Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

ANTALOVÁ - BACHRATÝ - ČIŽMÁR - DMITRUCH - EŠONKULOV - FEDAČKO -FELDSTEIN - FIŤMA - FRANKOWSKI - GĽONDA - GRUŠPIER - HAJIZADEH - HORNIAK - HUDÁK - CHADŽIEV - JAKUBEC - JURKO - KISHÁZIOVÁ - KOVAŘIK - KRIŠTOFÍK - KRUPIK - MILO - MOČALOV - PLOTĚNÁ - REGITKO - SEMENDJAJEV - O.SUCHÝ- Ľ. VANĚK - VARGA - VOZNJUK - M. ZÁVACKÝ – P. ZÁVACKÝ - ŽIVICKÝ

Ako vás už vaša „SF“ informovala na svojej stránke výtvarník Adolf Born (1930), náš popredný tvorca československej a súčasnej českej známkovej tvorby, dnes hádam najznámejší český výtvarník, oslávil v tomto roku svoje vzácne okrúhle životné jubileum - života plné osemdesiatiny. Už dnes je charizmatický výtvarník legendou českého výtvarného umenia. Má neuveriteľné verné publikum všetkých generácií. To je dobré. Písať o ňom je ľahko (aj knihu, alebo knihy dve), ale priblížiť čitateľovi aspoň kúsok jeho výtvarného majstrovstva a bohatého umeleckého života na pár stránkach je priam preťažko až lopotne. Ale skúsme :

Nie každý filatelista (najmä tí neskôr narodení), ktorý pozná známky s Bornovým autorským rukopisom dobre známym z jeho grafík a ilustrácií - keď ostal mu verným aj pri tvorbe známok (spomeňme aspoň tie najznámejšie - 500 rokov od objavenia Ameriky Kolumbusom, známky konca druhého a začiatku tretieho milénia, či populárna Mach a Šebestová...), dnes už vie, že jubilant začínal svoju výtvarnú kariéru ako autor karikatúry, ktorú aj vyštudoval na pražskej AVU (u prof. Pelca) a v r.1974 ho zvolili jeho kartún kolegovia vo svete na výstave v Montreale za "Karikaturistu roka". Úspechy, ktoré dosiahol dali jeho generačným kartún kolegom určité sebavedomie a hrdosť. So svojím umením a dielom bohato prispel do klenotnice českej a svetovej karikatúry novými priam novátorskými trendmi - výtvarnými i myšlienkovými, dodal je výtvarnú grafiku a kultivovaný obsah, ďaleko za hranice dovtedy bežného, konvenčného a prikázaného... (hoci aj irónia, karikovanie, či sarkazmus majú svoje pravidlá a hranice). Celkovo sa už vtedy prezentoval ako výtvarník s vlastnou hlavou, s vlastným srdcom, vlastným pohľadom na svet, život, umenie - maľbu, grafiku, ilustráciu, poštové známky a karikatúru. Svojim umením a dielom bohato prispel do klenotnice českej a svetovej karikatúry novými priam novátorskými trendmi - výtvarnými i myšlienkovými, dodal jej grafickú kultúra a kultivovaný obsah (aj pri sarkastickej nadsádzke vedel zostať v ľudskej úsmevnej polohe) a nezmazateľným spôsobom sa zapísal do českej kultúry ostatného 20. storočia.

Humor a satiru neprestal milovať. Miluje a maľuje ho stále, ešte aj dnes, len ho vzácne posunul ďalej do výtvarných smerov, ktoré ho najviac priťahujú a sú mu aj najbližšie - do kresieb, do ilustrácií a voľnej grafiky a úžitkovej grafiky (novoročeniek, divadelných plagátov) a jeho obľúbenej a výtvarne dokonalej farebnej litografie. Rovnako ako aj do svojej tvorby poštových známok.

Aj preto súčasťou obsažného výtvarného medailónu boli aj ilustračné karikatúry obsahovo venované Majstrovi Bornovi od vybraných popredných českých, slovenských a zahraničných tvorcov karikatúry. Zámer bol prostý - čo najširšej umeleckej obci najmladších generácii mali priniesť správu o možno už trochu zabudnutom no neprehľadnuteľnom majstrovstve jubilanta aj v žánri populárnom vo svete zvanom cartoon - karikatúra a kreslený humor. Trochu minulosti do prítomnosti, ale nie s nádychom nostalie ale so zreteľom radostného posolstva a zvesti minulosti súčasnosti.

Zvesť o karikatúrach - výtvarných vinšov od Ľubomíra Vaněka, Břetislava Kovaříka, ale aj Vladimíra Močalova, Bayrama Hajizadeho, či Jozefa Hudáka, čo výtvarne znateľne obohatili spomínaný medailón, sa rýchlo rozšírila do výtvarného sveta. Však umenie poskytuje najväčší a najslobodnejší a neobmedzený priestor k tvorivosti a posolstvu, ako svojmu poslaniu...

Autora jubilantovho výtvarného medailónu veľmi potešilo, že Adolfovi Bornovi a jeho umeniu tak spontánne a nenútene drukujú aj za hranicami Čiech a že svoje výtvarné vinše jubilantovi okrem elitných domácich autorov karikatúry a ilustrácie z Čiech a Slovenska, našich najbližších susedov od Dunaja po Wislu a Dneper - zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska sa ľudomilno so svojou poctou pripojili ku gratulantom, s prejavom veľkej úcty k bravúre jeho výtvarného umenia, aj priznaní vo svete kartún výtvarníci a tvorcovia karikatúry - z Európy, Ázie a Ameriky - od Kaspického mora až po Mississippy... Od benjamínov Zuzanky Antalovej (21) a Miša Závackého (24), garnitúry klasikov od Vladimíra Močalov, Mikolu Dmitrucha po Jána Gľondu a Jozefa Hudáka, až po Milana Mila a doyena Tibora Horniaka, ale i výtvarných pedagógov - Bayrama Hajizadeho a Sergeja Semendjajeva. Z nich vyše dvadsať aj akademicky vzdelaných výtvarníkov...Originálnu paletu kresliarskych vinšov prikrášlili aj ženy - výtvarná poetka Marie Plotěná z Brna a skvelá, nie často vídaná skvelá ženská kariportrétistka Melinda Kiszháziová z Pešti i talentovaná Zuzka Antalová zo Slovenska.

Tak ako spisovateľ Jozef Nižňanský (1903-1973) naučil slovenský národ čítať knihy (autor kníh Čachtická pani, Dobrodružstvá Morica Beňovského, Studňa lásky...), tak Adolf Born naučil Čechov a Slovákov zaujímať sa o výtvarné umenie a jeho čarokrásne podmanivé až magické ilustrácie (ako Majster pästiarskych rukavíc, Robinson Crusoe, či Mach a Šebestová...)

Namieste je asi rozhodnutie, aj keď nie práve najľahšie, z niekoľkých desiatok karikatúr a ilustrácii (širokého spektra zamerania, originality a myslenia tvorcov niekoľkých generácii, rozmanitého štýlu a ich výtvarného prejavu, č/b i kolorovaných) vybrať tri desiatky najzaujímavejších a zostaviť tak ich umelecký súbor nazvaný Výtvarná pocta Adolfovi Bornovi a predstaviť ho aj touto cestou evernisáže nielen filatelistom a fanúšikom jubilanta, ale aj všetkým priaznivcom dobrej a umelecky hodnotnej karikatúry od známych a priznaných autorov z domova i zo sveta. Majorita z nich sa nechala pri tvorbe inšpirovať jeho charizmatickou dobráckou tvárou, vyzdobenou vráskami prežitého bohatého života, s dominantnými fúzmi, s láskavým ľudským pohľadom (Močalov, Suchý, Melinda, Závacký, Jakubec), či známou dvojicou výmyselníkov zo školských lavíc Machom a Sebestovou (Regitko, Gľonda, Jurko, Chadžijev, Čižmár), jeho cestovateľskou vášňou (Ešonkulov), zberateľskou vášňou - Klobúkmi (Plotěná), keď nechýba ani najvyššia pocta Duerera (Hajizadeh), známková tematika (Krupík), či životné medzníky (Grušpier, Živický).... Odvážny Ukrajinec Semendjajev si trúfol aj na ručne písaný verš v češtine...

Adolf Born (1930) : Narodil sa v Českých Veleniciach, v rodine železničiara. Maturoval na reálnom gymnáziu už v Prahe. Študoval na Pedagogickej fakulte, Vysokej škole umeleckopriemyslovej a Akadémii výtvarných umení. Venuje sa maľbe, voľnej grafike, úžitkovej grafike, ilustrácii, animovanému filmu, scénografii, tvorbe poštových známok, karikatúre. Kmeňový karikaturista redakcii Nebelspalter, Mladý svět a Dikobraz. Ilustroval vyše tristo kníh. Vystavoval od Bratislavy po Montreal, ale rovnako aj v Hulíne a Trutnove. Jeho diela sú majetkom prestížnych svetových galérii, ale aj v súkromných zbierkach na všetkých kontinentoch. Nositeľ stovky umeleckých ocenení za svoju tvorbu - Zlatá medaila za knižné ilustrácie, Lipsko, 1968, Cena Palma d´ Óro, Bordighera, Taliansko, 1970, Grand Prix Cartoon, Krakov (1971), Hlavná cena za animovaný film Nezmysel, Teherán (1977), Zlaté jablko BIB, Bratislava (1979), Cena Jiřiho Trnku (1979), Zlatý Ezop, Gabrovo (1979), V r. 1980 dostal Vyznamenanie za vynikajúcu prácu, v r. 1984 Cenu ministerstva kultúry za ilustračnú tvorbu, od r. 1988 je po zásluhe nositeľom titulu zaslúžilý umelec. V r. 2003 mu prezident Václav Klaus udelil Medailu Za zásluhy za štát v oblasti kultúry I. stupňa, a tiež je aj držiteľom ocenenia Francúzskeho Rytiera Radu umenia a literatúry (2003). Žije a pracuje v Prahe. Je vášnivým cestovateľom (Grécko, Turecko, Rakúsko, Švajčiarsko). Dcéra je známa výtvarníčka, výtvarný talent zdedili aj obidve vnučky.

Oslovení autori kresieb z vernisáže radi doplnili a pripojili aj svoje úprimné slovné vinše :

Jednou mne pan Born požádal zda bych nepředala vzácný klobouk panu Robertovi La Palmovi, organizátoru Salonů kresleného humoru v Montrealu. Jela jsem tenkrát na pozvání Domu humoru a satiry s českou delegací na Bienále do Gabrova a pan La Palme tam měl být také, takže jsem mohla prosbu pana Borna splnit. La Palme byl vášnivým sběratelem klobouků a z dárku od pana Borna měl upřímnou radost. Bylo to někdy v osmdesátých letech, dá se říci že téměř před čtvrt stoletím... Tak jsem si při příležitosti Vašeho dopisu na to vzpomněla a zdá se mi že kresba ženy s tuší za kloboukem by mohla být vyjádřením mé pocty a blahopřání tak výbornému výtvarníkovi jakým je pan Adolf Born k jeho životnímu jubileu.
Marie Plotěná – Brno

I send lots of love to Adolf Born. Happy birthday Mr.Born!
Melinda Kisháziová - Budapest

Osobnost pana Adolfa Borna jsem poznal osobně v době, kdy jsem pracoval v redakci dětského časopisu Sedmička a o něco později v Opravdových novinách, které vydávalo nakladatelství Albatros. Vzpomínám si také, že jako čtenář nově vzniklého časopisu Mladý svět, tuším v roce 1959, jsem zaznamenal pozoruhodné kreslené vtipy dvojice Jelínek-Born. Během tohoto půlstoletí stal tak nějak součástí mého života. Obdivuji jeho všestrannost a píli! A potěšil mě i svou sběratelskou posedlostí - kdysi dávno jsem měl možnost u něj v ateliéru obdivovat jeho sbírku klobouků všech dob.
A tak : Klobouk dolů před Mistrem Bornem!
Ondřej Suchý - Semanovice

Adolf Born je v mojom vnímaní jedným z pilierov predovšetkým ilustračnej a grafickej tvorby ozvláštnenej a okorenenej humorom Bornovi jedinečným. Jeho fantazijný svet, ktorý preniesol z reálnych vnemov do krajiny vznešených dám v klobúkoch, zamyslených pánov, veselých detí a zvierat, nám pripomína náš bežný všedný život očami večného dieťaťa čím aj diváka vsaje do vlastného veselého sveta ako smädná špongia. Pred umením pána Borna hlboko a s úctou skláňam svoju počarbanú hlavu.
Miroslav Regitko - Šaľa

Кстати, Адольф Борн - один из самых моих любимых и уважаемых графиков. Я сам по профе-ссии-иллюстратор книг. Работал раньше в издательствах. Оформил много книг, в том числе и детских сказок. Дипломная работа в институте-"Король Матиуш " Януша Корчака. В свое время творчество А. Борна оказало на меня большое влияние и поздравить его с юбилеем для меня большая честь
Сергей Семендяев - Ukrajina

S tvorbou Adolfa Borna som sa zoznámil v roku 1985 na veľkej výstave karikatúr v Múzeu karikatúry vo Varšave. To bol pre mňa umelecký objav. Výtvarná krása, originálny a elegantný štýl, humorné cítenie to všetko majú jeho výtvarné opusy. Objavil som, že Majster Born je pre mňa veľký umelec....
Jacek Frankowski - Poľsko

С днем рождения Адольф Борн.
Дмітрух Миколай - Yкpaiнa

Majster Born, bol a je to pre mňa úžasný grafik, maliar, humorista, so svojou charakteristickou kresbou a intelektuálnym humorom, s anglickým podtónom, plný nápadov, tvorca pekných ilustrácií s neopakovateľným rukopisom. Myslím si, že inšpiroval a provokoval k tvorbe mnohých výtvarníkov a karikaturistov, určite aj mňa. Nevyčerpateľnými nápadmi a bohatou tvorbou dopĺňal a obohacoval moje poznanie kresleného humoru a ilustrácie, určite aj animovaného filmu. začo som mu vďačný a prajem mu k jeho krásnemu životnému jubileu veľa zdravia.
Ondrej Jurko - Košice

Výtvarná tvorba Majstra Adolfa Borna sa mi osobne vždy páčila a aj páči.
Jozef Grušpier - Bratislava

Pre nás najmladších nasadil Majster Born umeleckú latku príliš vysoko... Keď som si v detstve kreslil postavičky Macha a Šebestovej ešte som netušil, že ich adoptívny otec raz bude mojim výtvarným vzorom. Bravo Majstre! Rád Vám venujem svoj výtvarný pozdrav ako srdečne blahoželanie k Vášmu vzácnemu a požehnanému životnému jubileu.
Mišo Závacký - Bratislava

Majster Adolf Born, to je žijúca legenda, široký rozsah, posúva kresbu do vyšších sfér: knižná ilustrácia, obrazy, maľby, reklama, spolupráca s filmom, jednoducho pojem, jedna z časti súčasného českého i európskeho výtvarného umenia... Karikatúru, kresbu posúva ďalej, k bohatšiemu, košatejšiemu výtvarnú, robí to svojským, nezameniteľným spôsobom, originalitou a to sa vysoko cení, byť nezameniteľný, zvláštny... Kus plodného tvorivého života, to je pre mňa, ako "konzumenta". Majster Adolf Born! Príklad pre ostatných, žijúca legenda... Prajem jubilantovi veľa zdravia, šťastia, ešte veľa chuti do práce a poznanie, že ešte nevyčerpal studnicu svojich originálnych nápadov, svojho vnútorného, bohatého ja, s ktorým sa chce podeliť s ostatným svetom...
Miro Krištofík - Trnava

C днем рождения Адольф Борн. Желаю таких же улыбок Вам - какие дарите Вы нам. Новых творческих идей, свершение планов, успехов и нашего сибирского здоровья.
Oleg Krupík - Bielorusko

Majster Adolf Born! Váš výtvarný rukopis, Vaše bohatú výtvarnú tvorbu som stále sledovala a obdivovala. Srdečne Vám blahoželám ku krásnemu životnému jubileu a prajem Vám a všetkým nám ešte veľa Vašich nových ľúbivých obrázkov.
Božena Plocháňová - Bratislava

Adolf Born je veľké meno. Tvorba tohto veľkého majstra bola pre mňa vždy veľkou inspiráciou.
Pavel Jakubec – Bratislava

Koncom roka zhliadnu výstavu Výtvarná pocta Adolfovi Bornovi aj návštevníci v Košiciach.

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Výtvarná pocta ADOLFOVI BORNOVI

Autori kresieb : Zuzana Antalová (1989), grafička, absolventka strednej grafickej školy, študentka Akadémie umenia, Slovensko, Marián Bachratý, Ing., SVŠT-SF Bratislava, designer, karikaturista, Marcel Čižmár (1973), karikaturista, strojár (Slovensko), Mikola Dmitruch (1954),výtvarník, knižný grafik, ilustrátor, pedagóg, karikaturista, sochár, absolvent Akadémie umenia, Vižnica, Ukrajina, Machmud Ešonkulov (1959), výtvarník, karikaturista, absolvent Pedagogickej fakulty, profesúra kreslenia, Taškent, Uzbekistan, Peter Fedačko (1985), právnik, UPJŠ Košice, Slovensko, Andrej Feldstein (1956), výtvarník, knižný grafik, PC grafik, SS Cartonium World, Minnesota, USA, Jacek Frankowski (1949), karikaturista, designer, historik, Waršava, Poľsko, Ján Fiťma (1971), Mgr., historik umenia, vojenský historik, dôstojník vo výslužbe, Slovensko, Ján Gľonda (1949), výtvarník, karikaturista, SUP Bratislava, Akadémia umenia Viedeň, VŠMU - Scénografia, Bratislava, Slovensko, Jozef Grušpier (1952), karikaturista, stavbár, Slovensko, Bayram Hajizadeh (1965), docent, výtvarník, vysokoškolský pedagóg, absolvent Akadémie umenia, Baku, predseda Azerbajdžanskej Asociácie karikaturistov, riaditeľ Múzea karikatúry, Baku, Azerbajdžan, Tibor Horniak (1930), Ing.arch., karikaturista, SVŠT Bratislava, Slovensko, Jozef Hudák (1949), karikaturista, pedagóg, hudobník, Hudobné konzervatórium Košice, Slovensko, Ivo Chadžijev (1976), Bc, výtvarník, karikaturista, študent Akadémia umenia B.Bystrica, Slovensko, Pavel Jakubec (1965), Ing., ekonóm, karikaturista, ilustrátor, UK-EF Bratislava, Slovensko, Jozef Jurko (1953), karikaturista, elektrotechnik, Slovensko, Miroslav Regitko (1965), akad maliar, výtvarník, ilustrátor, karikaturista, VSVU Bratislava, Slovensko, Miroslav Krištofík (1976), Mgr., pedagóg, karikaturista, PF Trnava, Slovensko, Břetislav Kovařík (1950), karikaturista, pedagóg, predseda Českej únie karikaturistov, Česko, Oleg Krupik (1977), karikaturista, matematik-fyzik, Bielorusko, Milan Milo (1940), režisér, kameraman, výtvarník, Karikaturista, Famu Praha, ŠUP-Bratislava, Slovensko, Melinda Kisháziová (1950), výtvarníčka, Akadémia umenia, Budapešt, Maďarsko, Vladimír Močalov (1948), výtvarník, rytec, ilustrátor, karikaturista, riadny člen Ruskej Akadémie umenia, dnes jediný, Rusko, Marie Plotěná (1946), pedagóg, výtvarníčka, karikaturistka, PF-Výtvarná výchova, Brno, Česko, Sergej Semendjejev (1953), pedagóg, výtvarník, knižný grafik, ilustrátor, karikaturista, Polygrafický inštitút, Ľvov, člen Zväzu ukrajinských výtvarných umelcov Ukrajiny, člen Asociácie karikaturistov Ukrajiny, Ukrajina, Ondrej Suchý (1945), výtvarník, karikaturista, spisovateľ, novinár, Česko, Ľubomír Vaněk (1961), výtvarník, karikaturista, SUP Brno, Česko, Karol Varga (1972), Mgr., novinár, karikaturista, Slovenko, Vasilij Voznjuk (1958), karikaturista, vojak v zálohe, člen Asociácie karikaturistov Ukrajiny, Ukrajina, Michal Zavacký (1985), Mgr. art., výtvarník, maliar, PC grafik, Slovensko, Peter Závacký, Ing., manažér, diplomat, publicista, Slovensko, Viliam Živický (1954), polygraf, výtvarník, ilustrátor, karikaturista, Slovensko.


Autor: Peter Závacký | 14. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články