Zberateľ: Falzifikáty predznámkových listov z územia dnešného Slovenska

Na obľube zbierania maďarských predznámkových listov v celosvetovom meradle má zásluhu skutočnosť, že na území historického Maďarska 670 poštových úradov používalo 1800 druhov pečiatok, ktoré - vezmúc do úvahy aj ich farby - vytvorili približne 3000 autentických variantov. Svojou troškou sa o to pričinili aj domáci poštmajstri svojou vynaliezavosťou a rytci svojimi profesionálnymi schopnosťami.

Zberateľskú obľubu predznámkových listov zvýšili aj tri publikácie napísané na skvelej odbornej úrovni a ktoré okrem maďarčiny boli vydané aj vo svetových jazykoch: Kniha Térfiho (1943), práca Edvina Müllera (1960) a domáca „Príručka“ z pera viacerých autorov, a to v nemeckom aj v anglickom jazyku. Tému aktualizoval v Rumunsku žijúci maďarský filatelista György Cserni na stránkach bulletinu Philatelica (čísla 2/1990 a 1/1991) a svojou inauguračnou prednáškou v roku 1991 na zasadaní MAFITT-u (Maďarská filatelistická vedecká spoločnosť).

Zberateľ: Falzifikáty predznámkových listov z územia dnešného Slovenska


Falzifikát predznámkvého listu z Nových Zámkov

Všetky tri uvedené práce sa zaoberajú aj falzifikátmi listov, ale pre nízky počet týchto falzifikátov a pre ich ľahkú rozoznateľnosť, neboli považované za nebezpečné prípady. Ale na výstave WIPA 2000 znalci vo dvoch, na predchádzajúcich výstavách vysoko ocenených exponátoch, objavili falzifikáty. Následkom tohto zistenia bolo, že Zväz maďarských filatelistov (MABÉOSZ) koncom roka 2000 ustanovil osobitný výbor, ktorého jedna z dôležitých úloh bolo preventívne preskúmanie pravosti všetkých materiálov v exponáte, než bude vystavený na domácej alebo medzinárodnej filatelistickej výstave.

Dnes už možno konštatovať, že okrem územia dneš-ného Maďarska pracovali „dielne falzifikátorov“ aj na území Slovenska a Rumunska. Najväčšia „dielňa“ pôsobila v meste Pápa, kde okolnosti počas druhej svetovej vojny vytvorili materiálny základ na vznik falzifikátov. V súvislosti s požiarom na tamojšej reformačnej vysokej škole sa viac ako sto kusov listov z 18. a 19. storočia dostalo do rúk jednému kvalifikovanému tlačiarovi, ktorý navyše bol ešte aj filatelistom. Väčšiu časť týchto listov adresátom do mesta nedoručila pošta, ale poslovia, študenti a známi z okruhu v blízkosti pôsobiacich cirkevných pracovníkov. Teda išlo o autentické listy, ale bez náležitostí o ich poštovej preprave. Falšovateľovi stačilo tieto listy doplniť odtlačkami vtedajších pečiatok, poznámkami o poštovom poplatku a ďalšími záznamami - a už bol „predznámkový list“ hotový! Falšovateľ svoje filatelistické znalosti preukázal tak, že sa podľa možnosti usiloval vyhotoviť vzácne sa vyskytujúce falzifikáty, ktoré majú vysoké bodové ocenenia.

Zberateľ: Falzifikáty predznámkových listov z územia dnešného Slovenska


Falzifikát predznámkového listu z Kremnice

V tejto záležitosti v roku 2003 s mimoriadnou iniciatívou vystúpil Dénes Czirok, predseda Gervayskej nadácie MAFITT. Vypracoval niekoľko odborných štúdií a prednášok, ktoré prezentoval vo významných odborných časopisoch a sympóziách. Na základe výsledkov jeho práce je v súčasnosti známych 744 falzifikátov a z týchto údajov vychádzajú aj nasledujúce informácie.

Rozhodujúcou otázkou je, na základe čoho možno rozpoznať, že ide o falzifikát predznámkového listu. V príkladoch sa zameriavam na falzifikáty, ktoré súvisia s územím Slovenska.

Falzifikáty D. Czirók rozdeľuje do 5 skupín.
1) Do prvej skupiny patria listy, na ktorých sa nachádzajú falzifikáty poštových záznamov. Na väčšine vtedajších listov takéto poštové záznamy neboli, a tieto boli na listy vyhotovené dodatočne. Falšovatelia na tento účel používali rozličné atramenty, najčastejšie červenohnedej, hnedofialovej a hnedej farby. Červenú farbu spravidla predávkovali. Aj vo forme záznamov sa objavujú rozdiely. Tvary číslic sú často veľmi nezvyklé. Na doporučených zásielkach poštou zaznamenané znaky „NB“ sú rozdielne od tých, ktoré sú známe zo skoršieho obdobia. „Franco-listy“ poštmajstri zvykli prečiarknuť z ľavého dolného rohu do pravého horného rohu. Falšovateľom sa to často podarilo. Poštmajstri do ľavého dolného rohu často poznamenávali záznamy o preprave, ich falšovanie je však vo viacerých prípadoch zrejmé.

