Zhodnocení výstavy SCOUTPHILEX 2004

Datum vydání: 13. 11. 2004


To, co jsme intenzívně připravovali dva roky, se v rychle pomíjivých třech dnech stalo dnes již jen minulostí! Stálo to ale za to!! Na historicky první specializované skautské filatelistické výstavě v Česku se sešly skutečné skvosty naší i světové skautské filatelie. Je nanejvýš pravděpodobné, že se v tomto množství skautská filatelie u nás již neobjeví, neboť se asi nenajde tak zanícený organizátor, který by vše znovu připravil. Ale teď už k celé výstavě podrobněji:

Ve čtvrtek odpoledne proběhla instalace exponátů za účasti vystavovatelů. Během celého odpoledne docházeli jednotliví vystavovatelé a za pomoci organizátorů instalovali své exponáty. Ještě několik minut před 21 hodinou, kdy jsme museli objekt opustit, vzhledem k jeho uzavření, přišel španělský vystavovatel a vehementně se dožadoval instalace svých exponátů. Musel však počkat až na následující den, kdy instalace pokračovala již při veřejné prohlídce a skončila těsně před polednem! Všechny výstavní rámy byly plně zaplněny, jen jeden exponát nebyl doručen a tak organizátor tyto plochy zaplnil náhradními exponáty. Všichni vystavovatelé přivezli své exponáty s originálními filatelistickými materiály, jen Američan přivezl barevné xeroxové kopie. Organizátor měl z toho nepříjemný pocit, že si snad v Americe myslí, že jsme tu samí zloději! Byla to jediná kaňka na celé expozici a neúcta i nedůvěra k pořadatelům. Odpolední slavnostní vernisáže se účastnila řada osobností a filatelistických odborníků a výstavu si všichni prohlédli s velikým obdivem ke shromážděným exponátům.

Výstavní rámy


Exponáty hodnotila Jury, sestavená z delegovaných odborníků Svazu českých filatelistů, doplněná o pozorovatele z Itálie a zástupce mládežnické filatelie. Výstavní exponáty hodnotila jury objektivně a při jejich hodnocení se řídila výstavním řádem a příslušnými řády a směrnicemi pro posuzování filatelistických exponátů. Dle předložených exponátů provedla úpravy ve výstavních třídách a vyřadila exponáty, které uvedené řády a směrnice nedodržely. Rozhodnutí jury byla jednomyslná, bez využití hlasování a za dobré podmínky, vytvořené pro její práci, nakonec Jury organizačnímu výboru poděkovala.

A teď tedy jak to bylo s vystavenými exponáty :A kdo si odnesl ta nejvyšší ocenění s cenami, udělené Jury:

Zlatou medaili , blahopřání Jury a cenu č. 1 (broušený pohár) získal exponát v tematické třídě španělského vystavovatele Benita Gonzálese Bugalla z Madridu Česká skautská služba 1918.

Zlatou medaili a cenu č. 2 (pohár) získal exponát ve třídě poštovní historie italského vystavovatele Giovanna Cucchianiho z Milána Obléhání Mafekingu.

Zlatou medaili a cenu č. 3 (pohár) získal exponát v tematické třídě italského vystavovatele Marca Ferrini-Bronzoniho z Milána Skauting ve světě.

Zlatou medaili a cenu č. 4 (ozdobný talíř) získal exponát v tematické třídě německého vystavovatele Gottfrieda Steinmanna z Marktsteftu Varšavské povstání 1944 a jeho skauti.

Věcné ceny


Další ceny (vždy exkluzivní aktovku) pak udělil organizační výbor výstavy těmto vystavovatelům: Nelly Kristensenové z dánského Valby, za všechny vystavovatelky; Jiřímu Průžkovi ze slovenských Bánovců nad Bebravou za exponát Skautské ideály spojují svět (v našem případě i společné bratrství Čechů a Slováků) a Václavu Noskovi z Neratovic za největší počet (6) vystavených exponátů.

No a teď, jak dopadli členové našeho Klubu skautských sběratelů Junáka, kteří rovněž vystavovali (vystavovatel; název exponátu; hodnocení):


Tematická třída

Ivan Vápenka z Prahy; Pohledy do historie skautského hnutí v Česko-Slovensku; pozlacená
Pauli Ihamäki z Toijaly (FIN); Evropský skauting 1910 – 1960; pozlacená
Pavel Šveňha z Klášterce n. Ohří; Skauting – světové hnutí mládeže; velká stříbrná
Václav Nosek z Neratovic; Světová jamboree; postříbřená
Jiří Průžek z Bánovců n. Bebravou (SVK); Skautské ideály spojují svět; bronzová
Pauli Ihamäki z Toijaly (FIN); Finský skauting 1910 – 2000; nehodnocen (převládal nefilatelistický materiál)

