Vzpomínka na SCOUTPHILEX 2004

Právě uplynul rok (15. – 17. října 2004), co se v Praze konala první soutěžní oborová Regionální výstava skautských známek a skautské filatelie s mezinárodní účastí, regionálně zaměřená především na Evropu. Výstava s názvem SCOUTPHILEX ´04 byla součástí mezinárodní akce EUROSCOUT, která se konala pod záštitou IFSCO (International Federation of Scout and Guide Stamp Collecting Organisations - Mezinárodní asociace národních skautských filatelistických organizací) právě v naší republice již po páté a byla jejím vrcholem, když Svaz českých filatelistů celou výstavu garantoval.

Vzpomínka na SCOUTPHILEX 2004

Skautské exponáty se dosud sporadicky objevovaly na světových výstavách PRAGA, ale tehdejší režim skauting zakazoval a tak nebylo možno uspořádat pouze specializovanou výstavu. Takže až loni se měli zájemci možnost podrobně seznámit se skutečnými skautskými exponáty našich i cizích vystavovatelů.

Na výstavě SCOUTPHILEX ´04 bylo představeno celkem 62 exponátů, které vystavovalo 46 vystavovatelů ze 14 zemí (z toho 12 x Evropa, 1 x Amerika a 1 x Austrálie):

Vzpomínka na SCOUTPHILEX 2004

Sešly se tu skutečné skvosty naší i světové skautské filatelie. Dnes je nanejvýš pravděpodobné, že se v tomto množství skautská filatelie u nás již více neobjeví, neboť se asi nenajde tak zanícený organizátor, který by vše znovu připravil. Ale teď už k celé výstavě podrobněji:

Všichni vystavovatelé přivezli své exponáty s originálními filatelistickými materiály, jen Američan přivezl barevné xeroxové kopie. Byla to jediná kaňka na celé expozici a neúcta i nedůvěra k pořadatelům. Zahajovací vernisáže se účastnila řada osobností a filatelistických odborníků, kteří si výstavu prohlédli s velikým obdivem ke shromážděným exponátům.

Exponáty hodnotila Jury, sestavená z delegovaných odborníků Svazu českých filatelistů, doplněná o pozorovatele z Itálie a zástupce mládežnické filatelie. Výstavní exponáty hodnotila jury objektivně dle mezinárodních výstavních řádů FIP a FEP a při jejich hodnocení se řídila výstavním řádem a příslušnými řády a směrnicemi pro posuzování filatelistických exponátů.

- Celkem bylo předvedeno 11 exponátů v nesoutěžní třídě, které obdržely diplom s poděkováním. - V soutěžních třídách se sešlo celkem 29 exponátů, z toho v tradiční třídě byl 1 exponát, v třídě poštovní historie 2 exponáty a v tematické třídě celkem 13 exponátů. Ve třídách mládeže 6 exponátů a ve třídě filatelistické literatury celkem 7 exponátů. Udělené odměny ve formě diplomu s medailí v soutěžních třídách byly rozděleny takto: 7 zlatých, 1 velká pozlacená, 3 pozlacené, 3 velké stříbrné, 2 stříbrné, 8 postříbřených, 2 bronzové a 3 potvrzení účasti.

- Jednorámových exponátů se sešlo celkem 10, z nichž nesoutěžní byly 2 (bez medaile), tematických bylo 7 a netematický byl 1. Medaile byly rozděleny takto: 5 stříbrných a 3 bronzové.

- V otevřené třídě se sešlo celkem 13 exponátů, které byly hodnoceny prospěchovou stupnicí: 3 exponáty výborně (1) , 6 exponátů velmi dobře (2) a 4 dobře (3).

Nejvyšší ocenění s cenami, udělené Jury si odnesly exponáty:
- Zlatou medaili , blahopřání Jury a cenu č. 1 (broušený pohár) získal exponát v tematické třídě španělského vystavovatele Benita Gonzálese Bugalla z Madridu Česká skautská služba 1918. (viz obr, na kterém je Bugallo uprostřed, vlevo tiskový mluvčí akce Euroscout S. Janov a vpravo hlavní organizátor výstavy Ivan Vápenka)

Vzpomínka na SCOUTPHILEX 2004

- Zlatou medaili a cenu č. 2 (pohár) získal exponát ve třídě poštovní historie italského vystavovatele Giovanna Cucchianiho z Milána Obléhání Mafekingu.
- Zlatou medaili a cenu č. 3 (pohár) získal exponát v tematické třídě italského vystavovatele Marca Ferrini-Bronzoniho z Milána Skauting ve světě.
- Zlatou medaili a cenu č. 4 (ozdobný talíř) získal exponát v tematické třídě německého vystavovatele Gottfrieda Steinmanna z Marktsteftu Varšavské povstání 1944 a jeho skauti.

