Výstava Premiera Brno 2009

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Termín podání přihlášek: 15. června 2009
Termín pro doručení exponátů: 26. srpna 2009
Výstava jen pro dosud nevystavené exponáty.
Koordinace s výstavou Jihlava 2009 (13. - 18. října 2009)-doporučeno podat v řádném termínu (do konce dubna 2009) přihlášku na Jihlavu (i bez kvalifikace).

Výstavní propozice - IREX - výstavy Premiera BRNO 2009

1. Název a pořadatel výstavy


Premiera Brno 2009 je premierová výstava poštovních známek Svazu českých filatelistů (dále jen SČF). Pořadatelem je SČF, organizací je pověřen Klub filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 Brno. Výstava se koná na počest 90.výročí založení prvního českého klubu filatelistů v Brně. Výstavu zastupuje po dobu její přípravy a realizace organizační výbor výstavy (dále jen OV).
Záštitu nad pořádáním výstavy převzal ředitel odštěpného závodu České pošty jižní Morava pan Ing. Jaroslav Navrátil a ředitelka městské Knihovny Jiřího Mahena v Brně paní Ing.Libuše Nivnická.

2. Místo a datum konání výstavy

Výstava se koná v auditu městské Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 70/4 v době od pondělí 31.8.2009 do soboty 5.9.2009. Otevřeno je denně od 10.00 hod do 19.00 v sobotu jen do 14.00 hod. Slavnostní zahájení se koná v pondělí 31.8.2009 v 16.00 hod. Palmáre výstavy (předání diplomů a vyhlášení výsledků) se koná v klubovně KF 06 – 22 Alfonse Muchy Orlí 30, Brno v sobotu 5.9.2009 v 16.00hod.

3. Organizační a kvalifikační pravidla

Výstava bude soutěžní výstavou podle zásad Výstavního řádu SČF. Na výstavu mají do soutěžních tříd přístup členové SČF, kteří zaplatili příspěvek SČF na rok 2009. Přijímány budou exponáty nové ještě nevystavené. Kvalifikace není vyžadována.

4. Výstavní soutěžní třídy

1. Třída tradiční filatelie
2. Třída poštovní historie
3. Třída celin
4. Třída aerofilatelie
5. Třída astrofilatelie
6. Třída tematická
7. Třída fiskální filatelie
8. Třída maximafilatelie
9. Třída mládeže
10. Třída jednorámových exponátů
11. Otevřená třída

5. Podmínky pro vystavování

Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám výstavy, budou exponáty vystaveny na standardních rámech jen částečně. Hodnocení exponátů bude prováděno i v trezoru. Přijaty budou všechny exponáty, i když nebudou vystaveny na výstavních plochách. (Například na žádost vystavovatele.) O tom, které exponáty a případně, které části exponátů budou vystaveny rozhoduje OV výstavy s přihlédnutím k přání vystavovatele. Termín podání přihlášek je 15.6.2009. Vystavovatelé budou o přijetí informováni do 15.7.2009. Spolu s tím budou vystavovatelům předány další informace o výstavě.

6. Výstavní poplatky

Vystavovatelé ve třídách 1 – 8 a 10-11 zaplatí za přijetí exponátu k hodnocení 50,- Kč za každý rám (16 listů). Vystavovatelé ve třídě 9 – mládež jsou od poplatků osvobozeni.

Výstavní poplatky jsou splatné do 31.7.2009 buď na určený účet prostřednictvím poštovní poukázky nebo osobně v klubovně KF 06-22 ve stanovené době. Tyto informace budou zaslány vystavovatelům při potvrzení přijetí exponátu.

7. Výstavní hodnocení

Exponáty vystavené a umístěné v trezoru bude hodnotit akreditovaná jury jmenovaná SČF. Při hodnocení bude postupovat dle výstavního řádu SČF a dalších dokumentů SČF. Vystavovatelé obdrží diplom na medaili dle výstavního řádu SČF. Jury může vyjádřit hodnocení i jiným způsobem (blahopřáním, věcnou cenou apod.). Exponáty obdrží průkaz exponátu s hodnocením.

8. Příjem a vracení exponátů

Písemně potvrzené přijaté exponáty musí být zaslány poštou tak, aby došly do 26.srpna 2009 na adresu OV. Exponáty mohou být tohoto dne předány osobně v místnostech OV Orlí 30, Brno. V exponátu musí být každý list uložen v samostatném průhledném obalu. Transportní obal na celý exponát si zabezpečí vystavovatel dle svého uvážení. Vystavovatelů se doporučuje uzavřít pojištění na dobu dopravy exponátu na výstavu. Na dobu přijetí exponátu pověřeným členem OV až do jeho předání zpět (vystavovateli nebo k dopravě) zajistí OV odpovídající bezpečnostní opatření a pojištění. Vracení exponátu proběhne buď osobně v sobotu 5.9.2009 při palmáre nebo v jinak dohodnuté době. Neodebrané exponáty budou zaslány poštou na adresu vystavovatele do jednoho týdne po ukončení výstavy.

9. Adresa a členové OV výstavy

Adresa OV je: Klub filatelistů A.Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno, tel 542151913,
E- mail: okacz@mosilana.cz
www.filabrno.net/Brno2009.htm
Pošta pro exponáty: dtto výše
Členové OV : Předseda OV a filatelistický odbor RNDr. Zdeněk Okáč
Místopředseda OV a propagační odbor Ing. Jaroslav Punčochář
Tajemník OV Jaromír Hvižď
Technický odbor Jiří Dostál
Výstavní odbor Ing. Bohdan Zicha

Autor: Redakce | 14. 5. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223