Třída jednorámových exponátů (netematické)

Jan Mareš z Prahy; Pošta skatů 1918; stříbrná

Otevřená třída

Winter Gerhard z Vídně (AUT); Rakouský skauting; velmi dobré (2)
Václav Nosek z Neratovic; Skautská táborová pošta; velmi dobré (2)
Winter Gerhard z Vídně (AUT); Svatý Jiří – Patron skautů; dobrý (3)
Václav Sláma z Prahy; Skautské poštovní známky a obálky USA 1948-1989; dobrý (3)
Jiří Průžek z Bánovců n. Bebravou (SVK); Sv. Jiří – Patron všech skautů; dobrý (3)

Filatelistická literatura

Ivan Vápenka z Prahy; Skautská filatelie na našem území (Česko-Slovensko); velká stříbrná
KSSJ (V. Nosek) Praha; Z I P S S; postříbřená

Čestný dvůr - nesoutěžní exponáty

Václav Nosek z Neratovic; A. B. Svojsík 1991 (vydání známky)
Václav Nosek z Neratovic; Z korespondence A. B. Svojsíka
Ivan Vápenka z Prahy; Křest příležitostné poštovní dopisnice 2002
Václav Nosek z Neratovic; Skautské pohlednice 1912 - 1930

Všem osmi našim vystavovatelům upřímně gratuluji !

Pozn. Celou výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde (formát .doc; velikost 71 kB)

Ještě bych se chtěl zmínit o třídě Mládeže (tematické exponáty): Byl jsem mile potěšen účastí sedmi mladých vystavovatelů, vesměs členů Klubu mladých filatelistů ve svých regionech. Dva exponáty obdržely postříbřenou medaili, jeden bronzovou a dva obdrželi potvrzení o účasti. Dva exponáty nemohly být hodnoceny pro výskyt nežádoucích a ilegálních vydání známek z neznámkových zemí, které nejsou členy Světové poštovní unie (UPU). Celkově mně tato část expozice zklamala, neboť si vystavovatelé nedali ani tu nejmenší práci s titulním listem, na kterém mělo být vyznačeno, že se jedná o tzv. Skautskou odbornou zkoušku (odborku), aby exponát splňoval podmínku skautského zaměření! Je to především chyba dospělých vedoucích, kteří filatelistickou mládež vedou, že je k vytvoření tohoto exponátu řádně nepřipravili (a to nepíši o řadě pravopisných chyb v popiskách).

Vrátím se ještě k exponátům s naší Poštou českých skautů 1918. Jak je vidno, tak exponáty s touto tematikou předvedli především zahraniční sběratelé. Je to skautský národní poklad, který se však nachází povětšině v cizině. Je to dané tím, že sběratelé ze Západu nejsou ani tak odborní filatelisté, ale mají peníze, kdežto našinec je po odborné stránce daleko na vyšší úrovni, ale holt nám zase chybějí ty peníze! Požádal jsem vystavovatele P. Šveňhu, aby mně udělal soupis všech celistvostí z této doby a zde je překvapující výsledek. Na této výstavě bylo předvedeno celkem 154 originálních celistvostí (+ 10 kopií z USA) Pošty českých skautů z roku 1918 a z toho bylo 11 celistvostí a 5 telegramů s přetiskem Příjezd presidenta Masaryka, ze dne 21. 11. 1918. Dále zde bylo více jak 80 výstřižků, jak bez přítisku tak i s ním a mnoho volných známek, které nebylo možné spočítat, převážně čistých, včetně odlišných barev a zkusmých tisků. Takže kdo to neviděl může jen litovat, neboť se mu jistě již nikdy nepodaří ve svém životě Poštu českých skautů 1918 v takové množství uvidět.

Pozn. autora: V roce 1927 se konala v Praze Jubilejní výstava poštovních známek K.Č.F. v Praze 1887 – 1927, na které vystavoval i Josef Rössler-Ořovský, iniciátor Pošty českých skautů 1918, svojí sbírku "známek skautských a sibiřské armády". Za tento exponát tehdy obdržel pochvalné uznání a škoda jen, že dnes již nevíme kolik celistvostí PČS tehdy vystavoval, abychom mohli porovnat tehdejší množství s nynějším!

Ivan Vápenka - hlavní organizátor


Závěrem jen mohu s čistým svědomím a s plným uspokojením prohlásit, že se mně podařilo splnit si své předsevzetí uspořádat v Praze historicky první oborovou (specializovanou) filatelistickou výstavu se skautskou tematikou, o které se nám, skautským sběratelům, v dřívější době totalitního režimu mohlo jen tajně snít.

Autor: Ivan Vápenka
pav.vapenka@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz