Vzácne životné jubileum dr. S. Zrubca

V týchto dňoch sa Severín Zrubec dožíva významného životného jubilea – 85. výročia narodenia. Filatelistická verejnosť jeho osobnosť pozná predovšetkým ako filatelistu, úspešného vystavovateľa a jurymana, obetavého funkcionára, organizátora a publicistu a v neposlednej miere ako nadšeného propagátora filatelie. V druhej polovici minulého storočia zaujal popredné miesto medzi najvýznamnejšími osobnosťami, ktoré pre rozvoj organizovanej filatelie na Slovensku, ale aj v celom bývalom Československu, vykonali najväčší kus práce a pričinili sa o šírenie dobrého mena našej filatelie aj v zahraničí.

Vzácne životné jubileum dr. S. Zrubca

Pri tejto príležitosti považujem za vhodné pripomenúť exponát Severína Zrubca „Dnes sa točia rotačky“, ktorým vstúpil do sveta vrcholovej filatelie a ktorého koncepcia v značnej miere prispela k rozvoju modernej námetovej filatelie. Najväčší prínos jeho exponátu spočíval najmä v predstavení skvelých možností filatelie využitím aj neznámkového filatelistického materiálu pri tvorbe exponátu, vďaka ktorému zberateľ môže úspešne prezentovať mnohé, niekedy aj veľmi úzke alebo spracovať zamerané témy. Takáto koncepcia tvorby exponátov sa ujala, stále zdokonaľovala a tvorí jeden zo základných princípov aj súčasnej námetovej filatelie.

Súbežne s úspechmi vo vystavovateľskej činnosti môžeme pôsobenie Severína Zrubca sledovať aj v oblasti zväzovej činnosti a pri vykonávaní zväzových funkcií. Vychádzajúc z vlastných skúseností a poznatkov si uvedomoval, akú dôležitú úlohu pre filateliu zohráva súčinnosť a vzájomná spolupráca zberateľov, teda aký pozitívny význam pre praktickú zberateľskú činnosť majú dobre fungujúce kluby, rôzne druhy odborných pracovných skupín, či regionálne združenia a ďalšie formy filatelistických spolkov a organizácii. Význam organizovanej filatelie sa mu osobitne zreteľne vynímal na pozadí rozdielnej úrovne rozvoja filatelie na Slovensku a v Čechách. Rozdiel bol značne v náš neprospech. Preto úsilie slovenských zástupcov v ÚV ZČSF v polovici 60. rokov smerovalo k ustanoveniu celoslovenského orgánu a tým vytvoreniu priestoru na účinnejšie pozdvihnutie úrovne filatelie na Slovensku. Toto úsilie bolo korunované úspechom až po federalizácii Československa v roku 1969, keď bola obnovená slovenská filatelistická organizácia – Zväz slovenských filatelistov. Do jeho čela bol zvolený Severín Zrubec, ktorý dve funkčné obdobia viedol zväz ako predseda a ďalšie dve funkčné obdobia pôsobil ako podpredseda ZSF. Pod jeho vedením, napriek zložitým spoločenským i ekonomickým podmienkam, mnohým mimozväzovým i vnútrozväzovým problémom, sa existenciu ZSF podarilo nielen udržať a jeho základy upevniť, ale slovenskú filateliu doviesť na do tej doby nebývalo vysokú úroveň. Preto do histórie slovenskej organizovanej filatelie meno Severína Zrubca je zapísané zlatými písmenami a jeho počiny, odborná vyspelosť, cieľavedomosť, vzťah k Slovensku, humánnosť i osobné vlastnosti a morálne zásady môžu byť svetlým príkladom pre súčasnú i budúce generácie.

V poslednej dekáde rokov 20. storočia filatelistická činnosť S. Zrubca pozvoľna doznievala. Medzi jeho posledné aktivity patrila aj publikačná činnosť na stránkach Zberateľa a vykonávanie funkcie predsedu Redakčnej rady časopisu, ktorého čestným predsedom je dodnes. Jeho činorodosť sa však tým neskončila, ba naopak, akoby zredukovanie pôsobenia v oblasti filatelie mu otvorilo priestor na venovanie sa aktivitám, na ktoré v minulosti nemal dostatok času alebo ktorým sa pre rôzne okolnosti nemohol venovať. Medzi ne patrí predovšetkým básnická tvorba.

Severín Zrubec je básnikom od rokov svojich gymnaziálnych a vysokoškolských štúdií, keď sa jeho básne pomerne často zjavovali na stránkach novín a časopisov (1939-1948). Písaniu poézie sa venoval aj počas svojho občianskeho zamestnania, v roku 1965 vydal svoju prvú zbierku (Hodina stromov), potom sa však pre rôzne okolnosti básnicky odmlčal a tvoril iba sporadicky. Až pred nedávnom sa vrátil k svojej v minulosti publikovanej tvorbe, básne usporiadal a postupne ich vydal v štrnástich útlych zväzkoch. Súčasne začal opäť písať a vydal zbierky „Skamenené srdce“ (1997-2004), „Dozrelo srdce i slová“ (2002-2005) a v tomto roku mu vyšli hneď dve zbierky – „Kytka jesienok“ a „Jasným žezlom vládne“.

Tvorba Severína Zrubca bola doteraz dvakrát prezentovaná v Klube spisovateľov a v kruhu milovníkov poézie i literárnou kritikou veľmi kladne prijatá. O niekoľko dní budú jeho diela opäť prezentované, keď v rámci pripomenutia jeho okrúhleho životného sa uskutoční jeho tvorbe bude venovať aj Slovenský rozhlas (Devín, 12. novembra 2006 o 18.00 hod.)

A čo hovoria o jeho tvorbe odborníci? Literárny teoretik Václav Melichar o jeho básniach na obale jeho najnovšej zbierky píše: „V nich sa S. Zrubec predstavuje svojim videním sveta. Mnohostranne reflektuje život najmä v prírode, blízke sú mu všetky ročné obdobia v ich zložitej podobe vo vzťahu k človeku. Jeho poézia je vyslovene subjektívna lyrika. Prežíva chvíle svojho osobného životného osudu, ktoré dáva vždy do súvisu so životom v prírode. Jeho životná filozofia je jasná: blízky mu je vnútorný duševný pokoj i s problémami a pokora. Nad všetkým vyvodí láska ako životná istota... Tak sa chce na sklonku svojho života zapojiť do kontextu súčasnej slovenskej poézie.“

Čo k tomu ešte dodať? Azda len úprimné želanie, aby Severínovi Zrubcovi vzhľadom na jeho vysoký vek skutočne mimoriadny a obdivuhodný tvorivý elán i životný optimizmus ešte dlho vydržal a tešil sa dobrému zdraviu a spokojnosti. Jubilantovi menom vydavateľa a redakcie Zberateľa, ako aj širokého okruhu jeho priateľov a známych srdečne blahoželá.

Autor: Viliam Kučera | 11. 11. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223