovi předány dvě znalecké značky prof. Gilberta (údajně znehodnocené přepilováním) s tím, že další dvě si pozůstalí ponechávají na památku. O osudu všech těchto značek nám není nic bližšího známo, víme však, že pravé značky tohoto znalce se po jeho smrti objevily i na známkách, které by on sám nikdy takovým způsobem neoznačil či nemohl označit.

Citace M. Kračmara - Merkur-Revue 5/2008 - strana 14:
... a současně varuje před přílišnou důvěrou ke znalecké značce GILBERT. Navíc po smrti prof. Gilberta minimálně dvě jeho originální značky zůstaly dosud v soukromém držení a způsob jejich dalšího použití, což se určitě děje mi není znám.

Citace F. Beneše – Filatelie 4/2011 – strana 37:
A nakonec k pravosti Gilbertovy značky na obou známkách – podle mého srovnávacího materiálu je pravá a podle protokolu o znehodnocení jeho razítek (značek), které po smrti provedla podle jeho pokynů jeho rodina, jich více než ty znehodnocené nebylo. Objasnění této otázky se už před Gilbertovou smrtí, potom nedlouho po ní a pak ještě v 90. letech zabýval známý sběratel Karel Rossy. Vedl o tom korespondenci jak se samotným znalcem, tak později s jeho rodinou, a získané informace zveřejnil ve Filatelii. V jednom z příštích pokračování seriálu o tomto znalci se tím zabývám i já, protože mi pozůstalí po R. Gilbertovi znehodnocené značky umožnili prohlédnout a vyfotografovat.

Podívejme se co tedy k tomu napsal přímo Ing. Karel Rossy ve Filatelii 5/1990 – strana 133:
Stále se zhoršující zdravotní stav prof. Gilberta koncem roku 1983 a počátkem roku 1984, pro který již odmítal sběratelům zkoušet a označovat předložené známky, byl důvodem, pro který jsem napsal tento otevřený dopis. Jeho obsah jsem s ním podrobně projednal, ještě před odesláním redakci Filatelie. Byl jsem mile překvapen jeho přístupem k obsahu dopisu, neboť v něm neviděl z mé strany žádnou snahu o jeho „pochování“ jako znalce, ale pouze to, co jsem dopisem sledoval – protokolární znehodnocení znaleckého razítka. Sám ještě zdůraznil, že českoslovenští sběratelé, kteří se na něho obraceli s důvěrou po celá desetiletí, mají plné právo vědět, jak bude s jeho znaleckým razítkem naloženo, aby i po jeho smrti měli plnou důvěru ke známkám s jeho značkou. Přislíbil, že po uveřejnění tohoto dopisu písemně odpoví redakci Filatelie, včetně údaje o termínu a způsobu likvidace znaleckého razítka.
Marně jsem čekal na uveřejnění tohoto dopisu. Teprve po urgenci jsem se od redaktora ing. Houšky dozvěděl, že uveřejnění dopisu zakázal předseda redakční rady dr. František Švarc. Nevím, co vedlo jmenovaného k tomuto rozhodnutí. Zda to bylo jen skutečnost, že prof. Gilbert nebyl svazovým znalcem, nebo spíše proto, že nebyl oblíben některými členy předsednictva ÚV SČSF? Osobní vztahy byly zřejmě nejdůležitější, zájem široké sběratelské veřejnosti musel jít stranou!
A tak „zásluhou“ dr. Švarce dodnes nevíme, co se stalo po smrti prof. Gilberta s jeho znaleckým razítkem a zda jím dodnes někdo neoráží padělky našich i cizích známek ke škodě všech poctivých sběratelů.


Tento problém byl dále řešen ve Filatelie 13/1990 – K. Rossy – citujeme důležitou pasáž:
Proto všechna znalecká razítka předal koncem listopadu 1984, v den nástupu posledního pobytu v nemocnici svému synovci s tím, aby v případě jeho smrti nikomu je nepředával a neodkladně zničil. Profesor R. Gilbert zemřel 10. 12. 1984 ve večerních hodinách v nemocnici v Praze na Bulovce v uctyhodném věku 88 let. Následující den byly elektrickým obloukem zničeny tiskací plochy: kovového razidla „Gilbert“ používaného k ověřování známek; kovového razidla „Gilbert“ používaného k ověřování známek; kovového razidla „Gilbert“ v rámečku nepoužívaného k ověřování; kovového razidla „Gilbert“ bez držadla nepoužívaného k ověřování; matrice a patrice do sebe zapadající s pozitivem a negativem „Gilbert“ k zhotovení nových razidel.

Ing. Karel Rossy již tvrdil, že znalecké značky Gilberta si mohl jako zničené prohlédnout (3. 5. 1990) a že fáma o odcizení znaleckých značek není pravdivá. Zároveň ale přiznává, že neví kolik razidel Gilbert používal a tím svůj závěr zcela znehodnotil.

Názor za osobu Z. Jindra je následující. Pravá znalecká značka Gilbert se opravdu objevila a stále objevuje na známkách, které by Gilbert logicky nikdy neověřil. Navíc i na poměrně moderních padělcích skupiny K, které se objevují na trhu od roku 1997-98 (například žilkované padělky ze sbírky Fischmeister). Z toho plyne, že tato značka je opravdu v nepovolaných rukou padělatelů a páchá sběratelům miliónové škody. Otázkou je, proč to užší skupinka sběratelů stále popírá (má k tomu snad nějaký důvod)? Tím je značka Gilbert naprosto znehodnocena a doporučujeme ověření u žijících důvěryhodných znalců. Smutné je, že se historie opakuje a znalecká značka (značky) Karáska je opět neznámo kde. To nikoho ze SČF nezajímá důvěryhodnost československé známky? Co na to nově zvolený předseda SČF – W. Mülller – bude mlčet?

Autor: Zdeněk Jindra | 7. 6. 2011

Komentáře

A co když to je ještě jinak?

Padělky

RE: Padělky

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223