Další ceny (vždy exkluzivní aktovku) pak udělil organizační výbor výstavy těmto vystavovatelům: - Nelly Kristensenové z dánského Valby, za všechny vystavovatelky.
- Jiřímu Průžkovi ze slovenských Bánovců nad Bebravou za exponát Skautské ideály spojují svět /v našem případě i společné bratrství Čechů a Slováků/.
- Václavu Noskovi z Neratovic za největší počet (6) vystavených exponátů.

Mezi nejzajímavější exponáty jistě patřil ten o Obléhání Mafekingu, tři exponáty o Poště českých skautů 1918 (se skutečnými skvosty!!!), exponáty o Sv. Jiřím – patronu všech skautů, exponát o Lordu a Lady Baden-Powellových a jejich následovníků a také mládežnické exponáty, pojaté jako odborné skautské zkoušky. Vesměs se jednalo o filatelistické materiály u nás doposud nezveřejněné!!

Výstavy se účastnilo i sedm mladých vystavovatelů ve třídě Mládeže, vesměs členů Klubu mladých filatelistů ve svých regionech. Dva exponáty obdržely postříbřenou medaili, jeden bronzovou a dva obdrželi potvrzení o účasti (2 nebyly hodnoceny). Mládežnické exponáty byly motivovány tzv. Skautskou odbornou zkouškou (odborkou), aby tak exponát splňoval podmínku skautského zaměření.

Vrátím se ještě k exponátům s naší Poštou českých skautů 1918. Jak bylo vidno, tak exponáty s touto tematikou předvedli především zahraniční sběratelé. Je to náš skautský národní poklad, který se však nachází povětšině v cizině. Je to dané tím, že sběratelé ze Západu nejsou ani tak odborní filatelisté, ale mají peníze, kdežto našinec je po odborné stránce daleko na vyšší úrovni, ale holt nám ty peníze zase chybějí! Uspořádali jsme soupis všech celistvostí z této doby a zde je překvapující výsledek. Na této výstavě bylo předvedeno celkem 154 originálních celistvostí (+ 10 kopií z USA) Pošty českých skautů z roku 1918 a z toho bylo 11 celistvostí a 5 telegramů s přetiskem Příjezd presidenta Masaryka, ze dne 21.11.1918. Dále zde bylo více jak 80 výstřižků, jak bez přítisku tak i s ním a mnoho volných známek, které nebylo možné spočítat, převážně čistých, včetně odlišných barev a zkusmých tisků. Takže kdo to neviděl může dnes již jen litovat, neboť se mu jistě již nikdy nepodaří ve svém životě Poštu českých skautů 1918 v takovém množství uvidět.

K výstavě byl vydán speciální Katalog výstavy, ve kterém byly vloženy dvě unikátní přílohy (číslované shodně s katalogem): První je Pamětní list s portrétem a se známkou J. Rösslera-Ořovského, prvního starosty Svazu Junáků – skautů RČS, oraženou příležitostným razítkem k celé akci EUROSCOUT, spolu s denním razítkem pražského Hradu, s datem posledního dne akce. Druhou přílohu tvoří dodatečný otisk skutečného příležitostného razítka k neuskutečněnému skautskému Sněmu v roce 1948 ve Zlíně. Na poště Praha 414 byl po celou dobu akce používán razítkovací strojek Postalia s propagační vložkou s logem výstavy (viz obr).

Vzpomínka na SCOUTPHILEX 2004

Závěrem předseda organizačního výboru výstavy s plným osobním uspokojením prohlásil, že se mu podařilo splnit si své dávné předsevzetí uspořádat v Praze historicky první oborovou (specializovanou) filatelistickou výstavu se skautskou tematikou, o které jsme my, skautští filatelisté, v dřívější době totalitního režimu jen tajně snili.


Autor: Ivan Vápenka | 11. 10. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář