Z jednání 3. valné hromady SČF

Naše odborná společnost je součástí SČF, je proto mojí povinností informovat její členy = čtenáře Zpravodaje o průběhu jednání 3. VH SČF, která byla svolána na sobotu, 3. prosince 2005, do sálu Přítomnost Domu odborových svazů v Praze na Žižkově.

Na delegáty valné hromady, řádně zvolené na výročních schůzích KF a VH odborných společností, čekalo po prezenci v prostorách jednacího sálu několik doprovodných akcí. Česká pošta zde zřídila příležitostnou poštovní přepážku, na které orážela filatelistický materiál příležitostným poštovním razítkem, zhotoveným u příležitosti konání VH SČF. Byly zde prodávány také nové pohlednice České pošty, opatřené natištěnou známkou. Celkem 6ks pohlednic s třemi náměty známek. Poprvé tak Česká pošta nabízí sběratelům vedle dopisnic a CM další sběratelský artikl, známý u nás již z roku 1949. Jak tento projekt přijme veřejnost a sběratelská obec, se dozvíme časem. Společnost POFIS zde v předstihu představila novou knihu Miroslava Langhammera – Filatelie je více než jen známky. Slavnostní křest knihy se pak uskutečnil 9. prosince v prostorách Poštovního muzea. SČF zde prodával dopisnici. Na CDV 96 - Sedm padesát – pro obchodní a propagační využití, nechal zhotovit přítisk s logem SČF a textem – viz obrázek. Tato CDV tak navazuje na privátní CDV PP 327 s logem 2. VH SČF.

Z jednání 3. valné hromady SČF

Jednání VH zahájil místopředseda SČF Josef Běloubek, který celou VH obratně řídil. V úvodu jednání byl schválen jednací a volební řád a byly zvoleny komise mandátová, návrhová a volební včetně skrutátorů, kteří sčítali hlasy delegátů při schvalování jednotlivých bodů programu a pozměňovacích návrhů. Po volbách komisí dostal slovo předseda SČF Lumír Brendl, který přivítal zástupkyni České pošty, paní Alenu Ryškovou – vedoucí Postfily OZ DOS, a přečetl zprávu o činnosti SČF za uplynulé pětileté období. Na úvodní slovo předsedy navázal tajemník Jaroslav Maleček, který projednal zprávu o hospodaření a Vladislav Beneš, který přednesl zprávu revizní komise.

Následovala tajná volba předsedy, místopředsedů a tajemníka SČF, kteří budou následujících pět let reprezentovat náš svaz. Již z předběžných jednání bylo zřejmé, že dosavadní místopředseda pro vnitrosvazovou činnost – Josef Běloubek, nebude kandidovat na žádnou funkci. Na tuto pozici kandidovali Walter Müller a Jiří Sedlák. Na pozici předsedy kandidovali Lumír Brendl a Vít Vaníček. Na pozici tajemníka svazu kandidovali Jaroslav Maleček a Václav Kopecký. Delegáti svojí volbou rozhodli, že příštích pět let bude SČF předsedat opět Lumír Brendl. Vít Vaníček bude vykonávat funkci místopředsedy pro mezinárodní činnost, místopředsedou pro vnitrosvazovou činnost se stal Walter Müller.

Funkci tajemníka obhájil drtivou většinou (viz dále) Jaroslav Maleček.

Z jednání 3. valné hromady SČF

Na titulní straně Zpravodaje vidíte fotografii z voleb, delegát za SOL František Beneš právě odvolil vedoucí funkcionáře svazu. Naproti němu stojí Libor Krejčík, vedoucí sekce české známky naší Společnosti.

Z jednání 3. valné hromady SČF

Na následující fotografii vítá předseda SČF zástupkyni České pošty, paní Alenu Ryškovou.

Nejzajímavějším bodem programu VH bylo projednávání a schválení návrhu Stanov SČF. Zpracováním připomínek členů SČF ke Stanovám byl pověřen pan Miroslav Langhammer, který skoro rok tyto soustředil, aby je zapracoval do návrhu, který předložil delegátům k projednání. V rámci diskuse k jednotlivým paragrafům došla z řad delegátů celá řada dalších námětů a pozměňovacích návrhů, které byly všechny zpracovány a delegáty odsouhlaseny. Úplné znění aktuálních Stanov SČF bylo do patnácti dnů po skončení VH zaregistrováno na MV ČR. Stanovy byly rozeslány do všech KF a OS, které do 30ti dnů musí aktualizovat své organizační řády. Ty musí být v souladu se Stanovami SČF. Tyto budou také zveřejněny na svazových internetových stránkách portálu Japhila, kde se s nimi může každý člen i členové potencionální seznámit

Účast delegátů byla z hlediska naší Společnosti následující. Mimořádná VH členů Společnosti SČSZ dne 21. 9. 05 zvolila tyto delegáty: Josefa Fronce, Pavla Martínka a Zdeňka Koupala (ze zdravotních důvodů se VH nezúčastnil). První dva zároveň navrhla za kandidáty do nového předsednictva. Zároveň byl Jiří Sedlák navržen za kandidáta na funkci místopředsedy SČF pro vnitrosvazovou činnost. Ostatní členové naší Společnosti byli delegováni svými KF nebo jinými OS. Na kandidátku členů předsednictva se tak dále zapsali: (v abecedním pořadí, bez titulů) František Beneš, Zdeněk Fritz, Naděžda Hanzlová, Bedřich Helm, Václav Kopecký, Jaroslav Maleček, Pavel Matoušek, Petr Mazoch, Zdeněk Okáč, Josef Oliva, Josef Přívozník, Jiří Sedlák, Jan Starec, Václav Svoboda, Antonín Šmíd, Václav Špatný a Karel Vávra. Tučně zvýrazněni jsou ti členové Společnosti, kteří byly delegáty VH zvoleni do předsednictva SČF. Z 23 členů předsednictva má naše Společnost zastoupení deseti členy, což je velký úspěch. Je třeba říct, že řada našich členů působí aktivně i v jiných OS, tudíž prosazování našich zájmů nemusí být vždy snadné. Celkové složení nového předsednictva vypadá po volbách následovně (paní N. Hanzlová převzala po zesnulém J.Mikulčákovi funkci knihovnice SČF):

