Výroční schůze KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně

Konala se 27. ledna 2004 v sále Kulturního střediska ve Vlhké ulici č. 21. Zpráva o činnosti klubu byla obsáhlá a přednesl ji předseda Mgr. Valentin Schiebl. Aktivity tohoto největšího klubu SČF jsou mimořádné. Jeho pravidelných výměnných schůzek se zúčastňují i členové ostatních brněnských klubů. Čtyřikrát v týdnu mohou jeho členové navštěvovat filatelistickou knihovnu a čítárnu v Orlí ulici.

Převážná část členů organizačního výboru Mezinárodní výstavy BRNO 2000 je z klubu Alfonse Muchy a v současné době připravují i Evropskou výstavu BRNO 2005. Pro své členy organizuje výbor klubu atraktivní zájezdy - naposledy do St. Pölten v Rakousku a na výstavu Ostropa v Jihlavě. V řadách jeho členů působí známí odborníci Doc. Ing. J. Špaček, Ing. J. Škaloud, Dr. P. Gebauer. Své dlouholeté organizační schopnosti a zkušenosti předávají mladým kolegům pan František Dvořáček, člen komise mládeže SČF, a pan Jaromír Hvižď, který byl i duší organizačního výboru výstavy BRNO 2000. Aktivně zde pracovali až do své smrti i bratři František a Svatopluk Žampachové a Doc. Ing. František Šubart, CSc.

Na činnosti klubu Alfonse Muchy se dobře projevuje součinnost tří pilířů filatelie, kterými jsou Česká pošta (s níž klub spolupracuje), filatelističtí obchodníci (členem výboru je pan Baru a spolupráce probíhá i s firmami Klim a Bláha) a samozřejmě SČF, jehož je klub A. Muchy výborně fungující součástí. Nedávná výstavka k 80. výročí založení klubu přilákala pozornost brněnské veřejnosti. Největší akcí, na níž se klub v poslední době spolupodílel, byla mezinárodní výstava o československém exilu.

Klubový zpravodaj vede již řadu let Ing. Punčochář, vývěsku pan Němeček, o výstavní zařízení se stará Karel Kramář, vynikající výsledky s mladými filatelisty vykazuje pan Sobotka, o mladé sběratele - tělesně postižené děti z ústavu sociální péče - se stará pan Šolt. Odborné články pro knihovnu zpracoval Ing. Švehla. Za aktivity v roce 2003 vyznamenal výbor klubu čtyři své členy, a to pány Baru, Kloubce, Matouška a Punčocháře.

Klub má stálé kontakty s vnukem Alfonse Muchy, s památníkem A. Muchy v Ivančicích a kulturním střediskem v Moravském Krumlově. Příkladná je jeho spolupráce s Českou poštou - ředitelstvím v Brně.

V klubu byla zahájena i diskuse o budoucnosti filatelie. Přítomní členové se shodli v názoru, že silný klub je základem silné celostátní organizace, kterou je, a i nadále musí být Svaz českých filatelistů.

Jednomyslně byl zvolen staronový výbor - předsedou se opět stal Mgr. Valentin Schiebl, místopředsedy Ing. Zicha a Dr. Okáč, hospodářem pan Sobotka a vedoucím revizní skupiny Ing. Adam. Chvályhodné je, že byl na výroční schůzi schválen i Organizační řád klubu, jehož součástí je i provozní řád výměnného střediska ve Vlhké ulici. Tento materiál je k dispozici jako vzor i pro ty kluby, které dosud organizační řád pro svou činnost nemají.

Nově zvolenému výboru samozřejmě přeji hodně úspěchů v realizaci všech plánovaných akcí včetně Evropské výstavy BRNO 2005!

Mgr. Jaroslav Maleček
tajemník SČF

Autor: SČF | 12. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223