2) Do druhej skupiny patria listy, ktorých vonkajší vzhľad sa rozchádza so znakmi poštovej prepravy. Tieto falšované listy nemajú obsah. Toto však v každom prípade nemusí znamenať, že ide o falzifikát. Na väčšine falošných listov však chýba vosková pečať alebo je popraskaná. Posledne spomínané listy sa objavujú najmä v prípadoch, keď ich odosielateľ vyhotovil z listového papiera. Aj to je charakteristické, keď farba pečate na falzifikáte je zčerňalá, čo môže znamenať, že bola druhýkrát roztopená. Sú aj také falzifikáty, z ktorých boli voskové pečate odstránené. Podozrivé je aj to, keď list bol okyptený, najmä ak je (alebo sú) odstránené miesto určenia a dátum.

3) Do tretej skupiny patria zásielky, ktoré majú nesprávnu tarifu. Poštmajstri boli povinní tarifu vyznačiť na list, a preto tie listy, ktoré toto vyznačenie nemajú na prednej ani zadnej strane, okamžite vypadávajú z radu pravých listov. Komplikovanejšia situácia je s listami, ktorých tarifa alebo iný záznam sa na nich pre rozličné okolnosti nezhoduje. Napríklad v prípade takého doporučeného listu, kde odosielateľ za jeho obsah vyznačil peniaze, pretože v takom prípade ho odosielateľ nemal podať ako doporučený, ale ako cenný list.

4) Do štvrtej skupiny patria tie listy, ktoré majú odtlačok falošnej pečiatky. Na posúdenie pravosti je bezpodmienečne potrebné mať k dispozícii odtlačok pravej pečiatky, čo nie je vždy možné. Tu sú viaceré možnosti falšovania:

- Riadkové pečiatky sa dajú pomerne ľahko falšovať. Na odtlačok je v tomto prípade potrebné mať len príslušný typ písma. Pravdaže, aj tu sa vyskytujú rozdiely. Napríklad falzifikát pečiatky P.Cseklesz. Preskúmanie pravosti je potrebné vykonať od písmena k písmenu a dať do súladu s originálom.

Zberateľ: Falzifikáty predznámkových listov z územia dnešného Slovenska


Pečiatky Bernolákova, hore originál, dole falzifikát

- Zaujímavejšie prípady sú oválne pečiatky. Tu okrem písmen veľa môže prezradiť aj tvar oválu. Pošta na pečiatkovanie v určitom časovom rozpätí používala podušky s určitou farbou (čiernou, červenou, modrou), a keď sa objaví list s odlišnou farbou (napríklad zelenou), takmer vždy ide o falzifikát.

- Veľmi obľúbené boli pečiatky neobvyklých tvarov. Napríklad Prešov (Eperies) mal dve pečiatky v tvare poštovej trúbky. Z oboch sú známe viaceré falzifikáty. - Z predznámkových desaťročí sú hľadané pečiatky s letopočtom a s dátumom. Müllerom uvedenou pečiatkou Martonvásár (M:Wasar) sa objavilo viacero falšovaných listov.

- Obľúbené boli aj negatívne pečiatky. Falzifikáty týchto pečiatok sú vari najľahšie rozoznateľné. Ich falšovanie predsa len uľahčila skutočnosť, že Térfi ich ešte nepoznal a Müller nedisponoval odtlačkami z originálnych pečiatok.

5) Pre falošné listy v piatej skupine je rozhodujúca adresa. Na skúmaných falzifikátoch sa najčastejšie vyskytujú rozšírené priezviská (Nagy, Tóth), miesta určenia (Pápa, Komárom, Kocs, Füred, Veszprém) a mená farárov a predstaviteľov reformačnej cirkvi. Toto sa vzťahuje na 58 percent z doteraz 744 známych falzifikátov.

Existujú falošné adresy, dokonca aj celkové falzifikáty. Tieto si vyžadujú osobitne starostlivé preskúmanie. Tu nám je nápomocná skúsenosť, že falšovateľ vždy urobí nejakú chybu. V tejto podskupine veľmi dobre môže poslúžiť príklad troch malých listov z rokov 1771-1780, ktoré boli adresované na Sámuela Székelya v Prešove. Všetky tri boli napísané tou istou rukou a fiktívne miesta podania boli Levoča (Lőcse), Buda (Ofen) a Kluž (Klausenburg) - všetky tri sú úplným falzifikátom.