Ing. Lumír Brendl – předseda SČF
Ing. Walter Müller – místopředseda SČF pro vnitrosvazovou činnost
Ing. Vít Vaníček – místopředseda SČF pro mezinárodní činnost
Mgr. Jaroslav Maleček – tajemník SČF
JUDr. Ing. František Beneš, CSc. – člen VV

Ing. Julius Cacka – člen
Ing. Petr Fencl – člen
Josef Fronc – člen
Naděžda Hanzlová – členka VV
MUDr. Bedřich Helm – člen
Václav Kopecký – člen
Mgr. Miroslav Langhammer – člen VV
František Lněnička - člen
RNDr. Zdeněk Okáč – člen VV
Ing. Jaroslav Petrásek – člen
Doc.Ing.Miloslav Rotport, CSc. – člen
Ing. Jiří Sedlák – člen VV
Ing. David Schiller – člen
Jan Starec – člen
MVDr. Václav Svoboda – člen
PaeDr. Josef Šolc – člen
RNDr. Karel Špaček – člen
RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc. – člen
Tučně jsou zvýrazněni členové VV. Ti byli zvoleni členy nového předsednictva, které za tímto účelem zasedalo bezprostředně po skončení VH. První jednání členů nového předsednictva bude svoláno na 22. dubna 2006 (opět si neodpustím poznámku – z devíti členů vedení SČF je pět členů naší Společnosti, za největší úspěch považuji zvolení Jiřího Sedláka za člena VV SČF).

Z jednání 3. valné hromady SČF

Na přiložené fotografii vidíte našeho předsedu při volbě nového vedení SČF. V této době ještě nevěděl, jak „silným“ protikandidátem na funkci místopředsedy SČF bude.

Delegáti VH volili také novou revizní komisi, která na činnost SČF bude pečlivě dohlížet. Do tohoto orgánu kandidovali: Pavel Aksamit, Vladislav Beneš, Bohumil Glembek, Ladislav Louda, Otakar Nigrin a Petr Vychron. Zvýraznění jsou opět členové naší Společnosti. Rozhodnuto bylo, že revizní komise bude tříčlenná. Nejvíce hlasů od přítomných 158 delegátů získali:

PhMr. Vladislav Beneš – předseda RK
Mgr. Pavel Aksamit – člen
Ing. Petr Vychron – člen
Tito tři vítězní členové ze svého středu zvolili svého předsedu (zvýrazněn tučným písmem).

Ačkoli volby vedoucích funkcionářů byly tajné, výsledky voleb byly veřejné. Není proto tajemstvím, jak delegáti se svými hlasy rozhodujícími naložili. Funkce předsedy – L.Brendl obdržel 118 hlasů, protikandidát V.Vaníček obdržel 40 hlasů. Tedy očekávaný scénář druhého kola voleb se nenaplnil. Funkce místopředsedy pro vnitrosvazové otázky – W.Müller obdržel 104 hlasů, protikandidát J.Sedlák obdržel 53 hlasů (jeden hlas byl neplatný). Funkci tajemníka svazu obhajoval J.Maleček, který získal 130 hlasů. Z toho vyplývá, že protikandidát V.Kopecký obdržel jen 27 hlasů (jeden hlas byl neplatný). Lze konstatovat, že J.Maleček získal podporu většiny delegátů. Všem „vítězům“ gratuluji a přeji do dalších let pevné zdraví a hodně síly při plnění náročných úkolů.

Z jednání 3. valné hromady SČF

Na této fotografii byl zachycen M.Langhammer při podpisu své knihy nově zvolenému předsedovi. Dalším zájemcem o autogram je Zdeněk Okáč.

V diskusi, která následovala po volbě členů předsednictva, zaznělo asi 17 příspěvků, které spíše hodnotili minulost, než plánovali budoucnost. Pro mne zajímavým příspěvkem bylo vystoupení delegáta Marka z Třebíče, který se zajímal o osud českých známek poté, co vejde v platnost v ČR evropská měna €. A tak budoucnost SČF bude záviset na nás všech, jak se postavíme k projektům a záměrům pro období 2006 - 2010, které jsme na valné hromadě odsouhlasili. Ty pak členové VV rozpracují v konkrétní úkoly. Předsednictvo je odsouhlasí a předá k realizaci základním organizačním jednotkám SČF. K těmto úkolům se zajisté na stránkách Zpravodaje vrátím. Představím také osobní vize členů vedení SČF.

Z jednání 3. valné hromady SČF

Poslední snímek zachycuje předsedu Brendla a řídícího Běloubka před zahájením VH, kdy měli oba plné ruce práce.

Na závěr bych chtěl za všechny čtenáře odstupujícímu místopředsedovi Josefu Běloubkovi poděkovat za všechno, co pro SČF za jeho dobu trvání vykonal.

autor Josef Fronc - Psáno pro Zpravodaj a Infofilu.

Autor: Josef Fronc | 11. 12. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223