Výstavní řád Svazu českých filatelistů

Předsednictvo Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) se dne 24. dubna 2010 usneslo na tomto Výstavním řádu (dále jen VŘ), který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČF na území České republiky a pro hodnocení exponátů vystavených v soutěžních třídách těchto výstav.

I. Obecná část

1. Základní ustanovení

1.1 Tento VŘ se vztahuje na soutěžní výstavy pořádané SČF (dále jen výstavy). Pořádáním konkrétní výstavy pověřuje SČF některou ze svých základních organizačních jednotek.

1.2 SČF může výstavy pořádat i ve spolupráci s dalšími osobami, tuzemskými i zahraničními.

1.3 Metodickou pomoc při pořádání výstavy poskytuje její gestor, jmenovaný výkonným výborem (VV) SČF.

II. Rozdělení výstav

2. Druhy výstav

2.1 Výstavy mohou být pořádány jako všeobecné (generální), nebo specializované (oborové).

2.2 Všeobecné výstavy jsou otevřeny pro exponáty všech soutěžních tříd.

2.3 Specializované výstavy jsou otevřeny exponátům z jedné či více předem určených soutěžních tříd.

2.4 Samostatně mohou být organizovány výstavy mladých filatelistů, a to ve všech kategoriích (viz čl. 3).

2.5 Výstavy lze souběžně organizovat i ve více kategoriích.

3. Kategorie výstav

3.1 Výstavy se dělí na premiérové, regionální, národní a výstavy pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP, případně FEPA.

3.1.1 Premiérová výstava slouží k získání nebo obnovení kvalifikace pro regionální výstavy.

3.1.2 Regionální výstava slouží k získání nebo obnovení kvalifikace pro národní výstavy.

3.1.3 Národní výstava slouží k získání kvalifikace pro výstavy pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP nebo FEPA.

3.2 Výstavy všech kategorií mohou být organizovány i s mezinárodní účastí, a to na základě dohod a smluv, které SČF uzavřel s příslušnými filatelistickými svazy.

3.3 Soutěžní exponát vystavený na nesoutěžní výstavě nezíská žádnou kvalifikaci a dosavadní kvalifikaci neztratí.

4. Výstavní třídy

4.1 VŘ rozlišuje výstavní třídy mimosoutěžní a soutěžní. Otevření mimosoutěžních tříd je v pravomoci organizačního výboru výstavy.

4.2 Na všeobecných výstavách musí být ve všech kategoriích vypsány všechny soutěžní výstavní třídy (viz ustanovení 4.4.).

4.3 Mimosoutěžními třídami jsou čestný dvůr, oficiální třída, čestná třída, třída jury, ostatní nesoutěžní exponáty.

4.3.1 Čestný dvůr představuje exponáty mimořádného filatelistického významu, pozvané organizačním výborem výstavy.

4.3.2. Do oficiální třídy mohou být zařazeny exponáty filatelistických svazů, společností, poštovních správ, poštovních muzeí, tiskáren cenin, tvůrců a rytců poštovních známek pozvaných organizačním výborem výstavy.

4.3.3 Do čestné třídy mohou být nominovány exponáty, jimž kvalifikační omezení brání účasti v soutěži.

4.3.4 Třída jury může být zřízena pro exponáty členů jury jmenovaných pro danou výstavu.

4.3.5 Oddíl ostatních nesoutěžních exponátů slouží k představení exponátů pozvaných organizačním výborem výstavy, které nebyly přihlášeny do žádné z mimosoutěžních výstavních tříd, nebo do nich nemohly být zařazeny.

4.4 Soutěžní třídy

4.4.1 Soutěžními třídami jsou třídy tradiční filatelie, poštovní historie, celin, aerofilatelie, astrofilatelie, tematická, fiskální filatelie, maximafilie, mládeže, filatelistické literatury, jednorámových exponátů, otevřená, a případně další třídy podle rozvoje filatelie.

Jednotlivé třídy lze dále dělit na oddělení (např. 1.A - Československo a Česká republika, 1.B - ostatní země světa do roku 1945, 1.C - ostatní země světa po roce 1945 aj.).

4.4.2 Pouze na národní výstavě je možné otevřít mistrovskou třídu SČF, podle podmínek uvedených v ustanovení 12.4 VŘ. Každý z exponátů vystavených v této třídě soutěží o Velkou cenu výstavy. Tato cena může být konkrétnímu exponátu udělena jen jednou.

5. Rozsah výstavy a dobu jejího trvání navrhuje její organizační výbor a zdůvodňuje ho ekonomickými, technickými a společenskými možnostmi v místě a čase jejího konání. Rozsah mezinárodních výstav se řídí podle mezinárodních předpisů, uzavřených smluv a dohod.

III. Pořádání výstav

6. Příprava výstav

6.1 Podmínkou pro schválení výstavy je předložení jejího záměru, který musí obsahovat její název, druh a kategorii, místo a termín konání, pořadatele a případné spolupořadatele a návrh rozpočtu se specifikovanými předpokládanými příjmy a vydáními.

6.2 V názvu musí být výslovně uvedeno, že jde o výstavu poštovních známek (případně filatelistickou výstavu), její kategorie a místo a rok konání. Je-li to vhodné, uvede se i druh výstavy podle článku 2. VŘ.

6.3 Návrh na pořádání výstavy musí být předložen VV SČF v dostatečném časovém předstihu.

7. Organizační výbor a revizní komise výstavy

7.1 Výkonným orgánem při pořádání výstavy je její organizační výbor (dále jen OV), který zodpovídá za její přípravu, provedení a likvidaci VV SČF. Nezávislým orgánem je revizní komise organizačního výboru nebo revizor účtu (dále společně jen jako RK OV).

7.2 Pokud výstavu společně organizují dva nebo více subjektů, uzavřou vzájemnou dohodu o složení OV a o případném rozdělení zisku či o úhradě ztráty.

7.3 Předsedu OV a gestora výstavy schvaluje VV SČF, což potvrzuje tajemník SČF jmenovacími dekrety.

7.4 Jednat jménem SČF ve věcech pořádání výstavy je oprávněn předseda a jeden člen OV, a to vždy společně.

7.5 RK OV kontroluje hospodaření výstavy a spoluzodpovídá za závěrečné vyúčtování výstavy v termínu stanoveném VV SČF. Závěrečné vyúčtování posuzuje a schvaluje revizní komise SČF a předkládá je ke schválení VV SČF.

7.6 OV je povinen na vyžádání informovat předsedu RK OV o svém hospodaření.

7.7 Zacházení s exponáty

7.7.1 OV s doručenými exponáty zachází s co největší pečlivostí. Musí se postarat o jejich vhodné umístění, dostatečné střežení a odstranění veškerých nebezpečí, která by jim mohla hrozit (např. vliv slunečního záření, působení teploty a vlhkosti, poškození rámů, zcizení aj.).

7.7.2 Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli, národnímu komisaři nebo k přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření a pojištění.

7.8 Práva a povinnosti OV vůči VV SČF

7.8.1 OV má právo zřídit čestný výbor nebo čestné prezidium výstavy; předkládat návrhy na zkvalitnění prezentace výstavy; konzultovat přípravu, průběh výstavy a vzniklé problémy s gestorem výstavy a s VV SČF; podat stížnost na případnou špatnou práci gestora výstavy a na základě řádného zdůvodnění požádat VV SČF o jeho výměnu.

7.8.2 OV má povinnost dodržovat tento VŘ a s ním spojené směrnice SČF; respektovat práva VV SČF a gestora výstavy uvedená v tomto VŘ; poskytovat VV SČF informace o přípravě, průběhu a likvidaci výstavy, pokud si je vyžádá; vytvořit VV SČF základní podmínky k provedení požadované kontroly; zpracovat pro vystavovatele Výstavní propozice; zpracovat pro veřejnost Výstavní pořádek; v určeném termínu po ukončení výstavy předat VV SČF závěrečnou zprávu o výstavě a o její likvidaci; v určeném termínu předat VV SČF kopii účetní uzávěrky odsouhlasené RK OV; předat dvě vyhotovení bulletinů, katalogů a palmáre s úplným souborem příloh sekretariátu SČF, který jeden výtisk předá výstavní komisi SČF; řídit se Spisovým a skartačním řádem SČF.