Po tomto si prezrime konkrétny prehľad - v poradí uvedenom v Bér-Makkai-Surányiho príručke - do 22. júna 2003 známe falzifikáty alebo podozrivé predznámkové listy z územia Slovenska!

Prehľad výskytu falzifikátov a podozrivých predznámkových listov z územia Slovenska

Poradie údajov: Súdobý názov miesta, v zátvorke súčasný názov miesta, poradové číslo v príručke, farba odtlačku pečiatky, počet známych exemplárov

- V.BAJNOCZ (Bojnice), 36b, červená, 1
- BASKA Baška, 38a, čierna, 2
- BARTFELDT (Bardejov), 49a, čierna, 1
- BATH (Bátovce), 50a, čierna,1
- BERTHOT (Bertotovce), 70a, čierna, 1
- NEUSCHL (Banská Bystrica), 73a, čierna, 1
- BESZTERCEBÁNYA/NEUSOHL (Banská Bystrica), 73g, čierna, 1
- BÚCS (Búč), 100a, červená, 3
- P.CSEKLÉSZ (Bernolákovo), 124a, čierna, 3
- v.EPERIES (Prešov), 156a, čierna, 1
- v.EPERIES (Prešov), 156f, čierna, 2
- v.EPERIES (Prešov), 156g, čierna, 3
- v.EPERIES (Prešov), 156h, čierna, 2
- ÉRSEKUJVÁR (Nové Zámky), 159c, modrá, 3
- ÉRSEKUJVÁR (Nové Zámky), 159c, červená, 1
- ÉRSEKUJVÁR (Nové Zámky), 159c, čierna, 1
- F.JATO (Horný) Jatov, 168a, čierna, 1
- GALGÓCZ (Hlohovec), 183b, červená, 1
- HOLITSCH (Holíč), 227a, červená, 3
- HOLITSCH (Holíč), 227b, čierna, 1
- HOLITSCH (Holíč), 227b, modrá, 1
- sv.Caschau (Košice), 270a, červená, 2
- CASCHAU Recomandirt (Košice), 270g, čierna, 2
- CASCHAU Recomandirt (Košice), 270g, červená, 4
- KASSA (Košice), 270m, čierna, 1
- KEMEND (Kamenín), 247a, čierna, 3
- von Comorn (Komárno), 295b, čierna, 2
- COMORN (Komárno), 295e, čierna, 1
- COMORN (Komárno), 295f, čierna, 1
- KOMORN (Komárno), 295g, čierna, 1
- COMORN (Komárno), 295h, čierna, 2
- V.KOROTNOK (Korytné), 298a, čierna, 1
- KOSTJÁN(Košťany), 303a, čierna, 1
- KOSTJÁN (Košťany), 303b, zelená, 1
- KÖRMÖTZBÁNYA (Kremnica), 306f, čierna, 2
- LÉVA (Levice), 327a, čierna, 1
- K.K.Postamt LÉVA (Levice), 327b, čierna, 2
- von Leutschau (Levoča), 332a, čierna, 3
- LUCSWNA (Lučivná), 334a, červená, 2
- LUCSWNA (Lučivná), 334b, červená, 1
- Malaczka (Malacky), 340a, čierna, 3
- Modern (Modra), 367a, čierna, 5
- Neutra (Nitra), 417a, červená, 3
- NEUTRA UNGARN (Nitra), 417b, červená, 2
- NEUTRA (Nitra), 417c, červená, 2
- VNEUTRA (Nitra), 417d, červená, 3
- VNEUTRA (Nitra), 417e, červená, 2
- NOLCSOUA (Nolčovo), 418a, negatív, 4
- ALTGEBURG (Staré Hory), 430a, čierna, 2
- OKOLITSNA (Okoličné), 431a, červená, 4
- OKOLITSNA (Okoličné), 431a, žltá, 1
- V.ORLICH (Vyšný Orlík), 438a, čierna, 2
- OSZLAN (Oslany), 444a, červená, 2
- OSZLÁNY (Oslany), 444e, čierna, 1
- OSZLÁNY (Oslany), 444e, modrá, 1
- PERBETE (Pribeta), 459a, čierna, 1
- PERBETE (Pribeta), 459a, červená, 3
- POPRAD (Poprad), 473a, čierna, 3
- u.PRESBURG (Bratislava), 477c, čierna, 1
- v.PRESBURG (Bratislava), 477d, čierna, 3
- von Pressburg (Bratislava), 477g, čierna, 3
- v.PRESBURG (Bratislava), 477l, čierna, 3
- PRIVITZ (Prievidza), 478a, čierna, 1
- PRIVITZ (Prievidza), 478b, čierna, 1
- RASZLAVICZ (Nižné) Raslavice, 487a, čierna, 3
- v.RIMASZOMBATH (Rimavská Sobota), 496a, čierna, 1
- Rosenberg (Ružomberok), 498a, červená, 6
- v.Rosznau (Rožňava), 499a, čierna, 1
- ROSENAU (Rožňava), 499c, červená, 2
- RUDNO (Rudno), 500a, červená, 2
- SCHENITZ (Banská Štiavnica), 513b, červená, 1
- SELMECZBÁNYA (Banská Štiavnica), 513j, zelená, 1
- B.S.SOMEREIN (Šamorín), 526a, čierna, 2
- SZÁNTÓ (Santovka), 542a, čierna, 5
- P.S.Johann (Moravský Ján), 559a, čierna, 6
- St.JOHANN (Moravský Ján), 559b, červená, 1
- SZEREDNYE (Svederník), 564a, červená, 4
- Szobráncz (Sobrance), 575a, červená, 1
- SZTROPKO (Stropkov), 581a, čierna, 1
- V.TYRNAU (Trnava), 594a, čierna, 4
- Tyrnau (Trnava), 594s, červená, 1
- Tyrnau (Trnava), 594u, červená, 1
- TYRNAU (Trnava), 594Zo, červená, 1
- TORNALLYA (Tornaľa), 601a, čierna, 1
- TORNALLYA (Tornaľa), 601b, čierna, 2
- TRENTSIN (Trenčín), 607a, červená, 1
- TRENCHIN (Trenčín), 607b, čierna, 1
- Thuran (Turany), 608a), čierna, 3
- THURAN (Turany), 608b, čierna, 2
- Waghuihely (Nové Mesto na Váhom), 617a, čierna, 2
- Waghuihely (Nové Mesto na Váhom), 617a, červená, 1
- V.FALVA (Mýtna), 619a, čierna, 1
- VIHODNA (Východná), 640a, čierna, 1
- ZELENO (Zelené), 656a, čierna, 3
- Alltsohl (Zvolen), 661a, čierna, 1
- Th.ZSAMBOKRETH (Žabokreky nad N), 663c, zelená, 3
- Th.ZSAMBOKRETH (Žabokreky nad N), 663e, negatív, 9

Celkový počet falzifikátov predznámkových listov je 197.

Zberateľ: Falzifikáty predznámkových listov z územia dnešného Slovenska


Negatívne pečiatky Žabokreky - hore odtlačok pravej pečiatky, dole odtlačky falošných pečiatok

Z uvedeného prehľadu falzifikátov chcem niektoré osobitne vyzdvihnúť:

Cseklész (Bernolákovo): Na adresu farára Nagy Mihály Kocsi, do tejto pri Bratislave ležiacej usadlosti odoslaných listov, vzniklo 60 až 70 falzifikátov. Okrem pečiatky listu majú falošné aj záznamy pracovníkov pošty.

Érsekújvár (Nové Zámky): Falšovateľ listu adresovaného na Józsefa Liszkaya do okresu Győr mal vedieť, že list s obsahom 55 Ft nemožno poslať doporučene, ale ako cenný list. Falošné je na ňom R-označenie i číslo. Pečiatky na všetkých 5 známych falošných listoch z Nových Zámkov sú rovnaké.

Körmőcbánya (Kremnica): List odoslaný Pálovi Tóthovi s miestom určenia Ács tiež pochádza z „falšovateľskej dielne“ v meste Pápa. Písmená názvu KÖRMŐCBÁNYA falšovateľ s chybami okopíroval z knihy Térfiho.

Zsámbokrét (Žabokreky): S negatívnou pečiatkou Th. ZSAMBOKRETH vzniklo 9 falzifikátov predznámkových listov.

Uvedené uzavriem nasledovným konštatovaním:
Je poľutovaniahodnou skutočnosťou, že taký veľký počet falošných predznámkových listov očierňuje maďarskú, slovenskú a medzinárodnú filateliu. Preto je potrebné, aby si zberatelia čo najskôr nechali odborníkmi preskúmať pravosť predznámkových listov a falzifikáty treba vyňať z obehu - predovšetkým z ich vystavovania.

Z počtu 744 falzifikátov - z ktorých 26% sa týka územia Slovenska - poukazuje na to, že v tejto oblasti sa už dosiahli významné študijné výsledky, ale ešte stále zostáva mnoho otázok nezodpovedaných.

MAFITT už v roku 2001 urobil prvý krok v tom, že začal od zberateľov vykupovať falošné listy oproti „malému bolestnému“. Tieto listy využíva na študijné účely a tiež na osvetové a vzdelávacie účely filatelistov. Doteraz sa takto podarilo vykúpiť 140 falošných listov.

(Preklad vkn)

Dezső Sóoky
Zberateľ: Falzifikáty predznámkových listov z územia dnešného Slovenska


Autor: Zberateľ | 12. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223