7.9 Práva a povinnosti OV vůči vystavovatelům

7.9.1 OV má právo provést výběr z exponátů přihlášených na výstavu, nepřijmout exponáty nesplňující potřebnou kvalifikaci a schválené výstavní propozice; rozhodnout o zřízení trezoru pro exponáty, které pro nedostatek výstavních ploch nebo z jiného důvodu nebudou vystaveny; přidělit exponátům po dohodě s jury věcné ceny.

7.9.2 OV má povinnost respektovat práva vystavovatelů, uvedená v tomto VŘ; zabezpečit ochranu osobních údajů vystavovatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v akt. znění; při výběru exponátů dát přednost exponátům, které kvalifikaci pro vyšší kategorii ještě nezískaly; umožnit vystavovateli účast při instalaci i demontáži jeho exponátu podle podmínek obsažených ve Výstavních propozicích; zajistit vystavovateli bezplatný vstup do prostor výstavy po celou dobu jejího konání; bezplatně předat výtisk výstavního katalogu s úplným souborem příloh vystavovateli při prezentaci a výtisk výsledků hodnocení (palmáre); zveřejnit výsledky hodnocení exponátů po obdržení protokolu jury; zaznamenat získané hodnocení (bodové hodnocení, medaile, blahopřání jury, věcnou cenu) do průkazu exponátu; zařadit do programu výstavy termín setkání členů jury s vystavovateli, stanovený po dohodě s předsedou jury, a s dostatečným časovým předstihem ho veřejně vyhlásit; vrátit poštou exponáty nevyzvednuté vystavovateli nebo národními komisaři, a to do 10 dnů po skončení výstavy.

7.10 Práva a povinnosti OV vůči jury

7.10.1 OV má právo konzultovat s jury vhodné zařazení přihlášených exponátů do výstavních tříd.

7.10.2 OV má povinnost respektovat práva členů jury, uvedená v tomto VŘ; dohodnout s předsedou jury způsob předání exponátů filatelistické literatury k hodnocení před zahájením výstavy (v souladu s ustanovením 10.4 VŘ); minimálně 4 týdny před zahájením práce jury předat po dohodě s jejím předsedou jejím členům plány těch exponátů, které budou hodnotit podle své akreditace; zajistit místnost pro práci jury a vytvořit podmínky pro její nerušenou práci; předat jury doručené průkazy exponátů a požadavky vystavovatelů na písemné hodnocení jejich exponátů; připravit pro jury seznam věcných cen; připravit pro předsedu jury k podpisu diplomy, případně čestná uznání pro účastníky výstavy; zajistit bezplatně všem členům jury výtisk výstavního katalogu s úplným souborem příloh a výtisk výsledků hodnocení (palmáre); zajistit jury volný přístup k exponátům po celou dobu výstavy (včetně přístupu mimo všeobecnou otevírací dobu - v dohodnutém a technicky možném rozsahu); bezplatně zajistit každému členu jury dvě pozvánky na všechny oficiální akce organizované v průběhu výstavy, včetně palmáre.

8. Výstavní propozice

8.1 Výstavní propozice zpracovává OV písemně a po schválení VV SČF je v dostatečném časovém předstihu před zahájením výstavy vhodným způsobem předkládá filatelistické veřejnosti. Výstavní propozice obsahují organizační pokyny pořadatele výstavy (OV) a stanoví podmínky účasti vystavovatelů na ní. Nesmí být v rozporu s tímto VŘ.

8.2 Výstavní propozice musí obsahovat název, druh a kategorii výstavy, místo a termín jejího konání, její organizátory a spoluorganizátory; řády, kterými se výstava řídí; výčet soutěžních tříd; způsob, formu a termín podání přihlášek; způsob, kterým budou vystavovatelé informováni o přijatých exponátech; počet a rozměr přidělených rámů a počet listů (s přihlédnutím k ustanovení 12.5); výstavní poplatky; termín a způsob doručení exponátů OV výstavy, jejich převzetí a zpětné předání; podmínky pro případnou účast vystavovatele při montáži a demontáži jeho exponátu podle časového rozvrhu daného OV; poučení o způsobu uplatnění náhrady případné škody, která by vznikla vystavovateli; celní podmínky (v případě mezinárodní účasti); bezpečnostní opatření a pojištění exponátů; kontaktní adresy členů OV a gestora výstavy, včetně telefonního a elektronického spojení.

9. Přihlášky exponátů

9.1 Vystavovat na výstavách jsou oprávněni pouze členové SČF nebo členové filatelistických svazů, s nimiž má SČF uzavřeny odpovídající dohody (s výjimkou uvedenou v ustanovení 9.5 a 10).

9.2 Přihlášky do výstavních tříd se podávají na formulářích předepsaných výstavní komisí SČF. Pro výstavy všech kategorií musí být potvrzeny základní organizační jednotkou SČF, v níž je vystavovatel členem a platí členské příspěvky SČF. Spolu s přihláškou je vystavovatel povinen dodat kopii plánu exponátu (mimo exponáty ve třídě literatury).

9.3 Exponáty musejí být přihlášeny pod jménem vystavovatele. V případě, že si vystavovatel přeje exponát vystavit pod pseudonymem, je jméno vystavovatele pro organizační výbor důvěrnou informací a jako s takovou je povinen s ní zacházet.

9.4 Přihlášený exponát musí být v celém rozsahu výhradním vlastnictvím vystavovatele.

9.5 Exponát zesnulého filatelisty může být vystaven in memoriam, a to do 24 měsíců od jeho úmrtí.

10. Podmínky pro vystavování ve třídě filatelistické literatury

10.1 Pro účast v soutěžní třídě filatelistické literatury neplatí žádná omezení.

10.2 Filatelistickou literaturou pro účely VŘ se rozumějí veškeré publikace zabývající se předměty filatelistického zájmu, a to ve všech souvislostech, nebo poštovně historickými náměty, případně popisují způsoby jejich sbírání a vystavování. Aukční katalogy (ve standardní podobě) a nabídkové ceníky nejsou literaturou ve smyslu VŘ.

10.3 Pokud od vydání do uzávěrky přihlášek neuplynulo více než 5 let, mohou být v soutěžní třídě vystavena specializovaná díla, příručky a specializované katalogy (v knižní vazbě, jako volné listy na výstavních rámech, nebo na paměťových médiích), zpravodaje a informační bulletiny pracovních a výzkumných společností (v minimálním rozsahu uceleného ročníku za kalendářní rok), filatelistické a poštovně historické příspěvky žurnalistického charakteru z denního tisku a časopisů, rozhlasu a televize, přepisy filatelistických přednášek, proslovených před veřejností, včetně audiovizuálních prostředků (film, diarámečky, videokazety). Datum a místo proslovení přednášek musí být doloženo.

10.4 Pokud od vydání do uzávěrky přihlášek neuplynuly více než 3 roky, mohou být v soutěžní třídě vystaveny filatelistické a poštovně historické časopisy (v minimálním rozsahu uceleného ročníku za kalendářní rok) a nespecializované (běžné) katalogy.

10.5 Pro další vydání je rozhodující rok prvního nákladu; to neplatí, pokud jde o vydání zásadně rozšířené či přepracované.

10.6 Exponáty soutěžní třídy literatury se předávají ve dvou exemplářích tak, aby byly jury k dispozici minimálně dva měsíce před zahájením výstavy. Jejich přihlášením vystavovatel vyslovil souhlas s tím, že po ukončení výstavy zůstávají bezplatně v jednom vyhotovení organizačnímu výboru výstavy a v jednom vyhotovení se předávají do knihovny SČF.

10.7 Vhodnou formou zpřístupnit návštěvníkům výstavy buď exponáty filatelistické literatury nebo vystavit základní bibliografické údaje o nich.

11. Průkaz exponátu

11.1 Novému exponátu vydává průkaz vedoucí výstavního odboru OV. Na výstavách vyšších kategorií již každý vystavený exponát musí být vybaven průkazem exponátu.

11.2 Pro každý exponát smí být vystaven pouze jeden průkaz exponátu.

11.3 Exponátu filatelistické literatury se průkaz exponátu nevydává.

11.4 Exponáty, jejichž průkaz nebude předložen jury na regionálních a národních výstavách do zahájení její práce, nemusí být hodnoceny. Průkazy exponátů předá zástupce OV na prvním zasedání jury jejímu předsedovi.

11.5 Vystavení duplikátu průkazu exponátu v případě jeho ztráty, řeší vystavovatel se sekretariátem SČF.

12. Kvalifikace exponátů a jejich rozsah

12.1 Kvalifikační požadavky

12.1.1 Na regionální výstavy mohou být do soutěže přijaty pouze exponáty, které na některé z předchozích premiérových výstav obdržely nejméně pozlacenou medaili (65 bodů), u exponátů mládeže nejméně stříbrnou medaili (55 bodů).

12.1.2 Na národní výstavy mohou být do soutěže přijaty pouze exponáty, které na předchozí regionální výstavě obdržely nejméně pozlacenou medaili (70 bodů), u exponátů mládeže pouze exponáty, které na některé z předchozích premiérových nebo regionálních výstav obdržely nejméně velkou stříbrnou medaili (65 bodů).12.2 Kvalifikační omezení pro účast v soutěži

12.2.1 Na premiérové výstavy nemusejí být do soutěže přijaty exponáty, které na předchozích výstavách obdržely tyto medaile: na premiérových tři zlaté; na regionálních zlatou; na národních pozlacenou.

12.2.2 Na regionální výstavy nemusejí být do soutěže přijaty exponáty, které na předchozích výstavách obdržely tyto medaile: na regionálních tři zlaté; na národních zlatou; na mezinárodních pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP nebo FEPA pozlacenou.

12.2.3 Na národní výstavy nemusejí být do soutěže přijaty exponáty, které na předchozích výstavách obdržely tyto medaile: na národních Velkou cenu výstavy a/nebo tři zlaté medaile; na mezinárodních pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP nebo FEPA zlatou.

12.2.4 O přijetí exponátů, na něž se vztahují kvalifikační omezení pro účast v soutěži, rozhoduje OV výstavy.

12.2.5 Exponát mládeže, který byl vystaven ve třídě dospělých, nemůže být již nikdy vystaven ve třídě mládeže.

12.3 Zápočty lhůt a přiznání kvalifikace

12.3.1 Pro soutěžní exponát mohou být uznány jen ty lhůty a dosažené kvalifikační výsledky, jichž bylo dosaženo na výstavách SČF a na mezinárodních výstavách pořádaných pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP, případně FEPA.

12.3.2 Z výstav organizovaných na základě mezinárodních dohod SČF mimo území ČR se uznávají soutěžním exponátům lhůty a dosažené kvalifikační výsledky, pokud je zřejmá kategorizace výstavy.

12.3.3 Pro soutěžní exponát mohou být uznána pouze ta hodnocení, jichž bylo prokazatelně dosaženo do uzávěrky přihlášek na konkrétní výstavu.

12.3.4. Nejvyšší získaná kvalifikace exponátu dospělého vystavovatele z výstav pořádaných SČF a z výstav pořádaných na základě mezinárodních dohod SČF platí po dobu 7 let od jejího získání, z výstav pořádaných pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP, případně FEPA po dobu 10 let. U exponátu mládeže platí získaná kvalifikace po dobu 3 let od jejího získání.

12.3.5 Exponát mládeže vystavený ve skupině C, který má rozsah 80 listů a získal minimálně 85 bodů, získává automaticky kvalifikaci pro danou a nižší kategorii výstavy v odpovídající výstavní třídě dospělých vystavovatelů.

12.3.6 Exponáty filatelistické literatury se na výstavy všech kategorií přihlašují přímo, předchozí kvalifikace se nevyžaduje.

12.4 Povolení pro mistrovskou třídu SČF

12.4.1 V mistrovské třídě SČF mohou být vystaveny jen exponáty, které na národní výstavě nebo na mezinárodní výstavě s patronátem, záštitou nebo uznáním FIP nebo FEPA byly třikrát ohodnoceny zlatou medailí. Exponáty, které již získaly Velkou cenu výstavy, jsou z účasti v mistrovské třídě vyloučeny.

12.5 Rozsah exponátu

12.5.1 V zájmu rovných podmínek soutěže je pro soutěžní exponát vymezena výstavní plocha 80 listů formátu A 4 (5 m2). Na národních výstavách může být pro exponáty, které získaly na mezinárodních výstavách pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP nebo FEPA nejméně velkou pozlacenou medaili, vymezena výstavní plocha 128 listů formátu A 4 (8 m2).

12.5.2 Ve třídě jednorámových exponátů je soutěžnímu exponátu vymezena plocha 16 listů formátu A 4 (1 m2).

12.5.3 OV premiérové a regionální výstavy má právo udělit zahraničním vystavovatelům výjimku z rozsahu soutěžního exponátu, a to v souladu s výstavními řády jejich členských svazů.

12.5.4 Mladí filatelisté vystavují podle věkových skupin:

Výstavní řád Svazu českých filatelistů

12.5.5 Vystavovatelé z řad mládeže ve skupinách Z, A, B mohou mít jako prvovystavovatelé při prvním vystavení svého exponátu na premiérové výstavě pouze poloviční počet albových listů z minimálního rozsahu, uvedeného v předchozím bodu.

12.5.6 Za rozhodující se u mladých filatelistů považuje věk, který vystavovatel dosáhne k 1. lednu kalendářního roku, v němž se výstava koná.

13. Práva a povinnosti vystavovatelů

13.1 Vystavovatel má právo: přihlásit svůj exponát na výstavu, splňuje-li předepsanou kvalifikaci a podmínky stanovené výstavními propozicemi; na účast při instalaci i demontáži svého exponátu podle podmínek výstavních propozic; na bezplatný vstup do prostor výstavy po celou dobu výstavy; na bezplatné předání výtisku výstavního katalogu s úplným souborem příloh při prezentaci a výtisku výsledků hodnocení (palmáre); prostřednictvím OV požádat jury o zpracování písemného hodnocení vystaveného exponátu; na výstavní odměny udělené jury a OV; na zapsání získaného hodnocení do průkazu exponátu.

13.2 Vystavovatel má povinnost: respektovat tento VŘ a výstavní propozice; vyplnit správně a úplně údaje, vyžádané v přihlášce exponátu na výstavu; odeslat s přihláškou exponátu na výstavu i kopii plánu exponátu (u exponátu filatelistické literatury základní bibliografické údaje v max. rozsahu 1 listu formátu A 4); dodat exponát ve spolehlivých průhledných ochranných obalech a na listech odpovídajících formátem výstavním propozicím; předat OV společně s exponátem i jeho průkaz; všechny listy exponátu označit na zadní straně svým jménem a pořadovým číslem listu; připojit kopii atestu zkušebního znalce na rub albového listu, pokud to vyžaduje vystavovaný vzácný materiál; nést náklady na dopravu a pojištění svého exponátu během jeho dopravy na výstavu a zpět; uhradit OV výstavní poplatek.

14. Výstavní medaile

14.1 V pravomoci OV je, zda podle rozhodnutí jury předá vystavovatelům na premiérových a regionálních výstavách (s výjimkou jednorámových exponátů) pamětní medaile nebo diplomy na medaili. Rozměr medaile ani materiál nejsou předepsány, drahý kov se nevyžaduje. 14.2 Na národních výstavách se udělují medaile (s výjimkou jednorámových exponátů). Jejich rozměr ani přítomnost či obsah vzácného kovu nejsou předepsány. 14.3 Jednorámovým exponátům se na výstavách všech kategorií udělují pouze diplomy na medaile s výslovným označením „jednorámový exponát“.

II.Hodnocení soutěžních exponátů

15. Výstavní jury

15.1 Pro každou výstavu jmenuje VV SČF zpravidla 6 měsíců před jejím konáním jury, která hodnotí vystavené exponáty. Jury se skládá z předsedy, tajemníka a členů.

15.2 Konají-li se při stejné příležitosti souběžně výstavy více kategorií, může VV SČF jmenovat společnou jury pro tyto výstavy.

15.3 Do jury mohou být jmenováni pouze členové komise jurymanů SČF, držitelé oprávnění k hodnocení exponátů příslušné výstavní třídy.

15.4 Do jury výstav s mezinárodní účastí jsou členové jmenováni podle dohod uzavřených s příslušnými svazy filatelistů. Předsedou jury je obvykle svazový juryman SČF.

15.5 VV SČF má právo jmenovat na každou výstavu poradce jury z řad zkušených svazových jurymanů a znalců, kteří při práci v jury mají poradní hlas.

15.6 V mimořádném případě, kdy některý z členů jury oznámí, že se nemůže zúčastnit její práce, je předseda jury oprávněný jmenovat za něho rovnocennou náhradu, a to z řad osob splňujících příslušné kvalifikační předpoklady.

16. Zásady hodnocení exponátů

16.1 Práce jury zásadně probíhá pouze v jejím rámci, bez přítomnosti dalších osob. Jednání jury a projednávání hodnocení exponátů je důvěrné.

16.2 Při hodnocení exponátů dospělých vystavovatelů se jury řídí následujícími kritérii:

Výstavní řád Svazu českých filatelistů

16.3 Při hodnocení exponátů mladých filatelistů se jury řídí následujícími kritérii:

16.3.1 u exponátů tradiční filatelie, poštovní historie, celin, aerofilatelie, astrofilatelie, fiskální filatelie a maximafilie

Výstavní řád Svazu českých filatelistů

16.3.2 u exponátů tematické filatelie

Výstavní řád Svazu českých filatelistů

16.3.3 exponáty filatelistické literatury mladých filatelistů jsou hodnoceny podle kritérií platných pro dospělé vystavovatele (viz ustanovení 16.2).

16.4 Hodnotí se pouze materiály vystavené v exponátu.

16.5 Počet přidělovaných bodů není závislý na kategorii výstavy. Body získané na výstavách různých kategorií nejsou vzájemně porovnatelné.

16.6 Jury je oprávněna přeřadit exponát do jiné výstavní třídy, pokud byl původně chybně zařazen. Rozhodnutí o přemístění exponátu se zveřejní v protokolu jury.

16.7 Při důvodných pochybnostech o pravosti a/nebo jakosti vystaveného materiálu projedná předseda jury s předsedou OV výstavy možnost otevření výstavního rámu k podrobnějšímu prozkoumání sporného materiálu. Prokáže-li se pochybnost, rozhodne jury o dalším postupu.

16.8 Jury rozhoduje společně. O otázkách, na něž není jednomyslný názor, se hlasuje. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

16.9 Jury je ve svém rozhodnutí nezávislá, její rozhodnutí je konečné a není proti němu opravný prostředek.

16.10 Na svém posledním zasedání je jury povinna zpracovat protokol obsahující výsledky hodnocení exponátů, který musejí podepsat všichni její členové. Protokol je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží OV, sekretariát SČF a předseda jury. S protokolem seznámí vystavovatele na palmáre předseda jury, nebo jím pověřený člen.

17. Výstavní odměny

17.1 Na výstavách všech kategorií uděluje jury tyto výstavní odměny: medaile nebo diplomy na medaile; čestné a věcné ceny; blahopřání jury.

17.2 Jednorámovým exponátům se na výstavách všech kategorií uděluje pouze diplom na medaili s výslovným označením „jednorámový exponát“.

17.3 Na národní výstavě se v mistrovské třídě uděluje tajným hlasováním jury jednomu exponátu Velká cena výstavy. Její udělení se zaznamená do protokolu jury i do průkazu exponátu.

17.4 Všechny exponáty vystavené na národní výstavě v mistrovské třídě získávají velkou zlatou medaili.

17.5 Exponáty, vystavené v čestné třídě, obdrží zlatou medaili.

17.6 Pro udělení medaile nebo diplomu na medaili platí ve výstavních třídách tradiční filatelie, poštovní historie, celin, aerofilatelie, astrofilatelie, tematické filatelie, fiskální filatelie, maximafilie, mládeže, a filatelistické literatury následující minimální počet bodů:Výstavní řád Svazu českých filatelistů

17.7 Pro přiznání diplomu na medaili platí ve třídě jednorámových exponátů následující minimální počet bodů:

Výstavní řád Svazu českých filatelistů

17.7 Pro budování a hodnocení exponátů otevřené třídy a pro případně vzniklé další nové soutěžní třídy zpracuje a schválí VV SČF samostatný oborový řád.

17.8 Věcné nebo čestné ceny uděluje jury exponátům jako doplňkové ohodnocení zvláštního výkonu (výzkum, materiál, zpracování apod.). Na národní výstavě se může udělit od pozlacené medaile, pro regionální a premiérové výstavy neplatí žádné omezení. S udělením věcné ceny musí souhlasit většina členů jury.

17.10 Blahopřání jury se uděluje soutěžním exponátům s prokázaným vynikajícím výzkumem nebo s vysokým stupněm studijního zpracování, případně s velkým množstvím filatelisticky vzácného a ojedinělého materiálu, a to jen na národní výstavě. V blahopřání musí být uveden důvod udělení blahopřání. S udělením blahopřání musí souhlasit většina členů jury. Stejnému exponátu se uděluje jen jednou.

17.11 Přidělení věcných i čestných cen a udělení blahopřání není jury povinna zdůvodňovat. Zaznamenávají se do protokolu jury i do průkazu exponátu.18. Práva a povinnosti jurymanů

18.1 Každý člen jury má právo: obdržet minimálně čtyři týdny před zahájením výstavy kopie plánů exponátů, které bude hodnotit; obdržet před zahájením práce jury pracovní seznam všech exponátů, přihlášených na výstavu; na bezplatné předání výtisku výstavního katalogu s úplným souborem příloh a výtisku výsledků hodnocení (palmáre); podat návrh na přeřazení exponátu do jiné soutěžní třídy; navrhovat a obhajovat hodnocení jednotlivých exponátů; předkládat návrhy ke zlepšení činnosti jury; navrhovat věcné ceny a blahopřání jury; navrhovat přezkoušení pravosti jakosti sporného vystaveného materiálu; radit se s poradci (konzultanty) jury; obdržet dvě vstupenky na všechny oficiální akce pro celou dobu výstavy včetně palmáre (pro sebe a doprovod).

18.2 Každý člen jury má povinnost: respektovat práva OV a vystavovatelů, určená VŘ; připravit se zodpovědně na hodnocení exponátů; setrvat v prostorách výstavy po celou dobu práce jury; exponáty hodnotit nezávisle a objektivně podle Směrnic pro hodnocení exponátů příslušné výstavní třídy, a to podle svých nejlepších znalostí a zkušeností; zachovat mlčenlivost o výsledku hodnocení exponátů do doby předání protokolu jury organizačnímu výboru výstavy; zpracovat posudek na exponát těm dospělým vystavovatelům, kteří o něj požádali v souladu s VŘ; zpracovat hodnotící listy pro exponáty mládeže; podepsat protokol jury; zúčastnit se pohovoru jury s vystavovateli.

19. Náklady jury

19.1 Členové a poradci jury mají právo na cestovní náhrady ve smyslu zákona č. 119/1992 Sb. v akt. znění.

19.2 Pozorovatelé si náklady spojené se svou účastí na práci jury hradí z vlastních prostředků.

20. Sankce

20.1 VV SČF může odejmout vystavovateli právo vystavit exponát na dobu tří let, pokud se dopustí hrubého porušení VŘ, zneužije programu výstavy ke komerčním účelům nebo se chová hrubě a neuctivě k členům OV, zástupcům pořadatele či členům výstavní jury.

20.2 Člen výstavní jury může být postižen za hrubé porušení VŘ; o způsobu rozhodne VV SČF, a to na základě příslušné směrnice SČF.

20.3 Proti rozhodnutí VV SČF o uložení sankce má vystavovatel nebo člen jury právo podat písemné odvolání do 15 dnů od jeho doručení k předsednictvu SČF. Odvolání se podává prostřednictvím VV SČF.

20.4 Rozhodnutí předsednictva SČF v řízení o odvolání je konečné a není proti němu opravný prostředek.

III.Přechodná a závěrečná ustanovení

21. Přechodná ustanovení

21.1 Kvalifikace a zápočtové lhůty dosažené vystavovateli před nabytím účinnosti tohoto VŘ zůstávají v platnosti a nemění se.

21.2 V případě nejasností plynoucích z interpretace tohoto VŘ je rozhodující stanovisko VV SČF.

22. Směrnice, doplňky a změny

22.1 VV SČF je oprávněn vydat k VŘ prováděcí směrnice a schválit případné změny či doplňky tohoto VŘ.

23. Závěrečná ustanovení

23.1 Zrušuje se VŘ SČF, schválený předsednictvem SČF dne 20. 11. 2004.

24. Účinnost

24.1 Tento VŘ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. května 2010.

Autor: Walter Müller | 27. 4. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223